Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ECO/124/2012, de 2 de maig, per la qual es fixen els preus públics de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

  • Núm. del document ECO/0124/2012

  • Data del document 02/05/2012

  • Data de publicació 11/05/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6126

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, estableix que l’Institut d’Estadística de Catalunya és l’òrgan estadístic de la Generalitat i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema Estadístic de Catalunya.

D’acord amb el procediment per a la creació de preus públics previst a l’article 1.3 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i el capítol II del títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Vista la valoració efectuada respecte a la necessitat de crear i aprovar els preus públics de l’Institut d’Estadística de Catalunya, corresponents a determinats serveis que presta aquesta institució als ciutadans i organismes públics;

Atesa la conveniència que l’entrada en vigor de la present Ordre no es demori en el temps i pugui ser aplicable tan aviat com sigui possible, amb fonament a la necessitat de compensar el cost dels serveis que es creen.

Vistos els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

Ordeno:

Article 1

Ús d’espais

Aprovar els preus públics que es detallen a continuació per l’ús d’espais de l’Institut d’Estadística de Catalunya. El preu és únic amb independència del temps d’ús dels espais dins dels trams temporals assenyalats.

Sala d’actes (fins a 50 places)

a) Fins a 5 hores: 98,00 euros.

b) De 5 a 8 hores: 141,00 euros.

Sala de Microinformàtica (fins a 12 places)

a) Fins a 5 hores: 177,00 euros.

b) De 5 a 8 hores: 220,00 euros.

Sala de Seminaris (fins a 20 places)

a) Fins a 5 hores: 110,00 euros.

b) De 5 a 8 hores: 154,00 euros.

Article 2

Activitats formatives

Aprovar els preus públics per a les activitats formatives de l’Institut d’Estadística de Catalunya que es detallen a continuació:

a) 7 euros/hora per l’assistència a activitats d’actualització impartides per professionals de l’estadística.

b) 15 euros/hora per l’assistència a taules rodones o a grups de treball moderats per experts o professionals en l’àmbit de què es tracti.

c) 17 euros/hora per l’assistència a activitats formatives/divulgatives impartides per professors, acadèmics i investigadors.

d) 23 euros/hora per l’assistència a activitats formatives especialitzades impartides per experts de prestigi internacional (sense lliurament de documentació).

e) 28 euros/hora per l’assistència a activitats formatives especialitzades impartides per experts de prestigi internacional (amb lliurament de documentació).

La determinació del preu públic a satisfer per l’assistència a les activitats formatives resultarà de la combinació de preus per la participació de diferents professors/ores en una mateixa activitat formativa.

Article 3

Abonament del preu

1. L’abonament dels preus públics corresponents a l’ús d’espais es farà efectiu amb una antelació mínima de 48 hores a la utilització de l’espai llogat.

2. L’abonament dels preus públics corresponents a les activitats formatives es farà efectiu després que la persona interessada hagi estat admesa a l’activitat de què es tracti i, en tot cas, abans de l’inici d’aquesta.

Article 4

Exempcions

Resta exempt de pagament pel concepte d’ús d’espais, el Departament d’Economia i Coneixement.

Pel concepte d’assistència a activitats formatives, resta exempt de pagament el personal del mateix Departament d’Economia i Coneixement.

Les previsions d’aquesta Ordre podran no aplicar-se en els supòsits que l’Institut d’Estadística de Catalunya subscrigui convenis de col·laboració en matèria estadística que englobin en el seu objecte la prestació de serveis regulats per la present Ordre. Sens perjudici que, en els supòsits en què es consideri adequat, puguin emprar-se com a referència els preus públics establerts en aquesta Ordre.

Article 5

Revisió de preus

Els preus establerts en aquesta Ordre podran ser revisats anualment per resolució del director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya. La revisió de preus podrà comportar una modificació en forma d’increment en el percentatge a aplicar, com a màxim, igual a la variació en l’exercici anterior de l’índex general de preus de consum de Catalunya, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

Disposició final única

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

(12.123.039)