Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE TSF/127/2016, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document TSF/0127/2016

  • Data del document 20/05/2016

  • Data de publicació 31/05/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7131

  • No Vigent
Afectacions
01/06/2016 - 28/04/2017
TEXT PUBLICAT

La prevenció de riscos laborals ha de garantir la seguretat i la salut en el treball de les persones treballadores, ja que la major part d'accidents o malalties laborals es poden evitar si s'introdueixen les mesures preventives adequades, d'acord amb els principis de l'acció preventiva que descriu l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

L'article 15 esmentat estableix que l'empresariat ha d'evitar el risc i, si això no és possible, ha d'avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, i donar preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d'informar i formar les persones treballadores sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d'evitar-los o prevenir-los. Per la seva banda, les persones treballadores s'han d'implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral i aplicar adequadament les mesures preventives que estableix l'empresa.

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball i per tal de sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció dels riscos laborals, així com per estimular la creativitat i l'esperit crític dels estudiants en aquest àmbit, aquest Departament va crear l'any 2007 els premis als millors cartells de prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur” i, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, els premis de fotografia jove “FotoTreball” sobre prevenció de riscos laborals.

El resultat de l'experiència d'aquests anys corrobora que una manera de promoure la seguretat i la salut és l'estímul i el reconeixement dels estudiants que canalitzen la seva creativitat vers aquesta finalitat des d'una doble perspectiva: d'una banda, s'aconsegueix conscienciar des d'una edat jove sobre la importància de seguir conductes segures i saludables i, de l'altra, es fomenta el valor de la prevenció en promoure'n la difusió.

Amb aquesta nova Ordre de bases es pretén donar continuïtat a les novetats introduïdes a l'edició de 2014, en la qual es van afegir dues noves categories (pictogrames i curtmetratges d'animació) a les existents tradicionalment (cartells i fotografies), amb la intenció d'ampliar les possibilitats de participació a més estudiants i d'incorporar-hi nous formats de comunicació gràfica i audiovisual que, per la seva fàcil difusió mitjançant les noves tecnologies, resulten de gran interès en la promoció de la prevenció de riscos laborals. Quan en aquesta Ordre es fa referència a cartells, fotografies, pictogrames i curtmetratges d'animació, s'ha d'entendre que es tracta d'idees gràfiques en aquests formats elaborades per l'alumnat participant en les diferents categories i modalitats.

Des del punt de vista pressupostari, es preveu la possibilitat de mantenir la col·laboració d'una entitat externa, la Fundación Prevent, que pot assumir part de les despeses originades pels costos dels premis en cada convocatòria, atès que s'ha valorat positivament la col·laboració d'ambdues institucions en edicions anteriors.

Des del punt de vista administratiu, es manté la línia de simplificació de tràmits i d'impuls de la utilització de mitjans electrònics, que preveuen amb caràcter general la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la normativa autonòmica (el Decret 56/2009, de 7 abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat; la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), per tal d'aconseguir un aprofitament de les noves tecnologies que faciliti i agilitzi la tramitació del procediment, mitjançant l'accés a la tramitació i la comunicació amb l'Administració per mitjà de la web de tràmits Gencat i altres mitjans telemàtics.

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que n'aprova el Reglament;

D'acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

D'acord amb l'article 63 del Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, en relació amb l'article 3 del Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

D'acord amb l'article 78 de l'esmentat Decret 63/2015, de 28 d'abril, que determina les funcions assumides per l'Institut de Seguretat i Salut Laboral com a òrgan adscrit a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball;

Atesos els convenis de col·laboració en activitats d'interès general subscrits en aquest àmbit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Fundación Prevent;

Atesos els preceptes legals esmentats i els informes previs de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals de la Secretaria General i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases que regulen el concurs sobre prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur”, que figuren als annexos d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre EMO/78/2015, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del concurs sobre prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur", i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 20 de maig de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

 

Disposicions comunes de les bases reguladores del concurs de prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur”

 

–1 Objecte i categories del concurs

1.1 Mitjançant l'atorgament d'aquests premis es reconeix el valor divulgatiu dels treballs presentats, des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, en aconseguir, d'una banda, conscienciar de la gran diversitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l'altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d'anticipar-se a possibles successos no desitjats, com són els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los posteriorment.

1.2 Així mateix, es tracta de sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció dels riscos laborals i de promoure la creativitat i l'esperit crític dels estudiants.

1.3 Categories. Es poden convocar totes o alguna d'aquestes categories:

Categoria I: concurs de cartells.

Categoria II: concurs de fotografies.

Categoria III: concurs de pictogrames.

Categoria IV: concurs de curtmetratges d'animació.

 

–2 Participants, requisits i categories de participació

2.1 La participació és oberta als estudiants de qualsevol centre educatiu públic, concertat o privat de Catalunya matriculats als estudis indicats per a cada categoria.

2.2 Els alumnes es poden presentar a diverses categories sempre que compleixin els requisits establerts per a cadascuna d'aquestes.

2.3 Els treballs realitzats s'han de presentar en format digital i han de reunir els requisits següents:

Estar fets pels participants i ser una obra original seva.

Per fer els treballs, no s'han de crear situacions de risc o exposar-hi ningú.

No incloure marques de tercers ni fer-hi referència.

Els continguts han de ser respectuosos amb l'objecte de les bases del concurs que recull la base 1.

Les imatges o els sons i altres elements utilitzats en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d'ús comercial. Els participants es comprometen a complir aquest punt i n'assumeixen la responsabilitat. L'organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

 

–3 Sol·licitants i procediment de presentació de sol·licituds, treballs i documentació

3.1 Per participar en qualsevol de les categories, s'han de presentar el formulari de sol·licitud, la documentació pertinent, que ha de ser sempre original, fotocòpia compulsada o emesa amb mitjans electrònics i els treballs que optin a cadascuna de les categories i modalitats d'acord amb el procediment que es descriu a continuació.

3.2 Les sol·licituds, adreçades a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, han d'incorporar una declaració responsable conforme s'està matriculat amb les condicions i els requisits que assenyala per cada convocatòria i modalitat aquesta Ordre de bases.

Es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preferentment a les oficines de registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els formularis de sol·licitud es poden descarregar mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), seleccionant el tràmit Concurs de prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur”.

3.3 La sol·licitud en format PDF també s'ha d'adjuntar als treballs que es presentin i, per tant, s'ha d'emplenar a l'ordinador per poder-la enviar juntament amb els treballs. En el supòsit que una persona es presenti a diverses modalitats d'una categoria del concurs, ha de presentar una única sol·licitud i incloure els treballs i el formulari en PDF en un mateix arxiu comprimit ZIP o RAR, que cal identificar amb el pseudònim triat pel participant de la manera següent: pseudonim.zip o pseudonim.rar.

La sol·licitud en paper s'ha de presentar dins el termini que estableix l'Ordre de bases i al registre corresponent.

3.4 Els treballs (cartells, fotografies, pictogrames o curtmetratges) s'han de presentar en els formats que s'indiquen per a cada categoria. Tant els treballs com el formulari en PDF i, si escau, els textos explicatius, s'han d'agrupar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, i trametre'ls a l'adreça de correu electrònic corresponent en funció de la categoria (concurscartells@gencat.cat, concursfotos@gencat.cat, concurspictogrames@gencat.cat, concursanimacions@gencat.cat) mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis similars de tramesa de fitxers d'alta capacitat.

3.5 Abans de la seva presentació al registre corresponent, al formulari de sol·licitud signat s'han de consignar el codi hash) (és un codi alfanumèric que permet identificar un arxiu informàtic) de cadascun dels treballs presentats per tal de garantir la integritat de les propostes (a la web www.gencat.cat/alafeinacaprisc es publica una explicació detallada de com fer servir el codi hash en el procés d'inscripció).

3.6. Tant la sol·licitud com els treballs i la documentació pertinent s'han de lliurar abans que finalitzi el període de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria.

3.7 La informació referent als aspectes tècnics de la presentació de la sol·licitud, dels treballs i de la documentació és a disposició dels interessats a la web www.gencat.cat/alafeinacaprisc.

3.8 La signatura de la sol·licitud ha d'incloure l'autorització al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per consultar les dades del DNI o NIE i implica l'autorització per fer les comprovacions que calguin en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o de qualsevol altra naturalesa, relacionades amb la tramitació de l'expedient.

3.9 Així mateix, els sol·licitants han de reunir els requisits per ser beneficiaris d'aquests premis que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que n'aprova el Reglament, així com els requisits que estableixen l'Ordre de bases i la convocatòria a la qual es presenten. A tal fi, la sol·licitud de participació incorpora una declaració responsable. Per tant, la signatura de la sol·licitud habilita l'òrgan instructor per requerir en qualsevol moment el participant que aporti la documentació original que calgui per comprovar l'autenticitat de la documentació presentada, així com que es compleixen els requisits de l'Ordre de bases.

 

–4 Publicitat

D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la base de dades nacional de subvencions. D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el portal Transparència Catalunya.

 

–5 Procediment i resolució

5.1 El procediment de concessió d'aquests premis és el de concurrència competitiva.

5.2 La persona titular de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball és competent per resoldre aquest procediment, d'acord amb les propostes dels jurats que nomeni l'Institut de Seguretat i Salut Laboral per a cada categoria.

5.3 L'acte de lliurament dels premis s'ha de fer en data pròxima als actes de commemoració del Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball. El lloc i la data s'han d'indicar a la web www.gencat.cat/alafeinacaprisc.

5.4 La resolució de concessió dels premis s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. També s'ha de publicar a la web www.gencat.cat/alafeinacaprisc, i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix cada premi i en què consisteix aquest premi.

5.5 D'acord amb el que preveu l'article 58.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb el que estableix l'article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la publicació substitueix la notificació, amb els mateixos efectes.

5.6 Contra la resolució de concessió dels premis, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació de la concessió dels premis al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/).

 

–6 Jurat

6.1 L'atorgament dels premis es fa a proposta del jurat específic que el titular de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral nomena per a cada categoria.

6.2 Els membres del jurat no poden tenir parentiu amb els participants de cap categoria del concurs, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.3 El jurat té la facultat de rebutjar i excloure del concurs els treballs el contingut dels quals incompleixi l'objecte de les bases del concurs (base 1).

6.4 Els membres del jurat aliens a l'organització o al patrocini del concurs han de rebre, per la seva col·laboració, una gratificació per compensar les despeses de desplaçament i el temps invertit en la valoració dels treballs presentats.

 

–7 Premis

7.1 Els premis s'estableixen per a cadascuna de les categories i modalitats de participació.

7.2 El jurat pot acordar l'atorgament de dues mencions especials per a cada categoria i modalitat, sense dotació econòmica.

7.3 El jurat pot acordar l'atorgament d'una menció especial per a l'escola que hagi presentat més participants per categoria i modalitat, sense dotació econòmica.

7.4 Els premis es poden declarar deserts si es considera que no hi ha cap treball presentat que reuneixi prou mèrits.

7.5 La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball no es responsabilitza que els guanyadors no puguin gaudir totalment o parcialment del premi atorgat.

7.6 Els premis atorgats no poden ser objecte de canvi, alteració o compensació en metàl·lic, ni de cessió a altres a petició del guanyador.

 

–8 Drets de propietat intel·lectual

8.1 L'acceptació del premi per als guanyadors comporta la cessió expressa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb caràcter d'exclusivitat, de tots els drets d'explotació de la propietat intel·lectual dels treballs premiats, de conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, amb la finalitat de realitzar accions de promoció del concurs i accions destinades a difondre la importància de la prevenció dels riscos laborals. Així mateix, comporta l'autorització expressa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per poder cedir els drets d'explotació intel·lectual rebuts a favor de tercers, en tot cas, sense afany de lucre i dins el marc normatiu que estableix la Llei de propietat intel·lectual. Els guanyadors assumeixen l'obligació de dur a terme les adaptacions bàsiques que, a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es requereixin per a la difusió de la seva obra.

8.2 Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol format; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa la traducció i l'adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports, presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es consideri més convenient, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.

8.3 D'altra banda, tots els participants cedeixen els drets d'explotació de la seva obra amb caràcter no exclusiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en concret per difondre els treballs presentats al concurs als seus webs, al Banc Iconogràfic de la Generalitat, així com als seus canals de les xarxes socials d'Internet, amb els únics objectius de divulgar aquesta edició del concurs, i les properes, i promoure la participació de la ciutadania a l'entorn esmentat.

8.4 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de fer constar l'autoria dels treballs cedits.

8.5 Tots els participants s'obliguen a assumir les responsabilitats que puguin resultar de la utilització dels textos, les imatges o els elements creatius que conformen els treballs presentats quan la seva propietat correspongui a terceres persones o a persones alienes a aquesta convocatòria.

8.6 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reserva el dret d'excloure de la publicació als seus webs, al Banc Iconogràfic de la Generalitat i als seus canals de les xarxes socials les obres presentades el contingut de les quals no s'adeqüi a l'objecte de les bases del concurs (base 1).

 

–9 Dades de caràcter personal

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que es facilitin per a la tramitació d'aquesta convocatòria s'inclouen al fitxer Subvencions de la Direcció General de Relacions Laborals, l'òrgan responsable i destinatari del qual és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la finalitat, si escau, de desenvolupar accions de comunicació posteriors. Les persones afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball (c. Sepúlveda, 148-150, 08011 Barcelona).

 

–10 Incompliment de les obligacions establertes

En el supòsit d'incompliment dels requisits, les condicions o les obligacions establertes per als participants o els beneficiaris, s'ha d'actuar d'acord amb el procediment que regulen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que n'aprova el Reglament.

 

–11 Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases.

 

 

Annex 2

 

Categoria I: concurs de cartells

 

–1 Objecte

L'atorgament de premis als millors cartells de prevenció de riscos laborals que compleixin els requisits que estableixen les disposicions comunes i reuneixin els requisits que fixa aquest annex.

 

–2 Modalitats

Els alumnes participants es poden presentar a les dues modalitats següents:

Modalitat 1.

Destinada a la creació d'una línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos: cada cartell ha de fer referència a un factor de risc, i els tres factors de risc s'han de triar d'entre els cinc següents (com a orientació s'indica algun sector d'activitat on aquests riscos són presents):

Risc de caiguda d'altura (construcció).

Risc ergonòmic postural (administració, banca).

Risc d'inhalació i manipulació de productes tòxics (indústria química i neteja).

Risc d'atrapament amb màquines (metall).

Risc d'esgotament professional (estar cremat) o burnout (sanitat, ensenyament, serveis socials).

Els concursants que optin a aquesta categoria han de presentar tres cartells. Cada cartell ha d'incorporar els elements mínims següents:

Lema “La prevenció, un valor segur” o lema alternatiu.

Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Logotip “A la feina, cap risc”.

Modalitat 2.

Destinada a la creació d'un cartell commemoratiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. Els concursants que optin a aquesta categoria han de presentar un únic cartell que ha d'incorporar els elements mínims següents:

Lema “28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball”.

Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Logotip “A la feina, cap risc”.

 

–3 Requisits de participació

Només es permet la participació individual.

La participació és oberta als estudiants matriculats a:

Estudis de grau en disseny gràfic i títol superior en disseny gràfic, equivalent a grau. Qualsevol cicle formatiu d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny de la família professional de disseny gràfic i de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual.

Qualsevol cicle formatiu de formació professional de la família professional d'arts gràfiques i de la família professional d'imatge i so.

Tots els cartells que es presentin han de tenir orientació vertical, les mides han de ser de 60 x 40 cm, i s'han de presentar en format PDF d'alta resolució amb els textos traçats (arxius. pdf d'una sola capa).

Aquest arxiu o arxius s'han d'identificar amb la incorporació del pseudònim de la manera següent (en funció de la modalitat i dels riscos triats):

pseudonimtriat_altura.pdf

pseudonimtriat_toxic.pdf

pseudonimtriat_burnout.pdf

pseudonimtriat_atrapament.pdf

pseudonimtriat_ergonomic.pdf

pseudonimtriat_commemoratiu.pdf.

 

–4 Composició del jurat

El concurs de premis de cartells disposa d'un jurat específic format per set membres, nomenats pel titular de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, format per:

Tres professionals del món del disseny gràfic.

Dos representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Un representant del Departament d'Ensenyament.

Un representant de la Fundación Prevent, si escau.

 

–5 Premis

En total hi ha tres premis per a cadascuna de les dues modalitats de participació.

 

–6 Criteris de valoració

En la valoració dels cartells de la modalitat 1 (línia gràfica), els membres del jurat han de tenir en compte els criteris següents:

La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.

L'originalitat de la idea.

L'adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valora positivament que els cartells incorporin la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.

La incorporació d'aspectes innovadors.

La possibilitat de difondre els cartells a l'entorn laboral.

En la valoració dels cartells de la modalitat 2 (cartell commemoratiu del 28 d'abril), els membres del jurat han de tenir en compte els criteris següents:

La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.

L'originalitat de la idea.

L'adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valora positivament que el cartell incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.

La incorporació d'aspectes innovadors.

La possibilitat d'aplicar el cartell a diferents suports.

En totes dues modalitats, cadascun dels criteris té la mateixa ponderació per fer la valoració dels treballs presentats.

