Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ TSF/2257/2017, de 22 de setembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, i es nomenen els membres del jurat per a la seva concessió.

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Núm. del document TSF/2257/2017

  • Data del document 22/09/2017

  • Data de publicació 29/09/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7464

TEXT PUBLICAT

El Decret 147/2008, de 22 de juliol, pel qual es regulen els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, estableix les distincions encaminades a reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques en l'àmbit del treball.

Atesa l'Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià (DOGC núm. 7418, de 24 de juliol de 2017);

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

D'acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atès el Decret llei 6/2016, de 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària;

L'Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià, estableix que el procediment per a l'atorgament de les distincions s'ha d'iniciar d'ofici, mitjançant convocatòria.

Per tot això, i d'acord amb la disposició final segona del Decret 147/2008, de 22 de juliol, que faculta la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies per dictar les normes i actes necessaris per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del Decret esmentat,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Obrir la convocatòria ordinària per a l'any 2017 per a la presentació de sol·licituds dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià que preveu l'Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià.

1.2 Tipus de distincions.

Es poden atorgar les distincions al mèrit al treball següents:

a) Medalla al treball President Macià.

b) Placa al treball President Macià.

 

Article 2

Persones destinatàries

2.1 D'acord amb el que estableix l'Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol, la distinció de la Medalla al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a les persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball, i en especial a:

a) Persones que hagin demostrat un alt esperit de superació personal o professional, tot vencent les pròpies limitacions físiques, psíquiques o socials en l'entorn del treball, o motivades per millorar la seva formació teòrica i pràctica.

b) Persones amb alt esperit emprenedor que hagin portat a terme les seves iniciatives o projectes d'empresa apostant per idees innovadores des del punt de vista laboral, originals i adaptades a les exigències d'una societat moderna, avançada i socialment responsable.

c) Persones que promoguin el diàleg i la concertació social per modernitzar les relacions laborals.

d) Persones que han mostrat una dedicació especial a la seva feina diària en benefici dels interessos de la societat.

e) Persones que gràcies al seu treball han aportat importants avenços que han contribuït a fer realitat una societat més desenvolupada i preparada per afrontar els nous reptes.

f) Persones que per la seva gran sensibilitat social han contribuït a fer realitat la integració laboral dels col·lectius més desfavorits socialment.

2.2 D'acord amb la mateixa Ordre, la distinció de la Placa al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a les empreses o organitzacions, en les categories següents:

a) Seguretat i salut en el treball.

b) Igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones.

c) Responsabilitat social empresarial.

d) Foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.

 

Article 3

Presentació i termini de sol·licituds

3.1 Les entitats o persones proposants poden presentar les sol·licituds a partir l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 16 d'octubre de 2017. La forma de presentació de la sol·licitud i el procediment els preveu l'annex 1 de l'Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol.

3.2 La tramitació, la resolució i l'atorgament dels premis que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació, les condicions per ser beneficiari i la documentació que cal aportar, els preveu l'annex 1 de l'Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol.

 

Article 4

Jurat

4.1 Nomenar els membres del jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i de la Placa al treball President Macià, segons el que especifica la base 4 de l'Ordre TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià, el qual, de conformitat amb el que disposa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, ha de vetllar per la presència d'experts en la promoció de l'equitat de gènere en l'àmbit laboral. En aquest sentit el jurat està compost per les persones següents:

Sr. Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sra. Maria Àngels Chacón i Feixas, directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement.

Sra. Mercè Antònia Garau i Blanes, directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sr. Joan Pujol Segarra, secretari general de Foment del Treball Nacional.

Sr. Javier Pacheco Serradilla, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya.

Sr. Pere Ribes Peckler, president de l'Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (AEDIPE) a Catalunya.

Dra. Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

4.2 Nomenar el senyor Josep Ginesta i Vicente president del jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i de la Placa al treball President Macià.

 

Article 5

Lliurament dels guardons

El veredicte del jurat es fa públic mitjançant decret publicat al DOGC.

El lliurament de guardons tindrà lloc en un acte públic.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies