Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/245/2014, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits i les condicions necessàries per a la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones que no posseeixen una formació homologada.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0245/2014

  • Data del document 28/07/2014

  • Data de publicació 06/08/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6680

TEXT PUBLICAT

L’article 3.1 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, estableix que pot exercir com a mediador o mediadora, als efectes d’aquesta Llei, la persona física que té un títol universitari oficial i que acredita una formació i una capacitació específiques en mediació.

La Llei 15/2009, del 22 de juliol, a l’article 21.c) disposa que el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya exerceix la funció de gestionar el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar i el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat.

Així mateix, d’acord amb l’article 21.d) de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, correspon al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la funció d’homologar, a l’efecte de la inscripció de les persones mediadores en els registres i censos corresponents, els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació.

L’Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat disposa el procediment per tal que la formació en mediació, a petició dels centres que la imparteixen, pugui ser homologada.

L’article 19 del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, estableix que per ordre del departament competent en matèria de dret civil es podran establir els requisits i les condicions necessàries per inscriure en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les persones que, no posseint una formació homologada, la poden acreditar amb la seva experiència i coneixements.

Atès que cal establir els requisits i les condicions necessàries per a la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones esmentades i regular el procediment d’inscripció ja que hi ha un col·lectiu de persones que van realitzar cursos de formació molt complets i acreditats, però que en el seu dia no es van homologar;

D’acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte establir els requisits, les condicions necessàries i el procediment per a la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones que, no posseint una formació homologada, la poden acreditar amb la seva experiència i coneixements.

 

Article 2

Requisits i condicions necessàries per sol·licitar la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, poden sol·licitar la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les persones que, no posseint una formació homologada, a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre compleixin els requisits següents:

a) Tenir un títol universitari oficial.

b) Estar col·legiat en el col·legi professional corresponent, o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació, acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a l’Administració.

c) Acreditar amb la seva experiència i coneixements una formació i una capacitació específiques en mediació en el camp de l’especialització de l’àmbit respectiu, d’acord amb el que s’especifica a l’article 3. Per al cas dels formadors de mediadors, es podrà acreditar documentalment la docència en l’àmbit de la mediació en dret privat i familiar.

 

Article 3

Acreditació de la formació i la capacitació

Les persones que no posseeixin la formació homologada en mediació han de justificar la seva formació i capacitació complint els dos requisits següents:

a) Acreditar documentalment tenir formació en mediació de conflictes en els àmbits familiar i/o en alguns dels camps de l’àmbit del dret privat, equivalent o superior a la formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, impartida per un centre o institució degudament acreditada o acreditar documentalment la docència, com a formador, en l’àmbit de la mediació en dret privat i familiar, per un temps equivalent o superior a la formació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, impartida en un centre o institució degudament acreditat.

b) Acreditar documentalment experiència pràctica mitjançant la intervenció com a mediador o mediadora en sis mediacions, en aquells conflictes familiars o dels àmbits del dret privat per als quals es demana la inscripció al registre, que s’hagin realitzat els darrers cinc anys.

 

Article 4

Sol·licitud d’inscripció

4.1 Les persones que, no posseint una formació homologada, sol·licitin la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, han de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que s’especifica a l’apartat 2, i formalitzar-la mitjançant l’imprès normalitzat que es pot descarregar des de la pàgina web del Departament de Justícia (http://www.gencat.cat/justicia/centremediacio), o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.

4.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar al director o directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i han d’anar acompanyades de la documentació següent:

a) La documentació que acredita els requisits establerts als apartats a i b de l’article 2.

b) Certificat dels cursos de formació específica en mediació realitzats, emesos per centres o institucions degudament acreditats.

c) Programa dels cursos realitzats amb el contingut de les matèries i la seva durada, que en el seu conjunt no pot ser inferior a 170 hores.

d) Una memòria que inclogui una relació justificada i detallada de sis mediacions efectuades en l’àmbit de família o en els àmbits del dret privat en què el mediador s’hagi especialitzat, realitzades els darrers cinc anys, amb l’expressió del conflicte, la seva problemàtica, la metodologia emprada i, si escau, els acords establerts.

 

Article 5

Declaració de capacitació i inscripció als registres

5.1 El director o directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya resol sobre la declaració de capacitació i la corresponent inscripció als registres corresponents en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. El venciment del termini sense que se n’hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per entendre estimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

5.2 La resolució en tots els casos ha de ser motivada i pot ser objecte de recurs d’alçada davant el director o directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 

Disposició addicional

Inscripció als registres de persones que posseeixin una formació realitzada sota els paràmetres i continguts establerts pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Les persones que acreditin documentalment haver realitzat i superat els cursos especialitzats de mediació en els àmbits de família i/o del dret privat, organitzats sota els paràmetres i amb els continguts establerts pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, fins l’entrada en vigor del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, només han d’acreditar la formació corresponent a l’article 3.1.a) d’aquesta Ordre, i la sol·licitud d’inscripció en els registres no està sotmesa al termini establert a l’article 2.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de juliol de 2014

 

Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia