Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ PDA/2196/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

  • Núm. del document PDA/2196/2018

  • Data del document 25/09/2018

  • Data de publicació 01/10/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7716

TEXT PUBLICAT

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, va crear el cos de titulats superiors i el cos de diplomats de la Generalitat, que amb la modificació introduïda per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, passen a denominar-se cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública disposa que una de les dades essencials que han de contenir les bases d'una convocatòria és el programa (temari) sobre el qual han de versar les proves selectives, o bé la indicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què s'hagi publicat.

El temari vigent es va aprovar i fer públic mitjançant la Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer (DOGC núm. 4579, de 23.2.2006), i la Resolució GRI/288/2015, de 17 de febrer, per la qual s'afegeixen epígrafs als temes 5 i 15 d'aquest temari (DOGC núm. 6819, de 26.2.2015).

La necessitat de la implementació d'un canvi de model en la selecció del personal funcionari que potenciï una avaluació dels coneixements, les capacitats i les competències professionals dels aspirants per a seleccionar perfils més polivalents i, conseqüentment, més adequats a les necessitats actuals relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, passa per la revisió del temari dels cossos de referència, tot garantint que els empleats públics d'aquests cossos puguin actuar de manera rigorosa i eficient, sent capaços de respondre a les demandes actuals de la ciutadania.

Aquest enfocament del temari envers una enfortiment de l'Administració digital implica un canvi en els sistemes tradicionals d'estudi dels aspirants a accedir a aquest cos, en orientar-se cap a l'ús de les noves metodologies d'aprenentatge que incorporin l'adquisició, l'emmagatzemament i la recuperació d'informació i coneixements que ofereix la tecnologia que representa Internet.

Atès el que disposa la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de delegació de competències, i d'acord amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar i fer públic la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

 

—2 Deixar sense efecte la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat, aprovada per mitjà de la Resolució GAP/357/2006, de 14 de febrer (DOGC núm. 4579, de 23.2.2006), i la Resolució GRI/288/2015, de 17 de febrer, per la qual s'afegeixen epígrafs als temes 5 i 15 d'aquest temari (DOGC núm. 6819, de 26.2.2015).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 de setembre de 2018

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol; DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública

 

 

Annex

Temari

 

1. Bon govern i transparència

 

Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

 

Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

 

Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

 

Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

 

Tema 5

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

 

 

2. Organització del sector públic

 

Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

 

Tema 7

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

 

Tema 8

Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

 

Tema 9

La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

 

3. Administració pública i procediment administratiu

 

Tema 10

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

 

Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

 

Tema 12

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

 

Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

 

Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

 

 

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 

Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

 

Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

 

Tema 17

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

 

 

5. Activitat de l'administració pública

 

Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

 

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

 

Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

 

 

6. Finances públiques

 

Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

 

Tema 22

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

 

 

7. Funció pública

 

Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

 

Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

 

Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.