Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document 135/2012

  • Data del document 23/10/2012

  • Data de publicació 25/10/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6240

Afectacions
TEXT PUBLICAT

D’acord amb l’article 106.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat pot establir els instruments i els procediments de mediació i de conciliació en la resolució de conflictes en les matèries de la seva competència.

D’altra banda, l’article 129 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. Aquesta competència inclou la determinació del sistema de fonts del dret civil de Catalunya.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l’article 110 de l’Estatut d’autonomia, aquesta competència exclusiva comporta, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva.

A l’empara d’aquest nou marc estatutari es va aprovar la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Aquest Decret es dicta per desplegar la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. La Llei esmentada respon bàsicament a la necessitat d’ampliar l’objecte de la mediació regulada per la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, que limitava la mediació a determinats aspectes de l’àmbit familiar, obre la possibilitat d’estendre la mediació a noves matèries i contribueix, així, a potenciar noves vies de gestió positiva de les discrepàncies familiars i ciutadanes, a la millora de les relacions de convivència i a la desjudicialització de determinats conflictes excepte en els supòsits de violència masclista. També respon a la necessària actualització de la normativa reguladora de la mediació, tenint en compte les novetats legislatives produïdes en els darrers anys, tant en l’àmbit intern com europeu.

Alguns articles de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, contenen manaments específics de desenvolupament reglamentari i la disposició final primera faculta el Govern de la Generalitat per desplegar les normes relatives a l’organització, l’estructura, el funcionament i la publicitat dels registres de persones mediadores, la capacitació de les persones mediadores, el règim de tarifes i les altres qüestions que siguin pertinents.

El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret estableix i desenvolupa un procediment que és d’aplicació preceptiva a les mediacions públiques que gestiona el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, com a servei públic, de manera congruent amb el que és l’objectiu de la norma. Així i tot, s’ha volgut explicitar, com ja va fer la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, l’autonomia i la capacitat d’autoorganització de les administracions públiques en el seu àmbit competencial, així com la mediació estrictament privada, sens perjudici que les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i d’altres entitats públiques puguin, mitjançant conveni, acordar l’aplicació d’aquest procediment en la gestió dels seus serveis de mediació. D’altra banda, el Reglament també regula altres aspectes necessaris per a la plena efectivitat de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, com són les relacions de col·laboració entre el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les associacions professionals acreditades de l’àmbit de la mediació i d’altres entitats. Desenvolupa els criteris per a la necessària formació específica de la persona mediadora, així com la composició i el funcionament del Comitè Assessor.

El Reglament consta de 45 articles distribuïts en nou capítols. El capítol I es refereix al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les associacions professionals acreditades, les administracions locals i d’altres entitats públiques; el capítol II tracta dels aspectes relatius a la inscripció en els registres que gestiona el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya; el capítol III tracta de les persones mediadores del Centre, amb atenció específica a la formació continuada; el capítol IV regula els deures de les persones mediadores i el règim d’incompatibilitats; el capítol V regula el procediment per accedir a la mediació; el capítol VI fixa el desenvolupament del procediment de mediació; el capítol VII fixa els criteris per a la retribució de les persones mediadores i el benefici de gratuïtat; el capítol VIII se centra en les queixes o denúncies per part dels usuaris dels serveis de mediació, explicita que el règim sancionador es correspon amb el capítol V de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, i regula el procediment sancionador en cas de persones mediadores no col·legiades. Per últim, el capítol IX estableix la composició i les funcions del Comitè Assessor, un organisme de caràcter consultiu que va crear la Llei 15/2009, del 22 de juliol, per impulsar la mediació, promoure’n la difusió i vetllar per la seva bona pràctica i la seva consolidació a Catalunya.

Finalment, amb l’aprovació d’aquest Decret quedarà derogat el Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.

El Decret ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i ha estat informat favorablement per la Comissió de Govern Local de Catalunya.

Per tant, a proposta de la consellera de Justícia, d’acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, que s’annexa a continuació.

Disposicions addicionals

Primera

La xarxa d’informació i d’orientació mediadora

Per tal de fer efectiva la sessió informativa que preveu l’article 26 del Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret, el Departament competent en matèria de dret civil, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, ha de promoure la creació i gestió d’una xarxa de serveis de punts d’informació i orientació sobre la mediació que abasti tot Catalunya, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb els col·legis professionals i associacions professionals acreditades, entitats i d’altres organismes i administracions locals i també la formació dels equips vinculats a la xarxa.

Segona

El Cens de Serveis Privats de Mediació

1. Els serveis privats de mediació són els que porten a terme actuacions de mediació no subjectes a les tarifes del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i al marge de les actuacions que en aquesta matèria presten el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i les entitats que hi col·laboren.

2. Es crea el Cens de Serveis Privats de Mediació dependent del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que té caràcter informatiu i naturalesa de font d’accés públic.

3. Els serveis privats de mediació que exerceixin la mediació en els àmbits que preveu la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, poden sol·licitar la seva inscripció en el Cens de Serveis Privats de Mediació sempre que compleixin les condicions següents:

a) Tenir com un dels objectes principals de la seva activitat promoure, facilitar, gestionar i desenvolupar mediacions en l’àmbit de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

b) Garantir el respecte als principis de la mediació, establerts a la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

c) Comptar amb un equip format per persones professionals que acreditin la seva formació en mediació i almenys una d’elles estigui inscrita com a persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

d) Garantir els recursos materials i personals necessaris per poder realitzar el servei.

e) Prestar serveis en el territori de Catalunya.

f) Comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil adequada amb la naturalesa i l’abast dels riscs derivats de l’exercici de la professió, acreditada mitjançant declaració responsable.

4. Els serveis privats de mediació han d’acreditar cada 3 anys el compliment dels requisits anteriors a efectes de mantenir la inscripció en el Cens.

5. Els serveis privats de mediació que sol·licitin la inscripció en el Cens de Serveis Privats de Mediació es comprometen a facilitar cada any al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les dades de les mediacions realitzades, a efectes exclusivament estadístics. La recollida, el tractament i la conservació de les dades es regeix pel que disposa la normativa sobre la funció estadística i gaudeixen del dret de secret que s’hi determina. Alhora gaudeixen del règim de protecció establert a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6. La inscripció al Cens de Serveis Privats de Mediació comporta una acreditació per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya a efectes de difusió i publicitat.

7. El Cens de Serveis Privats de Mediació es constitueix en suport informàtic i manté actualitzada i disponible la informació sobre les inscripcions.

