Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

  • Núm. del document 156/2014

  • Data del document 25/11/2014

  • Data de publicació 27/11/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6759

Afectacions
28/11/2014 -
TEXT PUBLICAT

L’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials. Aquesta matèria actualment la regula, amb caràcter general, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la qual estableix la necessitat d’implicar la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant en el que fa referència a la definició de les necessitats, com a la presa de decisions i la gestió dels serveis. En el títol IV, aquesta Llei regula la participació cívica en tots els àmbits dels serveis socials, d’acord amb els principis d’una administració relacional. En concret, l’articulat determina que la finalitat de la participació és integrar la deliberació en els processos de presa de decisions per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i la seva diversitat. Els objectius d’aquesta participació són la implicació de tota la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport, així com, en el cas de les persones amb diversitat funcional, la suma de sinergies per desplegar polítiques que fomentin la igualtat d’oportunitats i l’autonomia personal.

En els darrers temps, alguns autors i col·lectius utilitzen el terme persones amb diversitat funcional. S’entén per diversitat funcional la qualitat de funcionar de manera diversa, concepte que algunes persones i col·lectius empren per fer referència a les persones amb discapacitat, des d’un punt de vista positiu, amb la finalitat de generar un canvi de mentalitat de la societat i desbancar prejudicis que s’han arrossegat al llarg de la història. Aquesta terminologia és coherent amb els principis en els quals es fonamenta el present Decret, atès que la discapacitat no s’ha d’entendre com un element limitador sinó que cal interpretar-la com un conjunt de formes de relacionar-se amb l’entorn variades i heterogènies, i, per tant, és l’entorn el que s’ha de configurar adequadament per tal d’incloure aquesta diversitat de maneres d’interactuar per tal que la capacitat de la persona deixi de ser l’objecte que cal canviar, i fer que ho siguin la discriminació social i l’entorn. No obstant això, l’articulat del Decret manté la terminologia actual de l’Organització Mundial de la Salut, de persones amb discapacitat, per una qüestió de seguretat jurídica i amb la voluntat de facilitar-ne la interpretació, l’aplicació i la vinculació amb altres normatives.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix a l’article 50 que el Consell General de Serveis Socials és l’òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i és adscrit al departament competent en matèria de serveis socials. L’article 52.1 de la mateixa Llei indica que aquest Consell s’estructura en ple, comissions funcionals i comissions sectorials.

Mitjançant el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de serveis socials, es desplega l’estructura del Consell General de Serveis Socials i de les seves comissions sectorials. En concret, l’article 15 indica que les comissions sectorials tracten de forma especialitzada sobre la planificació, la programació i l’ordenació de sectors concrets dels serveis socials, i l’apartat 2.l) d’aquest article estableix com a espai estable el Consell de Persones amb Discapacitat, entre d’altres. Així mateix, l’apartat 3 del mateix article indica que els òrgans de participació que executen les funcions de comissions sectorials del Consell General de Serveis Socials poden organitzar-se per complir les seves funcions d’acord amb la normativa i els seus estatuts.

Aquest Decret té per finalitat regular el Consell de la Discapacitat de Catalunya, pel que fa a la composició, les funcions, l’organització i el funcionament.

Atès el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès l’Acord del Govern de 3 de desembre de 2013, pel qual es crea el grup de treball per elaborar el document de bases per a la regulació del Consell de la Discapacitat de Catalunya;

Atesos els articles 7, 21 i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que estableixen l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el capítol II del títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya;

El Decret ha estat objecte de dictamen del Consell General de Serveis Socials, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i la Comissió de Govern Local de Catalunya.

Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i Família, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i naturalesa jurídica

1.1 L’objecte d’aquest Decret és regular el Consell de la Discapacitat de Catalunya com a òrgan col·legiat i atribuir-li les funcions que ha de dur a terme.

1.2 El Consell de la Discapacitat de Catalunya, com a comissió sectorial del Consell General de Serveis Socials, és un òrgan de caràcter consultiu en el qual són representades l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i les federacions d’associacions catalanes més representatives de les diferents tipologies de persones amb discapacitat, incloent-hi la plataforma de tercer nivell constituïda a Catalunya en l’àmbit de la discapacitat.

Article 2

Finalitat i adscripció

2.1 El Consell de la Discapacitat de Catalunya vetlla per la transversalitat, en el marc de l’actuació de la Generalitat de Catalunya, de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció de les persones amb discapacitat, i està adscrit al departament competent en matèria de serveis socials.

