Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0037/2015

  • Data del document 02/03/2015

  • Data de publicació 09/03/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6826

TEXT PUBLICAT

En el marc de les cimeres per a la regeneració democràtica, el Govern de la Generalitat i les principals institucions de Catalunya compromeses en aquesta comesa van acordar establir una mesura de reforçament de la transparència en la gestió dels partits polítics de Catalunya, que es plasmaren en el document de la Presidència de la Generalitat de data 22 de febrer de 2013.

L’acord perseguia establir un mecanisme de transparència per fer efectiva la publicitat de les entitats privades que mantenen una vinculació amb els partits polítics, fixar el perímetre de les associacions i les fundacions que delimita aquestes entitats, i fer accessible informació d’interès general a la ciutadania i les institucions que hi tenen competències.

Promoure la transparència i fer accessible als ciutadans la informació d’interès general veraç, objectiva i neutral respecte de les esmentades entitats, constitueix una eina de foment de la participació social en l’àmbit polític, així com una expressió de respecte dels drets estatutàriament reconeguts.

En aquest sentit, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposa que és obligació dels poders públics concernits garantir el dret dels ciutadans a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat. Segons l’esmentada Llei, les administracions públiques de Catalunya s’han de fer garants de l’efectivitat dels drets indicats a través de l’exercici de llurs funcions, d’acord amb els principis de transparència, accessibilitat, participació ciutadana i accés als arxius i els registres.

Amb els objectius esmentats, i atenent a les funcions que en matèria d’associacions i fundacions corresponen a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, la present Ordre té per finalitat crear un Cens de les associacions i les fundacions vinculades als partits polítics que estiguin inscrites en els registres d’entitats que gestiona l’esmentada unitat orgànica, per tal de fer accessible a la ciutadania en general un conjunt d’informació relativa a les entitats que reuneixin els criteris de vinculació amb un partit polític.

En aquest marc, l’Ordre regula el procediment d’incorporació al Cens de les entitats, els efectes d’aquesta incorporació i les comunicacions de vinculació. Igualment, atenent a la finalitat perseguida per la norma, l’Ordre preveu que l’accés al Cens sigui gratuït i es dugui a terme per via telemàtica.

Per determinar els criteris de vinculació d’una entitat amb un partit polític, la norma pren com a referència el que disposa el Pla de comptabilitat de les associacions i les fundacions de la Generalitat de Catalunya, així com els paràmetres de vinculació que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i el Tribunal de Comptes han establert en els plans de comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense afany de lucre, i en el que s’ha adaptat a formacions polítiques, respectivament. S’exceptuen aquells criteris de vinculació de les associacions als partits que s’emparen en paràmetres econòmics, atès que aquestes entitats, d’acord amb el Codi civil de Catalunya, no tenen l’obligació de dipositar els comptes en el Registre i, per tant, no és possible verificar la concurrència d’aquests criteris de control per determinar-ne la vinculació, als efectes d’aquesta norma.

La classificació específica d’una entitat dins la categoria de vinculada a una formació política que efectua l’Ordre és, a efectes censals i en ús de les competències del Departament de Justícia en matèria de registres d’associacions i fundacions, i de supervisió i tutela d’aquestes entitats, a l’empara del que disposa el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia; segons el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Quant a la informació de naturalesa censal, la norma la regula partint de la base que les entitats censades són objecte d’inscripció registral obligatòria en els registres públics corresponents. Per tant, als efectes de no incrementar la càrrega de les entitats ni duplicar la informació registral amb la censal, l’Ordre preveu que l’accés a altres dades diferents de les censals es fa efectiu a través dels mecanismes d’accés i publicitat formal a què fa referència l’article 315-8 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. I, en aquesta línia, les dades censals se circumscriuen a les necessàries per identificar i contactar amb l’entitat, així com conèixer el partit polític amb el qual mantenen vinculació; quant a l’accés a la resta, es fa una remissió al registre corresponent que gestiona la mateixa unitat administrativa encarregada del Cens.

Atès que, d’acord amb l’article 4 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquesta Administració gaudeix de la potestat d’autoorganització mitjançant els òrgans i dins els límits establerts per la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic;

Atesa la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacions i fundacions en els termes de l’article 118 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i atès també que les associacions i les fundacions objecte de regulació en la present Ordre són competència del Departament de Justícia, que en gestiona els registres i n’és l’òrgan de supervisió i de protectorat, d’acord amb les potestats que li confereixen la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 21/2014, de 29 del desembre, del protectorat de fundacions i de verificació de les activitats de les associacions declarades d’utilitat pública;

Atès el principi de col·laboració segons el qual actuen i es relacionen les diferents administracions i institucions públiques;

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i en ús de les atribucions legalment conferides per l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte i àmbit subjectiu d’aplicació

Aquesta Ordre té per objecte la creació i la regulació del Cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics que estiguin inscrites en els registres d’associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 2

Naturalesa, adscripció i règim jurídic del Cens

2.1 El Cens té naturalesa administrativa, s’estableix a efectes informatius i de publicitat per al foment de la transparència i el bon govern, i està vinculat als registres d’associacions i de fundacions adscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

2.2 El Cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics s’adscriu a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

2.3 L’accés públic a les dades del Cens i el tràmit de donar-hi d’alta una entitat són gratuïts. L’alta requereix que l’entitat estigui prèviament inscrita en el registre d’associacions o el de fundacions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

2.4 S’apliquen a la tramitació dels procediments censals les normes generals de procediment administratiu, així com els articles 315-3 a 315-8 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en allò que afecta el dret substantiu dels aspectes censals en matèria de qualificació i de publicitat formal.

 

Article 3

Associacions vinculades

3.1 Als efectes d’aquesta Ordre, tenen la consideració d’associacions vinculades a partits polítics aquelles en les quals aquests partits puguin exercir, directament o indirectament, el control de l’entitat.

3.2 En particular, es considera que existeix el control a què fa referència l’apartat anterior quan el partit polític es trobi, en relació amb l’entitat, en alguna de les situacions següents:

a) Posseir la majoria dels drets de vot en l’assemblea general de l’associació.

b) Tenir la facultat de nomenar o de destituir la majoria dels membres de l’òrgan de govern de l’entitat.

c) Poder disposar, en virtut d’acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot en l’assemblea general.

d) Haver designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan de govern de l’associació.

3.3 Es considera que concorre la circumstància a què fa referència la lletra d) de l’apartat anterior quan la majoria dels membres de l’òrgan de govern de l’associació són membres del màxim òrgan de direcció del partit polític o d’una altra entitat vinculada o que en depèn.

 

Article 4

Fundacions vinculades

Als efectes d’aquesta Ordre, es considera que una fundació està vinculada a un partit polític quan s’esdevingui alguna de les circumstàncies següents:

a) Que s’hagi constituït amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del partit polític o d’entitats vinculades o que en depenen.

b) Que el seu patrimoni fundacional estigui format, amb caràcter de permanència, en més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per les entitats esmentades en la lletra a).

c) Que el partit polític, directament o a través d’entitats vinculades, pugui nomenar o destituir la majoria de membres del patronat.

d) Que les operacions amb transcendència econòmica entre la fundació i el partit polític o les seves entitats vinculades representin més del 50 % del total de les despeses o dels ingressos de l’exercici comptable de qualsevol d’elles.

 

Article 5

Dades del Cens

5.1 Són dades censals de les associacions i les fundacions vinculades als partits polítics les següents:

Tipus d’entitat.

Denominació.

Número d’inscripció registral.

Data d’inscripció en el registre corresponent.

Partit polític amb el qual es vincula.

Classificació general i específica de l’entitat.

Adreces postal i electrònica.

Adreça de la pàgina web.

Telèfon.

Fax.

5.2 Les dades del Cens es nodreixen de les que figuren inscrites en els registres d‘associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya i dels comptes anuals de les entitats, llevat d’aquelles que no siguin d’inscripció obligatòria a l’empara del que disposa l’article 315-2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que són aportades per les entitats interessades.

 

Article 6

Accés a les dades censals i publicitat formal de les dades registrals

6.1 L’accés a les dades i la informació censals es fa efectiu a través de la Guia d’entitats de Catalunya que edita el Departament de Justícia, i que és consultable a través de la pàgina web del Departament: http://justicia.gencat.cat.

6.2 La publicitat formal de les dades registrals diferents de les censals de les associacions i fundacions vinculades a partits polítics, es fa efectiva d’acord amb el que disposa l’article 315-8 del Codi civil de Catalunya, i amb subjecció al règim establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 7

Procediment d’incorporació al Cens

7.1 L’alta al Cens es formalitza a instància de les entitats interessades.

7.2 La sol·licitud d’alta s’ha d’adreçar al director o la directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques i ha de contenir la informació a què fa referència l’article 49 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

Certificat del secretari o la secretària de l’entitat que sol·licita donar-se d’alta al Cens, amb el vistiplau del president o la presidenta, acreditatiu que l’òrgan de govern de l’entitat ha acordat que s’hi incorpori.

Documentació justificativa del compliment d’algun dels requisits o circumstàncies que s’indiquen als articles 3 i 4 i comunicació censal de les dades que s’aporten a instància de les persones interessades.

7.3 Correspon al director o la directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques resoldre sobre les peticions d’alta al Cens en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. El venciment del termini sense que se n’hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per entendre estimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

7.4 Contra la resolució esmentada a l’apartat anterior, la persona interessada hi pot interposar recurs d’alçada davant del conseller o la consellera de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Article 8

Rectificació i actualització de les dades censals i baixa del Cens

8.1 La rectificació i l’actualització de dades i la baixa del Cens s’efectuen de conformitat amb el procediment establert a l’article 7, amb l’acreditació documental de les circumstàncies que es pretenen modificar o, si escau, amb la corresponent petició motivada de baixa censal.

8.2 L’actualització de les dades censals comporta, de forma automàtica, la modificació de les dades corresponents que figuren inscrites en el full registral de l’entitat en el registre d’associacions o el de fundacions, segons correspongui, i viceversa.

 

Article 9

Comunicacions de vinculació

9.1 La Sindicatura de Comptes i els organismes amb competències de fiscalització de les entitats vinculades als partits polítics, poden posar en coneixement de l’òrgan gestor del Cens les dades de què disposin en relació amb l’eventual vinculació d’una entitat amb un partit polític.

9.2 L’òrgan gestor del Cens trasllada la comunicació de vinculació a l’entitat afectada i al partit polític corresponent, per tal que en el termini de 15 dies formulin al·legacions en el seu descàrrec o, altrament, sol·licitin l’alta al Cens.

9.3 Un cop rebudes les al·legacions o la sol·licitud d’alta, l’òrgan competent dicta la resolució corresponent, que es notifica a l’entitat afectada i al partit polític.

9.4 Alhora, dóna compte a la institució o a l’òrgan comunicant del tancament del procediment i el sentit en què s’ha resolt.

 

Article 10

Efectes de la incorporació al Cens

10.1 La incorporació al Cens és a efectes informatius i de publicitat.

10.2 L’alta al Cens constitueix un indicador de transparència que es pot prendre en consideració en les convocatòries de subvencions, préstecs, avals i altres ajuts de la Generalitat.

10.3 En tot cas, és un requisit necessari per prendre part en les convocatòries de subvencions que efectuï el Departament de Justícia.

10.4 Anualment, l’òrgan gestor del Cens elabora un informe estadístic sobre els moviments censals i els expedients instruïts amb motiu de les comunicacions de vinculació, així com sobre els resultats d’aquests últims.

10.5 L’informe a què fa referència l’apartat anterior es publica a la pàgina web del Departament de Justícia i es recull a la memòria anual d’activitats del mateix Departament.

 

 

Disposició addicional

Alta censal d’ofici

L’òrgan gestor del Cens practicarà d’ofici, en el termini de tres mesos comptadors d’ençà de l’entrada en vigor de la present Ordre, l’alta al Cens d’aquelles entitats que hagin concorregut a la darrera convocatòria de subvencions del Departament de Justícia destinades a les entitats vinculades a partits polítics amb representació parlamentària que hagin acreditat una vinculació efectiva amb aquests partits. Així mateix, hi donarà d’alta les associacions i fundacions que, abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, hagin estat objecte d’un reconeixement exprés i formal per part dels corresponents partits polítics davant el conseller de Justícia.

 

 

Disposició transitòria

Règim transitori

1. Mentre no entri en vigor l’article 6.1 i no es pugui accedir a les dades censals a través del mitjà que regula l’esmentat precepte, la publicitat de les dades es farà efectiva a través d’una certificació censal.

2. Així mateix, es comunicarà individualment a les entitats que han estat objecte d’una alta automàtica a l’empara de la disposició addicional i als partits polítics amb els quals aquestes entitats es vinculen.

 

 

Disposició final primera

Actualització de criteris

Els criteris de vinculació a què fan referència els articles 3 i 4 de la present Ordre quedaran automàticament actualitzats amb aquells que en cada cas resultin de la normativa reguladora del finançament dels partits polítics.

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del que estableix l’article 6.1, que entrarà en vigor amb la implementació efectiva dels treballs tècnics que permetin l’accés a través de la Guia d’entitats de Catalunya.

D’aquella circumstància se n’ha de donar publicitat a través del corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament.

 

Barcelona, 2 de març de 2015

 

Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia