Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document JUS/0044/2017

  • Data del document 28/03/2017

  • Data de publicació 31/03/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7341

TEXT PUBLICAT

L'article 40 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de garantir la protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família.

L'article 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de dret civil.

Així mateix, d'acord amb l'article 150.b) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

Finalment, d'acord amb l'article 156.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En ús de les esmentades competències estatutàries, el Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la creació del Registre de parelles estables –validat pel Ple del Parlament, en la sessió del 19 de novembre de 2015, mitjançant la Resolució 2/XI del Parlament de Catalunya–, ha determinat la creació d'aquest Registre.

El Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, esmentat, incorpora una nova disposició addicional desena a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, d'acord amb la qual es crea el Registre de parelles estables. La creació d'aquest Registre, atesa la seva finalitat, no modifica la regulació substantiva de les parelles estables recollida en el llibre segon del Codi civil de Catalunya i, per tant, i tenint en compte la naturalesa que s'atribueix al Registre, la inscripció no té caràcter constitutiu, la qual cosa permet que l'existència de les parelles estables es pugui acreditar per altres mitjans de prova.

El mateix Decret llei incorpora també una disposició final sisena segons la qual l'organització, el funcionament i la publicitat del Registre de parelles estables s'ha d'establir per reglament, i finalment habilita la persona titular del departament competent en matèria de dret civil per tal que dugui a terme el desplegament reglamentari, mitjançant l'ordre corresponent.

La Llei general de la Seguretat Social, d'acord amb el text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, del 30 d'octubre, estén els efectes del cobrament de la pensió de viduïtat al membre supervivent de la parella estable amb determinades condicions. Així, l'article 221.2 d'aquest text legal estableix que, per accedir a l'esmentada pensió, la parella estable ha d'acreditar una convivència estable amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys i amb caràcter immediat al decés del causant, i que els mitjans de prova per acreditar-ho són, o bé la inscripció en el Registre de parelles de fet, almenys dos anys abans de la defunció, o bé el document públic de constitució de la parella estable, formalitzat amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant.

El Registre de parelles estables de Catalunya s'acomoda a la regulació substantiva del Codi civil de Catalunya i s'orienta igualment cap a la satisfacció dels requisits establerts per la legislació de la Seguretat Social pel que fa a la pensió de viduïtat.

Es tracta d'un registre de caràcter administratiu creat amb la voluntat que esdevingui un mitjà útil i suficient per acreditar l'existència de la parella estable.

D'acord amb la disposició addicional desena abans esmentada, el Registre de parelles estables de Catalunya s'adscriu al departament competent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en té atribuïda la competència, sens perjudici de les vies de col·laboració que es poden establir amb els ens locals per a la realització d'actes de certificació en la línia prevista per la Resolució 786/X, de 25 de setembre de 2014, del Parlament de Catalunya.

S'ha emès l'informe preceptiu de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que estableix l'article 5.m) de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre.

Per tot això, de conformitat amb les facultats atorgades per l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els articles 39.3 i 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i la disposició final primera del Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovació del Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya

S'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, que s'insereix a continuació.

 

Article 2

Fitxer de dades de caràcter personal

2.1 Es crea el fitxer de dades de caràcter personal denominat Registre de parelles estables de Catalunya, amb el contingut que consta a l'annex 1 del Reglament, en el qual es detalla la denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones o els col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades, el procediment de recollida i la procedència de les dades, l'estructura bàsica i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que conté, el sistema de tractament, les cessions de dades previstes, les transferències internacionals previstes, l'òrgan administratiu responsable del fitxer, l'òrgan davant el qual es poden fer efectius, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i el nivell de les mesures de seguretat aplicables.

2.2 El fitxer se subjecta a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'1 d'abril de 2017.

 

Barcelona, 28 de març de 2017

 

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

 

 

Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya

 

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular l'organització, el funcionament i la publicitat del Registre de parelles estables de Catalunya.

 

Article 2

Naturalesa jurídica i adscripció del Registre

2.1 El Registre de parelles estables té caràcter administratiu.

2.2 El Registre de parelles estables s'adscriu al departament competent en matèria de dret civil, mitjançant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, que en té atribuïda la competència. El responsable del Registre és el director o directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques, el qual pot delegar l'exercici de les funcions que li corresponen a les persones responsables dels serveis territorials del Departament.

2.3 El Registre de parelles estables de Catalunya és únic i es gestiona en suport informàtic.

 

Article 3

Objecte d'inscripció

S'inscriuen en el Registre de parelles estables de Catalunya les parelles estables constituïdes d'acord amb els articles 234-1 i 234-2 del Codi civil de Catalunya, així com l'extinció d'aquestes parelles d'acord amb l'article 234-4 del Codi civil de Catalunya.

 

Article 4

Inscripcions en el Registre de parelles estables

4.1 La inscripció de la parella estable en el Registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents en parella estable.

4.2 La inscripció de l'extinció de la parella estable es pot practicar a sol·licitud d'un sol convivent en parella estable.

4.3 Les inscripcions en el Registre i les certificacions que s'expedeixen són gratuïtes.

 

Article 5

Contingut del Registre

5.1 Els assentaments en el Registre de parelles estables tenen el contingut següent:

a) La inscripció de la parella estable ha de contenir el nom i els cognoms, el domicili i el document d'identitat d'ambdós convivents, la identificació del supòsit de constitució de la parella, la data de la resolució per la qual s'acorda la inscripció i, si escau, el contingut de la certificació prevista a l'apartat segon de l'article 6.

b) La inscripció de l'extinció de la parella estable ha de contenir la identificació del membre de la parella que sol·licita la inscripció, la causa d'extinció i la data de la resolució per la qual s'acorda la inscripció de l'extinció.

5.2 En les inscripcions de la parella estable hi ha de constar, en primer lloc, el membre de la parella estable el cognom del qual sigui primer segons l'ordre alfabètic.

5.3 Les inscripcions poden ser objecte de modificació per causa d'error o d'alteració sobrevinguda de les dades, a instància del convivent en parella estable al qual afectin, o bé a instància de qualsevol dels dos convivents si les dades són comunes. D'aquestes modificacions, se n'ha de deixar la constància corresponent.

 

Article 6

Inscripció de l'existència de la parella estable

6.1 Per inscriure una parella en el Registre de parelles estables de Catalunya, els convivents en parella estable han de presentar una sol·licitud d'inscripció i adjuntar-hi la documentació que acredita l'existència de la parella estable i també la declaració responsable prevista a l'article 8.

6.2 En el supòsit de parelles estables inscrites en registres municipals, els convivents poden aportar, a efectes de constància, la certificació d'inscripció emesa per l'ajuntament corresponent.

6.3 Quan l'existència de la parella estable consti en document notarial, el notari, a sol·licitud d'ambdós convivents en parella estable, ha de remetre mitjançant una comunicació telemàtica l'escriptura pública o l'acta de notorietat al Col·legi de Notaris de Catalunya en el termini de tres dies des que ho sol·licitin els convivents.

6.4 El Col·legi de Notaris de Catalunya ha de trametre setmanalment al Registre de parelles estables, per via telemàtica, per a la seva inscripció, la informació de totes les comunicacions rebudes. Aquestes comunicacions han de contenir el nom i els cognoms, el document d'identitat i el domicili d'ambdós convivents, el supòsit de constitució de la parella (convivència de més de dos anys ininterromputs, fill en comú durant la convivència o formalització de la relació en escriptura pública), el lloc i la data de l'autorització de l'instrument públic, el número de protocol corresponent, el nom i els cognoms del notari que l'ha autoritzat, el Col·legi Notarial al qual pertany i la classe d'instrument públic acreditatiu de la formalització o de l'existència de la parella estable. Si així s'acorda entre l'òrgan responsable del Registre i el Col·legi de Notaris de Catalunya, les comunicacions esmentades poden ser directament trameses al Registre pel notari autoritzant.

6.5 Els notaris d'altres col·legis notarials de l'Estat i els agents diplomàtics o consulars de l'Estat a l'estranger poden trametre la comunicació que s'indica a l'apartat 3 al Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

Article 7

Documents que acrediten l'existència de la parella estable

Per acreditar l'existència d'una parella estable, a la sol·licitud regulada a l'apartat primer de l'article anterior, cal adjuntar-hi la documentació següent:

a) Document d'identitat.

b) Certificació literal o completa de naixement als efectes de constatar l'emancipació, el divorci o la separació legal dels convivents en parella estable.

c) En el cas que la parella s'hagi constituït perquè la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial dura més de dos anys ininterromputs, cal adjuntar el certificat o certificats d'empadronament municipal.

d) En el cas que la parella s'hagi constituït perquè durant la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial els convivents en parella estable tenen un fill en comú, cal aportar el certificat d'empadronament municipal i el llibre de família o la certificació de naixement on consti la descendència en comú.

 

Article 8

Declaració responsable

A les sol·licituds d'inscripció de la parella estable s'hi ha d'incorporar una declaració responsable efectuada pels dos convivents en parella estable en virtut de la qual manifesten que es compleixen els requisits per constituir la parella estable i no concorre cap de les causes que ho impedeixen, de conformitat amb el que estableix l'article 234-2 del Codi civil de Catalunya.

 

Article 9

Modificació de la inscripció i inscripció de l'extinció de la parella estable

9.1 Les dades inscrites es poden modificar a instància del convivent en parella estable al qual afectin o bé a instància de qualsevol dels dos convivents si les dades són comunes. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació acreditativa de l'error o del canvi que motiva la modificació de les dades.

9.2 L'extinció de la parella estable es pot inscriure a instància d'un sol convivent de la parella en el Registre de parelles estables i requereix la presentació de la documentació que acredita que concorre una causa d'extinció.

9.3 Quan l'extinció de la parella estable i les modificacions constin en un document notarial, el procediment d'inscripció es regeix pel que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 6. En aquests supòsits, la remissió de la comunicació per part del notari atorgant es pot fer a instància d'un sol convivent de la parella estable.

 

Article 10

Aspectes procedimentals

10.1 El procediment es pot iniciar mitjançant una sol·licitud presentada de manera presencial o telemàtica.

10.2 La sol·licitud presencial l'han de presentar els dos convivents en parella estable i es pot fer, mitjançant cita prèvia, a la seu central del departament competent en matèria de dret civil, en els registres que consten a l'annex 2 d'aquest Reglament i davant dels altres registres que s'habilitin a aquest efecte mitjançant una resolució.

10.3 La sol·licitud telemàtica s'ha de signar mitjançant un sistema de signatura electrònica reconeguda excepte que s'estableixi un sistema corporatiu, d'entre els sistemes admesos per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que es pugui substituir per la signatura i que es determini mitjançant una resolució del director o directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques.

10.4 Les resolucions d'inscripció d'existència o d'extinció de la parella estable i de modificació de les dades inscrites es notifiquen als dos convivents en parella estable en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data d'entrada de les sol·licituds en el registre de l'òrgan competent.

10.5 Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds d'inscripció d'existència o d'extinció de la parella estable i de modificació s'entenen estimades i la inscripció o la modificació de les dades es practiquen en el termini de quinze dies.

10.6 Les resolucions esmentades als apartats anteriors d'aquest article són dictades pel director o directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques i exhaureixen la via administrativa.

 

Article 11

Aportació de documents

La presentació dels documents que cal aportar als procediments d'inscripció de l'existència, la modificació o l'extinció de la parella estable es pot substituir per la indicació de les dades corresponents a aquests documents i de l'òrgan que els hagi elaborat o davant del qual hagin estat presentats anteriorment per tal que el Registre pugui obtenir aquests documents o contrastar les dades aportades per mitjans electrònics. Excepcionalment, si no es poden obtenir els documents esmentats, es pot sol·licitar a l'interessat que els aporti.

 

Article 12

Emissió de certificacions

12.1 El contingut de les inscripcions s'acredita mitjançant una certificació expedida pel Registre de parelles estables.

12.2 Les certificacions dels assentaments únicament es poden expedir a instància de qualsevol dels convivents en parella estable, dels seus hereus o a requeriment dels òrgans judicials.

12.3 Els ens locals territorials poden expedir certificacions d'inscripció de l'existència o l'extinció de la parella estable als veïns respectius que els ho sol·licitin.

12.4 Els notaris autoritzants poden expedir certificacions d'inscripció de l'existència o l'extinció de la parella estable a instància de qualsevol dels convivents en parella estable.

12.5 L'exercici de les facultats certificadores esmentades en els dos apartats anteriors ha de garantir el compliment de la legislació i les garanties exigibles en matèria de protecció de dades de caràcter personal i resta subjecta a l'habilitació dels mitjans tecnològics i, si escau, a l'adopció dels acords corresponents.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Tractament del gènere en les denominacions referides a persones

En aquest Reglament s'entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes, llevat que del context se'n dedueixi el contrari.

 

Segona

Models de sol·licitud

Els models de sol·licitud normalitzats d'inscripció i d'extinció de la parella estable i de modificació de les dades inscrites s'han de publicar al web del Departament responsable del Registre de parelles estables de Catalunya.

 

 

Annex 1

Fitxer de dades de caràcter personal

 

Registre de parelles estables de Catalunya:

 

Finalitat i usos previstos

a) La finalitat del fitxer és el registre de caràcter administratiu relatiu a la inscripció d'existència i extinció de les parelles estables.

b) L'ús previst és el de certificar l'existència de les parelles estables així com l'aprofitament estadístic de les dades per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades

Els convivents en parella estable, els notaris, els funcionaris diplomàtics i consulars a l'estranger i les autoritats estrangeres.

 

Procediment de recollida de les dades

La comunicació es fa mitjançant formularis i documents en suport paper i per transmissió electrònica.

 

Procedència de les dades

Les dades s'obtenen dels convivents en parella estable, dels seus hereus, dels ens locals, dels notaris, dels òrgans judicials, dels funcionaris diplomàtics i consulars a l'estranger i de les autoritats estrangeres.

 

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal

Dades d'identificació dels convivents en parella estable (nom, cognoms, estat civil, data i lloc de naixement, nacionalitat, DNI o NIE, domicili i, si consta, adreça electrònica i telèfon de contacte).

Dades d'identificació del notari que ha autoritzat l'instrument públic: el lloc i la data de l'autorització de l'instrument públic, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari que l'ha autoritzat, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d'acte de què es tracta.

 

Sistema de tractament

Automatitzat.

 

Cessions de dades

Als òrgans judicials, als ens locals territorials, a altres registres similars de l'Estat i al Col·legi de Notaris de Catalunya, de conformitat amb els articles 11.2 i 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Transferències internacionals

No es preveu la transferència de dades a països tercers.

 

Òrgan administratiu responsable

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

 

Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

Pau Claris, 81

08010 Barcelona

Adreça electrònica: protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat.

 

Nivell de mesures de seguretat

Bàsic.

 

 

Annex 2

 

Registres on es poden formalitzar les sol·licituds presencials relatives a la inscripció o l'extinció de parelles estables o a la modificació de les dades inscrites mitjançant cita prèvia:

 

Departament de Justícia

Carrer de Pau Claris, 81

08010 Barcelona

 

Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona

Plaça Pompeu Fabra (Edifici Santa Caterina)

17002 Girona

 

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida

Carrer de Sant Martí, 1

25004 Lleida

 

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 17

43002 Tarragona

 

Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

Carrer de Santa Anna, 3-5, 2a planta

43500 Tortosa