Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei orgànica

 • Organisme emissor Cap de l'Estat

 • Núm. del document 5/2002

 • Data del document 19/06/2002

 • Data de publicació 20/06/2002

 • Diari oficial BOE

 • Núm. 147

TEXT CONSOLIDAT

Exposició de motius


El dret a l'educació, que l'article 27 de la Constitució reconeix a tots a fi d'assolir el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals, té en la formació professional un vessant de significació individual i social creixent. En aquesta mateixa línia i dins dels principis rectors de la política social i econòmica, la Constitució, en el seu article 40, exigeix dels poders públics el foment de la formació i readaptació professionals, tots dos instruments d'una importància essencial per fer realitat el dret al treball, la lliure elecció de professió o ofici o la promoció a través del treball. En efecte, la qualificació professional que proporciona aquesta formació serveix tant a les finalitats de l'elevació del nivell i qualitat de vida de les persones com a les de la cohesió social i econòmica i del foment de l'ocupació.

En l'actual panorama de globalització dels mercats i d'avanç continu de la societat de la informació, les  estratègies coordinades per a l'ocupació que postula la Unió Europea s'orienten amb un èmfasi especial cap a l'obtenció d'una població activa qualificada i apta per a la mobilitat i la lliure circulació, la importància de la qual es destaca expressament en el Tractat de la Unió Europea.

En aquest context, és necessària la renovació permanent de les institucions i, consegüentment, del marc normatiu de la formació professional, de manera que es garanteixi en tot moment la desitjable correspondència entre les qualificacions professionals i les necessitats del mercat de treball, línia en la qual ja se situava la Llei 51/1980, de 8 d'octubre, bàsica d'ocupació, que assenyala com a objectiu de la política d'ocupació aconseguir el grau més alt de transparència del mercat de treball mitjançant l'orientació i la formació professional; la Llei 8/1980, de 10 de març, Estatut dels treballadors (en el mateix sentit l'actual text refós de l'Estatut dels treballadors), que considera un dret dels treballadors la formació professional; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que es va proposar adequar la formació a les noves exigències del sistema productiu, i el nou Programa nacional de formació professional, elaborat pel Consell General de Formació Professional i aprovat pel Govern per a 1998-2002, que defineix les directrius bàsiques que han de conduir a un sistema integrat de les diferents ofertes de formació professional: reglada, ocupacional i contínua. En aquesta mateixa línia apareixen els acords de formació contínua i els plans anuals d'acció per a l'ocupació.

En aquesta tendència de modernització i millora, que es correspon amb les polítiques de signe similar empreses en altres països de la Unió Europea, s'inscriu decididament aquesta Llei, la finalitat de la qual és la creació d'un sistema nacional de qualificacions i formació professional que, en l'àmbit de la competència exclusiva atribuïda a l'Estat per l'article 149.1.1a i 30a, amb la cooperació de les comunitats autònomes, doti d'unitat, coherència i eficàcia la planificació, l'ordenació i l'administració d'aquesta realitat, a fi de facilitar la integració de les diferents formes de certificació i acreditació de les competències i de les qualificacions professionals.

El sistema, inspirat en els principis d'igualtat en l'accés a la formació professional i de participació dels agents socials amb els poders públics, ha de fomentar la formació al llarg de la vida, integrant les diferents ofertes formatives i instrumentant el reconeixement i l'acreditació de les qualificacions professionals a nivell nacional, com a mecanisme afavoridor de l'homogeneïtzació, a nivell europeu, dels nivells de formació i acreditació professional amb vista al lliure moviment dels treballadors i dels professionals en l'àmbit del mercat que suposa la Comunitat Europea. A aquests efectes, la Llei configura un Catàleg nacional de qualificacions Professionals com a eix institucional del sistema, la funció del qual es completa amb el procediment d'acreditació de les esmentades qualificacions, sistema que no deroga el que actualment està en vigor i que no suposa, en cap cas, la regulació de l'exercici de les professions titulades en els termes que preveu l'article 36 de la Constitució espanyola.

Quant a l'ordenació, el sistema nacional de qualificacions i formació professional pren com a punt de partida els àmbits competencials propis de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, així com l'espai que correspon a la participació dels agents socials, la representativitat i la necessària col·laboració dels quals queden reflectides en la composició del Consell General de Formació Professional, al servei del qual s'instrumenta, com a òrgan tècnic, l'Institut Nacional de les Qualificacions.

Si el sistema nacional de qualificacions i formació professional constitueix l'element central a l'entorn del qual gira la reforma que aborda aquesta Llei, la regulació que aquesta du a terme parteix, com a noció bàsica, del concepte tècnic de qualificació professional, entesa com el conjunt de competències amb significació per a l'ocupació, adquirides a través d'un procés formatiu formal i fins i tot no formal que són objecte dels corresponents procediments d'avaluació i acreditació. En funció de les necessitats del mercat de treball i de les qualificacions que aquest requereix, es desenvolupen les ofertes públiques de formació professional, en la planificació de les quals ha de prestar-se especial atenció a l'ensenyament de les tecnologies de la informació i la comunicació, idiomes de la Unió Europea i prevenció de riscos laborals.

