Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  • Núm. del document 161/2013

  • Data del document 30/04/2013

  • Data de publicació 03/05/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6368

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 171 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, entre d’altres, la competència exclusiva en matèria de “b) promoció del turisme […]. f) la fixació dels criteris, la regulació de les condicions i l’execució i el control de les línies públiques d’ajut i de promoció del turisme”

Així mateix, l’article 203.1 de l’Estatut inclou, entre les competències financeres de la Generalitat, “fixar l’afectació dels seus recursos a les finalitats de despesa que decideixi lliurement”. 

Mitjançant la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, la Generalitat de Catalunya ha creat l’impost sobre les estades en establiments turístics, en endavant impost, que s’ha començat a aplicar l’1 de novembre de 2012 a tot el territori català.

L’objectiu principal de la Llei de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics és la constitució del Fons per al foment del turisme, en endavant Fons, que té per finalitat la promoció, impuls, preservació, foment i desenvolupament de les infraestructures i activitats turístiques a Catalunya.

Per tal de mantenir les condicions de la contribució al Fons dins els paràmetres de l’equitat, la Llei ha definit els elements substancials de l’impost amb molta cura, procurant no penalitzar les estades llargues al nostre país ni aquells segments específics de turisme sensibles de la nostra destinació, com ara el familiar i el social.

El Fons per al foment del turisme es nodreix dels recursos generats per l’aplicació de l’impost de forma directa, per mandat de Llei, de forma que esdevé un mecanisme estable de finançament de les polítiques turístiques amb l’objectiu de millorar la competitivitat de Catalunya com a destinació turística. Cal establir mecanismes que garanteixin la inversió pública suficient de cara al sosteniment dels elements clau de competitivitat que mantenen Catalunya, avui per avui, com destinació turística de referència mundial. Així, l’impost permetrà seguir insistint en el desenvolupament d’una política turística coherent amb les necessitats de la indústria turística del nostre país. En coherència amb aquesta estratègia, el Fons posa l’accent en el posicionament de les nostres empreses turístiques i la nostra destinació en els mercats interns i internacionals, a través d’una política de promoció turística eficaç, que impliqui tots els nivells d’administració turística del nostre país, això és, tant l’Administració de la Generalitat de Catalunya com les administracions locals.

En definitiva, amb la constitució, gestió i desplegament del Fons, Catalunya disposa d’un instrument idoni per garantir, en un context econòmic i financer d’extraordinària complexitat, la competitivitat del sector turístic català, sobre la base de mantenir la imatge de Catalunya com una destinació de qualitat d’alt valor afegit.

Aquest Reglament fixa les condicions per les quals es regeix el Fons, les regles de funcionament, els mecanismes de governança, els criteris distributius de la seva assignació a diferents conceptes de despesa i els drets i deures de les administracions implicades en el Fons.

La disposició normativa l’integren sis articles, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final.

Es preveu que la norma entri en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC, tenint en compte que l’impost sobre les estades en establiments turístics està vigent des de l’1 de novembre de 2012, segons estableix la disposició final desena de la Llei 5/2012, del 20 de març.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,


Decreto:


Article 1

Definició

Constitueix el Fons per al foment del turisme, en endavant Fons, el conjunt d’ingressos obtinguts per l’exacció de l’impost sobre les estades en establiments turístics, creat per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en endavant, Llei.


Article 2

Destí i règim jurídic

2.1 Els recursos econòmics del Fons tenen per destí projectes o accions vinculades als àmbits funcionals executius de política turística continguts en l’article 116.1 i, específicament per la part del Fons de gestió de les administracions locals, en l’article 116.3, ambdós de la Llei.

2.2 La gestió del Fons correspon als departaments competents en matèria de Turisme i en matèria d’Economia, tal i com determina l’article 115.3 de la Llei.

2.3 L’Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix que la transferència de crèdit que correspon a cada ajuntament, en funció de l’import econòmic resultant de la recaptació de l’impost en el seu àmbit territorial, s’ordena dos mesos després que finalitzi el termini de presentació i ingrés de l’autoliquidació per part del subjecte passiu substitut.


Article 3

Comissió del Fons per al foment del turisme

3.1 La Comissió del Fons per al foment del turisme garanteix la informació prèvia del sector afectat, proposa les directrius d’actuació de conformitat amb la planificació turística de la Generalitat de Catalunya i l’aplicació dels recursos del Fons. La Comissió la composen les persones següents:

a) la persona titular del departament competent en matèria de turisme, en qualitat de president de la Comissió.

b) tres persones en representació del departament competent en matèria d’economia

c) tres persones en representació del departament competent en matèria de turisme

d) tres persones en representació dels departaments competents en les matèries següents: una en matèria de cooperació amb l’Administració local, una en matèria d’infraestructures, ports i aeroports i una en matèria de patrimoni cultural

e) dues persones en representació de les administracions locals catalanes.

f) tres persones en representació del sector turístic privat de Catalunya.

g) una persona funcionària del departament competent en matèria de turisme, amb veu però sense vot, en qualitat de secretari o secretària de la Comissió.

3.2 Les persones en representació de l’Administració de la Generalitat són designades per les persones titulars dels departaments respectius.

3.3 Els representants de les administracions locals catalanes són les persones que ostentin la condició de president o presidenta de cadascuna de les Comissions competents en l’àmbit del turisme de les dues entitats municipalistes més representatives de Catalunya.

3.4 Els representants del sector privat són designats per la persona titular del departament competent en matèria de turisme d’entre empresaris turístics de l’àmbit de les tres modalitats d’establiments subjectes a l’impost que computin major índex de pernoctacions anuals en el conjunt de Catalunya.

3.5 La Comissió del Fons per al foment del turisme es reuneix un cop a l’any, amb caràcter ordinari.

3.6 La durada del mandat dels membres de la Comissió del Fons per al foment del turisme és de quatre anys renovables, excepte la d'aquells membres que siguin nomenats per raó del seu càrrec, els quals ho seran en funció de la seva durada.

3.7 La Comissió del Fons per al foment del turisme s’adscriu al departament competent en matèria de turisme. La direcció general competent en matèria de turisme presta el suport administratiu i logístic necessari per al funcionament de la Comissió.


Article 4

Directrius d’actuació

4.1 Les directrius d’actuació del Fons per al foment del turisme estableixen els eixos i les prioritats en relació amb el destí dels crèdits del Fons, de conformitat amb la planificació turística de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Les directrius d’actuació es subjecten necessàriament a les finalitats de l’article 116.1 de la Llei.


Article 5

Comitè bilateral

5.1 El Fons es regeix i gestiona pels departaments competents en matèria d’economia i en matèria de turisme reunits en Comitè. El Comitè bilateral té la funció d’aprovar les directrius d’actuació, decidir l’assignació dels recursos del Fons, i controlar el percentatge de Fons amb destí local. El Comitè el composen les persones següents:

a) la persona titular del departament competent en matèria de turisme, o persona en qui delegui, en qualitat de president del Comitè.

b) tres persones en representació del departament competent en matèria d’economia.

c) tres persones en representació del departament competent en matèria de turisme.

d) una persona funcionària del departament competent en matèria de turisme, amb veu però sense vot, en qualitat de secretari o secretària del Comitè.

5.2 Els representants del departament competent en matèria d’economia són designats per la persona titular d’aquest òrgan d’entre el seu personal.

5.3 Els representants del departament competent en matèria de turisme són designats per la persona titular d’aquest òrgan d’entre el seu personal.

5.4 El Comitè es reuneix trimestralment, amb caràcter ordinari.


Article 6

Determinacions per al percentatge de Fons amb destí local

6.1 Els ens locals que participen en el Fons han de destinar la part del crèdit resultant de l’exacció de l’impost en el seu àmbit territorial a actuacions concretes de promoció turística que es derivin de les directrius d’actuació, i han de certificar davant el Comitè el destí efectiu dels crèdits a la finalitat de promoció turística.

6.2 Els certificats, per anys vençuts, els estén un funcionari amb habilitació suficient dins el primer mes de cada exercici pressupostari i han d’incloure el conjunt d’actuacions totals o parcials que hagi realitzat l’ens local dins l’any immediatament anterior a què hagin estat destinats els crèdits del Fons.

6.3 Pel supòsit que no s’acrediti el destí efectiu dels crèdits a les directrius d’actuació, el Comitè ha de declarar el seu incompliment, prèvia audiència de l’ens local interessat.

6.4 En cas d’incompliment, el Comitè ha de determinar directament el destí dels fons a accions vinculades a les directrius d’actuació dins l’àmbit territorial de referència del municipi interessat en l’exercici immediatament posterior a la declaració d’incompliment.

6.5 El percentatge de Fons amb destí local el gestionen els respectius consells comarcals en substitució d’aquells ajuntaments en l’àmbit territorial dels quals la recaptació anual per exacció de l’impost no hagi superat el llindar dels 6.000 euros. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de prendre com a referència per a la determinació d’aquest supòsit el resultat de la recaptació efectiva de l’impost en el municipi dins l’exercici pressupostari immediatament anterior. Pel cas que es determini la concurrència del supòsit, l’Administració de la Generalitat ha de transferir als consells comarcals les quantitats liquidades en l’any en curs d’acord amb el procés i terminis definits a l’article 2.3 del decret. L’administració destinatària del percentatge de Fons amb destí local es determina per cada exercici pressupostari. A aquests efectes, l’Administració de la Generalitat de Catalunya actualitza i valora els resultats de referència anualment. En cas de no existir consell comarcal el Comitè ha de determinar el procediment a seguir.

6.6 Les comunicacions dels ens locals amb la Generalitat han de realitzar-se, preferentment, mitjançant la plataforma EACAT, per tal de donar compliment a l’article 11.3 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.Disposició addicional primera

Índex de pernoctacions

Fins que no es disposi de mecanismes de quantificació reals de l’ocupació, es prendrà com a referència de l’índex de pernoctacions, als efectes del que preveu l’article 3.4, les estadístiques anuals que IDESCAT publica en aquest àmbit.


Disposició addicional segona

Règim especial de la Val d’Aran

Els preceptes d’aquest decret s’entenen sens perjudici del règim especial de la Val d’Aran i d’acord amb allò que estableixen els decrets de transferència de competències de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran en aquesta matèria.

En relació als ingressos obtinguts a la Val d’Aran per l’impost sobre les estades en establiments turístics, el Conselh Generau d’Aran percebrà el 20% de la recaptació del Fons corresponent al tram de l’impost de gestió pròpia de la Generalitat de Catalunya.


Disposició transitòria

Mentre l’Administració de la Generalitat de Catalunya no disposi del resultat de la recaptació efectiva de l’impost en el municipi dins l’exercici pressupostari immediatament anterior, el percentatge de Fons amb destí local el gestionarà el municipi, encara que no superi el llindar dels 6.000 euros establert a l’article 6.5 del Decret.


Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 30 d'abril de 2013


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació