Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/269/2012, de 23 d'agost, per la qual se suprimeix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i es deroga l'Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics vinculats a aquest programa experimental.

TEXT PUBLICAT

Mitjançant l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, es va establir el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Mitjançant l’Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre (DOGC núm. 5473, de 29.9.2009), es van crear els preus públics per a la validació dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència amb relació als ensenyaments de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’esports, aquests preus corresponen a accions del programa experimental Qualifica’t.

Amb l’aprovació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, totes les accions del programa experimental esmentat, es troben incorporades en el decret esmentat.

Mitjançant la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions a la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012), s’han establert les previsions oportunes pel que fa a la continuïtat de les actuacions dels centres educatius iniciades en el marc del programa experimental Qualifica’t.

Per tant, és adient cloure el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i suprimir els preus públics vinculats a aquest programa.

La Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, fa una remissió als annexos 2 i 3 de l’Ordre que ara es deroga per la qual cosa cal preveure la substitució d’aquesta remissió a una nova disposició.

Per tot el que s’ha exposat,

Ordeno:

Article únic

—1 Es deroga, amb efectes de 31 d’agost de 2012, l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual es va establir el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

—2 Es deroga l’Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics per a la validació dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència amb relació als ensenyaments de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’esports.

—3 La remissió, que fa l’article 4.2 de la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, als annexos 2 i 3 de l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, es substitueix per la remissió als annexos 5 i 6 de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions a la formació professional inicial.

Barcelona, 23 d’agost de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.258.014)