La present Llei estableix, així mateix, que els títols de formació professional i els certificats de professionalitat constitueixen les ofertes de formació professional referides al Catàleg de qualificacions professionals, que tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i els expedeixen les administracions competents. La coordinació de les ofertes formatives de formació professional l'han de garantir les administracions públiques amb la clara finalitat de donar resposta a les necessitats de qualificació, optimitzant l'ús dels recursos públics.

L'accés eficaç a la formació professional, que s'ha de garantir als diferents col·lectius, joves, treballadors en actiu ocupats i aturats, fa que la Llei compti amb els centres ja existents i traci les línies ordenadores bàsiques dels nous centres integrats de formació professional i, dins d'aquestes, els criteris sobre nomenament de la direcció d'aquests centres.

Aquesta Llei també estableix que a través de centres especialitzats per sectors productius s'han de desenvolupar accions d'innovació i experimentació en matèria de formació professional que s'han de programar i executar mitjançant convenis de col·laboració entre l'Administració de l'Estat i les comunitats autònomes, atenint-se en tot cas a l'àmbit de les seves respectives competències.

D'altra banda, l'aprenentatge permanent és un element essencial en la societat del coneixement i, per propiciar-hi l'accés universal i continu, la Llei estableix que les administracions públiques han d'adaptar les ofertes de formació, especialment les dirigides a grups amb dificultats d'inserció laboral, de forma que es previngui l'exclusió social i que siguin motivadors de futurs aprenentatges mitjançant el reconeixement de les competències obtingudes a través d'aquestes ofertes específiques.

En el marc del sistema nacional de qualificacions i formació professional es preveuen dos aspectes fonamentals, la informació i l'orientació professional, així com l'avaluació permanent del sistema per garantir-ne la qualitat. Dins de l'orientació es destaca la necessitat d'assessorar sobre les oportunitats d'accés a la feina i sobre les ofertes de formació per facilitar la inserció i la reinserció laboral. L'avaluació de la qualitat del sistema ha d'aconseguir l'adequació permanent a les necessitats del mercat de treball.

Finalment, amb aquesta Llei, que no deroga l'actual marc legal de la formació professional que estableix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, es pretén aconseguir el millor aprofitament de l'experiència i coneixements de tots els professionals en la impartició de les diferents modalitats de formació professional i amb aquesta finalitat es possibilita als funcionaris dels cossos de professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional l'acompliment de funcions en les diferents ofertes de formació professional regulades en aquesta Llei.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1

Finalitat de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte l'ordenació d'un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació, que respongui amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les diverses modalitats formatives.

2. L'oferta de formació sostinguda amb fons públics ha d'afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals

3. S'han d'orientar a aquesta finalitat les accions formatives programades i desenvolupades en el marc del sistema nacional de qualificacions i formació professional, en coordinació amb les polítiques actives d'ocupació i de foment de la lliure circulació dels treballadors.

Article 2

Principis del sistema nacional de qualificacions i formació professional
 
1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per sistema nacional de qualificacions i formació professional el conjunt d'instruments i accions necessaris per promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de la formació professional, a través del Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com l'avaluació i acreditació de les competències professionals corresponents, de manera que s'afavoreixi el desenvolupament professional i social de les persones i es cobreixin les necessitats del sistema productiu.

2. Al sistema nacional de qualificacions i formació professional li correspon promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de la formació professional, a través d'un Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com l'avaluació i acreditació de les competències professionals corresponents.

3. El sistema nacional de qualificacions i formació professional es regeix pels principis bàsics següents:

a) La formació professional està orientada tant al desenvolupament personal i a l'exercici del dret al treball com a la lliure elecció de professió o ofici i a la satisfacció de les necessitats del sistema productiu i de l'ocupació al llarg de tota la vida.

b) L'accés, en condicions d'igualtat de tots els ciutadans, a les diferents modalitats de la formació professional.

c) La participació i la cooperació dels agents socials amb els poders públics en les polítiques formatives i de qualificació professional.

d) L'adequació de la formació i les qualificacions als criteris de la Unió Europea, en funció dels objectius del mercat únic i la lliure circulació de treballadors.

e) La participació i cooperació de les diferents administracions públiques en funció de les seves respectives competències.

f) La promoció del desenvolupament econòmic i l'adequació a les diferents necessitats territorials del sistema productiu.

Article 3

Finalitats del sistema nacional de qualificacions i formació professional
 
El sistema nacional de qualificacions i formació professional té les finalitats següents:

1. Capacitar per a l'exercici d'activitats professionals, de manera que es puguin satisfer tant les necessitats individuals com les dels sistemes productius i de l'ocupació.

2. Promoure una oferta formativa de qualitat, actualitzada i adequada als diferents destinataris, d'acord amb les necessitats de qualificació del mercat laboral i les expectatives personals de promoció professional.

3. Proporcionar als interessats informació i orientació adequades en matèria de formació professional i qualificacions per a l'ocupació.

4. Incorporar a l'oferta formativa les accions de formació que capacitin per a l'acompliment d'activitats empresarials i per compte propi, així com per fomentar les iniciatives empresarials i de l'esperit emprenedor que preveu totes les formes de constitució i organització de les empreses, siguin individuals o col·lectives i especialment les de l'economia social.

5. Avaluar i acreditar oficialment la qualificació professional sigui quina sigui la forma en què s'hagi adquirit.

6. Afavorir la inversió pública i privada en la qualificació dels treballadors i l'optimització dels recursos dedicats a la formació professional.

Article 4

Instruments i accions del sistema nacional de qualificacions i formació professional
 
1. El sistema nacional de qualificacions i formació professional està format pels instruments i les accions següents:

a) El Catàleg nacional de qualificacions professionals, que ordena les identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l'exercici professional que siguin susceptibles de reconeixement i acreditació.

El catàleg, que inclou el contingut de la formació professional associada a cada qualificació, té estructura modular.

b) Un procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals.

c) La informació i l'orientació en matèria de formació professional i ocupació.

d) L'avaluació i la millora de la qualitat del sistema nacional de qualificacions i formació professional que proporcioni la informació oportuna sobre el seu funcionament i sobre la seva adequació a les necessitats formatives individuals i a les del sistema productiu.

2. A través dels instruments i les accions esmentats s'ha de promoure la gestió coordinada de les diferents administracions públiques amb competències en la matèria.

Article 5

Regulació i coordinació del sistema nacional de qualificacions i formació professional

 1. Correspon a l'Administració General de l'Estat regular i coordinar el sistema nacional de qualificacions i formació professional, sense perjudici de les competències que corresponen a les comunitats autònomes i de la participació dels agents socials.

2. El Consell General de Formació Professional, creat per la Llei 1/1986, de 7 de gener, modificada per les lleis 19/1997, de 9 de juny, i 14/2000, de 29 de desembre, és l'òrgan consultiu i de participació institucional de les administracions públiques i els agents socials, i d'assessorament del Govern en matèria de formació professional, sense perjudici de les competències que el Consell Escolar de l'Estat té atribuïdes, segons els articles 30 i 32 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

3. L'Institut Nacional de les Qualificacions, creat pel Reial decret 375/1999, de 5 de març, és l'òrgan tècnic de suport al Consell General de la Formació Professional responsable de definir, elaborar i mantenir actualitzat el Catàleg nacional de qualificacions professionals i el corresponent Catàleg modular de formació professional.

Article 6

Col·laboració de les empreses, dels agents socials i altres entitats
 
1. Per al desenvolupament del sistema nacional de qualificacions i formació professional s'ha de promoure la col·laboració necessària de les empreses amb les administracions públiques, universitats, cambres de comerç i entitats de formació. La participació de les empreses es pot realitzar de forma individual o de manera agrupada a través de les seves organitzacions representatives.

2. La participació de les empreses i altres entitats en el sistema nacional de qualificacions i formació professional es desenvolupa, entre altres, en els àmbits de la formació del personal docent, la formació dels alumnes als centres de treball i la realització d'altres pràctiques professionals, així com en l'orientació professional i la participació de professionals qualificats del sistema productiu en el sistema formatiu. Aquesta col·laboració s'instrumenta mitjançant els convenis i els acords oportuns.

3. Per identificar i actualitzar les necessitats de qualificació, així com per a la seva definició i la de la formació requerida, s'han d'establir procediments de col·laboració i consulta amb els diferents sectors productius i amb els interlocutors socials.

4. La formació ha d'afavorir la realització de pràctiques professionals dels alumnes en empreses i altres entitats. Aquestes pràctiques no tenen caràcter laboral.

Títol I

De les qualificacions professionals

Article 7

Catàleg nacional de qualificacions professionals
 
1. Amb la finalitat de facilitar el caràcter integrat i l'adequació entre la formació professional i el mercat laboral, així com la formació al llarg de la vida, la mobilitat dels treballadors i la unitat de mercat laboral, es crea el Catàleg nacional de qualificacions professionals, aplicable a tot el territori nacional, que està constituït per les qualificacions identificades en el sistema productiu i per la formació que hi està associada, que s'organitza en mòduls formatius, articulats en un Catàleg modular de formació professional.

2. El Govern, amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional, d'acord amb el que estableix l'article 5.2 d'aquesta Llei, ha de determinar l'estructura i el contingut del Catàleg nacional de qualificacions professionals i aprovar les que sigui procedent incloure-hi, ordenades per nivells de qualificació, tenint en compte en tot cas els criteris de la Unió Europea.

Igualment s'ha de garantir l'actualització permanent del Catàleg, amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional, de manera que atengui en tot moment els requeriments del sistema productiu.

3. Els ministeris d'Educació i de Treball i Immigració han d'adequar, respectivament, els mòduls dels títols de formació professional i dels certificats de professionalitat a les modificacions d'aspectes puntuals de les qualificacions i unitats de competència recollides en el Catàleg nacional de qualificacions professionals aprovades, aquestes, conjuntament pels titulars dels dos ministeris, amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional.

4. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:

a) Qualificació professional: el conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació i a través de l'experiència laboral.

b) Competència professional: el conjunt de coneixements i capacitats que permetin l'exercici de l'activitat professional d'acord amb les exigències de la producció i l'ocupació.
 • Article 7 apartat 3 afegit per l'article 1.1 de la Llei orgànica 4/2011, d'11 de març, complementària de la Llei d'economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals
 
1. Els títols de formació professional i els certificats de professionalitat tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, són expedits per les administracions competents i tenen els efectes que els corresponguin d'acord amb la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional als estats membres de la Unió Europea i altres estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Aquests títols i certificats acrediten les qualificacions professionals corresponents als qui els hagin obtingut i, si s'escau, produeixen els efectes acadèmics corresponents segons la legislació aplicable.

2. L'avaluació i l'acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, té com a referent el Catàleg nacional de qualificacions professionals i es desenvolupa seguint en tot cas criteris que garanteixin la fiabilitat, l'objectivitat i el rigor tècnic de l'avaluació.

3. El reconeixement de les competències professionals avaluades d'aquesta manera, quan no completin les qualificacions recollides en algun títol de formació professional o certificat de professionalitat, es fa a través d'una acreditació parcial acumulable amb la finalitat, si s'escau, de completar la formació conduent a l'obtenció del títol o certificat corresponent.

4. El Govern, amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional, ha de fixar els requisits i els procediments per a l'avaluació i acreditació de les competències, així com els seus efectes.

Títol II

De la formació professional

Article 9

La formació professional
 
La formació professional comprèn el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'acompliment qualificat de les diverses professions, l'accés a l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou els ensenyaments propis de la formació professional inicial, les accions d'inserció i reinserció laboral dels treballadors, així com les orientades a la formació contínua a les empreses, que permetin l'adquisició i l'actualització permanent de les competències professionals.

Article 10

Les ofertes de formació professional
 
1. L'Administració General de l'Estat, de conformitat amb el que estableix l'article 149.1.30a i 7a de la Constitució i amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional, determina els títols i els certificats de professionalitat, que constitueixen les ofertes de formació professional referides al Catàleg nacional de qualificacions professionals.

Els títols de formació professional i els certificats de professionalitat poden incloure formacions complementàries no associades al Catàleg per complir altres objectius específics d'aquests ensenyaments o les recomanacions de la Unió Europea.

2. Les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, poden ampliar els continguts dels títols de formació professional corresponents.

3. El Govern, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes i mitjançant reial decret, pot crear cursos d'especialització per complementar les competències dels qui ja disposin d'un títol de formació professional. La superació de la formació requerida per adquirir les competències associades a una especialització s'ha d'acreditar mitjançant una certificació acadèmica. Si l'especialització inclou unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, la certificació acadèmica esmentada serveix per a l'acreditació d'aquestes.

4. Les ofertes públiques de formació professional han d'afavorir la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per estendre al màxim l'oferta formativa i facilitar l'accés a la formació de tots els ciutadans interessats.

5. Les ofertes formatives referides al Catàleg nacional de qualificacions professionals es porten a terme considerant les mesures que estableix el Pla nacional d'acció per a l'ocupació.

6. Les administracions públiques han de garantir la coordinació de les ofertes de formació professional per donar resposta a les necessitats de qualificació i optimitzar l'ús dels recursos públics.

7. Les administracions educatives i laborals han de programar, amb la col·laboració de les corporacions locals i dels agents socials i econòmics, l'oferta dels ensenyaments de formació professional.

Aquesta programació ha de tenir en compte la realitat socioeconòmica del territori de la seva competència, les expectatives dels ciutadans, la demanda de formació, així com les perspectives de desenvolupament econòmic i social, amb la finalitat de realitzar una oferta que respongui a les necessitats de qualificació de les persones.

8. Les institucions i les entitats que portin a terme ofertes formatives sostingudes amb fons públics estan obligades a facilitar a les administracions competents tota la informació que sigui requerida per al seguiment, finalitats estadístiques i avaluació de les actuacions desenvolupades. Així mateix, són aplicables els procediments, els mètodes i les obligacions específics que deriven de la legislació pressupostària, de la normativa i finançament europeu i del desplegament de plans o programes d'àmbit nacional i europeu.

9. En l'accés a les diferents ofertes formatives es tenen en compte les acreditacions previstes en l'article 8 d'aquesta Llei.
 • Article 10 apartat 3 afegit per l'article 1.3 de la Llei orgànica 4/2011, d'11 de març, complementària de la Llei d'economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Centres de formació professional

 1. El Govern, prèvia consulta al Consell General de la Formació Professional, ha d'establir els requisits bàsics que han de tenir els centres que imparteixin ofertes de formació professional conduents a l'obtenció de títols de formació professional i certificats de professionalitat. Les administracions, en l'àmbit de les seves competències, poden establir els requisits específics que han de tenir aquests centres.

2. Correspon a les administracions, en els seus àmbits competencials respectius, la creació, l'autorització, l'homologació i la gestió dels centres a què fa referència l'apartat anterior.

3. S'han d'establir els mecanismes adequats perquè la formació que rebi finançament públic la puguin oferir centres o directament les empreses, mitjançant concerts, convenis, subvencions o altres procediments.

4. Es consideren centres integrats de formació professional els que imparteixin totes les ofertes formatives a què es refereix l'article 10.1 d'aquesta Llei. Les administracions, en l'àmbit de les seves competències, poden crear i autoritzar els esmentats centres de formació professional amb les condicions i els requisits que s'estableixin.

5. La direcció dels centres integrats de formació professional de titularitat de les administracions educatives es nomena mitjançant el procediment de lliure designació per l'Administració competent, entre funcionaris públics docents, d'acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat, amb la consulta prèvia als òrgans col·legiats del centre.

6. Reglamentàriament, el Govern i els consells de Govern de les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves respectives competències, han d'adaptar la composició i les funcions dels centres integrats de formació professional a les seves característiques específiques.

7. La innovació i l'experimentació en matèria de formació professional es desenvolupa a través d'una xarxa de centres de referència nacional, amb implantació en totes les comunitats autònomes, especialitzats als diferents sectors productius. A aquests efectes, els centres poden incloure accions formatives dirigides a estudiants, treballadors ocupats i aturats, així com a empresaris i formadors.

La programació i l'execució de les corresponents actuacions de caràcter innovador, experimental i formatiu es porta a terme, en el marc del que estableix aquesta Llei, mitjançant convenis de col·laboració entre l'Administració de l'Estat i les comunitats autònomes i, en tot cas, cal atenir-se a l'àmbit de les seves competències respectives.

Article 12

Oferta formativa a grups amb dificultats especials d'integració laboral
 
1. Amb la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus o grups desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment l'Administració local, en l'àmbit de les seves competències respectives, han d'adaptar les ofertes formatives a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories ètniques, aturats de llarga durada i, en general, persones amb risc d'exclusió social.

2. Aquestes ofertes han d'afavorir l'adquisició de capacitats en un procés de formació al llarg de la vida, i a més d'incloure mòduls associats al Catàleg nacional de qualificacions professionals, amb els efectes que preveu l'article 8 d'aquesta Llei, poden incorporar mòduls apropiats per a l'adaptació a les necessitats específiques del col·lectiu beneficiari.

3. Els centres de formació professional poden oferir, amb l'autorització de l'Administració competent, programes formatius configurats a partir de mòduls inclosos en els títols de formació professional o certificats de professionalitat que tinguin autoritzats i que estiguin associats a unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals. Aquests programes també poden incloure altra formació complementària no referida al Catàleg.

4. La superació d'aquests programes formatius condueix a l'obtenció d'una certificació expedida per l'Administració competent, en les condicions que es determinin reglamentàriament. Aquesta certificació acredita, a més, les unitats de competència associades als mòduls inclosos en el programa formatiu.
 • Article 12 apartat 3 afegit per l'article 3.6 de la Llei orgànica 4/2011, d'11 de març, complementària de la Llei d'economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Ofertes formatives no vinculades al Catàleg modular de formació professional
 
1. Amb la finalitat de satisfer les necessitats específiques de formació i qualificació i d'adequar-s'hi al màxim, l'oferta formativa sostinguda amb fons públics té més amplitud i a aquest efecte inclou accions no associades al Catàleg nacional de qualificacions professionals.

2. Les competències professionals ofertes i adquirides mitjançant les accions formatives indicades a l'apartat anterior poden ser acreditades quan siguin incorporades al Catàleg de qualificacions, d'acord amb el que preveu l'article 8 d'aquesta Llei.

Títol III

Informació i orientació professional

Article 14

Finalitat
 
En el marc del sistema nacional de qualificacions i formació professional la informació i l'orientació professional té la finalitat de:

1. Informar sobre les oportunitats d'accés a l'ocupació, les possibilitats d'adquisició, avaluació i acreditació de competències i qualificacions professionals i del progrés en aquestes al llarg de tota la vida.

2. Informar i assessorar sobre les diverses ofertes de formació i els possibles itineraris formatius per facilitar la inserció i reinserció laborals, així com la mobilitat professional al mercat de treball.

Article 15

Organització de la informació i orientació professional
 
1. En la informació i l'orientació professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions educatives i laborals, de l'Administració local i dels agents socials, i correspon a l'Administració General de l'Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens implicats.

2. Als serveis d'informació i orientació professional de les administracions públiques els correspon proporcionar informació a l'alumnat del sistema educatiu, les famílies, els treballadors aturats i ocupats i a la societat en general.

Així mateix, correspon a les administracions públiques posar a disposició dels interlocutors socials informació sobre el sistema que pugui servir de referent orientatiu en la negociació col·lectiva, sense perjudici de l'autonomia de les parts.

Article 15 bis

Els serveis d'informació i orientació professional

1. El Govern, en l'àmbit de les seves competències, ha de promoure el desenvolupament d'un sistema integrat d'informació i orientació professional i establir una xarxa que asseguri, almenys, l'assessorament dels ciutadans en relació amb les possibilitats de formació, ocupació i el reconeixement de competències, que permeti la coordinació i busqui la complementarietat dels dispositius que depenen de les administracions educatives i laborals, de l'Administració local, dels interlocutors socials i de qualsevol altre organisme o entitat que presti serveis d'orientació, en tant que servei públic.

2. El Govern, en cooperació amb les comunitats autònomes, ha de promoure actuacions i vetllar perquè els serveis públics d'orientació professional s'adeqüin a les directrius següents:

a) L'orientació integral i la qualitat dels serveis d'orientació, amb independència de l'entitat que els presti.

b) L'adequada formació inicial i contínua dels professionals que presten serveis d'orientació.

c) La coordinació entre els serveis d'orientació i les polítiques d'educació, ocupació i d'inclusió social.

d) L'accessibilitat d'aquest servei a tots els ciutadans, independentment de la seva condició social i professional i de la seva ubicació geogràfica, i d'acord amb el principi d'igualtat d'oportunitats.

e) La prestació de serveis d'atenció singularitzada a les empreses, especialment petites i mitjanes, així com a treballadors autònoms, en tant que recurs que permet optimitzar el seu capital humà i dissenyar itineraris formatius ajustats a les seves necessitats.

3. El Govern ha d'impulsar la recollida sistemàtica de dades a escala nacional sobre l'ús del servei d'informació i orientació professional i la demanda potencial, a fi d'ajustar el mapa d'aquests serveis, i ha d'elaborar un informe amb recomanacions i eines per millorar la qualitat de la prestació.

4. El Govern ha de desenvolupar, amb la col·laboració de les administracions de les comunitats autònomes, una plataforma informàtica integrada d'informació i orientació, per a l'assessorament dels ciutadans en relació amb les possibilitats de formació, ocupació i el reconeixement de competències, que faciliti la coordinació i la complementarietat dels dispositius que depenen de les administracions educatives i laborals, de l'Administració local, dels interlocutors socials, i de qualsevol altre organisme o entitat que presti serveis d'informació i orientació. Aquesta plataforma ha d'estar vinculada a la Xarxa europea per al desenvolupament de les polítiques d'orientació permanent.

5. Els centres integrats de formació professional i els centres de referència nacional han d'assumir la funció d'experimentació i difusió dels resultats del model mixt de servei d'informació i orientació.
 • Article 15 bis afegit per la disposició final 20a.2 de la Llei 2/2011, de 4 de marc, d'economia sostenible.
Altres versions d'aquest precepte

Títol IV

Qualitat i avaluació del sistema nacional de qualificacions i formació professional

Article 16

Finalitat
 
L'avaluació del sistema nacional de qualificacions i formació professional té la finalitat bàsica de garantir l'eficàcia de les accions que hi estan incloses i la seva adequació permanent a les necessitats del mercat de treball.

Article 17

Establiment i coordinació
 
1. Correspon al Govern l'establiment i la coordinació dels processos d'avaluació del sistema nacional de qualificacions i formació professional, amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional, sense perjudici de les competències atribuïdes a les comunitats autònomes.

2. Les administracions públiques han de garantir, en els seus respectius àmbits, la qualitat de les ofertes formatives i cooperar en la definició i el desenvolupament dels processos d'avaluació del sistema nacional de qualificacions i formació professional, de conformitat amb el que s'estableixi reglamentàriament, i han de proporcionar les dades requerides per a la corresponent avaluació de caràcter nacional.

Disposició addicional primera

Habilitació del professorat de formació professional
 
1. El professorat dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari, així com el de professors tècnics de formació professional, sense perjudici del que estableix l'article 95 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, poden exercir les seves funcions en els centres de titularitat pública amb oferta integrada, i impartir totes les modalitats de formació professional de conformitat amb el seu perfil acadèmic i professional, sempre que reuneixin els requisits per impartir els mòduls inclosos en els títols de formació professional o en els certificats de professionalitat corresponents. Aquest professorat pot completar la jornada i l'horari establerts per al seu lloc de treball impartint accions formatives de les altres modalitats. Així mateix, poden ampliar voluntàriament la seva dedicació, que es considera d'interès públic i no subjecta a autorització de compatibilitat.

2. Als efectes que preveu l'article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal laboral al servei de les administracions públiques, la impartició de la formació, en els diferents àmbits, té la consideració d'interès públic.
 • Disposició addicional primera apartat 1 modificat per la disposició final 20a.1 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional segona

Habilitació de professionals qualificats
 
D'acord amb les necessitats derivades de la planificació de l'oferta formativa, la formació professional regulada en aquesta Llei pot ser impartida per professionals qualificats, quan no existeixi professorat amb un perfil que es correspongui amb la formació associada a les qualificacions professionals, en les condicions i el règim que determinin les corresponents administracions competents.

Disposició addicional tercera

Àrees prioritàries en les ofertes formatives
 
Són àrees prioritàries que s'incorporen a les ofertes formatives finançades amb càrrec a recursos públics les relatives a tecnologies de la informació i la comunicació, idiomes dels països de la Unió Europea, treball en equip, prevenció de riscos laborals així com les que es prevegin dins de les directrius marcades per la Unió Europea.

Disposició addicional quarta

Equivalències
 
El Govern, amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional, ha de fixar les equivalències, convalidacions, correspondències, i els seus efectes, entre els títols de formació professional i els certificats de professionalitat establerts i els que es creïn d'acord amb el que preveu aquesta Llei.

Disposició addicional cinquena

Xarxa de centres de formació professional

1. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, han de consolidar una xarxa estable de centres de formació professional que permeti harmonitzar l'oferta i avançar en la qualitat d'aquesta. La xarxa l'han de constituir

a) Els centres integrats públics i privats concertats de formació professional.

b) Els centres públics i privats concertats del sistema educatiu que ofereixen formació professional.

c) Els centres de referència nacional.

d) Els centres públics del Sistema Nacional d'Ocupació.

e) Els centres privats acreditats del Sistema Nacional d'Ocupació que ofereixen formació professional per a l'ocupació.

2. Les administracions educatives i laborals competents han d'establir el procediment perquè els centres autoritzats per impartir formació professional del sistema educatiu, que reuneixin els requisits necessaris, també puguin impartir formació professional per a l'ocupació.

3. En el marc de les previsions pressupostàries corresponents, les administracions competents i els interlocutors socials poden establir acords per a la concreció de l'oferta de formació professional per a l'ocupació en els centres indicats en el punt anterior.

4. El funcionament dels centres sostinguts amb fons públics que ofereixin de manera integrada ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i per a l'ocupació s'ha d'ajustar, entre altres que puguin establir les administracions educatives, a les regles següents:

a) Gaudeixen d'autonomia d'organització i de gestió dels recursos humans i materials, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

b) Poden accedir als recursos pressupostaris destinats al finançament de les accions formatives per a l'ocupació que duguin a terme, de conformitat amb els mecanismes de cooperació que concertin les administracions educatives i laborals.

c) Han de sotmetre totes les accions formatives que desenvolupin a avaluacions de qualitat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

5. La regla que preveu la lletra c de l'apartat anterior també és aplicable als centres privats concertats que ofereixin de manera integrada ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i per a l'ocupació.
 • Disposició addicional cinquena afegida per l'article 1.7 de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei d’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional sisena

Formació professional a distància

1. L'oferta dels ensenyaments de formació professional es pot flexibilitzar per permetre la possibilitat de combinar l'estudi i la formació amb l'activitat laboral o altres responsabilitats, així com amb les situacions personals que dificultin l'estudi i la formació en règim d'ensenyament presencial.

Amb aquest fi, aquests ensenyaments es poden oferir de manera completa o parcial i desenvolupar-se en règim d'ensenyament presencial o a distància, la combinació de tots dos i fins i tot concentrar-se en determinats períodes anualment.

Les administracions competents han de garantir formació complementària per als alumnes que requereixin suport específic, amb especial atenció a l'alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu derivades de la seva discapacitat.

2. El Govern, en l'àmbit de les seves competències i en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha de promoure la posada en marxa d'una plataforma a distància a tot l'Estat que depengui de les administracions públiques, a través de la qual es puguin cursar mòduls professionals corresponents als diferents cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, o mòduls formatius dels certificats de professionalitat.

3. Les administracions competents han de reforçar l'oferta de formació professional a distància per permetre la formació complementària que requereixin les persones que superin un procés d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral, a fi que puguin obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat.

4. L'Administració General de l'Estat ha d'impulsar la generalització d'aquesta oferta educativa a distància, donant prioritat a les ofertes relacionades amb els sectors en creixement o que estiguin generant ocupació. A aquest efecte ha d'elaborar, en col·laboració amb les comunitats autònomes, els materials necessaris per a aquesta oferta.

5. Les administracions educatives han de col·laborar per facilitar la interoperabilitat de les seves plataformes d'ensenyament a distància.
 • Disposició addicional sisena afegida per l'article 1.8 de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei d’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional setena

Reconeixement de les competències professionals

1. El Govern, de comú acord amb les comunitats autònomes i els interlocutors socials, ha de donar prioritat a l'avaluació i l'acreditació de les competències professionals relacionades amb:

Els sectors de creixement, que estiguin generant ocupació.

Persones desocupades sense qualificació professional acreditada.

Sectors en què hi hagi alguna regulació que obligui els treballadors que vulguin accedir a un lloc de treball o mantenir-lo a tenir una acreditació formal.

2. Les administracions públiques han de promoure les accions educatives i/o formatives necessàries, presencials o a distància, perquè les persones que hagin participat en el procés d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral puguin cursar els mòduls professionals o formatius necessaris per completar i aconseguir, així, un títol de formació professional o un certificat de professionalitat.

3. Les administracions competents han de promoure que els centres públics i privats concertats ofereixin programes específics de formació adreçats a les persones que, una vegada acreditades determinades competències professionals, vulguin completar la formació necessària per obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat, que els prepari i els faciliti la inserció laboral.
 • Disposició addicional setena afegida per l'article 1.9 de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei d’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final primera

Títol competencial
 
1. Aquesta Llei es dicta a l'empara de les disposicions 1a, 7a i 30a de l'article 149.1 de la Constitució.

2. A l'empara del que estableix l'article 149.1.1a i 30a de la Constitució, quant a la regulació de la formació professional en l'àmbit del Sistema Educatiu, és competència exclusiva de l'Estat el desplegament dels preceptes següents:

L'apartat 1 de l'article 1, els articles 2 a 5, els apartats 3 i 4 de l'article 6, els articles 7 a 9, l'apartat 1 de l'article 10 i l'apartat 6 de l'article 11.

La disposició addicional tercera.

Igualment, a l'empara del que estableix l'article 149.1.1a i 30a de la Constitució i quant a la regulació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu, són normes bàsiques de la present Llei les següents:

Els apartats 2 i 3 de l'article 1, els apartats 1 i 2 de l'article 6, els apartats 2 a 7 de l'article 10, els apartats 1 a 5 i 7 de l'article 11 i els articles 12 a 17.

Les disposicions addicionals primera i segona.

3. A l'empara del que estableix l'article 149.1.7a, és competència exclusiva de l'Estat el desplegament Llei en tot el que no es refereixi a la regulació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats autònomes.

4. A l'empara de l'establert en l'article 149.1.1a, 7a i 30a de la Constitució, és competència exclusiva de l'Estat el desplegament de la disposició addicional quarta.
 • Disposició final primera apartat 2, paràgrafs 1r i 2n declarats inconstitucionals i nuls per la Sentència 111/2012, de 24 de maig de 2012, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 147, de 20 de juny), pel que fa a la reserva a l'Estat del desplegament exclusiu dels articles 4.1.b i 4.1.c, 5.1, 6.3 i 6.4, 8.4, 9 i 11.6, i de la disposició addicional 3a.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final segona

Caràcter de llei orgànica d'aquesta Llei

La present Llei té el caràcter de Llei orgànica, llevat dels preceptes següents: els apartats 2 i 3 de l'article 1; l'apartat 1 i les lletres c i d de l'apartat 3 de l'article 2; l'apartat 2 de l'article 4; els articles 5, 6, 9, 13, 14, 15, 15 bis, 16 i 17; les disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta i les disposicions finals primera, tercera i quarta.
 • Disposició final segona modificada per l'article 1.10 de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei d’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final tercera

Habilitació per al desplegament normatiu
 
S'habilita el Govern a fi que dicti, prèvia consulta al Consell General de Formació Professional, la normativa precisa per al desplegament d'aquesta Llei en l'àmbit de les seves competències.

Disposició final quarta

Entrada en vigor
 
Aquesta Llei orgànica entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.