Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ ARP/1767/2017, de 20 de juliol, per la qual es nomena la Comissió Gestora de la Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l'Ebre.

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/1767/2017

  • Data del document 20/07/2017

  • Data de publicació 25/07/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7419

TEXT PUBLICAT

D'acord amb l'article 24.2 de l'Ordre AAR/421/2009, de 21 de setembre, per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l'Ebre, la Comissió Rectora del Consell Regulador ha d'estar constituïda per vuit vocals, un dels quals és el president o la presidenta del Consell Regulador. Aquests/es vocals amb veu i vot són elegits/des per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites als registres corresponents i es distribueixen de manera paritària, quatre per cada cens dels previstos a l'article 27 d'aquest Reglament, entre el sector productor i el sector elaborador, d'acord amb els registres de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

El 26 d'abril de 2011 es va constituir la Comissió Rectora resultant de les eleccions convocades per l'Ordre AAM/33/2011, de 22 de febrer, per la qual es convoquen eleccions als òrgans de govern d'alguns consells reguladors de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides de Catalunya, entre els quals el Consell Regulador de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, i es va elegir com a president de la IGP Federico Tarazona Balada, representant de l'Exportadora d'Agris d'Alcanar.

Mitjançant l'Ordre ARP/63/2016, de 18 de març, per la qual es convoquen eleccions als òrgans de govern d'alguns consells reguladors de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides de Catalunya, es van convocar les eleccions als òrgans de govern del Consell Regulador de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, sense que es presentés cap candidatura.

L'article 18.11 del Decret 285/2006, que desenvolupa la Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària, estableix que, en el supòsit que el nombre de vocals de la Comissió Rectora impedeixi les reunions per manca de quòrum, el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació nomenarà una Comissió Gestora, formada per tres membres, la qual tindrà les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament. La Comissió Gestora ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de seixanta dies.

L'article 17.5 del Decret 285/2006 estableix que aquesta Comissió Gestora és de tres membres, un/a d'ells/es president/a, i és requisit per al seu nomenament que es tracti de persones inscrites en algun dels registres del Consell Regulador. El nomenament dels vocals i l'elecció del/de la president/a han de ser publicats al DOGC.

Mitjançant escrit del 27 de juny de 2017, el president nomenat al 2011 en representació de les persones inscrites ha sol·licitat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que anomeni una Comissió Gestora, i n'ha proposat tres membres.

Per tant, és necessari nomenar una Comissió Gestora per restablir el normal funcionament del Consell Regulador i iniciar un nou procés electoral.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Nomenar com a membres de la Comissió Gestora de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre les persones següents: Federico Tarazona Balada, representant de l'Exportadora d'Agris d'Alcanar, SCCL, com a president; i Begoña Amorós, representant de Cítrics Terres de l'Ebre, SAT 1521, i Joaquim Valldepérez, representant de Soldebre, SCCL, com a vocals.

El nomenament de la Comissió Gestora té vigència fins a la presa de possessió dels òrgans de govern elegits en les noves eleccions que es convoquin en el termini de seixanta dies a partir de la publicació d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 20 de juliol de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació