Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 002/2012

  • Data del document 25/09/2012

  • Data de publicació 27/09/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6221

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

Els complements de les prestacions econòmiques de la incapacitat temporal en l’àmbit de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, van ser objecte de regulació en la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, de conformitat amb la qual quedaven suspesos els acords i pactes per al personal funcionari i estatutari, i es declaraven inaplicables les clàusules dels convenis col·lectius sobre reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de previsió social d’aplicació. No obstant l’anterior, i d’acord amb la mateixa Llei, quedava vigent per al personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i de les universitats públiques catalanes, allò que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, la qual, amb caràcter de disposició bàsica, establia que el personal funcionari integrat en el règim general de la Seguretat Social en situació d’incapacitat temporal disposava de la mateixa protecció, durant els tres primers mesos, que la prevista per als funcionaris civils de l’Estat en l’article 21.1.a) del Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Administració de l’Estat. En aquest article 21.1.a) s’establia que, durant els tres primers mesos, la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal consistia en la totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del lloc de treball que s’ocupa. Pel que fa al personal laboral i a l’efecte d’homogeneïtzar les situacions, s’habilitava perquè, mitjançant la negociació col·lectiva, es pogués acordar com a màxim, i en concepte de millora directa de les prestacions de la Seguretat Social, la percepció de la totalitat de retribucions durant els tres primers mesos.

Posteriorment, el Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, inclou una sèrie de mesures de reordenació i racionalització de les administracions públiques i, concretament, l’article 9 estableix els límits al règim aplicable als complements retributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, organismes i entitats que en són dependents.

La nova regulació estatal, que és d’aplicació a totes les administracions públiques i al seu sector públic, implica un canvi d’orientació en aquesta matèria, de tal manera que permet abordar-la des de la perspectiva dels primers dies d’incapacitat laboral i aixeca, alhora, les limitacions vigents fins al moment, i deroga expressament la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, i l’article 21.1.a) del Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Administració de l’Estat.

Així doncs, i vist que han quedat alterades substancialment les bases sobre les quals s’articulà el règim autonòmic sobre millores directes a les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal, l’aprovació d’aquest Decret llei es justifica en la necessitat d’adaptar urgentment la normativa aplicable pel que fa al sistema de millores directes a la prestació econòmica d’incapacitat temporal al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com de les universitats públiques catalanes, atès que la disposició transitòria quinzena del Reial decret llei 20/2012 disposa que cada Administració pública ha de desenvolupar les previsions que conté l’esmentat article 9 en el termini de tres mesos des de la publicació del Reial decret llei, termini a partir del qual aquest article tindrà efectes en qualsevol cas.

A banda de la necessitat urgent d’adaptar la legislació vigent dins el termini peremptori establert en la normativa bàsica, s’ha considerat necessari equiparar el règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal al previst per al personal al servei de l’Administració general de l’Estat, a l’efecte de no generar desigualtats retributives poc raonables entre els empleats públics d’acord amb l’Administració per a la qual presten els seus serveis.

Atesa la situació plantejada, i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que suscita la propera finalització del termini concedit per tal de desenvolupar les previsions de l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, és necessari emprar la forma de decret llei en els termes que preveu l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Així, aquest Decret llei es presenta en un únic article que recull les modificacions de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, disposició addicional que regula conjuntament les millores directes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i els sistemes de premis per vinculació o antiguitat, amb la novetat que la modificació estableix un àmbit d’aplicació diferent per a cadascuna d’aquestes mesures.

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Modificar la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

1. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manera següent:

“1. Al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, de les entitats de dret públic, de les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat, dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i de les universitats públiques catalanes, incloses les seves entitats dependents amb participació majoritària, integrat dins el règim general de la Seguretat Social, només se li reconeixerà, mentre es trobi en la situació d’incapacitat temporal, els complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal següents:

”a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes: del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; a partir del dia vint-i-unè, inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

”Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

”b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

”Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies naturals.”

2. Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manera següent:

“3. El que estableix l’apartat 2 és aplicable al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, de les entitats de dret públic, dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i de les universitats públiques catalanes, incloses les seves entitats dependents amb participació majoritària.”

Disposició addicional

Règims especials de Seguretat Social del mutualisme administratiu

Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit als règims especials de Seguretat Social del mutualisme administratiu li és d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

Disposició transitòria

El que disposa aquest Decret llei és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir de la data de la seva entrada en vigor. No obstant això, al personal en situació d’incapacitat temporal de durada superior a tres mesos afectat per la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en la seva redacció anterior, li serà d’aplicació el que estableix aquest Decret llei.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el 15 d’octubre de 2012.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 25 de setembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern

(12.265.051)