Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 002/2013

  • Data del document 19/03/2013

  • Data de publicació 21/03/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6340

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

 

Decret llei

 

Preàmbul

L’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va alterar substancialment les bases sobre les quals s’articulava el règim de millores directes a la prestació econòmica d’incapacitat temporal i va fer necessària l’adaptació de la normativa aplicable sobre aquesta matèria al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com de les universitats públiques catalanes. Fruit d’aquesta necessitat es va aprovar el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, que modificava el règim previst en la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

La normativa bàsica habilita les administracions a determinar, respecte al seu personal, els supòsits excepcionals en què es pugui assolir la plenitud retributiva en situació d’incapacitat temporal per contingències comunes. Aquests supòsits constitueixen l’excepció al sistema de millores general previst per als diferents períodes en què hom pot romandre en aquesta situació i, pel que fa als supòsits d’intervenció quirúrgica i hospitalització, la normativa bàsica eximeix expressament de l’obligació de justificar-ne la incorporació a l’àmbit normatiu corresponent.

Aquesta habilitació s’ha traduït, en un primer moment, en la identificació com a casos excepcionals dels processos d’incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades i del personal víctima de situacions de violència de gènere, supòsits que van incorporar-se a la normativa vigent mitjançant el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre.

Com a conseqüència dels treballs d’anàlisi de la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció i que aconsellin la percepció del cent per cent de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal, s’ha considerat necessari ampliar fins a cinc els supòsits excepcionals en què els empleats públics han de percebre el total de la retribució en cas d’incapacitat temporal. D’aquesta manera, els empleats públics en situació d’incapacitat temporal com a conseqüència d’hospitalització, intervenció quirúrgica o processos oncològics passen a percebre el cent per cent del sou des del primer dia que romanguin en aquesta situació.

L’impacte positiu de l’ampliació per aquests casos del règim de millores directes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, que incideix directament en les condicions de treball dels empleats públics, i la necessitat d’evitar el perjudici que representa en l’actual context la reducció de les retribucions davant determinades situacions excepcionals d’alteració de la salut dels empleats i les empleades públics, justifica la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del Decret llei, en les termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Així, aquest Decret llei es presenta en un únic article que recull la modificació de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en la redacció donada pel Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Vist l’Acord de 25 de febrer de 2013 de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de la vicepresidenta del Govern i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

Article únic

Afegir dos nous paràgrafs, el tercer i el quart, a l’apartat 1.a) de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, amb el contingut següent:

“En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.”

“Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit al règim especial de Seguretat Social del mutualisme administratiu gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat li és d’aplicació el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la Seguretat Social que correspon al personal al servei de l’Administració de la Generalitat integrat en el règim general de la Seguretat Social”.

 

Disposició addicional

Al personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya, que perceben les seves retribucions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i que es troben integrats en el règim general de la Seguretat Social, li és d’aplicació el mateix règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

 

Disposició transitòria

El que disposa aquest Decret llei en relació amb el complement de la prestació de la Seguretat Social en els supòsits excepcionals d’hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal iniciades a partir del dia 15 d’octubre de 2012, data d’entrada en vigor del Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. A aquests efectes, les persones interessades han de presentar la justificació de la concurrència d’aquests supòsits excepcionals en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

 

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 19 de març de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals