Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document TSF/0267/2016

  • Data del document 10/10/2016

  • Data de publicació 14/10/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7226

15/10/2016 -
TEXT PUBLICAT

 

L'article 45.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, com a poder públic, ha d'afavorir el desenvolupament de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor, i que ha de protegir especialment l'economia productiva, l'activitat de les persones emprenedores, de les persones autònomes i de les petites i mitjanes empreses.

Per desenvolupar totes aquestes mesures, d'acord amb l'article 170.b) de l'Estatut, li correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou les polítiques actives d'ocupació dels treballadors en actiu i la gestió de les subvencions corresponents.

L'article 87.1 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, estableix que la Direcció d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa té les funcions de planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l'economia social i cooperativa, del tercer sector i de l'autoempresa.

El Reial decret 751/2014, de 5 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2014-2016 (BOE núm. 231, de 23.9.2014), estableix, a l'apartat 3, Principis d'actuacions i objectius, l'impuls de l'emprenedoria com un dels seus objectius estratègics; i la mateixa norma, dins els objectius estructurals, Eix 5, Emprenedoria, esmenta el foment del treball autònom.

Sobre això, en l'elaboració del Pla anual de polítiques d'ocupació (PAPE) 2015, la Comunitat autònoma de Catalunya ha previst la promoció del programa Consolida't per a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya per al període 2013-2016, aprovat mitjançant l'Acord del Govern d'11 de juny de 2013, preveu fomentar el treball autònom, l'emprenedoria i les petites i mitjanes empreses per a la promoció i la diversificació econòmica com a element bàsic per a la creació d'ocupació.

Per la seva banda, el Pla de desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació de Catalunya 2014-2016 inclou, dins els seus objectius, impulsar l'emprenedoria a partir de serveis de foment de l'emprenedoria i l'autoocupació, amb un èmfasi especial al foment del treball autònom i l'economia social.

En els darrers anys Catalunya, com la resta de regions europees, ha experimentat un procés de recessió econòmica que ha repercutit enormement en el seu teixit empresarial. Pel que fa al treball autònom, durant el període 2008-2014 la caiguda en l'afiliació a la Seguretat Social de persones treballadores autònomes ha estat del 10,88%.

El treball autònom sobreviu amb la debilitat inherent al fet que la mateixa persona empresària és alhora treballadora, sense poder ocupar-se plenament de la planificació dels passos i les estratègies que cal seguir per fer viable el seu negoci.

Diversos estudis coincideixen en el fet que les persones treballadores autònomes constitueixen un dels principals motors per a la dinamització de l'economia, atesa la seva capacitat per generar ocupació i el seu potencial de creació de valor.

Malgrat tot, l'entorn laboral i financer dels darrers anys està dificultant el seu manteniment i creixement. A aquestes mancances estructurals cal afegir altres elements, com són una major dificultat d'accés al reciclatge professional i un baix nivell d'implantació de les noves tecnologies, aspectes que repercuteixen en la seva capacitat d'innovació i competitivitat.

Aquestes debilitats poden derivar en problemes o fins i tot obstacles insalvables per continuar amb el seu desenvolupament, atès que els recursos humans són un dels factors crítics per a la competitivitat empresarial, i, molt especialment, l'experiència, la formació i la capacitat de lideratge dels empresaris són característiques que influeixen directament en la consolidació dels seus negocis.

Basant-se en l'experiència del programa Consolida't, desenvolupat en l'exercici 2015, i en l'avaluació de la supervivència com a autònoms dels participants en la prova pilot del 2013, es considera adequat dur a terme una nova edició d'aquest programa d'assessorament personalitzat i de formació en aspectes clau de la gestió del negoci per a persones treballadores autònomes.

Per a aquesta nova edició es manté el criteri de donar accés als autònoms de recent creació atès que l'efectivitat del programa es mostra més alta en els autònoms que fa menys temps que duen a terme la seva activitat. De fet, els primers tres anys de l'activitat és el període amb més risc de deixar de ser autònom i on un programa de formació, assessorament i acompanyament és més necessari.

Vist que la resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de 18 d'abril de 2016, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat;

Atesa la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015;

Vist que a aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació pública;

Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atès l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, que modifica les formes de justificació de subvencions que concedeix l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les seves entitats autònomes i la resta de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de la Subdirecció d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes;

 

Per tot això exposat,

 

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases generals que han de regir la convocatòria de subvencions per a la promoció del programa Consolida't, que es detallen a l'annex 1.

 

 

Disposició addicional

Estudi d'impacte

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot dur a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les subvencions a les quals sigui aplicable aquesta Ordre i d'acord amb els objectius previstos. Aquest estudi inclou una valoració de l'impacte de gènere dels resultats. A aquest efecte, s'inclouen indicadors qualitatius i quantitatius de gènere i es presenten totes les dades desagregades per sexes.

 

 

Disposició transitòria

Les sol·licituds que s'hagin tramitat d'acord amb l'Ordre EMO/312/2015, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015, segueixen els criteris de gestió, tramitació i justificació que estableix la normativa aplicable.

 

 

Disposició derogatòria

Aquesta Ordre deroga l'Ordre EMO/312/2015, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases generals

 

–1 Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions a entitats i empreses per a la realització del programa Consolida't , de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom, consistent en projectes que inclouen accions d'assessorament personalitzat i de formació en aspectes clau de la gestió del negoci de persones treballadores autònomes.

 

–2 Procediment de concessió

2.1 El procediment de concessió d'aquesta subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

2.2 A l'efecte de donar compliment a l'article 17.3.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, pel qual es complementa l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la publicació de les convocatòries de subvencions, el text íntegre de la convocatòria es publica en el diari esmentat.

2.3 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre resolució és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–3 Persones o entitats beneficiàries o destinatàries

3.1 Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts:

Escoles de negocis, universitats i escoles universitàries o entitats dependents o que hi estiguin vinculades, i col·legis professionals jurídicament constituïts com a tals que acreditin experiència i coneixements en la realització d'accions formatives en gestió empresarial i accions d'assessorament personalitzat per a la millora del negoci de persones treballadores autònomes.

Associacions professionals del treball autònom de Catalunya de caràcter intersectorial inscrites al Registre d'associacions professionals del treball autònom a Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3.2 Les destinatàries últimes de la subvenció són:

a) Persones treballadores autònomes pròpiament dites. Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén per persona treballadora autònoma pròpiament dita la persona física, amb residència i domicili fiscal a la comunitat autònoma de Catalunya, que dugui a terme i de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de la direcció i l'organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que estableix l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom.

b) Persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE). Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén per persones treballadores autònomes econòmicament dependents les persones que duen a terme una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, del qual depenen econòmicament perquè en perceben, almenys, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i activitats econòmiques i professionals.

c) Persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (mitjana del darrer any) o acreditin una facturació inferior a 500.000,00 euros en el darrer exercici econòmic.

d) Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.

3.3 Requisits que han de complir les persones treballadores autònomes participants d'aquests programes:

a) Acreditar la residència i el domicili fiscal a Catalunya.

b) No haver participat com a destinatari últim de la subvenció en el Programa de consolidació del treball autònom, Línia A, per l'exercici 2013, i tampoc com a destinatari últim de la subvenció del programa Consolida't que regulen que regula l'Ordre EMO/271/2013, de 30 d'octubre (DOGC núm. 6493 de 4.11.2013), l'Ordre EMO/302/2014, de 2 d'octubre (DOGC núm. 6726, de 13.10.2014), i l'Ordre EMO/312/2015, de 5 d'octubre (DOGC núm. 6974, de 13.10.2015).

c) En el cas de les persones treballadores autònomes que regulen els apartats 3.2.a), b) i c) d'aquesta base: estar donats d'alta com a treballadors autònoms abans d'iniciar el programa Consolida't. A aquest efecte s'entén com a data de constitució com a persona treballadora autònoma la data d'alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA) o la data d'alta a la mutualitat, com sistema alternatiu al RETA, per a aquella activitat econòmica.

d) En el cas de les persones treballadores autònomes en situació de cessament d'activitat que regula l'apartat 3.2.d) d'aquesta base: acreditar la baixa al RETA o la baixa de la mutualitat per a una activitat econòmica i trobar-se inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

3.4 Sempre que reuneixin els requisits que estableixen els apartats anteriors, es dóna prioritat a la participació dels col·lectius següents:

Majors de 45 anys.

Persones joves amb edats entre 16 i 29 anys, ambdues incloses, tot prestant atenció especial als joves acollits al Programa de garantia juvenil.

Dones.

Persones amb discapacitat.

S'estableix una prelació per prioritzar les dones víctimes de violència masclista.

 

–4 Requisits de les entitats beneficiàries

4.1 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i estar inscrites al registre corresponent en la data de publicació de la convocatòria.

b) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors o treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones.

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

e) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i d'intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

f) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost; o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

h) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències formes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.

i) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

j) Acreditar que disposen d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

k) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors, s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

l) En el cas que les persones beneficiàries siguin fundacions o associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

m) En el cas que les persones beneficiàries siguin fundacions, haver complert el deure de presentar comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

n) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

4.2 Altres requisits de les entitats:

a) Experiència mínima de dos anys en la promoció d'accions formatives i d'assessorament en gestió empresarial.

b) Disposar del nombre d'assessors adequats en funció del nombre de persones que s'han d'atendre, d'acord amb el que estableix la base 6.1 de la Resolució TSF/2272/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't , de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Requisits professionals que han de complir els assessors o assessores:

I. Formació acadèmica: llicenciatura o grau en ciències econòmiques, empresarials, administració d'empreses, dret, relacions laborals o en altres disciplines. En cas d'altres disciplines, s'ha de comptar, addicionalment, amb un màster en administració i gestió d'empreses amb titulació oficial reconeguda o convalidada.

II. Coneixements sobre productes financers, tant públics com privats.

III. Experiència: tres anys en assessorament o consultoria empresarial o en càrrecs directius en empreses en els àmbits de la direcció general, financera o màrqueting.

Un any en impartició d'activitats de formació adreçada a treballadors autònoms, microempreses i petites empreses.

En cas de professionals amb una experiència mínima de 10 anys en els termes que estableix el paràgraf anterior però que no reuneixin alguns dels requisits dels apartats I i II, es pot sol·licitar la seva inclusió com a consultor del programa al Servei d'Autoempresa, el qual determinar-ne la inclusió o exclusió d'acord amb un procés intern de valoració tècnica.

c) Disposar de docents especialitzats en la impartició d'accions de formació especialitzada per millorar les competències professionals en gestió del negoci.

Els docents han de reunir els requisits següents:

I. Formació acadèmica.

Per impartir les píndoles en les especialitats de:

Introducció a la gestió de l'activitat econòmica.

Aspectes jurídics i documentals de l'activitat.

La gestió comercial i l'atenció al client.

Elaboració de pressupostos i gestió econòmica.

Llicenciatura o grau en ciències econòmiques, empresarials, administració d'empreses, dret, relacions laborals o en altres disciplines. En cas d'altres disciplines, s'ha de comptar, addicionalment, amb un màster en administració i gestió d'empreses o fiscalitat amb titulació oficial reconeguda o convalidada.

Per impartir les píndoles en les especialitats de:

Màrqueting digital.

Gestió eficaç del temps.

Treball en xarxa (networking).

Creixement personal.

Comunicació.

Llicenciatura o grau.

II. Coneixements en els continguts que s'imparteixin en les accions.

III. Experiència mínima de tres anys en impartir activitats de formació adreçades a treballadors autònoms, microempreses i petites empreses i relacionats amb els continguts que s'imparteixen.

d) Disposar d'instal·lacions adequades per dur a terme les accions d'assessorament en els termes següents:

Nombre mínim de sales reunió Nombre de persones a atendre

2 sales amb capacitat per a 4 persones 36 persones

3 sales amb capacitat per a 4 persones 54 persones

4 sales amb capacitat per a 4 persones 72 persones

e) Disposar com a mínim d'1 aula equipada per oferir recursos formatius amb capacitat per a 20 persones.

f) Disposar com a mínim d'1 aula equipada amb ordinadors o accés a recursos TIC amb capacitat per a 18 persones.

g) Disposar d'una cartera de serveis externs als quals derivar les persones treballadores autònomes participants del programa en els casos en què es detecti que necessiten un assessorament o recurs especialitzat extern a l'entitat. Com a mínim han de presentar propostes en derivació a recursos o professionals externs en cinc dels àmbits següents:

Orientació al mercat i vendes.

Màrqueting, especialment nous mitjans.

Control econòmic, financer i pressupostari.

Internacionalització.

Cooperació i els seus aspectes jurídics.

Innovació, patents, millora i qualitat.

Legislació especialitzada.

Tecnologies de la informació i la comunicació.

Organització de sistemes de producció.

h) Tenir un centre de treball a Catalunya, amb independència del lloc on tinguin el seu domicili social o del registre en què figuren inscrites.

4.3 El compliment d'aquests requisits s'acredita d'acord amb el que estableix la base 10.

 

–5 Període d'execució de les accions

Els àmbits temporals per a l'inici i per a l'execució de les accions objecte de subvenció el determina la convocatòria corresponent.

 

–6 Actuacions subvencionables

Aquest programa preveu que els beneficiaris participin d'unes accions de caràcter obligatori i unes altres de caràcter optatiu.

 

6.1 Accions de caràcter obligatori.

 

a) Sessions inicials col·lectives de 15 a 18 participants.

Durada: 2 hores.

Lloc de realització: la seu de l'entitat beneficiària.

Tipus de sessió: obligatòria.

Objectiu: garantir que la persona treballadora autònoma està en disposició per seguir adequadament el procés de consolidació, enfortiment o reinvenció.

Continguts:

Procés de suport a la consolidació o reinvenció: tipologia de reunions, calendari, informació a aportar, compliment de compromisos, etc.

Tipus d'informació que es requereix a les reunions ordinàries i d'on s'ha d'obtenir: registres comptables o altres.

Circuit documental fonamental de l'empresa i el seu enllaç amb els estats econòmics: pressupostos, comanda, albarà, butlleta de treball, factures, rebuts, etc.

Tipus d'acords i decisions que es prenen durant el procés de suport a la consolidació o reinvenció.

Tipus d'anàlisis que es fan a les reunions de seguiment i informació que cal aportar.

Documents a generar:

Amb caràcter previ a la realització d'aquesta sessió inicial grupal: declaració de complir els requisits que estableix la base 3.3 d'aquesta Ordre, degudament emplenada i signada per cadascuna de les persones participants.

Un cop feta la sessió inicial grupal: llista d'assistència degudament signada per les persones participants i per la persona responsable de l'entitat.

 

b) Reunió inicial individual.

Durada: 3 hores.

Lloc de realització: preferentment, l'establiment de la persona treballadora autònoma (només en cas de programes de consolidació i enfortiment).

Tipus de sessió: obligatòria.

Objectiu: presa de contacte amb l'autònom en procés de consolidació o reinvenció, i diagnòstic i definició de l'itinerari a seguir.

Aspectes a tractar en la reunió:

Situació actual del projecte.

Autoavaluació del treballador autònom o del treballador autònom en fase de reinvenció.

Fixació conjunta de la diagnosi.

Elaboració de l'itinerari del procés i del pla d'acció immediat.

Objectius a assolir en el procés de consolidació o reinvenció.

Calendari de reunions.

Accions de formació a realitzar.

Possibles necessitats d'intervencions especialitzades.

Pla d'acció immediata.

Pla d'acció comercial, si escau.

Documents a generar:

Pla de treball individual: apartats sobre dades de l'entitat, dades de la persona treballadora autònoma, seguiment d'accions del Programa que escaiguin, i acta de la reunió inicial individual, degudament signades per l'assessor o assessora i per la persona treballadora autònoma participant.

 

c) Reunions ordinàries individuals:

Durada: 2 hores cada reunió.

Lloc de realització: el despatx de l'entitat beneficiària o l'establiment de la persona treballadora autònoma.

Nombre i periodicitat: 5 reunions, d'intensitat decreixent fins a la data límit execució del projecte.

Tipus de sessions: obligatòries.

Aspectes a tractar a les reunions:

Àrees comercial i màrqueting.

Àrees economicofinanceres.

Grau de professionalització de l'empresa.

En el cas de les persones en fase de reinvenció, cal incidir en els aspectes següents:

Identificació de les capacitats de la persona en fase de reinvenció.

Suport a l'aflorament dels talents manifestos i latents de la persona en fase de reinvenció.

Identificació dels aspectes clau de la nova activitat i dels aspectes diferencials.

Elaboració del pla de negoci de la nova activitat.

Identificació dels recursos necessaris per a la posada en marxa de la nova activitat.

Identificació i disseny del treball en xarxa que requereix la nova activitat.

Les 5 sessions d'assessorament han d'incloure accions d'acompanyament financer per a les persones que es consideri necessari, amb la realització de les actuacions següents:

Diagnosi economicofinancera: revisió de la documentació economicofinancera del negoci de la persona treballadora autònoma i elaboració d'una proposta per a la millora empresarial i financera.

Definició de l'estratègia per aconseguir, mantenir o incrementar el finançament: assessorar les persones treballadores autònomes en la recerca de finançament, acompanyament a les entitats financeres i negociació amb aquestes persones.

Documents a generar:

Pla de treball individual on s'han d'emplenar les dades sobre l'acta de la reunió i actualitzar el seguiment de les accions que corresponguin, degudament signades per l'assessor o assessora i per la persona treballadora autònoma participant.

 

d) Accions formatives de caràcter obligatori:

Totes les persones treballadores autònomes beneficiàries d'aquest programa han de participar en les 2 sessions formatives següents:

 

d.1) Sessió de formació sobre el compte de resultats i la seva anàlisi.

Sessió col·lectiva: 10-20 participants.

Durada: 4 hores.

Tipus de sessió: obligatòria.

Temporització: preferentment, durant el primer trimestre de participació al programa.

Professional que ho du a terme: l'assessor o assessora.

Objectiu: saber analitzar adequadament el compte de resultats i conscienciar sobre la seva importància.

Continguts:

El compte de resultats. Estructura i contingut.

El marge comercial.

Les despeses fixes.

El punt mort. La importància de l'estructura.

Productes i serveis amb diferents marges.

Anàlisi del compte de resultats. Explotació. Atípics. Impacte de la fiscalitat i del cost de finançament.

Relació entre el compte de resultats i el pressupost de tresoreria.

Documents a generar:

Llista d'assistència de cada sessió formativa feta, degudament signada per les persones participants i per la persona responsable de l'entitat.

 

d.2) Sessió de formació sobre tresoreria i planificació.

Sessió col·lectiva: 10-20 participants.

Durada: 4 hores.

Tipus de sessió: obligatòria.

Temporització: preferentment, durant el primer trimestre de participació en el Projecte i després d'haver fet la sessió de formació sobre el compte de resultats i la seva anàlisi.

Professional que ho du a terme: l'assessor o assessora.

Objectiu: aprendre a planificar la tresoreria i conscienciar sobre la seva importància.

Continguts:

Ingressos i despeses versus cobraments i pagaments.

Tractament de les inversions.

Periodificació de les vendes i planificació dels cobraments.

Periodificació de les despeses i planificació dels pagaments.

Moviments de l'IVA.

Necessitats o excedents de tresoreria.

El pla de tresoreria. Elaboració de la planificació de la tresoreria en un full de càlcul.

El finançament de les necessitats de tresoreria.

Documents a generar:

Llista d'assistència de cada sessió formativa feta degudament signada per les persones participants i per la persona responsable de l'entitat.

Amb caràcter general les sessions grupals han de ser d'entre 10 i 20 persones. Per dur a terme sessions amb menys participants, cal l'autorització prèvia del Servei d'Autoempresa.

 

6.2 Accions de caràcter no obligatori.

 

a) Píndoles formatives presencials: formació per millorar les competències professionals en la gestió del negoci dels participants del programa. Les accions han de ser grupals i el nombre de persones participants per píndola ha de ser d'entre 10 i 20 persones. Aquestes píndoles s'han d'intercalar amb les sessions d'assessorament i suport individualitzat. El personal assessor assignat determina les píndoles formatives a les quals ha de participar cada treballador autònom en funció de les necessitats detectades en l'elaboració del pla de suport individualitzat.

 

Cada entitat beneficiària del programa ha de programar una edició de les píndoles formatives següents:

 

I. Introducció a la gestió de l'activitat econòmica.

Durada: 5 hores.

Continguts:

La gestió d'una activitat econòmica: definició del concepte empresa; definició de missió i visió. Anàlisi del model de negoci: treballador autònom dependent versus treballador autònom empresari. Mètode Canvas per a l'elaboració model de negoci. Definició del sector, determinació de l'avantatge competitiu.

Autodiagnosi del propi grau de gestió actual.

Elaboració d'un pla personal de millora.

 

II. Aspectes jurídics i documentals de l'activitat.

Durada: 15 hores.

Continguts:

La fiscalitat de la persona treballadora autònoma.

La regulació laboral del treball autònom. Drets específics de les dones en situació de maternitat i de les dones víctimes de violència de gènere.

La contractació de personal: costos, bonificacions, etc.

La contractació mercantil.

Els documents del tràfic mercantil bàsic de l'empresa: factura, albarà, comanda.

Resolució de conflictes: arbitratge, mediació, serveis jurídics.

 

III. La gestió comercial i l'atenció al client.

Durada: 15 hores.

Continguts:

Com estructurar l'activitat comercial d'un treballador autònom.

L'activitat de venda.

L'atenció i el servei al client. La fidelització.

Les vendes per internet: el comerç electrònic.

La determinació de preus.

La negociació.

La gestió telefònica.

El tractament de queixes i reclamacions.

 

IV. Màrqueting digital.

Durada: 5 hores.

Continguts:

Google Analithycs.

Com elaborar un pla de màrqueting digital.

Estratègies web.

La promoció i la publicitat a Internet.

 

V. La gestió eficaç del temps.

Durada: 5 hores.

Continguts:

Els principals elements que influeixen en la gestió del temps propi.

Els lladres de temps.

Eines per a la gestió del temps propi.

 

VI. L'elaboració de pressupostos i la gestió econòmica.

Durada: 10 hores.

Continguts:

L'elaboració i la interpretació dels estats financers.

L'elaboració de pressupostos per a clients.

El control econòmic de l'activitat. Quadre de comandament.

Els principals productes financers.

 

VII. El treball en xarxa (networking).

Durada: 10 hores.

Continguts:

Conceptes, bases i indicacions per fer treball en xarxa.

Treball en xarxa entre participants.

El cotreball (coworking): la importància i la utilitat de la cooperació quan es treballa com a autònom.

Gestió de xarxes socials: Linkedin, Facebook, etc.

L'ús de les TIC: el blog, el web, etc.

 

VIII. Sessió de creixement personal.

Durada: 5 hores.

Continguts:

Fer aflorar les capacitats i les relacions invisibles.

Les emocions es contagien: desenvolupament de les capacitats víriques positives.

Creixement personal com a base de l'èxit empresarial: els efectes multiplicadors.

La creativitat basada en l'empatia, la col·laboració i l'impuls emocional: cap a un projecte creatiu.

 

IX. Sessió de formació en comunicació.

Durada: 10 hores.

Continguts:

La comunicació, factor crític.

Tècniques de comunicació verbal.

Tècniques de comunicació no verbal.

L'efectivitat en la comunicació verbal i no verbal: la victòria del llenguatge visual.

Com parlar en públic de forma eficaç.

Tipus de sessions: optatives.

Documents a generar:

Llista d'assistència de cada sessió formativa feta degudament signada per les persones participants i per la persona responsable de l'entitat.

Professionals que les duen a terme: el personal que reuneixi els requisits que estableix la base 4.2.c).

Cada píndola formativa s'ha de desenvolupar preferentment entre 2 i 3 dies, en funció de la seva durada. En la mesura que es pugui, els horaris s'han d'adaptar a les necessitats de les persones treballadores autònomes.

Amb caràcter general cada píndola formativa s'adreça a un grup d'entre 10 i 20 persones. En cas que no es disposi de prou alumnes, es poden oferir les places disponibles a participants del programa Consolida't d'altres entitats col·laboradores. Per dur a terme sessions amb menys de 10 participants, cal l'autorització prèvia del Servei d'Autoempresa.

 

b) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també ha d'oferir píndoles en format digital. El Departament de Treball Afers Socials i Famílies ha d'informar les entitats beneficiàries sobre les píndoles que s'ofereixen en format en línia (on-line). Les entitats beneficiàries de les subvencions han de fer arribar al Servei d'Autoempresa informació sobre la previsió de persones interessades a participar en aquestes píndoles en línia. El Servei d'Autoempresa ha de facilitar a les persones participants les claus d'accés a la plataforma Moodle per dur a terme les píndoles formatives per ordre de rebuda de les sol·licituds de participació fins a assolir el total de les places disponibles.

 

c) Derivació a assessorament especialitzat i altres recursos: cartera de serveis externs.

L'entitat beneficiària de la subvenció també ha de programar accions de derivació a la cartera de serveis externs en els casos en què es detecti que les persones autònomes participants necessiten un assessorament o recurs especialitzat extern a l'entitat.

Tipus d'actuació: optativa.

Professional que ho du a terme: l'assessor o assessora.

 

–7 Quanties de les subvencions

Les quanties de les subvencions les determina la convocatòria corresponent.

 

–8 Despeses subvencionables

8.1 Són subvencionables les despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin dut a terme durant el període d'execució de l'actuació que estableix la base 5 i que el beneficiari hagi pagat efectivament abans de la presentació de la justificació econòmica.

Es considera despesa feta, a l'efecte del que preveuen aquestes bases, la justificada mitjançant factura o altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic juridicomercantil o amb eficàcia administrativa, i la documentació acreditativa del seu pagament.

Totes i cadascuna de les despeses han de tenir el suport de factures pagades o documents comptables de valor probatori o equivalent. Els justificants originals s'han de marcar amb un segell i s'hi ha d'indicar la subvenció que es justifica i l'import que s'imputa.

És subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en què es troben respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon.

Les retribucions del personal tècnic que duu a terme les accions d'assessorament o formació durant el període d'execució del projecte inclouen els conceptes següents: els salaris i la Seguretat Social a càrrec de l'entitat d'acord amb el conveni col·lectiu d'aplicació. L'import subvencionable és el corresponent a la jornada destinada al projecte, per tant aquestes despeses s'han de presentar desglossades degudament per hores dedicades a l'activitat que s'imputen.

8.2 Les despeses subvencionables són exclusivament les següents:

a) Remuneracions totals o parcials del personal consultor o formador que dugui a terme les accions d'assessorament o de formació. El personal tècnic pot ser contractat directament per l'entitat o bé pot consistir en els honoraris d'un consultor o formador extern.

b) Contractació de serveis d'una empresa externa per al desenvolupament de les accions d'assessorament o formació.

c) Direcció i coordinació, quan sigui personal de l'entitat.

d) Equip d'administració, quan sigui personal de l'entitat, material d'oficina o despeses de difusió del Programa.

8.3 Detall del repartiment de costos de les diferents tipologies de les despeses:

a) La despesa de personal tècnic ha de suposar un mínim del 80% del cost total aprovat.

b) En cas que n'hi hagi, les despeses de l'apartat b) han de ser d'entre el 10 i el 15%.

c) En cas que n'hi hagi, les despeses de l'apartat c) han de ser d'entre el 5 i el 10%.

d) En cap cas la suma de les despeses dels apartats b) i c) pot ser superior al 20% del cost total aprovat.

8.4 Són despeses no subvencionables les següents:

Interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

Despeses de procediments legals i judicials.

Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.

Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es poden subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional, o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, són subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte, i les percepcions per matrimoni.

Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements de quantitat i qualitat) no són subvencionables, excepte que els fixin el conveni col·lectiu o el contracte de la persona treballadora.

Despeses generals i lloguers d'infraestructures, aules, mobiliari i equipaments.

 

–9 Sol·licituds

9.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que és a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

9.2 Les persones interessades han de presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant s'ha de fer per mitjà dels sistemes de signatura electrònica que admet la seu electrònica, que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html, i que especifiqui la resolució de convocatòria.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui possible tècnicament, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge on es comuniqui aquesta circumstància, amb indicació dels registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament, i en què s'informi dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents.

No obstant això, quan no sigui possible tècnicament que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es pot dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

9.3 Una mateixa entitat no pot presentar més d'una sol·licitud. L'incompliment d'aquests límits implica la inadmissió de les sol·licituds que s'hagin presentat en últim lloc. Si els projectes tenen la mateixa data de presentació, no s'admeten les sol·licituds registrades en últim lloc.

9.4 El termini de presentació de sol·licituds l'estableix la convocatòria corresponent.

 

–10 Documentació

10.1 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

Memòria del projecte sol·licitat d'acord amb model normalitzat.

Els formularis de sol·licitud i els formularis de la memòria dels projectes són a disposició dels sol·licitants al portal de Treball (http://treball.gencat.cat), al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

10.2 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'ha d'aplicar l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, en què es faci constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

10.3 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest article, es requereix la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'ha d'aplicar l'article 68 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10.4 Els sol·licitants que hagin negociat amb l'Administració una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

10.5 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

–11 Declaracions responsables

11.1 La sol·licitud ha d'incloure la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 4, si escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu, cal indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre Mercantil o al registre corresponent.

d) Disposar de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita al Registre Mercantil o al registre corresponent, si escau.

e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

f) Declaració responsable d'adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis, inclosos a l'esmentat Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, i que detalla l'annex 2 d'aquesta Ordre.

g) Declaració responsable que són certes les dades consignades en la sol·licitud i que s'ha de comunicar a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qualsevol variació que pogués produir-se a partir de la presentació del formulari de sol·licitud, en el termini màxim d'un mes comptat des de la data en què es produeix la variació.

11.2 Tal com preveu l'article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s'entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per accedir a la subvenció sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a verificar la conformitat de les dades que conté sempre que sigui possible, o bé a fer el requeriment de documentació quan resulti necessari.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, també són causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

11.3 El formulari de sol·licitud també ha d'incloure les declaracions responsables següents:

Declaració responsable del representant legal de l'entitat en què es faci constar que l'entitat:

Reuneix els requisits d'experiència en accions formatives i d'assessorament en gestió empresarial que preveu la base 4 d'aquesta Ordre.

Disposa del nombre d'assessors necessaris i amb el perfil professional adequat en els termes que estableix la base 4 d'aquesta Ordre.

Disposa d'instal·lacions adequades per dur a terme les accions formatives i d'assessorament en gestió empresarial que preveu la base 4 d'aquesta Ordre.

Disposa d'una cartera de serveis externs on poder derivar els participants que ho requereixin en els àmbits que preveu la base 4 d'aquesta Ordre.

 

–12 Criteris de valoració

La puntuació màxima de cada apartat a valorar és la següent:

12.1 Entitats amb experiència anterior en el desenvolupament del programa Consolida't (exercici 2013, 2014 o 2015):

a) Avaluació de la memòria del programa.

Puntuació màxima: 80 punts.

Es valoren:

Experiència prèvia de l'entitat en el desenvolupament d'accions d'assessorament i suport a les persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses. Es valoren els anys d'experiència, els tipus d'accions dutes a terme i el seu impacte en el col·lectiu de persones treballadores autònomes, així com l'abast territorial de les accions dutes a terme: màxim 10 punts.

Experiència prèvia de l'entitat en el desenvolupament d'accions de formació en gestió empresarial adreçat a empreses, pimes i treballadors autònoms. Es valoren els anys d'experiència, els tipus d'accions dutes a terme i el seu impacte en el col·lectiu de persones treballadores autònomes, així com l'abast territorial de les accions dutes a terme: màxim 5 punts.

Experiència prèvia de l'entitat en la promoció de projectes d'assessorament i acompanyament a les persones treballadores autònomes en els processos de negociació creditícia amb les entitats financeres. Es valoren els anys d'experiència, el tipus d'accions dutes a terme i el volum de persones treballadores autònomes que han participat en aquestes accions: màxim 5 punts.

Altres activitats dutes a terme per l'entitat per millorar la situació laboral de les persones treballadors autònomes: estudis, campanyes de difusió, sensibilització, etc.: màxim 5 punts.

Mecanismes de difusió del programa i selecció dels participants. Es valoren el pla de difusió del programa, el sistema de reclutament i el sistema de seguiment de les accions programades: màxim 15 punts.

Adequació de les accions programades a les necessitats del col·lectiu de persones treballadores autònomes. També es valora la introducció d'aspectes nous, eines i estratègies de coaching (assessorament o guia), mentoria, treball col·laboratiu entre treballadors autònoms, etc.; la provisió d'altres recursos complementaris, i els processos de coordinació i de seguiment en les derivacions a les píndoles formatives en línia i a recursos externs: màxim 15 punts.

Adequació de la temporalització de les accions programades a les necessitats del col·lectiu de persones treballadores autònomes. També es valora el sistema de flexibilització de les actuacions a les necessitats del col·lectiu de persones treballadores autònomes: màxim 10 punts.

Sistema d'avaluació de les accions programades. Es valoren les eines i les mesures d'avaluació que s'han de dur a terme, el tipus de qüestionaris d'avaluació i satisfacció que es preveuen fer, etc.: màxim 15 punts.

b) Punts d'actuació territorial del projecte sol·licitat que reuneixin els requisits d'instal·lacions que estableix la base 4.

Puntuació màxima: 10 punts.

Una comarca o menys: 5 punts.

Entre dues i quatre comarques: 6 punts.

Actuacions a cinc comarques o més: 8 punts.

Actuacions a les quatre províncies: 10 punts.

c) Qualitat del programa Consolida't ja desenvolupat.

Puntuació màxima: 10 punts.

Qualitat en l'atenció i el suport al col·lectiu de treballadors autònoms atès: màxim 5 punts.

Qualitat en la gestió documental de la documentació de seguiment: màxim 5 punts.

La puntuació total màxima és de 100 punts. Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts es deneguen.

12.2 Entitats sense experiència anterior en el desenvolupament del programa Consolida't :

a) Avaluació de la memòria del programa.

Puntuació màxima: 90 punts.

Es valora:

Experiència prèvia de l'entitat en el desenvolupament d'accions d'assessorament i suport a les persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses. Es valoren els anys d'experiència, els tipus d'accions dutes a terme i el seu impacte en el col·lectiu de persones treballadores autònomes, així com l'abast territorial de les accions dutes a terme: màxim 15 punts.

Experiència prèvia de l'entitat en el desenvolupament d'accions de formació en gestió empresarial adreçat a empreses, pimes i treballadors autònoms. Es valoren els anys d'experiència, els tipus d'accions dutes a terme i el seu impacte en el col·lectiu de persones treballadores autònomes, així com l'abast territorial de les accions dutes a terme: màxim 10 punts.

Experiència prèvia de l'entitat en la promoció de projectes d'assessorament i acompanyament a les persones treballadores autònomes en els processos de negociació creditícia amb les entitats financeres. Es valoren els anys d'experiència, el tipus d'accions dutes a terme i el volum de persones treballadores autònomes que han participat en aquestes accions: màxim 5 punts.

Altres activitats dutes a terme per l'entitat per millorar la situació laboral de les persones treballadors autònomes: estudis, campanyes de difusió, sensibilització, etc.: màxim: 5 punts.

Mecanismes de difusió del programa i selecció dels participants. Es valora el pla de difusió del programa, el sistema de reclutament i el sistema de seguiment de les accions programades: màxim 15 punts.

Adequació de les accions programades a les necessitats del col·lectiu de persones treballadores autònomes. Es valora també la introducció d'aspectes nous, eines i estratègies de coaching (assessorament o guia), mentoria, treball col·laboratiu entre treballadors autònoms, etc.; la provisió d'altres recursos complementaris, i els processos de coordinació i de seguiment en les derivacions a les píndoles formatives en línia i a recursos externs: màxim 15 punts.

Adequació de la temporalització de les accions programades a les necessitats del col·lectiu de persones treballadores autònomes. Es valora també el sistema de flexibilització de les actuacions a les necessitats del col·lectiu de persones treballadores autònomes: màxim 10 punts.

Sistema d'avaluació de les accions programades. Es valoren les eines i les mesures d'avaluació que es duen a terme, el tipus de qüestionaris d'avaluació i satisfacció que es preveuen fer, etc.: màxim 15 punts.

b) Punts d'actuació territorial del projecte sol·licitat que reuneixin els requisits d'instal·lacions que estableix la base 4.

Puntuació màxima: 10 punts.

Una comarca o menys: 5 punts.

Entre dues i quatre comarques: 6 punts.

Actuacions a cinc comarques o més: 8 punts.

Actuacions a les quatre províncies: 10 punts.

La puntuació total màxima és de 100 punts. Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts es deneguen.

 

–13 Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Són obligacions generals de les persones i entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa feta amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no s'hagin accepta poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com els estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que indiqui la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió que inclouen aquestes bases.

j) Les persones jurídiques que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb els criteris que s'adoptin, tal com estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

k) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis, inclosos a l'esmentat Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, i que detalla l'annex 2 d'aquesta Ordre.

l) Les entitats privades, els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, han de complir les obligacions aplicables del títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

m) Incloure el logotip del Departament i l'expressió corresponent en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de subvenció, segons el Programa d'identificació visual (PIV). Aquests logotips es poden trobar a l'apartat de descàrregues del web d'identitat corporativa (http://identitatcorporativa.gencat.cat).

 

–14 Comissió de Valoració

14.1 La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció de projectes a subvencionar.

14.2 En la composició de la Comissió de Valoració s'ha de garantir la presència equilibrada d'homes i dones amb capacitació, competència i preparació adequades, sempre que sigui viable tècnicament.

A aquest efecte, la Comissió de Valoració està formada per dones i homes, i s'entén d'acord amb la llei que es respecta una composició equilibrada quan tots dos sexes estan representats almenys en un 40%, tot i que es recomana assolir el 50% d'acord amb l'article 2.i) de la Llei 17/2015, del 21 de juliol.

14.3 La Comissió de Valoració està integrada per la persona titular del Servei d'
Autoempresa de la Direcció General de l'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, que exerceix les funcions de president o presidenta, i per les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i les Terres de l'Ebre.. Els membres de la Comissió de Valoració poden delegar la seva representació en una altra persona.

14.4 S'atribueixen a la Comissió de Valoració les funcions d'aplicar les bases reguladores de la convocatòria, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritaris establerts i resoldre incidències, si n'hi ha.

14.5 La Comissió de Valoració emet i signa l'informe i l'acta de proposta valorada i la tramet a l'òrgan instructor, que ha d'emetre la proposta provisional de resolució sobre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que preveu l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

14.6 Amb la finalitat d'aclarir punts dubtosos de l'acció sol·licitada o de la resta de documentació, la Comissió de Valoració té la facultat de convocar personalment els i les representants de les entitats sol·licitants o requerir-los per escrit.

14.7 El règim de funcionament de la Comissió de Valoració, en tot el que no preveuen aquestes bases, s'ha d'ajustar a les normes aplicables als òrgans col·legiats.

14.8 La convocatòria pot establir la incorporació de membres addicionals a aquest òrgan col·legiat.

 

–15 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació de la sol·licitud i presentació de la documentació addicional

15.1 L'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la Comissió de Valoració.

15.2 La proposta de resolució provisional de concessió s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

15.3 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

15.4 La proposta de resolució provisional ha de contenir per a cada tipus d'acció: la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions, i fer referència, si escau, a la documentació que han d'aportar en el termini de 10 dies hàbils les entitats que hagin assolit la puntuació mínima exigida, prioritzada en funció de la puntuació obtinguda, però que no han estat estimades perquè s'ha esgotat el crèdit que estableixi la convocatòria; les entitats desestimades; les entitats desistides, i les entitats inadmeses.

15.5 Publicada la proposta de resolució provisional, les entitats disposen de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la notificació de l'acte corresponent, per presentar la documentació requerida, per presentar al·legacions o, si escau, per reformular el projecte i adaptar el pressupost presentat a la finalitat de la subvenció. Poden minorar exclusivament l'import de l'activitat per la diferència entre l'import sol·licitat i l'import proposat. Així mateix, cal presentar també en aquest moment, si escau, i a requeriment de l'òrgan competent, la declaració responsable de les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en el cas que l'import concedit superi 10.000,00 euros.

15.6 La subvenció s'entén acceptada tàcitament en el supòsit que l'entitat proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació o el seu desistiment dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

15.7 En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

15.8 En el supòsit que s'hagi de presentar algun document acreditatiu, les entitats sol·licitants han de presentar-ne còpies digitalitzades en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònic avançada corresponent en el formulari de sol·licitud, que inclou una declaració responsable pel que fa al cas. S'ha de tenir en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'han d'aplicar els articles 1, 27, 28 i 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15.9 La subvenció s'atorga sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

15.10 La manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils, amb el requeriment previ d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, comporta el desistiment de la sol·licitud, amb la resolució prèvia, que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 42 de la mateixa Llei tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'ha d'aplicar l'article 68.1 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

15.11 En el cas en que algun sol·licitant proposat desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a les entitats desestimades per manca de pressupost de la llista de reserva, degudament prioritzada per ordre de puntuació, amb la comprovació prèvia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits que estableixen aquestes bases, sempre que s'hagi alliberat prou crèdit per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

 

–16 Resolució i publicació

16.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió i desestiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

16.2 La resolució de concessió de subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–17 Pagament i bestretes

17.1 El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, per la qual no s'exigeixen garanties atès que, per la naturalesa de l'activitat, l'entitat ha de satisfer un avançament de despeses a l'inici de l'activitat.

17.2 La tramitació del document d'obligació del 20% restant es tramita un cop l'activitat subvencionada es justifiqui correctament i s'hagi complert amb la seva finalitat a judici de l'òrgan gestor i d'acord amb el que estableixen aquestes bases i la normativa aplicable.

17.3 Prèviament al reconeixement de les obligacions, el Servei d'Autoempresa de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa ha de comprovar d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l'entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que l'entitat beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

–18 Justificació

18.1 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es fan per a cada acció subvencionada, d'acord amb la normativa legal vigent en el moment de la justificació.

18.2 La justificació de les accions de caràcter grupal (sessió inicial col·lectiva, formació obligatòria en compte de resultats, formació obligatòria en tresoreria i les nou píndoles de formació en aspectes clau de la gestió empresarial), s'ha de fer de la manera següent: s'han d'enviar els documents originals de les llistes d'assistència signades per les persones participants i per la persona responsable de l'entitat i els qüestionaris d'avaluació de les accions de formació de cadascuna d'aquestes accions al Servei d'Autoempresa a través del registre. La documentació esmentada s'ha d'entregar durant els primers 15 dies del mes següent a la realització de cada acció subvencionada.

A través de Canal Empresa o del portal de tràmits de la generalitat, cal fer arribar, dins dels primers 15 dies del mes següent a la realització de les accions, el document Indicadors de seguiment, en el qual s'especifiquen els participants del programa per cada mes.

18.3 Un cop finalitzades les actuacions, el beneficiari o beneficiària ha de presentar un compte justificatiu on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i la correcta aplicació dels fons percebuts.

El compte justificatiu ha d'incloure la documentació següent:

18.3.1 Memòria tècnica justificativa de l'actuació i dels resultats obtinguts d'acord amb el model normalitzat que cal presentar en suport telemàtic i signat digitalment. Les entitats han d'adjuntar a la memòria tècnica la documentació següent, seguint els models normalitzats que es troben a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat):

Declaració de complir els requisits de la base 3.3 d'aquesta Ordre, degudament emplenada i signada per cadascuna de les persones participants.

Pla de treball individual de cada persona treballadora autònoma, degudament emplenat i signat per l'assessor o assessora i la persona beneficiària.

Qüestionaris d'avaluació de les accions d'assessorament emplenades pels participants del programa.

18.3.2 Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a terme amb:

Una relació classificada de totes les despeses subvencionables lligades al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

En el cas de les nòmines, també cal indicar el preu o cost per hora.

Una declaració del beneficiari conforme els pagaments corresponen a actuacions dutes a terme correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

En el cas de la justificació de despeses de personal, s'ha d'adjuntar una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i l'han de signar tant l'entitat beneficiària com la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual queda a disposició dels òrgans de control corresponents.

Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, amb l'objectiu de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

Declaració relativa a l'elecció entre les ofertes presentades, quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé. El beneficiari o beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials en el mercat no hi hagi un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagi fet anteriorment a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades es fa conforme als criteris d'eficiència econòmica, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

18.4 Les despeses s'han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses han d'estar pagades abans de la data de justificació econòmica.

18.5 Les persones beneficiàries de les subvencions resten obligades a fer-ne la justificació en el termini de dos mesos comptats des de la finalització de l'àmbit temporal per a la realització de les actuacions per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat) o l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), acompanyada de la documentació que estableix aquesta base.

18.6 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és aplicable l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

18.7 Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot el que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, el següent:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer constar el seu NIF i la denominació social.

b) El concepte pel qual s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura als qual correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha d'aportar còpia del document i la còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a la qual correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha d'incloure com a mínim el nom i el NIF.

18.8 Si el pagament de determinades despeses (nòmines, obligacions tributàries o amb la seguretat social) dutes a terme en el període subvencionable no pot ser acreditat durant l'exercici pressupostari de la convocatòria, perquè els terminis per al seu abonament, ingrés o regularització ultrapassen aquest exercici, s'ha de tramitar un pagament a compte de la subvenció, amb la comprovació prèvia del compte justificatiu de les despeses dutes a terme i pagades, i s'ha de tramitar el pagament de la resta de la subvenció en concepte de bestreta, tot establint un termini addicional pel temps indispensable per completar, de manera satisfactòria, el compliment de l'obligació de justificació.

18.9 En el cas de subcontractació, l'entitat beneficiària de la subvenció ha de presentar una declaració responsable de l'empresa o empreses subcontractades en què indiqui que compleix els requisits que assenyala l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons model normalitzat.

 

–19 Règim de compatibilitats dels ajuts

19.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin dels àmbits local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

19.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

 

–20 Òrgans competents per a la gestió, instrucció i resolució del procediment

20.1 La instrucció d'aquesta línia de subvencions correspon a la persona titular de la Subdirecció General d'Economia Social i Cooperativa.

20.2 La resolució d'aquesta línia de subvencions correspon a la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 

–21 Causes de modificació de la resolució

21.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

21.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, poden donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableix a la normativa reguladora de la subvenció.

21.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció, que, si escau, ha de ser autoritzat expressament per l'òrgan concedent, d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–22 Infraccions i sancions

22.1 A aquestes subvencions els és aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que preveuen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

22.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció, han d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

–23 Renúncia

23.1 Les persones o les entitats beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els beneficiaris han de retornar la quantitat percebuda indegudament més els interessos de demora corresponents.

23.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona o entitat beneficiària pot renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

–24 Nul·litat i anul·labilitat

D'acord amb el que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'acte de concessió incorri en algun supòsit de nul·litat o anul·labilitat, l'òrgan concedent ha de procedir a la revisió d'ofici o, si escau, a la declaració de levitat i a la impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'han d'aplicar els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–25 Procediment de reintegrament

25.1 L'òrgan concedent ha d'iniciar un procediment de reintegrament quan hi concorri alguna de les causes de revocació que preveuen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

25.2 El procediment de reintegrament té una durada màxima de 6 mesos, a comptar de la data de l'acord d'inici, conforme a l'article 42.3.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'ha d'aplicar l'article 21.3.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es tramita d'acord amb els apartats vigents de l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

–26 Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores presents, s'hi ha d'aplicar:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'ha d'aplicar la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, així com la normativa sectorial que sigui aplicable.

 

–27 Publicitat de les subvencions atorgades

27.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, s'ha de donar publicitat per mitjà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (pg. Taulat, 266-270, Barcelona) i al tauler electrònic, si escau, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones o les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros, no escau la publicació al DOGC.

27.2 Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, es donarà publicitat als atorgaments de les subvencions mitjançant la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat).

27.3 D'acord amb l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de publicar l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, una vegada s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

 

–28 Subcontractació

28.1 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

28.2 D'acord amb això, i als efectes d'aquesta Ordre, són susceptibles de subcontractació les accions d'assessorament i les accions de formació presencial dutes a terme per una empresa externa a l'entitat beneficiària de la subvenció. No es considera subcontractació quan l'entitat contracta directament una persona física (autònom) per dur a terme les tasques d'assessorament i formació.

28.3 El límit de la subcontractació és el 85% del cost total del programa atorgat.

28.4 La subcontractació ha de complir els articles 29 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, i cal tenir en compte el següent:

a) La subcontractació en cap cas ha de suposar un cost addicional a l'import de la subvenció.

b) Les entitats beneficiàries són responsables que en l'execució de l'activitat subvencionada concertada amb tercers es respectin els límits que s'han establert pel que fa a la naturalesa i a la quantia de les despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre la verificació adequada del compliment dels límits esmentats. A aquests efectes, el contracte o el conveni ha de recollir l'obligació de facilitar a la persona beneficiària la informació requerida per l'òrgan convocant.

c) La subcontractació s'ha de formalitzar per escrit mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar.

d) El contingut mínim que ha d'incloure el contracte és el següent:

Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social, tipus d'empresa).

Objecte del contracte.

Activitat concreta que se subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el total de la subvenció.

Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).

Declaracions i compromisos:

L'entitat o l'empresa subcontractada es compromet a facilitar al beneficiari o beneficiària de la subvenció les dades (indicadors) que s'esmenten a l'efecte de la justificació.

L'entitat beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb el contractista o amb qualsevol altre membre dels seus socis o partícips.

La persona beneficiària declara que no concerta l'execució total o parcial de les activitats subvencionables amb cap dels supòsits que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vigència de la relació contractual.

Condicionament de l'efectivitat del contracte a l'atorgament de la subvenció.

Causes d'extinció de la relació contractual.

Òrgans i procediments als quals s'han de sotmetre les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.

Signatura de les parts.

e) El contractista no pot concertar amb tercers l'execució total o parcial de l'acció subcontractada.

f) En cas que l'activitat concertada amb tercers superi el 20% de l'import de la subvenció i l'import sigui superior a 60.000,00 euros, la formalització del contracte l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan concedent i ha de complir amb el principi de publicitat mitjançant la publicació d'un anunci en qualsevol mitjà de difusió que permeti el coneixement al nombre més gran possible d'empreses interessades en la licitació.

g) En cap cas es pot concertar per part de l'entitat beneficiària l'execució total o parcial de les accions subvencionades amb les persones i les entitats que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A aquest efecte tenen la consideració de persones i entitats vinculades a les entitats beneficiàries les que estableix l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

28.5 D'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionada superi la quantia de 18.000,00 euros, en el cas de subministraments i serveis, o 50.000,00 euros en el cas d'obres, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors prèviament a la contractació, excepte que per les característiques especials no hi hagi al mercat prou nombre de proveïdors, o que la despesa s'hagués dut a terme abans de la sol·licitud de la subvenció. En el cas que no es triï l'oferta més econòmica, s'ha d'adjuntar un document explicatiu o una memòria en la qual es justifiqui l'elecció.


–29 Verificació de les accions subvencionables

29.1 Les actuacions de verificació de les accions subvencionades les duran a terme les unitats que regula el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les actuacions de verificació poden ser de dos tipus:

a) Verificacions administratives. Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny. Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es poden efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

29.2 Els beneficiaris o beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

–30 Control de les accions subvencionables

L'òrgan concedent ha de fer actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

Els beneficiaris o beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

–31 Revocació

31.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

31.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, han d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

31.3 Una vegada justificada la realització de les accions subvencionables (memòria tècnica i documentació justificativa), i revisada la justificació de les despeses (memòria econòmica i documentació justificativa), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tornar a calcular la subvenció i pot minorar la quantia atorgada inicialment, si escau, per ajustar-la a l'execució de les accions i a les despeses elegibles justificades correctament.

31.3.1 Memòria tècnica.

El càlcul es determina pel nivell d'execució de la totalitat de les activitats programades, tenint en compte els aspectes següents:

Sessió inicial grupal obligatòria i sessions de formació obligatòria en tresoreria i compte de resultats, es permeten reduccions d'execució sense cap minoració en els termes següents:

Programes de 36 participants, fins a 4 participants per cada actuació.

Programes de 54 participants, fins a 6 participants per cada actuació.

Programes de 72 participants, fins a 8 participants per cada actuació.

Quan el nombre de participants que no hagin fet les actuacions especificades anteriorment sigui superior al que estableix el paràgraf anterior, s'ha de procedir a la minoració següent per cada participant de més no atès:

Sessió inicial grupal, 9,65 euros per persona no atesa.

Formació obligatòria en tresoreria, 19,31 euros per persona no atesa.

Formació obligatòria en compte de resultats, 19,31 euros per persona no atesa.

Sessions obligatòries d'assessorament individualitzat, es revoca el nombre de sessions/hora que no s'hagin executat per cadascun dels usuaris atesos o a raó de 86,88 euros/hora no feta.

Píndoles formatives, en cas que no es realitzin o que es realitzin amb menys dels participants mínims del que preveu aquesta Ordre, sense autorització prèvia del Servei d'Autoempresa, s'ha de procedir a la revocació de la subvenció atorgada tenint el compte les quanties següents:

1. Introducció a la gestió de l'activitat econòmica. Durada: 5 hores. Cost: 406,25 euros.

2. Aspectes jurídics i documentals de l'activitat. Durada: 15 hores. Cost: 1.218,75 euros.

3. La gestió comercial i l'atenció al client. Durada: 15 hores. Cost: 1.218,75 euros.

4. Màrqueting digital. Durada: 5 hores. Cost: 406,25 euros.

5. La gestió eficaç del temps. Durada: 5 hores. Cost: 406,25 euros.

6. Elaboració de pressupostos i gestió econòmica. Durada: 10 hores. Cost: 812,50 euros.

7. Treball en xarxa (networking). Durada: 10 hores. Cost: 812,50 euros.

8. Creixement personal. Durada: 5 hores. Cost: 406,25 euros.

9. Comunicació. Durada: 10 hores. Cost: 812,50 euros.

L'inici d'un procediment de revocació de les subvencions concedides pot comportar el reintegrament parcial o total, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

La quantia final de la subvenció està condicionada al percentatge de justificació correcte verificat.

31.3.2 Memòria econòmica.

S'ha d'aplicar una minoració de la subvenció i iniciar el procediment de revocació parcial o total corresponent quan l'import elegible justificat correctament sigui inferior a l'import elegible atorgat.

31.3.3 La quantia final a revocar de la subvenció està condicionada a la justificació i la verificació administratives correctes segons les bases 18 i 29.

La quantitat final a revocar és la que té l'import més alt entre la justificació tècnica i la justificació econòmica.

 

–32 Caràcter de les subvencions

32.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

32.2 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

32.3 Les subvencions concedides s'han de sotmetre al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

–33 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal s'han de tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries regulades per aquestes bases d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

–34 Indicadors

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'establir el protocol de recollida d'informació de les dades de manera estandarditzada i sistematitzada amb l'objectiu de complir els requisits de certificació o justificació a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, al Pla anual de polítiques d'ocupació, PAPE, al Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les dades s'han de recollir, compilar i tractar separades per sexes.

34.1 L'òrgan concedent ha d'establir els mitjans de recollida d'informació de les dades de manera estandarditzada i sistematitzada. A més, de manera complementària, les entitats o les empreses beneficiàries han d'informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació o justificació.

34.2 Les persones o les entitats beneficiàries han de recollir aquests indicadors, a fi de lliurar-los a l'òrgan competent, en els terminis que s'estableixen a continuació:

Els indicadors de seguiment: a la finalització de l'actuació i no més tard del 31 de gener de l'any següent al que finalitza l'acció subvencionada.

Els indicadors de resultats: als 6 mesos (si fa referència a persones físiques), i als 12 mesos (si fa referència a persones jurídiques) comptats a partir de la finalització de l'actuació.Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis

 

Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar i abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta, i han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un incompliment eventual dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.