Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ ARP/2655/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 233).

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Núm. del document ARP/2655/2018

  • Data del document 06/11/2018

  • Data de publicació 15/11/2018

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7748

TEXT PUBLICAT

Atesos la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació general;

Atès l'Acord del Govern GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 (DOGC núm. 7353, de 20.04.2017);

Atès que s'ha donat compliment a les disposicions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb el dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional dels empleats públics;

En consonància amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya;

En ús de les competències que em confereix l'Acord GOV/91/2017, d'11 de juliol, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, i d'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Convocar el procés selectiu per proveir 45 places i fins a 5 més corresponents al 10% addicional de places de la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 233), d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 i següents d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 de novembre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

1. Places convocades, contingut funcional, perfil professional i temari

1.1 S'obre la convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Es convoquen 50 places de la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, de les quals 5 corresponen al 10% addicional, d'acord amb la distribució següent:

- 17 places per al torn lliure.

- 33 places per al torn de promoció interna que preveu l'article 15 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'acumularan a les places de torn lliure i a l'inrevés.

Les persones que prenguin part en aquesta convocatòria no podran participar en més d'un torn dels previstos anteriorment.

1.2 El temari sobre el qual versaran les proves d'aquest procés de selecció és el que figura a l'annex 2.

1.3 Les funcions que han d'exercir els membres de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya són les detallades a l'annex 3.

1.4 El perfil de competències professionals de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es detalla a l'annex 4.

1.5. Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

 

2. Requisits de les persones participants

2.1 Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits generals següents:

a) Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Igualment, podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Edat.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació.

Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o grau corresponent.

De conformitat amb la disposició addicional primera del Reial decret 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d'equivalència de títols espanyols d'ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, es considera equivalent a diplomat universitari de primer cicle haver superat els tres primers cursos complerts dels estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial de llicenciatura, arquitectura o enginyeria, o el primer cicle corresponent a aquests estudis, sempre que aquest primer cicle contingui una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

d) Permís de conducció.

Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

e) Llengua catalana.

Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior.

f) Llengua castellana.

Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (nivell C2), en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

g) Capacitat.

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

h) Habilitació.

h.1) No tenir antecedents penals.

h.2) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

i) Armes

Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

j) Taxa d'inscripció.

Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el punt 4 de l'annex 5, sempre que no estigui inclòs en el supòsit d'exempció establert a l'annex esmentat.

2.2 Requisits específics per participar pel torn de promoció interna

A més dels requisits generals, les persones participants en el torn de promoció interna han de complir els requisits específics següents:

a) Ser funcionari/ària de carrera de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu en l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals. No obstant això, aquest requisit de temporalitat queda excepcionat en el cas que en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC no es disposi de personal de la categoria de sotsinspector/a del Cos d'Agents Rurals, tal i com estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.

c) En cas que la persona participant, pel torn de promoció interna, no disposi de la titulació acadèmica prevista com a requisit de participació a la base 2.1.c) però si disposi de la titulació acadèmica immediatament inferior, tal i com preveu l'article 15.2 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, pot sol·licitar la dispensa de titulació que estableix l'article 12.4 de la Llei esmentada anteriorment, sempre que no s'hagi acollit abans a la dispensa de titulació per canviar d'escala. En aquest cas, s'ha de seleccionar aquesta opció a l'apartat de titulació de la sol·licitud de participació.

d) Trobar-se, respecte de la Generalitat de Catalunya, en el cos i l'escala esmentades en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc de l'Administració de la Generalitat i sector públic adscrit, serveis especials, serveis en altres administracions públiques o qualsevol altra situació administrativa amb dret a reserva del lloc de treball o destinació.

2.3 Les persones participants han de posseir, el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits esmentats anteriorment, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana, i s'han de continuar complint fins al moment de la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera.

Les persones participants pel torn de promoció interna que no compleixin algun dels requisits específics establerts a la base 2.2 es considerarà que participen pel torn lliure, sempre que compleixin els requisits generals que estableix la base 2.1.

 

3. Sol·licitud de participació

Les sol·licituds s'han de tramitar de conformitat amb l'annex 5, d'acord amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Les dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la persona participant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides als efectes de notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat, així com la corresponent comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades.

A l'efecte d'admissió a aquesta convocatòria, es tindran en compte les dades que les persones participants hagin declarat, com a certes, en la sol·licitud de participació. Per tant, qui incorri en inexactituds o falsedats podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment.

 

4. Tribunal Qualificador

4.1 Composició

El Tribunal Qualificador està integrat per les persones següents:

Presidenta: Imma Alsina Rius.

Presidenta suplent: Imma Puigmulé Recasens.

Secretari: Xavier López López

Secretària suplent: M. José Jiménez de Cisneros Sistaré

Vocals titulars:

Gemma Olivés Mola

Teresa Español Realp

Ricard Casanovas Urgell

Concha Marchante Leganés

José Ángel Terés Blanco

José Luís Vázquez Rivas

Susana Lusilla Rodríguez

Vocals suplents:

Montserrat Alcaraz Casamitjana

Francesc Crespo Climent

Francesc Xavier Puig Oliveras

Maria José Vargas Pera

Francesc Xavier Castro Dòria

Josep Escorihuela Mestre

Anna Soler Gràcia

El Tribunal Qualificador pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors i especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb la seva especialització tècnica en la realització i la valoració de les proves o dels exercicis.

Així mateix, formaran part del Tribunal Qualificador com a titular i suplent, dues persones en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot.

4.2 Funcionament

El procediment d'actuació del Tribunal Qualificador s'ha d'ajustar a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

De conformitat amb la normativa anterior, els membres del Tribunal Qualificador s'han d'abstenir, i notificar-ho a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies previstes normativament, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació de participants per a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, les persones participants poden recusar els membres del Tribunal Qualificador quan concorrin les circumstàncies previstes.

El Tribunal Qualificador no pot aprovar ni declarar que han superat el procés selectiu un nombre superior de participants al de les places objecte de convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que ho contradigui.

El Tribunal Qualificador no es pot constituir ni actuar sense l'assistència de, com a mínim, cinc dels seus membres.

De cadascuna de les reunions del Tribunal Qualificador, se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

El Tribunal Qualificador aprovarà els criteris tècnics per valorar la fase d'oposició, la fase de concurs, la fase de formació de caràcter selectiu i la fase de pràctiques d'aquesta convocatòria.

L'òrgan convocant, per si mateix o a proposta del president o de la presidenta del Tribunal Qualificador, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que les persones participants han pogut incórrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses de la convocatòria en qualsevol moment. En tot cas, s'han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, als efectes pertinents.

En qualsevol moment de la convocatòria i amb caràcter previ al nomenament de funcionari/ària de carrera, les persones participants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o psicotècniques que siguin necessàries per tal de comprovar l'adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'annex 7. Si de les proves practicades o de les aportades per les persones participants s'acredita l'existència d'alguna causa d'exclusió mèdica, el Tribunal Qualificador pot proposar a l'òrgan convocant l'exclusió de les persones participants de la convocatòria.

El Tribunal Qualificador pot proposar a l'òrgan convocant l'exclusió del procés selectiu de qualsevol participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'igualtat i d'equitat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

Així mateix, en qualsevol moment el Tribunal Qualificador pot requerir a les persones participants l'acreditació de la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

En els casos en què s'hagin obert diligències prèvies o s'hagi incoat un procediment penal contra una persona participant, el Tribunal Qualificador pot acordar, en funció de la gravetat del fet imputat, la suspensió de la realització de la fase de formació de caràcter selectiu, o de la fase de pràctiques, o el seu ajornament si encara no s'han iniciat, fins a conèixer els resultats de les diligències o del procediment penal.

4.3 Seu

Als efectes de comunicacions i altres incidències, el Tribunal Qualificador té la seu als Serveis Centrals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Gran Via de les Corts Catalanes, 612, 08007 Barcelona).

La Direcció General dels Agents Rurals i la resta d'unitats del Departament han de prestar el suport material i tècnic necessari per a l'actuació del Tribunal Qualificador.

4.4 Assistències.

Els membres del Tribunal Qualificador i el personal col·laborador en la realització de les proves tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

5. Desenvolupament del procés selectiu

5.1 Admissió al procediment selectiu

A l'efecte d'admissió de les persones participants, es tenen en compte les dades que facin constar a la sol·licitud de participació, i és responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades, sens perjudici que, en qualsevol moment del procés selectiu, el Tribunal Qualificador de la convocatòria requereixi a les persones participants l'acreditació, si escau, de les dades que han fet constar a la sol·licitud de participació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dictarà resolució en el termini màxim d'un mes i declararà aprovada la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria amb indicació del torn pel qual participen i del motiu d'exclusió, si escau. A la resolució, que es publicarà al DOGC, s'indicaran els llocs on s'exposaran les llistes de les persones participants admeses i excloses. Les persones participants que no indiquin el torn pel qual participen, s'entendrà que opten pel torn lliure.

L'endemà de la publicació al DOGC de la resolució esmentada, les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions adreçades a esmenar els defectes que els són imputables o acreditar la documentació que se sol·licita o esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial. Les persones participants que no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els és imputable i que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició i s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En qualsevol cas, les persones participants han de comprovar fefaentment no només que no figuren a la llista de persones excloses, sinó que els seus noms figuren a la llista de persones admeses.

Una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des de l'expiració del termini anterior, es faran públiques, mitjançant resolució de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es publicarà al DOGC, les llistes definitives de persones participants admeses i excloses de la convocatòria amb indicació del torn pel qual participen i dels motius d'exclusió, si escau. Així mateix, en aquesta resolució es farà constar la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova, l'ordre d'actuació de les persones participants i els llocs on s'exposaran les llistes.

Els errors materials, de fet i aritmètics, es poden esmenar en qualsevol moment.

5.2 Publicacions i informació

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència aquestes bases es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, http://agricultura.gencat.cat/convocatoriesagentsrurals.

D'acord amb l'article 58.4.c) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació de les resolucions al DOGC i la publicació dels acords del Tribunal Qualificador i altres comunicacions a la seu electrònica, es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles reclamacions o recursos.

5.3 Desenvolupament i realització de les proves

La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova s'especificaran en la resolució per la qual es faci pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria.

La data, l'hora i el lloc de les proves següents els determinarà el Tribunal Qualificador, i es publicaran juntament amb els resultats de la prova anterior en els llocs establerts a la base 5.2 de la convocatòria.

L'ordre d'actuació de les persones participants en les proves s'iniciarà per la persona participant el primer cognom de la qual comenci per la lletra "G", de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 24 de gener de 2018 (Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2018, publicada al DOGC núm. 7547, de 30.1.2018).

Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d'oposició, s'han d'identificar mitjançant la presentació del DNI o del passaport originals i vigents. La manca de presentació d'aquesta documentació determina l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

Per a cadascuna de les proves de la fase d'oposició, la fase formativa de caràcter selectiu i la fase de pràctiques es farà una única crida; qui no comparegui a la crida del Tribunal Qualificador per al seu desenvolupament en el lloc, la data i l'hora assenyalats, llevat dels casos de força major, apreciats pel Tribunal Qualificador, serà definitivament exclòs del procés selectiu per l'òrgan convocant.

Les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització de la prova amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de realització acordat, poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la prova en el termini dels tres dies hàbils següents al naixement, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent. El Tribunal Qualificador fixarà la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets dels altres aspirants. En tot cas, la prova s'ha de realitzar abans de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició.

 

6. Procediment selectiu

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

1. Primera fase: fase d'oposició.

2. Segona fase: fase de concurs.

3. Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu.

4. Quarta fase: fase de pràctiques.

6.1 Primera fase: fase d'oposició

La fase d'oposició es valora fins a un màxim de 50 punts, i està constituïda per les proves següents:

- Primera prova: coneixements teòric-pràctics.

- Segona prova: aptitud física.

- Tercera prova: avaluació de competències professionals.

- Quarta prova: prova mèdica.

- Cinquena prova: coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

6.1.1 Primera prova: coneixements teòric-pràctics

Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori. La puntuació de la prova és de 0 a 50 punts i s'obtindrà de la suma de les puntuacions dels dos exercicis. Per superar la primera prova cal haver superat ambdós exercicis.

La normativa i els coneixements recollits en el temari són els vigents en la data de realització dels exercicis.

a) Primer exercici: qüestionari de coneixements.

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 90 preguntes, més 9 preguntes de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari general i el temari específic que figura a l’annex 2.

El temps per realitzar aquest exercici és d’1 hora i 45 minuts.

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 25 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 12,5 punts.

Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les respostes errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per efectuar la valoració de la prova s'ha d'aplicar la fórmula següent:

 

    (A – E / 4) x P

Q = -------------------------

    N

 

Q=qualificació resultant.

A=nombre d'encerts.

E=nombre d'errors.

P=puntuació màxima de l'exercici.

N=nombre de preguntes.

En cas que el Tribunal Qualificador acordi anul·lar alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o el fet d'haver-hi més d'una resposta correcta, s'inclourà, a l'efecte de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

En el supòsit que hi hagi més de 150 aspirants amb una puntuació igual o superior a 12,5 punts, la puntuació mínima per superar l'exercici i, per tant, per ser declarat apte, és l'obtinguda per l'aspirant situat per ordre de puntuació en la posició 150. En cas d'empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d'aspirants aptes d'aquest exercici podrà ser superior a 150, atès que s'hi inclouen tots els aspirants empatats en la puntuació final fixada com a nota de tall.

b) Segon exercici: coneixements i situacions pràctiques.

Consisteix a desenvolupar deu preguntes de resposta breu sobre les matèries del temari específic que figura a l'annex 2.

El temps per realitzar aquest exercici serà d'1 hora.

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 25 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 12,5 punts.

Per a la seva correcció es tindran en compte tant els coneixements acreditats i la capacitat i aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica i de síntesi, i la qualitat de l'expressió.

El Tribunal Qualificador corregirà el segon exercici de les persones aspirants, la puntuació de la qualificació del primer exercici de les quals estigui entre les 150 millors puntuacions, la més baixa de les quals constituirà la nota de tall. En cas d'empat en aquesta puntuació, s'inclouran totes les persones aspirants empatades en la puntuació final fixada com a nota de tall.

6.1.2 Segona prova: aptitud física

De caràcter obligatori i eliminatori.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. És condició necessària per superar aquesta prova obtenir la qualificació d'apte en cadascun dels exercicis descrits i d'acord amb l'exigència per edat i sexe previstos a l'annex 6.

Pel torn de promoció interna:

La prova consisteix en la realització, en l'ordre que s'assigni a la persona aspirant, de l'exercici cursa llançadora. L'objectiu, la descripció, les normes i la marca mínima a assolir per superar la prova es descriuen a l'annex 6 d'aquesta convocatòria.

Pel torn lliure:

La prova consisteix en la realització, en l'ordre que s'assigni a la persona aspirant, dels exercicis següents:

- Circuit d'agilitat.

- Pressió sobre banc.

- Exercici aquàtic.

- Cursa llançadora.

L'objectiu, la descripció, les normes i les marques a assolir per superar els exercicis es descriuen a l'annex 6 d'aquesta convocatòria.

Normes comunes de la prova:

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques.

Als efectes de l'aplicació de les marques, es tindrà en compte l'edat de la persona el dia de la realització de les proves físiques.

La prova es valorarà d'acord amb la taula d'exigència de l'annex 6. Si la persona participant no arriba a la marca exigida per ser apte a cada exercici, serà exclosa de la convocatòria.

L'ordre d'actuació ha de ser completat pel que determina la Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener, que determina que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme l'any 2018 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “G” en els grups que determini el Tribunal Qualificador.

Les persones participants hauran de comportar-se en tot moment amb la correcció deguda. No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d'aquesta prova.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per als exercicis suposarà la consideració de nul·litat de l'exercici i automàticament la qualificació de no apte. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova d'aptitud física.

Per a la realització de la prova, és obligatori que les persones participants es presentin amb roba, calçat esportiu i a més vestit i gorra de bany en el cas del torn lliure.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

Proves antidopatge:

Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si escau, el Tribunal Qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves serà motiu d'exclusió del procés selectiu.

Les dones que el dia de la prova d'aptitud física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la prova d'aptitud física fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en qualsevol dels llocs establerts a l'annex 5 abans de la data de realització de la prova d'aptitud física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.

En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria de selecció la nota de la primera prova (coneixements teòric-pràctics). Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova efectuada no s'hagi modificat de forma substancial en el procés de selecció següent.

Les participants amb reserva de la nota de la primera prova (coneixements teòric-pràctics) hauran de presentar una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les bases de la nova convocatòria.

6.1.3 Tercera prova: avaluació de competències professionals

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en una entrevista estructurada a la persona aspirant en relació amb l'exercici de les funcions pròpies de la categoria, en la qual s'avaluarà el grau d'adequació al perfil de competències professionals que consta a l'annex 4.

El Tribunal Qualificador, per a la realització i l'avaluació d'aquesta prova, podrà comptar amb personal assessor especialista, amb veu però sense vot, el qual l'assistirà en el transcurs de l'entrevista, i n'emetrà l'informe tècnic corresponent de cada aspirant.

El Tribunal Qualificador, degudament constituït designarà un membre per realitzar l'entrevista amb l'assistència de l'assessor especialista, que podrà conduir-la. Finalitzada l'entrevista, n'emetrà l'informe tècnic, amb el vistiplau del membre del Tribunal Qualificador present, que el traslladarà al Tribunal Qualificador perquè l'avaluï i n'aprovi el resultat.

Per a la valoració d'aquesta prova, el Tribunal Qualificador tindrà en compte les conductes laborals manifestades durant l'entrevista per a cadascuna de les sis competències professionals descrites en l'annex 4. La qualificació de la prova serà d'apte o no apte.

La durada de l'entrevista serà de 60 minuts aproximadament per a cada aspirant.

6.1.4 Quarta prova: prova mèdica

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals mèdics col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions pròpies de la categoria de sotsinspector/a (subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 7 d'aquesta convocatòria.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració sensorial, l'aparell locomotor, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori, el sistema nerviós i exploració mèdica general a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la categoria de sotsinspector/a (subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 7 d'aquesta convocatòria.

Cadascuna de les proves a realitzar es farà en una única crida en els dies i les hores que es determinin.

A l'inici de la prova, les persones participants han d'emplenar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no empleni aquest qüestionari, així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades comporta la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

Les persones participants incloses en alguna de les causes d'exclusió mèdica establertes a l'annex 7 quedaran excloses de la convocatòria.

A fi de determinar la qualificació de la quarta prova, només es tenen en compte els resultats de les proves dutes a terme en el moment de realització de les proves pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador, i els seus resultats sempre s'han de referir al moment del reconeixement mèdic. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica, en relació amb les causes d'exclusió abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona participant.

La realització de la prova mèdica implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats corresponents es posin a disposició del Tribunal Qualificador per tal que serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

6.1.5 Cinquena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la quarta prova, prova mèdica, i que no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i de llengua castellana requerits per la convocatòria.

Aquesta prova consta de dos exercicis: un exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d'avaluació de coneixements de llengua castellana.

a) Primer exercici: llengua catalana.

Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

a.1) Exempció.

Estan exempts de fer aquest exercici els qui acreditin que posseeixen algun dels documents que s'especifiquen a continuació:

- Certificat de nivell de suficiència de català C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. L'Ordre esmentada es pot consultar a través de l'adreça d'internet següent:

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament
/arxius/ens_equiv.pdf

- Documentació que acrediti que la persona participant ha obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que ha superat la prova esmentada en altres processos corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017.

Les persones participants que hagin obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior han d'aportar una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagin participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han obtingut plaça.

Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2017 ho han d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan convocant, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en què han participat, l'any de l'oferta d'ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que han superat la prova.

Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, no serà necessària l'acreditació documental esmentada, tot i que caldrà indicar el nom del departament i el número de registre de la convocatòria a l'apartat corresponent de la sol·licitud.

a.2) Descripció.

L'exercici de llengua catalana consta de dues parts: consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, de les persones assessores especialistes designades, les proves següents:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa o una exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona.

a.3) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Per ser declarat apte en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

b) Segon exercici: llengua castellana.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

b.1) Exempció.

Estan exemptes de fer aquest exercici les persones que, sense tenir la nacionalitat espanyola, acreditin la possessió d'algun dels documents següents:

- Certificat conformement han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma d'espanyol (C2) d'acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, i per la disposició final primera del Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a obtenir-lo.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

També queden exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones participants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.

b.2) Descripció.