Disposicions transitòries

Primera

Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat de les persones admeses en el Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil, diferents del dret de família

Les persones mediadores incloses en el Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil, diferents del dret de família, a l’empara de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, implantat per la Resolució JUS/196/2010, de 28 de gener, que hagin acreditat l’assistència a les sessions formatives del Programa poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat, segons el camp de l’especialització acreditada, a partir de la entrada en vigor d’aquest Decret i durant el termini d’un any.

Segona

Incorporació al Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar de les persones que hagin realitzat una formació homologada sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya

Les persones que, reunint els requisits que estableix la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, acreditin una formació homologada sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, i l’Ordre JUS/237/2002, de 3 de juliol, per la qual es regulen el contingut i el procediment d’homologació dels cursos de formació específica en matèria de mediació familiar, disposen d’un període d’un any, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, per demanar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar.

Tercera

Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat

Les persones mediadores inscrites en el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya que acreditin documentalment haver realitzat i superat els cursos especialitzats de mediació en els àmbits del dret privat, organitzats sota els paràmetres i amb els continguts establerts pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat, d’acord amb el seu camp d’especialització, dins del termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 d’octubre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

REGLAMENT

de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Capítol I

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les associacions professionals acreditades, les administracions locals i d’altres entitats públiques

Article 1

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

1.1 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya és un òrgan del departament competent en matèria de dret civil dependent del centre directiu que en té atribuïda la competència, i té atribuïdes les funcions sobre mediació que li atorga la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

1.2 Al capdavant del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya hi ha la Direcció, amb el rang orgànic, l’estructura i les funcions que estableixen el Reglament d’estructura i funcions del Departament del qual depèn el Centre.

Article 2

Els col·legis professionals

2.1 Tenen la consideració de col·legis professionals en l’àmbit de la mediació aquells que signin convenis de col·laboració amb el departament competent en matèria de dret civil, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i, en tot cas, els col·legis d’advocats, el de psicòlegs, el de treball social, el d’educadores i educadors socials i el de pedagogs, per tal de desenvolupar les funcions que els assigna la Llei i el Reglament.

2.2 Els col·legis professionals poden signar convenis de col·laboració en matèria de mediació amb el departament competent en matèria de dret civil amb l’objectiu de promoure polítiques específiques de foment de la mediació.

Article 3

Les associacions professionals

3.1 Les associacions professionals constituïdes a l’empara de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que vulguin assumir funcions en l’àmbit de la mediació i col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en el marc de la mediació regulada per la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, han d’estar acreditades pel Departament competent en matèria de dret civil.

3.2 Per a la seva acreditació, les associacions professionals han de complir les condicions següents:

a) Preveure en els seus estatuts la promoció i facilitació de la mediació com a objecte de l’associació.

b) Que almenys un cinc per cent dels associats siguin persones mediadores inscrites en algun dels registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

c) Estar inscrites en el Registre d’associacions professionals adscrit al departament de la Generalitat competent en matèria de col·legis i associacions professionals.

d) Comprometre’s a organitzar periòdicament activitats de formació, difusió i consolidació de la mediació.

3.3 Les associacions professionals acreditades exerceixen les funcions següents:

a) Vetllar pel bon exercici de la mediació i pel respecte als drets de les persones destinatàries de la mediació.

b) Col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el foment i la difusió de la mediació.

c) Organitzar programes de formació contínua que incloguin l’estudi de les tècniques de mediació, negociació i resolució alternativa de conflictes.

d) Estudiar la metodologia de la mediació i fer propostes de millora dels seus procediments.

e) Aquelles que es determinin mitjançant conveni de col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

3.4 Les associacions professionals acreditades han de presentar anualment una memòria que reflecteixi les activitats dutes a terme en el compliment de les finalitats exigides per l’acreditació. L’incompliment de les condicions esmentades en l’apartat 2 pot comportar la pèrdua de l’acreditació de les associacions professionals com a entitats col·laboradores en l’àmbit de la mediació.

Article 4

Administracions locals i altres entitats públiques

4.1 Les administracions locals i les altres entitats públiques tenen capacitat d’autoorganització per establir les activitats i els serveis de mediació en l’àmbit de les seves competències. Han de respectar, en tot cas, els principis de la mediació que estableix el capítol II de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

4.2 A les mediacions desenvolupades per les persones mediadores designades per les entitats locals i d’altres entitats públiques no els és aplicable el procediment que estableixen els capítols V i VI d’aquest Reglament. Les entitats locals i altres entitats públiques poden signar convenis amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per a la utilització del procediment que estableix el Reglament de conformitat amb l’article 10.b) de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

4.3 Les sol·licituds d’informació que els ciutadans adrecin al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i a entitats que hi col·laboren, derivades de les problemàtiques vinculades a la convivència ciutadana i veïnal, es poden derivar als serveis de mediació ciutadana de la localitat de residència de les persones afectades.

Capítol II

Registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Secció 1

Registres generals de persones mediadores

Article 5

Els registres generals de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

5.1 Els registres generals de persones mediadores tenen caràcter administratiu, es troben adscrits a la unitat administrativa que té encomanades les competències en matèria de dret civil, i la persona responsable n’és el director o la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, a qui correspon ordenar-ne la seva gestió i l’administració.

5.2 Els registres es constitueixen com un instrument de coneixement, control, ordenació i publicitat de les persones mediadores. Amb aquesta finalitat, al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya li correspon inscriure els fets, els actes, les situacions i les circumstàncies a què fan referència els articles 7, 8, 9 i 23.

5.3 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya gestiona el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar i el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat.

5.4 El Registre de persones mediadores en l’àmbit familiar integra les persones mediadores, en funció de la seva especialització formativa en l’àmbit familiar i que acreditin la resta de requisits d’inscripció establerts en la normativa vigent.

5.5 El Registre de persones mediadores en els àmbits del dret privat integra les persones mediadores en funció de la seva especialització formativa en els diferents camps que desenvolupi el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en l’àmbit del dret privat i que acreditin la resta de requisits d’inscripció establerts en la normativa vigent.

5.6 Els registres generals de persones mediadores contenen les inscripcions que fa directament el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, dels membres d’una associació professional acreditada i de les persones que presten serveis de mediació per a l’Administració pública, així com les efectuades pels col·legis professionals al resoldre la declaració de capacitació. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, amb la comprovació prèvia de les dades i dels requisits establerts, ha d’incorporar als registres les inscripcions inicials que els col·legis professionals li traslladin.

5.7 Les persones que siguin membres d’una associació professional acreditada o que presten serveis de mediació per a l’Administració pública, poden demanar la inscripció directa al Registre general de l’àmbit corresponent, sempre que compleixin la resta de requisits establerts per la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i pel capítol III d’aquest Reglament. En aquests supòsits, el director o la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya resol sobre la declaració de capacitació.

5.8 El termini de resolució i notificació de les sol·licituds d’inscripció en els registres generals és de 2 mesos comptadors des de l’entrada de la petició als registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. En el cas de les persones que han d’obtenir la declaració de capacitació del col·legi professional corresponent, el termini esmentat es computa des del moment en què aquest dóna trasllat al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de la resolució i de l’aplicació informàtica interoperativa elaborada pel departament competent en matèria de dret civil. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, la sol·licitud s’entendrà estimada.

5.9 Els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’organitzen en les demarcacions territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre i, dins d’aquestes demarcacions, per partits judicials.

Article 6

Tipus d’assentaments registrals

En els registres generals de persones mediadores s’efectuen els assentaments següents:

a) Assentaments d’inscripció.

b) Notes marginals.

c) Assentaments d’actualització i de rectificació.

Article 7

Assentaments d’inscripció

7.1 Són objecte d’inscripció:

a) L’alta de la persona mediadora amb expressió del nom i cognoms, sexe, domicili professional, telèfon, fax i, en tot cas, adreça electrònica.

b) El partit o els partits judicials en què està inscrita la persona mediadora en funció del domicili on durà a terme les mediacions.

c) El col·legi professional o l’associació professional acreditada a la qual pertany la persona mediadora.

7.2 La primera inscripció de les persones mediadores en els registres generals s’estableix per mitjà d’un sistema automatitzat d’assignació de números que ha de respectar l’ordre de les resolucions de la declaració de capacitació dels col·legis professionals, amb la comprovació prèvia pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les dades i dels requisits establerts a l’article 14.1 i les inscripcions efectuades pel Centre a petició directa de les persones mediadores.

Article 8

Notes marginals

Són objecte de notes marginals:

a) L’ordre d’incoació d’expedients disciplinaris.

b) Les mesures cautelars vigents adoptades en expedient disciplinari.

c) El sobreseïment i/o l’arxiu dels expedients disciplinaris incoats.

d) Les situacions d’inactivitat de la persona mediadora.

e) La suspensió o baixa de la persona mediadora.

Article 9

Assentaments d’actualització i de rectificació

9.1 Són assentaments d’actualització i de rectificació els que modifiquen el contingut dels assentaments registrals.

9.2 Les errades materials o de fet es poden modificar o rectificar d’ofici o a instància de la persona interessada.

9.3 Les persones mediadores inscrites tenen l’obligació de comunicar al col·legi professional corresponent i, si escau, al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya qualsevol modificació de les dades inscrites.

9.4. L’actualització de les dades del Registre general correspon al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en allò que afecta les inscripcions, suspensions, baixes, modificacions i d’altres assentaments, respecte de les persones que presten serveis com a persones mediadores per compte de les administracions públiques i de les que pertanyen a associacions professionals acreditades. Contràriament, correspon als col·legis professionals, respecte dels seus col·legiats, llevat de les inscripcions d’alta al Registre que requereixen de la comprovació prèvia de les dades i dels requisits reglamentàriament establerts, per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Article 10

Exactitud i publicitat de les dades dels registres generals

Les dades inscrites en els registres generals de persones mediadores es consideren exactes. Les dades objecte d’inscripció són públiques, excepte les notes marginals a què fa referència l’article 8 i quan la persona mediadora, en el moment de demanar la inscripció manifesti la voluntat de reserva.

Article 11

Consulta dels registres generals

11.1 Els registres generals de persones mediadores es poden consultar mitjançant la pàgina web del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

11.2 Les dades dels registres generals de persones mediadores també es poden consultar presencialment al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, als col·legis professionals, a les associacions professionals acreditades o als serveis territorials del departament competent en matèria de dret civil, en els termes que disposa l’article 10.

Article 12

Aplicació telemàtica

12.1 Els registres generals de persones mediadores es constitueixen en suport informàtic mitjançant un programa propi del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Correspon al Departament competent en matèria de dret civil adoptar les mesures necessàries i incorporar les tecnologies escaients per garantir la interoperativitat amb els col·legis professionals que accedeixen al sistema amb les finalitats establertes als articles 5, 7, 9.3 i 12.2, de tal manera que es permeti l’intercanvi d’informació a través de mitjans electrònics. Igualment correspon al Departament determinar els accessos i les vies de comunicació entre el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i els col·legis professionals, així com determinar les característiques tècniques del Registre.

12.2 Les dades del Registre que es tractin informàticament se subjecten a la normativa estatal i autonòmica de protecció de dades, i el titular de l’aplicació telemàtica ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir-ne la seguretat i la integritat, així com totes aquelles altres mesures adreçades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la normativa de protecció de dades.

Secció 2

Registre de serveis de mediació ciutadana

Article 13

Registre de serveis de mediació ciutadana

13.1 El Registre de serveis de mediació ciutadana és un registre de caràcter administratiu adscrit al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La persona responsable és el director o la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, a qui correspon ordenar-ne la gestió i l’administració per tal de facilitar l’accés dels usuaris als serveis de mediació. Aquest registre es constitueix en suport informàtic.

13.2 El Registre de serveis de mediació ciutadana, la inscripció al qual és voluntària, dóna publicitat dels serveis de mediació ciutadana de titularitat pública, creats per les administracions locals i d’altres entitats públiques, tant si estan gestionats directament per les diferents administracions com si es gestionen mitjançant conveni amb entitats privades.

Article 14

Requisits d’inscripció en el Registre de serveis de mediació ciutadana

14.1 Per a la seva inscripció en el Registre de serveis de mediació ciutadana, l’entitat pública titular del servei ha de sol·licitar la inscripció al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, mitjançant escrit motivat, el qual s’ha d’acompanyar de la corresponent certificació acreditativa de l’existència i el funcionament efectiu del servei de mediació ciutadana, i la resta de documents que permetin acreditar la concurrència dels següents requisits:

a) Tenir com un dels objectes promoure, facilitar, gestionar i desenvolupar mediacions en l’àmbit comunitari o ciutadà.

b) Actuar, tant a nivell de servei de mediació ciutadana com a títol individual per part dels seus professionals, segons els principis establerts pel capítol II de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

c) Estar integrat per persones que acreditin formació en mediació.

d) Garantir la prestació del servei de mediació ciutadana.

e) Comprometre’s a garantir una primera atenció personal telefònica o telemàtica.

14.2 L’incompliment sobrevingut d’algun dels requisits de l’apartat anterior determinarà la baixa en el Registre de serveis de mediació ciutadana.

14.3 Els serveis de mediació ciutadana que sol·licitin la inscripció en el Registre de serveis de mediació ciutadana es comprometen a facilitar cada any al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les dades de les mediacions realitzades, únicament a efectes estadístics i de recerca. Les dades facilitades gaudeixen del règim de protecció establert a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 15

Dades objecte d’inscripció en el Registre de serveis de mediació ciutadana

15.1 Són objecte d’inscripció en el Registre de serveis de mediació ciutadana:

a) L’alta del servei de mediació ciutadana en el Registre, amb expressió del nom, domicili, telèfon, adreça electrònica, fax i qualsevol altre mitjà que permeti la comunicació amb el servei de mediació ciutadana.

b) L’entitat pública titular del servei, en el marc de la qual desenvolupa les seves activitats.

c) L’àmbit material i, si escau, territorial del servei de mediació ciutadana.

d) L’horari d’atenció al públic del servei de mediació ciutadana.

e) La suspensió o el tancament del servei de mediació ciutadana.

15.2 A l’efecte de la inscripció, l’entitat titular del servei de mediació ciutadana ha de facilitar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la informació acreditativa de les circumstàncies a què fan referència les lletres c), d) i e) de l’apartat anterior.

15.3 La persona responsable del servei de mediació ciutadana té el deure de notificar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya els canvis i les actualitzacions que correspongui efectuar respecte de les dades inscrites amb la documentació acreditativa.

Article 16

Exactitud i publicitat de la informació del Registre de serveis de mediació ciutadana

La informació que conté el Registre de serveis de mediació ciutadana gaudeix de la presumpció de veracitat. Aquesta informació és pública i es pot consultar en línia a través de la pàgina web del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i personalment en el mateix Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i en la seu dels serveis territorials del departament competent en matèria de dret civil.

Capítol III

Les persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la seva formació

Article 17

Les persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

17.1 La condició de persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’adquireix mitjançant la inscripció en els registres generals de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

17.2 Poden sol·licitar la inscripció en els registres generals de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una titulació universitària oficial.

b) Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 18.

c) Estar col·legiada en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a l’Administració.

Article 18

Formació específica inicial homologada

18.1 Per obtenir la inscripció com a persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’ha d’acreditar una formació específica en mediació impartida per centres docents universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions.

18.2 La formació s’estructura en una part general sobre mediació, una part de competències i habilitats personals i una part relativa a l’especialització en mediació, ja sigui familiar o relativa als altres àmbits del dret privat.

18.3 Per ordre del departament competent en matèria de dret civil es determinaran les matèries necessàries per a l’homologació dels programes de formació en mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat i la durada mínima dels cursos. Aquest programa defineix les competències de la persona mediadora, els continguts formatius, el tipus de matèria presencial o pràctica, les metodologies docents i les formes d’avaluació i, si escau, les matèries de les quals resten exemptes les persones sol·licitants de la inscripció amb una titulació universitària prèvia que les comprèn de manera específica.

18.4 La formació s’acredita mitjançant un mínim de 80% d’assistència efectiva als cursos, la realització de pràctiques i la superació de les formes d’avaluació aplicades.

Article 19

Reconeixement de la formació no homologada

Per ordre del departament competent en matèria de dret civil es podran establir els requisits i les condicions necessàries per inscriure en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les persones que, no posseint una formació homologada, la poden acreditar amb la seva experiència i coneixements.

Article 20

Mediació amb component formatiu

Les persones mediadores designades per realitzar una mediació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya poden actuar acompanyades d’una persona mediadora en pràctiques si les parts donen el seu consentiment. La persona mediadora en pràctiques està subjecta als principis de la mediació i, en especial, al deure de confidencialitat.

Article 21

Formació contínua de les persones mediadores

21.1 Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya han d’actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i d’altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació.

21.2 A aquest efecte, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els centres docents universitaris, els col·legis professionals, les associacions professionals acreditades, les entitats públiques i els centres privats poden organitzar jornades i cursos sobre l’actualització dels coneixements en mediació, la millora de la metodologia mediadora i les matèries d’interès per a la pràctica de la mediació.

21.3 Les entitats de l’apartat anterior han de vetllar per la participació efectiva de les persones que realitzin la formació i expedeixen un document acreditatiu de la formació per les persones que realitzin un 80% com a mínim de l’activitat formativa.

Article 22

Incompliment del deure de formació contínua

22.1 Les persones mediadores registrades que no acreditin la participació en activitats a què fa referència l’article precedent esdevenen inactives als efectes de la possible derivació de mediacions per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

22.2 Les persones mediadores inactives poden recuperar la condició d’actives si acrediten una formació en mediació equivalent a 40 hores per cada 2 anys sense formació acreditada. A partir de 3 anys sense acreditació de la formació exigida, es podrà recuperar la condició de persona mediadora activa mitjançant l’acreditació de formació especialitzada d’un mínim de 60 hores.

Article 23

Procediment per a la declaració de capacitació de la persona mediadora

23.1 Correspon al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya declarar la capacitació per exercir la mediació i efectuar la corresponent inscripció en els registres de les persones que pertanyen a associacions professionals acreditades, així com aquelles que presten serveis de mediació per compte de les administracions públiques.

23.2 Correspon als col·legis professionals declarar la capacitació per exercir la mediació de les persones que hi estan col·legiades. Els col·legis reben les sol·licituds de les persones que volen ser inscrites com a persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, resolen la declaració de capacitació i traslladen les inscripcions inicials dels seus registres al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, el qual procedeix a la inscripció dels professionals mediadors en el registre que correspongui si compleixen els requisits exigits a què fa referència l’article 17.

Article 24

Situacions de la persona mediadora

24.1 La persona mediadora inscrita en els registres generals pot trobar-se en situació activa, plenament susceptible de rebre i acceptar les mediacions derivades pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, o com a persona mediadora inactiva i, per tant, no susceptible temporalment de rebre ni acceptar la derivació de mediacions mentre duri la seva situació d’inactivitat. La situació que en cada cas correspongui, un cop declarada, ha de ser objecte d’assentament registral.

24.2 La situació d’inactivitat temporal de la persona mediadora es pot declarar:

a) A petició de la persona interessada.

b) Per imposició d’una sanció.

c) Per incompliment de la formació contínua especialitzada.

d) Per trobar-se inhabilitada per ocupar un lloc de treball en l’administració pública d’acord amb la normativa aplicable.

e) Per manca de tramesa al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, de la documentació necessària per tancar una mediació assignada un cop exhaurits tots els terminis per finalitzar-la.

f) Per manca de localització injustificada de la persona mediadora.

24.3 La situació d’inactivitat finalitza, en el cas de ser voluntària, a petició de la persona mediadora si reuneix els requisits exigits, i en els altres supòsits quan s’ha resolt el motiu que ha donat lloc a la inactivitat.

24.4 Correspon al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya declarar les situacions administratives de les persones mediadores. Els terminis per a la interposició dels corresponents recursos contra les declaracions efectuades es computen a partir de la data de la inscripció de la declaració.

Capítol IV

Deures de les persones mediadores

Article 25

Deures de les persones mediadores

25.1 La persona mediadora ha d’actuar amb lleialtat envers les parts i ha d’exercir la seva funció amb ple respecte als principis de la mediació i a la resta de normes deontològiques i de procediment establertes en la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i en aquest Reglament.

25.2 La persona mediadora ha de procurar evitar desequilibris de poder entre les parts aplicant les tècniques necessàries per reconduir aquestes situacions. Ha de donar per acabada la mediació quan no sigui possible restablir l’equilibri.

25.3 La persona mediadora ha de vetllar perquè les parts, lliure i voluntàriament, trobin per sí mateixes la solució als punts en discrepància.

25.4 La persona mediadora ha de procurar que en els acords es prioritzi l’interès superior de les persones infants i adolescents o discapacitades o d’aquelles més necessitades d’atenció i assistència.

25.5 Les persones mediadores no poden percebre ni oferir cap remuneració relacionada amb la derivació de clients i no poden requerir cap quantitat a les parts que tinguin reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta o s’hagin acollit a un programa de gratuïtat de la mediació.

25.6 La persona mediadora designada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya es compromet a acceptar les normes que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya estableixi en la gestió dels expedients de mediació.

25.7 La persona mediadora s’ha d’abstenir d’intervenir en procediments de mediació en els que concorri una situació de conflicte d’interessos en els termes que estableix l’article 31.2.

Capítol V

Procediment per accedir a la mediació

Article 26

Sessions informatives

26.1 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ofereix sessions informatives gratuïtes sobre mediació en els supòsits derivats per l’autoritat judicial, pels serveis socials, pels cossos de seguretat o per altres serveis d’atenció al ciutadà, o bé a petició de les mateixes parts.

26.2 En la sessió s’informa les parts sobre el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació, així com, si s’escau, de la conveniència de rebre assessorament jurídic o d’altre tipus. També s’informa els interessats sobre el cost de la mediació, de la possibilitat de sol·licitar l’assistència jurídica gratuïta i, si escau, d’acollir-se a algun programa de gratuïtat i dels requisits bàsics per a la seva tramitació.

26.3 En la mateixa sessió informativa, les persones interessades poden emplenar el formulari de sol·licitud normalitzat de la mediació.

Article 27

Sol·licituds de mediació

27.1 Les persones interessades en sotmetre’s a un procediment de mediació poden presentar la sol·licitud, en imprès normalitzat, de forma individual per una de les parts en conflicte, o de forma conjunta per totes les parts, davant del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, dels col·legis professionals o de les associacions professionals acreditades, als jutges de pau, als serveis d’informació i d’orientació mediadora, als tècnics de serveis socials, als serveis de mediació ciutadana o a d’altres organismes o entitats d’atenció al ciutadà. Aquestes entitats i institucions han de trametre la sol·licitud al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, a qui correspon gestionar-les i resoldre-les.

27.2 En la sol·licitud cal adjuntar la documentació i informació deduïda i generada amb motiu del conflicte, així com tota aquella altra que s’hi relacioni o en porti causa, com ara:

a) Les dades identificatives i de contacte de les parts de la mediació.

b) Els motius i les causes dels conflictes que han de ser objecte de la mediació.

c) L’existència, si n’hi ha, d’un procés judicial en tràmit i el número i tipus de procediment i l’òrgan judicial.

d) La voluntat de sol·licitar el reconeixement del benefici de justícia gratuïta i, si escau, l’inici dels tràmits per al seu reconeixement.

e) La identificació de la persona mediadora que, si és el cas, les parts desitgen de comú acord que es designi per mediar en el conflicte.

f) La signatura de la persona o persones sol·licitants i la data de la sol·licitud.

27.3 En cas que la persona o les persones sol·licitants de la mediació hagin obtingut el dret de justícia gratuïta o hagin cursat la corresponent petició davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de mediació una còpia de la petició i, si fos el cas, de la resolució del reconeixement del dret.

27.4 Quan la sol·licitud de mediació es formula individualment per una de les parts en conflicte, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o l’entitat receptora de la petició de mediació ha de contactar amb l’altre o altres parts per informar-les sobre la possibilitat de dur a terme la mediació.

27.5 En aquest supòsit les altres parts disposen d’un termini de 10 dies hàbils per acceptar de forma expressa sotmetre’s a un procediment de mediació, a partir del moment en què foren informades d’aquesta possibilitat. Si durant aquest termini no manifesten la seva voluntat de dur a terme la mediació, i compareixen per subscriure’n el document en què es formalitza l’acceptació de la mediació, o bé es dóna el cas que la refusen expressament, la petició de la primera part s’arxivarà i es comunicarà a la persona sol·licitant. Si les parts accepten la mediació, la sol·licitud es traslladarà al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per a la designació de la persona mediadora.

27.6 Quan l’altra o altres parts accepten la mediació i sol·liciten el benefici de gratuïtat, sense que tinguin reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta, han de tramitar al mateix temps la sol·licitud formal per obtenir aquest benefici, sense perjudici que es puguin acollir a un dels programes establerts a l’article 27.3 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Article 28

Tramitació de les sol·licituds

28.1 Les institucions i entitats receptores de les peticions que s’han assenyalat a l’apartat 1 de l’article 27 han de comprovar que les sol·licituds reuneixen els requisits d’admissibilitat a què fa referència l’apartat 2 de l’article 27.

28.2 En el cas que es constatin mancances greus o manca de documentació, s’ha de requerir a la persona interessada per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni els defectes o mancances amb indicació que, si no ho fa, se la considera desistida de la seva petició.

28.3 Les institucions i entitats receptores han de donar trasllat de la sol·licitud al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en un termini no superior a 5 dies hàbils, amb la proposta, si escau, de la designació de la persona mediadora escollida per les parts.

28.4 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, un cop rebuda la sol·licitud, designa la persona mediadora que hagin escollit les parts i, quan no se’n tingui, la que correspongui en funció de l’àmbit de mediació, l’especialització i el partit judicial de les persones sol·licitants, segons l’ordre de torn que correspongui.

Article 29

Derivacions judicials

29.1 L’autoritat judicial, en qualsevol fase del procediment, pot derivar les parts implicades en el procés al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i indicar l’objecte de la mediació i les dades de les parts i dels seus representants legals.

29.2 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o, si escau, les entitats que hi col·laboren, han de contactar amb les parts per posar a la seva disposició una sessió informativa en els termes, contingut i abast a què fa referència l’article 26.

29.3 Quan la sessió informativa la duen a terme les entitats que col·laboren amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, aquestes han de comunicar-li el resultat, i expressar si les parts no han comparegut i, si ho han fet, si accepten o rebutgen la mediació.

29.4 Si les parts no assisteixen a la sessió informativa o rebutgen participar en la mediació, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de notificar a l’autoritat judicial, en el termini de 5 dies hàbils, que no ha estat possible iniciar un procediment de mediació. En el cas d’acceptació, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya també comunica a l’autoritat judicial la data d’inici fixada per a la mediació i la persona designada per dur-la a terme.

29.5 Un cop acceptada la mediació, el procediment de designació de la persona mediadora, i el desenvolupament del procediment de mediació es regeix per l’establert en aquest Reglament.

29.6 En el termini de 5 dies hàbils comptadors des de la finalització del procediment de mediació, la persona mediadora ha de notificar a l’autoritat judicial l’acabament de la mediació i si s’han adoptat o no acords. En cap cas li ha de lliurar l’acta final de la mediació.

29.7 Les parts poden demanar de mutu acord la suspensió del procés judicial mentre dura la mediació. La comunicació a l’autoritat judicial del desistiment de qualsevol de les parts o de l’acord obtingut en la mediació dóna lloc a l’aixecament de la suspensió.

Article 30

Procediment general de designació de la persona mediadora

30.1 Les parts poden designar, de comú acord, la persona mediadora d’entre les inscrites en el Registre general corresponent del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Si no és possible, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de designar la que correspongui per torn en funció del partit judicial i del Registre general, i garantir el dret de les parts a comunicar-se amb la persona mediadora en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, d’acord amb la legislació vigent. En la designació s’ha d’especificar l’objecte de la mediació.

30.2 Quan les circumstàncies ho aconsellin, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot designar directament, de forma motivada, una determinada persona mediadora.

30.3 La persona mediadora que, havent estat designada, no pot ser localitzada a través del mitjans de contacte habituals en un termini de 2 dies hàbils, perd la mediació assignada així com l’ordre del torn. Si hi ha causa justificada, manté el torn de designacions.

30.4 En el termini de 24 hores, comptadores d’ençà que es comunica la designació, la persona mediadora ha de manifestar expressament si accepta o declina l’encàrrec. La declinació exclusivament es pot fonamentar en motius professionals, en els constitutius de causa d’abstenció, o en motius personals degudament justificats.

30.5 Un cop acceptada la designació, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ho comunica a les parts i, si escau, a l’autoritat judicial en el termini de 5 dies hàbils, i la persona mediadora contacta amb les parts en el termini màxim de 5 dies hàbils per tal d’acordar el dia i l’hora de la primera sessió.

Article 31

Abstenció i recusació de la persona mediadora

31.1 Les persones mediadores en què concorri alguna de les causes previstes en l’apartat següent d’aquest article s’han d’abstenir d’intervenir-hi i ho han de comunicar immediatament a les parts i al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que ha de resoldre al respecte en el termini de 3 dies hàbils i procedir, si escau, a efectuar una nova designació, i tenir present en tot cas les manifestacions de les parts al respecte.

31.2 Són motius d’abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l’assumpte que ha de ser objecte del procediment de mediació.

b) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les parts en conflicte.

c) Tenir parentiu per consanguinitat fins el quart grau o afinitat fins el segon amb alguna de les parts.

d) Haver intervingut professionalment en defensa dels interessos d’una de les parts en contra de l’altra.

31.3 La causa d’abstenció recollida a la lletra d) de l’apartat 2 no produeix efectes en el supòsit que les parts admetin explícitament i per escrit aquesta persona mediadora.

31.4 La no abstenció en els casos en què procedeixi dóna lloc a responsabilitat.

31.5 Les parts, en qualsevol moment del procediment, poden promoure la recusació de la persona que ha estat designada per mediar en el conflicte, per les causes previstes en l’apartat 2, anteriors o posteriors a la seva designació, d’acord amb el procediment establert en la legislació de procediment administratiu. La concurrència de causa de recusació comporta una nova designació per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Capítol VI

Desenvolupament del procediment de mediació

Article 32

Participació en el procediment de mediació

32.1 La persona mediadora i les parts han d’assistir personalment a les sessions de mediació familiar, llevat que existeixi algun tipus d’impossibilitat fàctica o jurídica. En aquests supòsits, la persona mediadora es pot valer de mitjans tècnics que assegurin la comunicació lliure, voluntària i plenament participativa.

32.2 En la mediació civil, en conflictes entre una pluralitat de persones, les parts poden designar portaveus, amb reconeixement de capacitat negociadora, que representin els interessos de cada col·lectiu implicat en la mediació.

32.3 Tant la persona mediadora com les parts poden demanar assessorament de persones expertes, quan es requereixin coneixements específics en el transcurs d’una mediació. Les persones expertes només podran assistir a les sessions de mediació amb el consentiment de les parts, i han d’ajustar la seva intervenció als principis de la mediació.

Article 33

Convocatòria de les parts a la reunió inicial

33.1 En el termini màxim de 5 dies hàbils des de l’acceptació de la designació, la persona mediadora ha de convocar a les parts a una primera reunió, que s’ha de celebrar en un termini màxim de 10 dies hàbils, llevat que una causa justificada ho impedeixi.

33.2 Si durant el termini a què fa referència l’apartat precedent no ha estat possible localitzar les parts, la persona mediadora ho ha de notificar, en el termini de 5 dies hàbils, al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, per tal que procedeixi a l’arxiu de l’expedient.

33.3 Si alguna de les parts o totes no compareixen a la primera reunió, però justifiquen la no assistència en els 10 dies hàbils següents a la data en què s’havia de dur a terme, la persona mediadora les ha de convocar novament. La inassistència injustificada de les parts a la segona reunió equival a la renúncia a sotmetre’s a un procediment de mediació i comporta l’arxiu de l’expedient. A aquest efecte, la persona mediadora ha de notificar aquesta circumstància al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data de la incompareixença.

Article 34

Nombre i durada de les sessions i del procediment de mediació

34.1 S’estableix un màxim de 6 sessions en les mediacions en què participin fins a 4 parts, si bé el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, amb caràcter excepcional, pot autoritzar, a petició conjunta de les parts i de la persona mediadora, l’increment del nombre de sessions quan la complexitat i naturalesa de l’assumpte i, si escau, el nombre de parts ho aconsellin.

34.2 En atenció a les circumstàncies concretes del cas i a la voluntat dels participants, la persona mediadora pot realitzar sessions individuals o conjuntes amb totes o algunes de les persones o parts implicades, però en tot cas alguna de les sessions ha de ser conjunta amb totes les parts implicades.