2.2 Amb la regulació del Consell de la Discapacitat es pretén que la Generalitat de Catalunya faciliti una interlocució directa entre els diferents departaments i el sector de les persones amb discapacitat, per reforçar la coordinació interdepartamental en tots els àmbits competencials relacionats amb les persones amb discapacitat.

Article 3

Funcions

3.1 És funció del Consell de la Discapacitat de Catalunya deliberar sobre l’orientació de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, en les matèries següents:

a) Eradicar la discriminació en tots els àmbits.

b) Promoure la igualtat d’oportunitats, de tracte i respecte, per avançar cap a una societat més inclusiva i solidària.

c) Promoure l’autonomia personal, social i laboral.

d) Impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida quotidiana.

e) Fomentar l’apoderament de la persona i la seva família.

f) Garantir l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals.

g) Impulsar mesures d’acció positiva suplementàries a favor de les dones amb discapacitat.

h) Qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d’actuació, li sigui atribuïda per disposició legal o reglamentària.

3.2 El Consell de la Discapacitat de Catalunya ha d’incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les seves funcions i fer el seguiment i la validació permanents de l’ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors utilitzats per desenvolupar les polítiques, els projectes i els programes proposats.

Article 4

Composició

4.1 El Consell de la Discapacitat de Catalunya està integrat per la presidència, dues vicepresidències, 25 vocalies i la secretaria, la composició de les quals està formada per:

a) Presidència:

El president de la Generalitat de Catalunya.

b) Vicepresidències:

Vicepresidència primera: la persona titular del departament competent en matèria de discapacitat.

Vicepresidència segona: el president o la presidenta de la plataforma de tercer nivell constituïda a Catalunya en l’àmbit de la discapacitat.

c) Vocalies permanents:

c.1) 13 vocalies en representació de l’Administració de la Generalitat, designades per la persona titular de cada un dels departaments en els àmbits següents, amb rang orgànic mínim de director o directora general:

2 de l’àmbit de la discapacitat.

1 de l’àmbit de les administracions públiques.

1 de l’àmbit de la cultura.

1 de l’àmbit de l’economia.

1 de l’àmbit de l’educació.

1 de l’àmbit de la presidència.

1 de l’àmbit de la seguretat ciutadana.

1 de l’àmbit de la justícia.

1 de l’àmbit de la salut.

1 de l’àmbit del treball.

1 de l’àmbit de la política territorial.

1 de l’àmbit de les polítiques de desenvolupament rural.

c.2) 2 vocalies en representació de les organitzacions associatives d’ens locals més representatives de Catalunya, amb categoria d’electes, designades per les mateixes entitats.

c.3) 10 vocalies en representació d’entitats representatives de les persones amb discapacitat, designades a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de discapacitat. En relació amb les entitats del sector, aquestes han de formar part de la plataforma de tercer nivell constituïda a Catalunya en l’àmbit de la discapacitat.

Els òrgans directius d’aquestes entitats han de designar el vocal titular i el suplent per a cadascuna d’aquestes vocalies per als supòsits d’absència, vacant o malaltia d’una persona vocal. Així mateix, aquestes designacions s’han de comunicar a la Secretaria del Consell.

d) Secretaria:

d.1) Actua com a secretari o secretària del Consell de la Discapacitat de Catalunya un funcionari públic adscrit al departament competent en matèria de discapacitat, nomenat per la persona titular del mateix departament.

d.2) Es nomena un secretari o secretària titular i un o una suplent.

4.2 A proposta de la vicepresidència primera, el Consell de la Discapacitat de Catalunya pot convidar a les seves reunions persones expertes, representants institucionals o socials d’àmbits temàtics o territoris determinats, o representants de determinats sectors de les persones amb discapacitat, en sentit ampli. Així mateix, s’ha de tenir especialment en compte l’assistència d’entitats singulars que aportin una visió transversal del recorregut de la persona amb discapacitat i la seva família, que tinguin lideratge en recerca i innovació, i que estiguin compromeses amb la transmissió de coneixement.

4.3 L’assistència a les sessions del Consell de la Discapacitat de Catalunya no genera el dret a percebre dietes ni indemnitzacions als seus membres.

4.4 En la composició del Consell de la Discapacitat de Catalunya, s’ha de procurar assolir la representació equilibrada de dones i homes.

Article 5

Funcions de la presidència

Correspon a la persona que exerceix la presidència del Consell de la Discapacitat de Catalunya:

a) Exercir la representació de l’òrgan.

b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries.

c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si s’escau, les peticions de la resta de membres formulades amb l’antelació suficient.

d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats.

e) Assegurar el compliment de les lleis.

f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords.

g) Suspendre les sessions per causa justificada.

h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan.

i) Complir les altres funcions inherents al càrrec.

Article 6

Funcions de les vicepresidències

6.1 Correspon a la persona que exerceix la vicepresidència primera del Consell de la Discapacitat de Catalunya:

a) Substituir la persona que exerceix la presidència del Consell de la Discapacitat de Catalunya en cas de vacant, absència o malaltia.

b) Donar suport a la persona que exerceix la presidència del Consell de la Discapacitat de Catalunya en l’acompliment de les seves funcions.

c) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar-ne l’ordre del dia.

6.2 Correspon a la persona que exerceix la vicepresidència segona del Consell de la Discapacitat de Catalunya donar suport a la persona que exerceix la vicepresidència primera del Consell de la Discapacitat de Catalunya en l’acompliment de les seves funcions.

Article 7

Funcions de les vocalies

Correspon als vocals del Consell de la Discapacitat de Catalunya:

a) Assistir a les sessions del Consell de la Discapacitat de Catalunya.

b) Participar en el debat i les deliberacions de les sessions, i exercir el dret de vot.

Article 8

Funcions de la secretaria

Correspon a la persona que exerceix la secretaria del Consell de la Discapacitat de Catalunya:

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta.

b) Estendre l’acta de la sessió.

c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.

d) Estendre els certificats pertinents.

e) Custodiar i arxivar les actes.

f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici de les seves funcions.

g) Complir les altres funcions inherents al càrrec.

Article 9

Durada del mandat

Les vocalies es nomenen per un període màxim de quatre anys, renovables per quatre anys més.

Article 10

Convocatòria

10.1 El Consell de la Discapacitat de Catalunya es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any.

10.2 El Consell de la Discapacitat de Catalunya també pot ampliar la seva actuació en els moments en què, per raons conjunturals o situacions excepcionals, calgui una acció més intensa dels agents vinculats a les polítiques que afecten les persones amb discapacitat.

10.3 Les reunions ordinàries serveixen com a espai d’intercanvi d’informació i per retre comptes per part de cada un dels membres del Consell de la Discapacitat de Catalunya.

10.4 Les convocatòries de les sessions s’han de notificar als membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, llevat dels casos d’urgència apreciats per la presidència, en els quals la convocatòria s’ha de fer amb una antelació mínima de 48 hores.

10.5 Les convocatòries es poden efectuar mitjançant correu electrònic.

Article 11

Règim de constitució i d’adopció d’acords

11.1 El Consell de la Discapacitat de Catalunya s’entén vàlidament constituït quan hi concorrin, almenys, la presidència o la vicepresidència primera, la secretaria i la meitat de les vocalies del Consell, en primera convocatòria.

11.2 No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l’ordre del dia, llevat que siguin presents a la sessió tots els membres de l’òrgan i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

11.3 El Consell de la Discapacitat de Catalunya és un òrgan de caràcter deliberatiu i els acords es prenen per consens. En el cas de fer una votació, els acords s’han d’adoptar per majoria de vots, i la presidència del ple té vot de qualitat en cas d’empat.

Article 12

Suport tècnic i administratiu

12.1 El departament competent en matèria de discapacitat ha de prestar el suport tècnic i administratiu que pugui necessitar el Consell de la Discapacitat de Catalunya en el desenvolupament de les seves actuacions.

12.2 La regulació del Consell de la Discapacitat de Catalunya, com també l’exercici de les funcions de secretaria, no comporten la creació o l’ocupació de cap nou lloc de treball.

Article 13

Règim jurídic

El Consell de la Discapacitat de Catalunya el regeixen les disposicions d’aquest Decret i, supletòriament, el que estableix la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats.

Article 14

Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal s’han de tractar d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Disposicions finals

Disposició final primera

Modificació del Decret 202/2009, de 22 de desembre

Es modifica l’article 15.2.l) del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de serveis socials, que queda redactat de la manera següent:

“l) Consell de la Discapacitat de Catalunya”.

Disposició final segona


Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.