Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ARP/145/2017, de 5 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/0145/2017

  • Data del document 05/07/2017

  • Data de publicació 10/07/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7408

TEXT PUBLICAT

El control del potencial vitivinícola de Catalunya, així com l'entrega de raïm als cellers d'arreu del territori, és un dels principals objectius del Registre Vitivinícola de Catalunya, creat mitjançant el Decret 264/2003, de 21 d'octubre.

Posteriorment, es va publicar l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, on es defineix la targeta vitícola com a document indispensable per al control de la producció vitícola, perquè aquesta conté la producció màxima que es pot entregar als cellers en funció de diferents paràmetres com són els rendiments màxims que fixen cada campanya els consells reguladors de les denominacions d'origen protegides.

L'Ordre AAM/128/2015, de 5 de maig, modifica l'Ordre esmentada per tal d'incorporar la figura d'aquelles persones que lliuren raïm als cellers sense ser els titulars de les parcel·les, però sí amb alguna relació contractual amb elles. En aquesta nova Ordre, es concreta aquesta relació contractual en la masoveria i la parceria, força habituals a Catalunya en el sector agrari.

La targeta física que lliurava el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a totes aquelles persones amb dret a entregar collita als cellers, passa a ser una targeta virtual, amb la qual cosa es vol aconseguir agilitzar el tràmits.

En l'elaboració d'aquesta Ordre s'han consultat les entitats representatives del sector vitícola de Catalunya, a través de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi.

En ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Es modifica l'article 3.a) de l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012, que queda redactat de la forma següent:

“a) Targeta vitícola: document virtual identificat per un codi numèric associat a una persona, sigui física o jurídica, a la qual acredita davant del celler per a poder fer entrega de raïm, amb destinació a vinificació, procedent de parcel·les que figuren inscrites al Registre Vitivinícola de Catalunya.”.

 

Article 2

S'afegeix una lletra h) a l'article 3.b) de l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, amb la següent redacció:

“h) Persona lliuradora de collita: persona física o jurídica que, d'acord amb la persona titular de la parcel·la, pot lliurar collita de raïm fresc als cellers, amb destí a vinificació, bé perquè ella mateixa és titular de la parcel·la o bé perquè disposa d'un contracte de parceria o de masoveria amb qui ho sigui.”.

 

Article 3

Es modifica l'article 5 de l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Assignació de la targeta

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació assigna la targeta vitícola a totes les persones lliuradores de collita de les parcel·les vitícoles en estat productiu que constin inscrites en el Registre Vitivinícola de Catalunya.”.

 

Article 4

Es modifica l'article 6 de l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Article 6

Dades vinculades a la targeta

6.1 La targeta vitícola relaciona la persona lliuradora de collita amb la seva producció vitícola associada, d'acord amb la superfície inscrita en el Registre Vitivinícola de Catalunya amb destinació a vinificació, tenint en consideració el percentatge de lliurament de cada parcel·la i les varietats d'acord amb l'article 8 del Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre Vitivinícola de Catalunya, així com els rendiments màxims autoritzats per a varietat i l'adscripció als consells reguladors de les denominacions d'origen protegides que correspongui si s'escau.

6.2 Les dades de les persones lliuradores de collita de cada parcel·la vitícola, així com el percentatge de producció assignat a cada una d'elles, s'ha de fer constar en el Registre Vitivinícola de Catalunya.”.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre AAM/128/2015, de 5 de maig, per la qual es modifica l'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 5 de juliol de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació