Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0428/2012

  • Data del document 18/12/2012

  • Data de publicació 28/12/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6282

TEXT PUBLICAT

L’article 3.1 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, estableix que pot exercir com a mediador o mediadora, als efectes d’aquesta Llei, la persona física que té un títol universitari oficial i que acredita una formació i una capacitació específiques en mediació.

D’acord amb l’article 21.d) de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, correspon al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la funció d’homologar, a l’efecte de la inscripció de les persones mediadores en els registres i censos corresponents, els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació.

Pel que fa a la formació específica, l’article 18 del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, estableix que per obtenir la inscripció com a persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’ha d’acreditar una formació específica en mediació impartida per centres docents universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions, i que per ordre del departament competent en matèria de dret civil s’ha de determinar les matèries necessàries per a l’homologació dels programes de formació en mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat, i la durada mínima dels cursos.

Atès que cal regular els continguts bàsics i el procediment per obtenir l’homologació de la formació específica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat que imparteixin els centres docents universitaris, els col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic;

Per tot això, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovació dels continguts bàsics de la formació específica

S’aproven els continguts bàsics de la formació especifica en matèria de mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat, els quals s’incorporen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Homologació de la formació específica

2.1 Els centres docents universitaris, els col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic, poden sol·licitar l’homologació de la formació específica en matèria de mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat, per a la capacitació de persones mediadores que compleixin els requisits establerts en el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre.

2.2 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot homologar independentment les diferents parts en què s’estructura la formació específica en matèria de mediació, si bé per obtenir la inscripció com a persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’ha d’haver cursat la part general i almenys una de les diferents especialitzacions.

Article 3

Durada de la formació

3.1 El programa del curs ha de tenir, pel que fa la part general, una formació en mediació amb una durada mínima de 110 hores lectives incloses les pràctiques, i pel que fa a les parts específiques de mediació en l’àmbit familiar i en els altres àmbits del dret privat, una formació en mediació amb una durada mínima de 60 hores lectives incloses les pràctiques, per a cadascun dels àmbits. En la formació presencial, un dels requisits mínims imprescindibles per acreditar l’aprofitament és l’assistència del 80% del total d’hores lectives tant a la part general com a les parts específiques.

3.2 Les hores lectives establertes en els cursos que s’homologuin es poden distribuir en temps de formació presencial, en lectura de bibliografia especifica, en comunicació i tasca formativa telemàtica, autoavaluació o en d’altres activitats relacionades amb l’aprenentatge de la matèria objecte del curs, segons determini cada institució formativa.

3.3 Les hores de pràctiques es portaran a terme de forma integrada en el contingut teòric del programa. Aquestes pràctiques inclouran exercicis pràctics, visualització de mediacions, jocs de rol, simulació de casos, i, si és possible, la realització de pràctiques externes en institucions i/o serveis de mediació i l’assistència presencial almenys d’una mediació en l’àmbit escollit.

3.4 Aquest contingut pràctic no ha de ser inferior a 30 hores, tant en la part general com en cadascuna de les parts especifiques que es desenvolupin.

Article 4

Convalidació de matèries

Els centres docents universitaris, els col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic, que imparteixen la formació homologada, poden convalidar, a les persones mediadores registrades en el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la part general i/o la part corresponent a l’àmbit familiar o de dret privat que acreditin.

Article 5

Procediment d’homologació

5.1 Els centres docents universitaris, els col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic han d’adreçar la sol·licitud d’homologació de la formació específica en matèria de mediació al director o directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. A la sol·licitud, hi ha de constar el nom i les dades professionals del director o directora del curs, i l’adreça, el telèfon, el fax i el correu electrònic de la Secretaria del curs. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una memòria que inclogui les dades següents:

Programa del curs on s’especifiquin els objectius, el contingut de les matèries i la seva durada.

Ressenya de la metodologia amb concreció del Programa de pràctiques.