34.3 La persona mediadora i les parts han d’estendre un full de signatures formalitzat de la realització de cada sessió, amb expressió de la data i durada, que les parts assistents han de signar i la persona mediadora ha de lliurar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, conjuntament amb l’acta final.

34.4 Cada sessió té una durada màxima de 90 minuts, llevat dels procediments especials en què la persona mediadora, d’acord amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i amb la conformitat de les parts, determini de forma motivada una durada diferent en funció de les circumstàncies del cas i de la naturalesa i complexitat del conflicte.

34.5 El procediment de mediació no pot tenir una durada superior als 60 dies hàbils, comptadors des de la reunió inicial si bé, a petició motivada de la persona mediadora i de les parts, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya el pot prorrogar fins a un màxim de 30 dies hàbils més en consideració a la complexitat del conflicte o al nombre de persones implicades. Exhaurit aquest termini, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, un cop informades les parts, procedirà al tancament de l’expedient a tots els efectes, llevat de causa justificada.

Article 35

Reunió inicial

35.1 En la reunió inicial la persona mediadora ha d’informar les parts del procediment, els principis i l’abast de la mediació i, en especial, sobre el dret que les empara per donar per acabada la mediació en qualsevol moment. Igualment ha d’informar sobre les tarifes establertes per a les mediacions gestionades pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, si una o més parts no disposen del dret de justícia gratuïta. També les ha d’informar de la conveniència de rebre assessorament jurídic durant la mediació o d’un altre tipus d’assessorament, si la persona mediadora ho considera apropiat en funció de les circumstàncies del cas i de la necessitat, si s’escau, de la intervenció d’un advocat o advocada per tal de redactar el conveni o el document jurídic escaient.

35.2 En el decurs d’aquesta reunió, la persona mediadora i les parts han de d’acordar les qüestions que cal examinar i han de planificar el desenvolupament de les sessions que es preveu que poden ser necessàries.

35.3 La persona mediadora ha d’estendre una acta de la reunió inicial, en tants exemplars com parts subjectes al procediment, mitjançant imprès normalitzat, en la qual ha de fer constar la data, la voluntarietat de la participació de les parts, la seva acceptació de les condicions i les tarifes, així com la submissió al deure de confidencialitat. Així mateix, s’ha d’establir l’objecte i l’abast de la mediació i una previsió del nombre de sessions. L’acta ha de ser signada per la persona mediadora i per les parts intervinents, de la qual reben un exemplar.

35.4 La persona mediadora ha de fer arribar, en un termini 5 dies hàbils, comptadors d’ençà de la celebració de la reunió inicial, còpia d’aquesta acta al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i, si escau, al col·legi professional al qual pertany, per tal que tinguin constància de l’inici efectiu de la mediació.

Article 36

Sessió final

36.1 De la sessió final s’ha d’estendre una acta, en tants exemplars com parts subjectes al procediment, mitjançant imprès normalitzat, amb l’exclusiva expressió dels acords adoptats. En cap cas pot contenir referències a fets, manifestacions o escrits sorgits durant el procediment. Si és impossible arribar a cap acord, s’ha d’estendre una acta en què tan sols s’ha de fer constar aquest fet.

36.2 La persona mediadora i les parts signen l’acta de la qual reben un exemplar i fan arribar un altre exemplar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en el termini de 5 dies hàbils, per tal que pugui donar la mediació per acabada i arxivar l’expedient.

36.3 La persona mediadora ha d’informar les parts de la conveniència de facilitar als seus advocats l’acta final amb els acords a què han arribat.

36.4 Un cop finalitzada la mediació, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya facilita a les parts un qüestionari per valorar el grau de satisfacció del servei prestat.

Article 37

Finalització anticipada de la mediació

37.1 Les parts voluntàriament poden desistir de la mediació en qualsevol moment.

37.2 Igualment, la persona mediadora pot donar per acabada la mediació en qualsevol moment, per qualsevol causa prèvia o sobrevinguda que faci incompatible la continuació del procediment amb les prescripcions de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat; en el cas que apreciï manca de col·laboració de les parts o quan consideri que el procediment esdevé inútil per a la finalitat perseguida, ateses les qüestions sotmeses a mediació.

En aquest cas ho ha de notificar, en el termini de 5 dies hàbils, al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i a les parts, i fenr constar la causa, així com a l’autoritat judicial, si la mediació prové d’una derivació judicial.

37.3 Quan concorre el supòsit a què fa referència l’apartat anterior, excepcionalment, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot proposar el nomenament d’una nova persona mediadora atenent a les circumstàncies del cas i a la voluntat manifestada per les parts.

Article 38

Els acords de mediació i els seus efectes

38.1 L’eficàcia i executabilitat dels acords de mediació queda condicionada a la disponibilitat de les matèries objecte de la mediació, a la formalització jurídica dels acords i a allò que prevegi la legislació vigent.

38.2 Els advocats de les parts poden traslladar l’acord assolit mitjançant la mediació al conveni regulador o al document o protocol corresponent, per tal que s’incorpori al procés judicial en curs o per tal que s’iniciï, perquè sigui ratificat i, si escau, aprovat.

38.3 En les mediacions derivades judicialment, amb procés judicial en tràmit, els acords tenen el valor i l’eficàcia que prevegi la legislació processal.

Capítol VII

Retribució de les persones mediadores i benefici de gratuïtat

Article 39

Retribució de les persones mediadores

39.1 Les persones mediadores són retribuïdes per les parts, d’acord amb les tarifes que fixa el Departament competent en matèria de dret civil. Quan una de les parts tingui reconegut el dret de justícia gratuïta, a què fa referència l’article següent, correspon a l’altra part abonar a la persona mediadora la meitat de la dita tarifa, o la part proporcional corresponent en funció del nombre de parts implicades.

39.2 Correspon al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, mitjançant les entitats que hi col·laboren, retribuir les persones mediadores la totalitat o la part proporcional de la tarifa, segons correspongui, en el cas que s’hagi reconegut el dret de justícia gratuïta.

39.3 Si escau, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot retribuir directament les persones mediadores incloses en la disposició addicional tercera de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

39.4 Excepcionalment, si ateses les circumstàncies del cas, degudament justificades, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya considera necessari el desplaçament de la persona mediadora al lloc en què s’hagi de dur a terme la mediació, es pot determinar el pagament de les despeses de desplaçament en funció del quilometratge o de l’import acreditat del transport d’acord amb la normativa d’indemnitzacions per raó del servei.

Article 40

Gratuïtat de la mediació

40.1 Poden gaudir del benefici de gratuïtat les persones que reuneixin les condicions materials que estableixen les normes reguladores de l’assistència jurídica gratuïta.

40.2 Les persones que sol·liciten el benefici de gratuïtat han d’omplir el model normalitzat que se’ls facilita, adjuntant la documentació exigida. La petició es presenta a les dependències habilitades pel col·legi d’advocats corresponent al partit judicial, el qual, un cop analitzada la sol·licitud i els documents justificatius que acrediten que la persona interessada es troba inclosa en l’àmbit de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, ho trasllada a la comissió d’assistència jurídica gratuïta corresponent per a la seva resolució.

40.3 L’òrgan competent per efectuar el reconeixement del benefici de gratuïtat és la comissió d’assistència jurídica gratuïta de la demarcació territorial que correspongui.

40.4 La gratuïtat de la mediació també pot venir donada per acollir-se a un dels programes del departament competent en matèria de dret civil en què la mediació es faci de manera gratuïta per als usuaris, ja sigui a iniciativa del mateix departament o en col·laboració amb d’altres organismes públics o privats.

40.5 La gratuïtat està en tot cas garantida en els mediacions dutes a terme pels serveis de mediació ciutadana.

Capítol VIII

Queixes i denúncies i règim sancionador

Article 41

De les queixes i denúncies

41.1 Els usuaris del servei de mediació poden formular queixes i/o denúncies sobre el funcionament del servei de mediació davant del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

41.2 Un cop rebuda la queixa o denúncia, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, si escau, la tramet al col·legi professional o a l’administració pública de l’àmbit de la mediació perquè iniciï les diligències informatives sobre els fets. Una vegada esbrinats els fets, el col·legi professional corresponent tramet el resultat al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya perquè pugui informar la part que ha formulat la queixa.

Article 42

Règim sancionador

El règim jurídic aplicable als procediments disciplinaris que s’incoïn per causa de les eventuals infraccions que resulten aplicables als procediments de mediació, es regeixen per allò que disposa el capítol V de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. Igualment, són aplicables al procediment sancionador les previsions sobre la potestat sancionadora de la legislació de règim jurídic i procediment administratiu, i de forma supletòria les contingudes en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en allò que no s’oposi a la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat i a aquest Reglament.

Article 43

Procediment sancionador aplicable a les persones mediadores amb titulació no subjecta a col·legiació i que no prestin serveis de mediadors per a una administració pública

43.1 L’expedient s’inicia per denúncia de l’usuari del servei de mediació o d’ofici per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, bé per pròpia iniciativa si l’administració té coneixement directe del fet presumptament infractor, o com a conseqüència d’una ordre superior o a petició raonada d’altres òrgans o de les entitats que col·laboren amb el Centre.

43.2 Correspon al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya tramitar i instruir els expedients sancionadors, quan del seguiment de les actuacions corresponents se’n desprèn una conducta o uns fets que puguin ser constitutius d’infracció a l’empara de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. Correspon al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya acordar la incoació de l’expedient i nomenar-ne l’instructor o la instructora i el secretari o la secretària.

43.3 L’instructor o la instructora ha de practicar les diligències i proves adreçades a determinar els fets i responsabilitats susceptibles de sanció i, a la vista de les actuacions practicades, formula el plec de càrrecs.

43.4 No correspon formular plec de càrrecs i s’ha d’ordenar el sobreseïment de l’expedient i l’arxiu de les actuacions quan de les diligències i les proves practicades en resulti acreditada la inexistència d’infracció o responsabilitat.

43.5 El plec de càrrecs s’ha de notificar a la persona presumptament infractora i, si fos el cas, a la persona denunciant per tal que en el termini de 10 dies hàbils formulin al·legacions i proposin les proves que considerin oportunes per a la defensa dels seus drets o interessos.

43.6 Transcorregut l’esmentat termini, l’instructor o la instructora ordena la pràctica de les proves i actuacions per determinar els fets i les responsabilitats susceptibles de sanció, i a la vista de les actuacions practicades ha d’elaborar la proposta de resolució.

43.7 La proposta de resolució s’ha de notificar a la persona interessada en el termini de 10 dies hàbils perquè pugui formular al·legacions. Transcorregut aquest termini, s’ha d’elevar la proposta de resolució al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que ha de dictar la resolució corresponent i notificar-la a la persona interessada.

Capítol IX

Comitè Assessor

Article 44

Funcions

El Comitè Assessor és un òrgan de caràcter col·legiat del Departament competent en matèria de dret civil, dependent del centre que té atribuïdes les funcions en matèria de mediació.

En concret, té les funcions següents:

a) Proposar accions de divulgació de la mediació.

b) Proposar mesures de millora en els procediments i tècnica de la mediació.

c) Informar sobre els codis deontològics i protocols de bones pràctiques dels diferents àmbits de la mediació.

d) Proposar i afavorir la realització d’estudis i avaluacions globals de la mediació.

e) Qualsevol altra adreçada a afavorir la bona pràctica de la mediació i la seva consolidació a Catalunya.

Article 45

Composició

45.1 El Comitè Assessor està integrat per:

a) La persona titular del centre directiu del departament competent en matèria de dret civil que en té atribuïda la competència, o la persona en qui delegui, que el presideix.

b) El director o la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

c) Una persona representant de cadascun dels col·legis professionals de l’àmbit de la mediació. En el cas d’una pluralitat de col·legis professionals vinculats a una mateixa professió, estarà representat el col·legi professional amb un major nombre de col·legiats.

d) Una persona representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, que estigui inscrita com a persona mediadora en el Registre general de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

e) Una persona representant de les associacions professionals acreditades de conformitat amb l’article 3.

f) Una persona representant de cada una de les associacions més representatives dels ens locals, amb experiència en l’àmbit de la mediació.

g) Un màxim de quatre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la mediació.

h) Una persona adscrita al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que actua com a secretària.

45.2 El Comitè Assessor es reuneix de forma ordinària un cop l’any, i de forma extraordinària a convocatòria de la persona que el presideix quan es produeixin determinades circumstàncies rellevants que facin necessari o aconsellable convocar una reunió extraordinària.

45.3 Per ordre del departament competent en matèria de dret civil es nomena els membres del Comitè Assessor, a proposta del centre directiu que té atribuïdes les funcions en matèria de mediació.

45.4 La durada del mandat és de 2 anys, renovables per un mandat d’igual període.

45.5 Dins del Comitè Assessor es poden crear comissions d’assessorament per portar a terme les funcions que el mateix Comitè acordi encomanar-li.

45.6 En la composició del Comitè Assessor s’ha de procurar la representació equilibrada de dones i homes.

45.7 En tot allò no previst en aquest Reglament, és d’aplicació a l’organització, funcionament i règim jurídic del Comitè Assessor allò que disposa la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

(12.293.023)