Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE GRI/29/2013, de 18 de febrer, per la qual es crea la Comissió d'Experts per a la Reforma de l'Administració Pública i el seu Sector Públic.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

  • Núm. del document GRI/0029/2013

  • Data del document 18/02/2013

  • Data de publicació 22/02/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6321

TEXT PUBLICAT

L’Administració pública catalana ha de dur a terme una reforma que aconsegueixi articular un model d’acord amb els principis d’eficiència, de transparència i de rendició de comptes.

Aquesta reforma ha d’abastar tant l’estructura departamental, com també les entitats que, sota diverses formes jurídiques, en depenen, amb la finalitat d’aconseguir un sector públic més eficient, flexible i transparent.

L’article 136 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública. Així mateix, l’article 150 atribueix a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i del personal directiu públic, el funcionament i l’articulació territorial; i les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Governació i Relacions Institucionals les funcions d’impuls d’estratègies i d’avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l’administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

A l’efecte d’avançar en la reforma de l’Administració pública i el seu sector públic, i en línia amb el que s’indica en el bloc 5 de l’informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), “Catalunya: visió i objectius econòmics de futur”, cal delimitar els que han de ser els pilars bàsics d’aquesta reforma.

Per aquesta raó, es considera necessari constituir una comissió de persones expertes que elabori un informe per a la reforma de l’Administració pública i el seu sector públic.

D’acord amb els articles 12 i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Creació

Es crea, amb caràcter temporal, la Comissió d’Experts per a la Reforma de l’Administració Pública i el seu Sector Públic, que s’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el qual li dóna suport administratiu i logístic.

Article 2

Composició

La Comissió d’Experts es compon de cinc persones membres, nomenades per la vicepresidenta del Govern.

Article 3

Funcions de la Comissió d’Experts

La Comissió d’Experts ha de redactar un informe per a la reforma de l’Administració pública i del seu sector públic, que lliurarà a la vicepresidenta del Govern en el termini de tres mesos.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de publicar-se en el DOGC.

Barcelona, 18 de febrer de 2013

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern

i consellera de Governació i Relacions Institucionals

(13.049.071)