Descripció dels sistemes d’avaluació emprats per valorar la capacitació de l’alumnat.

Relació del personal docent, amb l’expressió de les seves dades personals i professionals.

Indicació de la pàgina web on s’informa del curs i s’especifiquen els requisits que exigeix la normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Calendari i horari del curs, i localització de les aules on s’impartirà.

5.2 La sol·licitud d’homologació s’ha de presentar al registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (c. Pau Claris, 158, 4a planta, 08009 Barcelona), als Serveis Centrals del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, planta baixa, 08010 Barcelona), als Serveis Territorials de Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (c. Àngel, 6, 43500 Tortosa), o bé utilitzant qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.3 Els centres docents universitaris, els col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic que hagin obtingut l’homologació dels cursos, ho han de fer constar en el títol del programa de formació i en el certificat que s’atorgui a l’alumnat, en el qual també s’ha d’incloure el número de referència del curs que atorga el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

5.4 L’homologació dels cursos de formació específica en matèria de mediació s’atorgarà mitjançant una resolució del director o directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya dictada en el termini màxim dos mesos a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut el termini fixat, si no s’ha dictat la resolució corresponent, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada. La resolució en tots els casos ha de ser motivada i pot ser objecte de recurs d’alçada davant el director o directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre JUS/237/2002, de 3 de juliol, per la qual es regulen el contingut i el procediment d’homologació dels cursos de formació específica en matèria de mediació familiar.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de desembre de 2012

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

Annex

Continguts bàsics de formació específica en mediació homologables pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Desenvolupament del programa

La finalitat d’aquest programa és que tots els continguts teòrics vagin acompanyats d’activitats pràctiques integrades, és a dir, que es puguin desenvolupar les competències que permetin l’entrenament de l’alumnat com a futurs mediadors i mediadores.

Amb aquests continguts formatius es pretén aprofundir en els coneixements específics i pràctics de la mediació orientats a la capacitació professional i a l’entrenament de les tècniques i habilitats pròpies de la persona mediadora.

En tots els mòduls s’han d’incloure exercicis pràctics, visualitzacions de mediacions, jocs de rol, etc. També, si és possible, s’haurien de realitzar pràctiques externes en institucions i/o serveis de mediació, participar en comediacions, etc.

El temps destinat a aquestes pràctiques no ha de ser inferior a 30 hores, tant pel que fa a la part general com a cadascuna de les parts específiques que es desenvolupin.

Així mateix, és recomanable proposar l’anàlisi de bibliografia específica en cada mòdul.

D’altra banda, cal aplicar sistemes d’avaluació continuada i individualitzada durant tot el curs i fer una avaluació final que permeti validar els participants com a persones mediadores preparades que han integrat els coneixements i que han desenvolupat les competències necessàries per dur a terme una intervenció eficaç.

A) Part general de mediació (110 hores, incloses 30 hores de pràctiques integrades)

Mòdul I: El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió.

Mòdul II: Gestió i resolució de conflictes. La mediació, principis, disseny del procés i pràctica de la mediació.

Mòdul III: Perfil de la persona mediadora. Tècniques, habilitats i competències.

Mòdul IV: La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

B) Part específica de mediació familiar (60 hores, incloses 30 hores de pràctiques integrades)

Mòdul I: La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes legals, psicològics i socials.

Mòdul II: Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar.

Mòdul III: Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar.

Mòdul IV: Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació familiar.

C) Part específica de mediació en els àmbits del dret privat (60 hores, incloses 30 hores de pràctiques integrades)

Mòdul I: La mediació en el context de les comunitats, organitzacions, empreses i altres àmbits del dret privat. Aspectes específics.

Mòdul II: La tipologia dels conflictes en els àmbits del dret privat.

Mòdul III: Metodologia i etapes del procés de mediació en els àmbits del dret privat.

Mòdul IV: Nocions sobre la regulació jurídica bàsica relacionades amb la mediació en els àmbits del dret privat.

(12.354.021)