El còmput de tota la ponderació de criteris comporta una valoració de 10. Amb la finalitat de no declarar desert el concurs, almenys un dels treballs presentats ha d'obtenir una valoració de 5.

 

 

Annex 3

 

Categoria II: concurs de fotografies

 

–1 Objecte

L'atorgament de premis a les millors fotografies sobre prevenció de riscos laborals que compleixin els requisits que estableixen les disposicions comunes i reuneixin els requisits que fixa aquest annex.

 

–2 Requisits de participació

Només es permet la participació individual.

Modalitat 1.

Adreçada a estudiants de qualsevol cicle formatiu de les famílies professionals de disseny gràfic i de comunicació gràfica i audiovisual d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny i de qualsevol cicle formatiu de la família professional d'imatge i so de formació professional.

Modalitat 2.

Adreçada a estudiants de qualsevol cicle formatiu d'ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny, a excepció dels de les famílies professionals de disseny gràfic i de comunicació gràfica i audiovisual, i de qualsevol cicle formatiu de formació professional, a excepció dels de la família professional d'imatge i so.

Totes les fotografies que es presentin han de tenir unes mides de 18 x 13,5 cm i un format d'alta resolució (arxius .tif). Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies diferents.

La fotografia o les fotografies presentades s'han d'acompanyar amb un text amb una explicació breu d'allò que vol transmetre l'autor amb cadascuna de les imatges. El text s'ha d'escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats similars).

Aquest arxiu o arxius s'han d'identificar incorporant el pseudònim de la manera següent:

pseudonimtriat_foto1.tif

pseudonimtriat_foto2.tif

pseudonimtriat_foto3.tif

pseudonimtriat_text.

 

–3 Composició del jurat

El concurs de fotografies disposa d'un jurat específic format per quatre membres, nomenats pel titular de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, compost per:

Un professional del món de la fotografia.

Un representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Un representant del Departament d'Ensenyament.

Un representant de la Fundación Prevent, si escau.

 

–4 Premis

En total hi ha tres premis per a cadascuna de les dues modalitats de participació.

 

–5 Criteris de valoració

En la valoració de les fotografies, a totes dues modalitats, els membres del jurat han de tenir en compte els criteris següents:

L'adequació i la claredat de la fotografia en relació amb l'objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).

Que la fotografia incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.

La qualitat tècnica.

La qualitat artística.

L'originalitat de la idea.

La incorporació d'aspectes innovadors.

En totes dues modalitats, cadascun dels criteris té la mateixa ponderació per fer la valoració dels treballs presentats.

El còmput de tota la ponderació de criteris comporta una valoració de 10. Amb la finalitat de no declarar desert el concurs, almenys un dels treballs presentats ha d'obtenir una valoració de 5.

 

 

Annex 4

 

Categoria III: concurs de pictogrames

 

–1 Objecte

L'atorgament de premis a les millors agrupacions de tres pictogrames gràficament homogenis sobre prevenció de riscos laborals que compleixin els requisits que estableixen les disposicions comunes i reuneixin els requisits que fixa aquest annex.

 

–2 Requisits de participació

Només es permet la participació individual.

La participació és oberta als estudiants matriculats a:

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional de la família professional d'imatge i so i de la família professional d'arts gràfiques.

Cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i disseny de la família professional de disseny gràfic i de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual.

Totes les agrupacions de tres pictogrames gràficament homogenis que es presentin han de sintetitzar missatges clars sobre prevenció de riscos laborals i s'han de basar en formes simples i sintètiques, figuratives o simbòliques, amb la intenció d'una comprensió ràpida.

Cada pictograma ha de combinar el color blanc i un altre color pla (sense degradats) i, si cal, la imatge pot incorporar un tercer color, també pla. La imatge ha de ser quadrada, amb unes mides de 21 x 21 cm, i la tècnica per fer-la és lliure. S'han de presentar en format PDF d'alta resolució (arxius .pdf). En cas d'incorporar alguna lletra, el text del PDF ha de ser traçat. Cada participant pot presentar una única sèrie de tres pictogrames.

A títol orientatiu, els pictogrames poden fer referència a les circumstàncies o les situacions següents:

Caiguda d'altura.

Males postures (ergonomia).

Manipulació manual de càrregues.

Atrapaments amb màquines.

Contacte elèctric.

Explosió.

Manipulació de productes inflamables.

Estrès.

Burnout (síndrome d'esgotament professional).

Inhalació i manipulació de productes tòxics.

Les agrupacions de tres pictogrames gràficament homogenis s'han d'acompanyar amb un text amb una explicació breu d'allò que vol transmetre l'autor amb les seves imatges. El text s'ha d'escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats).

Aquest arxiu o arxius s'han d'identificar incorporant el pseudònim de la manera següent:

pseudonimtriat_picto1.pdf

pseudonimtriat_picto2.pdf

pseudonimtriat_picto3.pdf

pseudonimtriat_text.

 

–3 Composició del jurat

El concurs de pictogrames disposa d'un jurat específic format per quatre membres, nomenats pel titular de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, compost per:

Un professional del món del disseny gràfic.

Un representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Un representant del Departament d'Ensenyament.

Un representant de la Fundación Prevent, si escau.

 

–4 Premis

El concurs compta amb tres premis.

 

–5 Criteris de valoració

En la valoració de les agrupacions gràficament homogènies de tres pictogrames, els membres del jurat han de tenir en compte els criteris següents:

L'adequació del llenguatge i dels recursos gràfics.

El nivell de síntesi gràfica.

El nivell de pregnància de les imatges (impacte visual i capacitat de ser recordada).

La claredat dels missatges.

El caràcter propi dels pictogrames.

Cadascun dels criteris té la mateixa ponderació per fer la valoració dels treballs presentats.

El còmput de tota la ponderació de criteris comporta una valoració de 10. Amb la finalitat de no declarar desert el concurs, almenys un dels treballs presentats ha d'obtenir una valoració de 5.

 

 

Annex 5

 

Categoria IV: concurs de curtmetratges d'animació

 

–1 Objecte

L'atorgament de premis als millors curtmetratges d'animació sobre prevenció de riscos laborals que compleixin els requisits que estableixen les disposicions comunes i reuneixin els requisits que fixa aquest annex.

 

–2 Requisits de participació

La participació és oberta als estudiants matriculats a:

Cicles formatius de grau superior de formació professional de la família professional d'imatge i so i de la família professional d'arts gràfiques.

Cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de règim especial d'arts plàstiques i de disseny de la família professional de disseny gràfic i de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual.

Estudis superiors de disseny i grau universitari en disseny.

Es pot participar individualment o en grups de fins a cinc persones, cadascuna de les quals ha de complir tots els requisits que estableix aquesta Ordre de bases. Cada participant només pot presentar o copresentar un curtmetratge d'animació.

Els curtmetratges d'animació que es presentin han de tractar algun aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals i reunir les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic. En cas contrari poden ser rebutjats.

Els curtmetratges es poden produir en 2D o 3D, es poden elaborar amb qualsevol eina digital o manual (3D Studio, Flash, Stop-Motion o d'altres) i la seva durada ha de ser d'entre 20 i 30 segons, amb una resolució de 600 píxels. S'han de presentar enregistrats en un DVD, independentment de la font original en la qual s'hagin produït, així com per mitjà de WeTransfer o algun altre sistema de transferència de fitxers d'alta capacitat. L'arxiu que inclogui l'animació ha de ser compatible amb els reproductors multimèdia habituals (arxius .avi, .mpeg, .mov, .wmu, .mp4, .flv).

Aquest arxiu s'ha d'identificar incorporant el pseudònim de la manera següent: pseudonimtriat_animacio.

L'animació no pot portar títols de crèdit per tal de mantenir l'anonimat dels autors.

 

–3 Composició del jurat

El concurs de curtmetratges d'animació disposa d'un jurat específic que està format per quatre membres, nomenats pel titular de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, compost per:

Un professional del món de la comunicació audiovisual.

Un representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Un representant del Departament d'Ensenyament.

Un representant de la Fundación Prevent, si escau.

 

–4 Premis

El concurs compta amb tres premis.

 

–5 Criteris de valoració

En la valoració dels curtmetratges d'animació, els membres del jurat han de tenir en compte els criteris següents:

L'adequació i la claredat del curtmetratge en relació amb l'objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).

Que el curtmetratge incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.

La qualitat del projecte presentat (naturalitat del moviment, sincronització entre imatge i so, fluïdesa de les transicions...).

La creativitat del projecte presentat.

L'originalitat de la idea.

La incorporació d'aspectes innovadors.

Cadascun dels criteris té la mateixa ponderació per fer la valoració dels treballs presentats.

El còmput de tota la ponderació de criteris comporta una valoració de 10. Amb la finalitat de no declarar desert el concurs, almenys un dels treballs presentats ha d'obtenir una valoració de 5.