L'exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

b.3) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

c) Termini i forma de l'acreditació documental del nivell de llengua catalana i de llengua castellana.

Per ser declarades exemptes de la realització dels exercicis d'avaluació de coneixements de llengua catalana i, si escau, llengua castellana, les persones participants han de presentar, en els llocs indicats a l'annex 5, la documentació acreditativa d'alguns dels documents detallats en els punts anteriors.

L'acreditació d'aquesta documentació s'ha de fer en el termini que s'indica a continuació: amb la publicació de les qualificacions de la segona prova, aptitud física, s'obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar aquesta documentació acreditativa. Per a les persones participants membres del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es comprovarà d'ofici mitjançant les dades que consten en el Registre General de Personal i, per tant, no caldrà que presentin aquesta documentació.

d) Llistes de persones participants convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

El Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de persones participants que han de realitzar la prova de llengua catalana i de llengua castellana juntament amb la publicació de les qualificacions de la tercera prova: avaluació de competències professionals. Aquestes llistes s'elaboren a partir de les dades sobre acreditacions de coneixements de llengua catalana i llengua castellana que consten en el Registre General de Personal i la documentació aportada en el termini indicat a l'apartat anterior.

Les persones que consten en aquesta llista disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la seva publicació, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa corresponent.

El Tribunal Qualificador publicarà, si escau, la llista definitiva de participants que han de fer la prova de llengua catalana i de llengua castellana al mateix temps que es facin públiques les qualificacions de la quarta prova: prova mèdica.

6.1.6 Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició

La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la suma de les qualificacions obtingudes en els exercicis de la primera prova (coneixements teòric-pràctics), sempre que hagin estat declarades aptes en les proves restants que conformen la fase d'oposició.

6.2 Segona fase: fase de concurs

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren, fins a un màxim de 24,62 punts, els mèrits següents:

6.2.1 Treball desenvolupat

Els serveis prestats es valoren fins a un màxim de 12,62 punts. El temps de serveis prestats a les categories que el Tribunal Qualificador consideri que les seves funcions poden ser homòlogues a les funcions de qualsevol de les categories del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol Administració Pública es valoren d'acord amb el barem següent:

   - Categoria d'agent major de l'escala bàsica o funcions homòlogues: 0,15 punts per mes complet de serveis.

   - Categoria d'agent de l'escala bàsica o funcions homòlogues: 0,10 punts per mes complet de serveis.

   - Categoria d'agent auxiliar de l'escala auxiliar o funcions homòlogues: 0,06 punts per mes complet de serveis.

El temps de serveis prestats a categories laborals corresponents a tasques homòlogues a categories del Cos d'Agents Rurals es valorarà d'acord amb el barem següent:

   - Categoria de tècnic especialista guarda major de reserva de fauna (grup C1): 0,07 punts per mes complet de serveis.

   - Categoria de guarda de reserva de fauna (grup D1): 0,04 punts per mes complet de serveis.

A aquests efectes, es computa un mes com a 30 dies naturals. No es tenen en compte els períodes inferiors a un mes ni els serveis prestats simultàniament. Es valoren els serveis efectius prestats i reconeguts per l'òrgan competent a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i disposicions concordants. En tot cas, si la suma dels períodes inferiors a un mes supera el còmput de 30 dies, es valorarà aquest temps en la categoria inferior corresponent a aquest període.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

6.2.2 Titulacions acadèmiques

Les titulacions acadèmiques oficials es valoren fins a 5 punts, d'acord amb la distribució següent:

a) Posseir un doctorat es valora amb 5 punts.

b) Posseir un màster universitari oficial es valora amb 4 punts.

c) Posseir una llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau es valora amb 3 punts.

d) Posseir una diplomatura universitària o equivalent, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica es valora amb 2 punts.

Es valoren les titulacions oficials universitàries de grau, màster universitari i doctor, regulades pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

No es valora la titulació aportada com a requisit de participació, excepte si la persona ha participat en aquesta convocatòria amb una llicenciatura o un grau, cas en què es valora amb 1 punt.

No es valoraran com a mèrit les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit o requisit, a excepció del doctorat o màster universitari oficial. En el cas que una persona disposi de més d'una titulació del mateix nivell, només se'n valorarà una.

6.2.3 Competència en tecnologies de la informació i la comunicació

Es valora fins a 3 punts, com a màxim, d'acord amb el barem següent:

a) El certificat ACTIC de nivell bàsic es valora amb 1 punt.

b) El certificat ACTIC de nivell mitjà es valora amb 2 punts.

c) El certificat ACTIC de nivell avançat es valora amb 3 punts.

Només es valorarà el nivell de coneixements més alt assolit per la persona participant.

6.2.4 Coneixements de llengua catalana

Els coneixements de la llengua catalana de nivell superior de català (C2) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalents es valoren amb 2 punts.

Les equivalències al nivell esmentat s'estableixen segons el que disposa l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

6.2.5 Coneixements d'idiomes estrangers

Pels coneixements d'idiomes estrangers s'atorga fins a 2 punts, com a màxim, distribuïts de la manera següent:

a) El nivell avançat (B2) o equivalent es valora amb 1 punt cadascun.

b) El nivell de domini funcional efectiu (C1) o equivalent es valora amb 1,5 punts cadascun.

c) El nivell de domini (C2) o equivalent es valora amb 2 punts.

Els nivells indicats corresponen als nivells comuns de referència per a les llengües inclosos al MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües) aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001. Únicament es valoraran els certificats d'idiomes emesos per entitats reconegudes d'acord amb la normativa vigent.

En el cas que la persona participant disposi de més d'un certificat del mateix idioma, es valorarà únicament el nivell més alt assolit.

6.2.6 Acreditació dels mèrits de la fase de concurs

Treball desenvolupat (base 6.2.1):

En el cas de serveis prestats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, es valoraran d'ofici mitjançant les dades que consten en el Registre General de Personal i, per tant, no caldrà que es presenti cap documentació.

En el cas de serveis prestats en altres administracions, s'hauran d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en qui delegui. Així mateix, hi ha de constar el cos o l'escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

A les certificacions, hi haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan de l'Administració corresponent que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en qui delegui, així com l'acte de delegació que habilita aquest últim i el diari o butlletí oficial en què s'hagi publicat.

Titulacions acadèmiques (base 6.2.2), Competència en tecnologies de la informació i la comunicació (base 6.2.3), Coneixements de llengua catalana (base 6.2.4) i Coneixements d'idiomes estrangers (base 6.2.5):

Per a les persones participants membres del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es comprovarà d'ofici mitjançant les dades que consten en el Registre General de Personal i, per tant, no caldrà que es presenti aquesta documentació. Així mateix, hauran de comprovar l'exactitud dels mèrits incorporats i podran sol·licitar l'esmena de la informació que considerin convenient dins del període que determini el Tribunal Qualificador.

Les persones participants membres del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya que no tinguin actualitzat el Registre General de Personal i que hagin d'aportar nova documentació, i les persones participants que no formin part d'aquest cos han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguin dins del període que determini el Tribunal Qualificador.

6.2.7 Consideracions generals de la fase de concurs.

Tots els mèrits que conformen aquesta fase es valoraran fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini corresponent.

La documentació acreditativa dels mèrits continguts en aquesta fase s'ha de presentar, si escau, en els llocs indicats a l'annex 5, amb el model normalitzat de sol·licitud de declaració de mèrits que es publicarà en els llocs indicats a la base 5.2, en el termini que s'indica a continuació:

Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils per presentar la documentació acreditativa dels mèrits de la fase de concurs a partir de l'endemà de la publicació dels resultats de la quarta prova (prova mèdica). S'entendran degudament al·legats els mèrits respecte dels quals les persones participants sol·licitin dins el termini escaient l'emissió del certificat corresponent. La valoració dels mèrits al·legats es farà d'acord amb les dades que es certifiquen.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.

Un cop es publiqui la valoració provisional de la fase de concurs, les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta valoració, per presentar-hi les al·legacions que considerin oportunes.

Un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, el Tribunal Qualificador farà pública la valoració definitiva dels mèrits que hagin acreditat les persones participants en la fase de concurs. Amb aquesta publicació, també es faran públiques:

- La puntuació total de la fase d'oposició pel torn lliure i pel torn de promoció interna, d'acord amb el que estableix la base 6.1.6.

- La llista de persones participants ordenades de més a menys puntuació del torn lliure i del torn de promoció interna, d'acord amb la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i en la fase de concurs.

- La llista de persones proposades per realitzar la fase formativa (curs selectiu) a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, així com la data d'inici del curs selectiu esmentat.

Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'acumularan al torn lliure i a l'inrevés.

6.2.8 Criteris de resolució d'empats.

El nombre de persones participants proposades per a la realització de la fase formativa (curs selectiu) no podrà superar el de les places objecte de la convocatòria. En cas d'empat en la puntuació global, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

- En primer lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en el total de la fase d'oposició.

- En segon lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en el primer exercici de la primera prova (qüestionari de coneixements) i si continua l'empat, la puntuació més alta en el segon exercici de la primera prova (coneixements i situacions pràctiques).

- En darrer lloc, la persona que obtingui la puntuació més alta en els mèrits de la fase de concurs d'acord amb l'ordre establert en aquestes bases:

a) Puntuació més alta en el treball desenvolupat.

b) Puntuació més alta en les titulacions acadèmiques.

c) Puntuació més alta en competència en tecnologies de la informació i la comunicació.

d) Puntuació més alta en coneixements de llengua catalana.

e) Puntuació més alta en coneixements d'idiomes estrangers.

Si una de les persones proposades per a la realització del curs selectiu és declarada exclosa del procés selectiu, el Tribunal Qualificador podrà proposar la persona participant següent segons el torn i l'ordre de puntuació final obtingut en el concurs oposició fins a completar el nombre de places convocades.

6.3 Abans de l'inici de la fase formativa, les persones participants que no pertanyin al Cos d'Agents Rurals seran nomenades funcionàries en pràctiques de la categoria de sotsinspector/a del Cos d'Agents Rurals. Les persones funcionàries del Cos d'Agents Rurals han de sol·licitar una llicència per estudis.

Durant la fase formativa, les persones participants percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup A, subgrup A2.

En cas que la persona participant ja disposi de la condició d'empleada d'alguna Administració pública, podrà optar en aquesta fase entre percebre les retribucions establertes al paràgraf anterior o bé les corresponents al seu lloc de procedència. Aquesta opció s'ha d'adoptar amb caràcter previ a l'inici del curs selectiu i s'ha de comunicar a l'òrgan competent.

6.3.1 Acreditació de requisits per al nomenament com a funcionari en pràctiques

Durant la realització de la fase formativa i la fase de pràctiques, les persones participants que no provinguin del Cos d'Agents Rurals tindran la consideració de funcionàries en pràctiques. Per poder efectuar aquest nomenament, es farà pública la relació de persones aspirants de les quals no s'hagi pogut comprovar, en els registres corresponents, els requisits per participar en el procés de selecció amb indicació de la documentació que han d'aportar.

Aquestes persones aspirants disposaran d'un termini de vint dies hàbils a comptar de la data de publicació de la proposta de persones convocades al curs per tal presentar la documentació requerida, que acredita els requisits de participació, d'acord amb la informació següent:

a) Document nacional d'identitat, en vigor, o del document oficial acreditatiu de la personalitat, en vigor, en el cas que no es tingui la nacionalitat espanyola.

b) Documentació que acrediti la seva nacionalitat en el cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Les persones participants que estiguin incloses en algun dels supòsits que preveu el segon paràgraf de la base 2.1.a) han de presentar la documentació corresponent expedida per les autoritats competents que acrediti, respecte del nacional espanyol o de l'Estat membre de la Unió Europea, el seu vincle de parentiu, el fet de viure-hi a càrrec pel que fa als descendents més grans de vint-i-un anys, així com, pel que fa al cònjuge i descendents del cònjuge, una declaració jurada o promesa segons la qual no hi ha separació de dret.

c) Documentació que acrediti estar en possessió de la titulació d'acord amb el que s'estableix a la base 2.1.c). En el cas que es desitgi fer ús de la dispensa de titulació pel torn de promoció interna, d'acord amb la base 2.2.c), caldrà sol·licitar-la mitjançant l'imprès normalitzat a tal efecte.

d) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública. Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant documentació expedida per les autoritats competents del seu país, que no estan inhabilitades o en situació equivalent ni han estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

e) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització que estableix l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

f) Documentació que acrediti estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

g) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

h) Certificat d'antecedents penals del Registre Central de Penats, en cas que s'hagi manifestat la voluntat expressa contrària al fet que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació demani aquesta documentació al registre corresponent.

Les persones participants proposades pel Tribunal Qualificador que no presentin la documentació necessària dins el termini dels vint dies naturals, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'òrgan convocant, i les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser nomenades funcionàries en pràctiques, seran declarades excloses del procés selectiu i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat.

6.4 Tercera fase: fase formativa. Curs selectiu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

El curs selectiu de caràcter obligatori, amb una durada de 400 hores lectives, versarà sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

El curs es dividirà en diferents mòduls formatius. Un d'aquests mòduls inclourà la realització d'una prova de personalitat, obligatòria i eliminatòria, que consistirà en la resolució d'una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions de sotsinspector/a. El Tribunal Qualificador fixarà la durada d'aquesta prova que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

Quedaran excloses del procés selectiu les persones participants que durant aquesta fase del procés perdin la condició d'alumne d'acord amb el que estableixi l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La realització de la fase formativa no dona dret a percebre cap tipus d'indemnització per raó del servei.

Les participants que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill podran sol·licitar l'ajornament de la realització del curs selectiu fins al proper curs selectiu corresponent a una nova convocatòria de selecció de la mateixa categoria a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la valoració de l'aprofitament de la formació, certificarà l'aptitud de les persones participants mitjançant la qualificació d'apte o no apte i comunicarà al Tribunal Qualificador les seves decisions. Per tal d'obtenir la qualificació com a apte, caldrà superar cadascun dels mòduls del curs i la prova de personalitat. La superació de la fase de formació selectiva suposarà l'assoliment dels coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per dur a terme les funcions de sotsinspector/a de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

6.5 Quarta fase: període de pràctiques

Les persones participants que hagin superat el curs selectiu accediran al període de pràctiques, que consisteix en la realització de 640 hores de pràctiques de servei efectiu a les dependències que determini la Direcció General dels Agents Rurals.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, les persones funcionàries encarregades de les persones participants, juntament amb els caps de les unitats orgàniques on la persona participant hagi realitzat el període de pràctiques, emetran un informe d'avaluació de les pràctiques de cada persona participant, la qual podrà fer-hi les al·legacions que consideri oportunes.

Aquest informe d'avaluació i la documentació adjunta, si escau, formaran l'expedient d'avaluació de pràctiques de la persona participant, i s'haurà de trametre al Tribunal Qualificador perquè estableixi la qualificació d'apte o no apte, en funció dels criteris d'avaluació prèviament aprovats. La qualificació de no apte ha d'anar acompanyada del corresponent informe motivat, i comportarà l'exclusió del procés selectiu.

Estaran exemptes de realitzar el període de pràctiques les persones que participin pel torn de promoció interna.

Durant la fase de pràctiques les persones participants percebran les retribucions bàsiques i les retribucions complementàries establertes per a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, grup A, subgrup A2.

 

7. Proposta de nomenament

L'ordre definitiu de les persones participants que han superat el procés selectiu es determinarà sumant la puntuació obtinguda en les dues primeres fases. El Tribunal publicarà les llistes definitives de les persones participants que hagin superat el procés selectiu d'acord amb les places objecte de la convocatòria i en funció del torn de participació, per ordre de puntuació final, les quals seran proposades per al seu nomenament com a sotsinspector/a del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. El nombre de persones participants proposades per al seu nomenament no podrà superar el nombre de places convocades.

 

8. Assignació de destinacions i nomenament de funcionaris

Un cop el Tribunal Qualificador aprovi i faci pública la proposta de nomenament tal i com estableix la base 7, es procedirà a l'adjudicació definitiva dels llocs de treball vacants, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu (fase d'oposició i fase de concurs).

A aquests efectes, optaran en primer lloc a les places ofertes les persones participants que accedeixen pel torn de promoció interna, i en segon lloc, les del torn lliure.

El Tribunal Qualificador elevarà a l'òrgan convocant la proposta de persones participants que han superat el procés selectiu per ser nomenades funcionàries. La persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació emetrà la resolució corresponent de nomenament de funcionaris/àries que es publicarà al DOGC.

 

9. Presa de possessió

Les persones funcionàries nomenades disposaran d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de nomenament al DOGC, per efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió davant l'òrgan competent en matèria de personal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comporta la pèrdua de tots els drets respecte del procés, llevat dels casos de força major, que seran comprovats degudament i valorats per l'Administració.

 

10. Règim d'impugnacions i al·legacions

Contra les resolucions definitives de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit del Tribunal Qualificador que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan competent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit del Tribunal Qualificador no inclosos en el punt anterior, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Annex 2

 

Temari General

- Resolució PDA/2196/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat (DOGC núm. 7716, de 01.10.2018).

 

Temari Específic

- Resolució ARP/2763/2016, de 28 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7262, de 07.12.2016).

 

 

Annex 3

Funcions

 

Les funcions de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals són les establertes a l'article 10.1.b) de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals a més de les generals incloses al capítol II i les especialitzades incloses al capítol III, i les que consten en el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

 

 

Annex 4

Perfil de competències professionals de la categoria de sotsinspector/a del Cos d'Agents Rurals

 

1.- Presa de decisions.

Tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són més viables per a la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels possibles efectes i riscos, així com de les possibilitats d'implementació, tant si ha de prendre directament les decisions com si les ha de proposar.

2.- Capacitat d'anàlisi.

Explicar tècnicament un problema o una situació determinada en l'àmbit de la seva especialitat, identificant-ne les causes i predient-ne les conseqüències.

3.- Planificació i organització del treball.

Tenir capacitat per ordenar i prioritzar les tasques, accions i projectes a desenvolupar, per tal d'assolir els resultats esperats, en el termini adequat, amb qualitat i emprant els recursos necessaris.

4.- Treball en equip.

Participar o col·laborar amb l'equip de treball, a tots els nivells jeràrquics, integrant-se i implicant-se activament amb tots els col·laboradors, buscant en tot moment una mateixa visió per aconseguir uns objectius comuns, vinculats amb els de l'organització.

5.- Gestió de conflictes.

Controlar i regular les emocions i la pròpia conducta davant de situacions d'alt nivell d'ansietat o conflicte real o potencial en el desenvolupament de les funcions, tot mantenint un comportament calmat en situacions d'estrès, provocació, oposició i hostilitat.

6.- Flexibilitat.

Adaptar-se a les diferents situacions que se li plantegen, a entorns canviants, als diferents procediments i a les noves exigències.

 

 

Annex 5

Tramitació de les sol·licituds, taxa i mitjans de pagament

 

1. Termini i presentació de sol·licituds

La sol·licitud s'ha d'adreçar a la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, a través d'un dels canals següents:

a) Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits Gencat, accedint a l'adreça següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

Les persones interessades poden comptar també amb l'assistència tècnica i material (tramitació atesa) per presentar la sol·licitud a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) següents:

Oficina d'Atenció Ciutadana a Barcelona (c. Sant Honorat, 1-3).

Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1).

Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida (c. de Lluís Companys, 1).

Oficina d'Atenció Ciutadana a Tarragona (c. de Sant Francesc, 3, entresol).

Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre (pl. de Gerard Vergés, 1 al c. de Montcada, cantonada c. de Benasquer, de Tortosa).

Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya (pl. del Rec, 5, de Puigcerdà).

En cas de sol·licitud telemàtica, la persona aspirant dona el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, pot donar el consentiment perquè l'òrgan convocant, l'Oficina de Selecció de Personal de la Direcció General de Funció Pública i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d'ofici a partir de les dades que consten en el Registre General de Personal, en la base de dades de convocatòries de selecció i a partir de les dades de què disposen les administracions publiques. Quan no es puguin verificar les dades, les persones aspirants hauran de presentar la documentació corresponent d´acord amb el que determinen aquestes bases.

Les dades personals de les persones aspirants s'incorporaran al tractament “Convocatòries de selecció de personal”, segons les especificacions següents:

Identificació del tractament: convocatòries de selecció de personal. Responsable del tractament: Direcció General de Funció Pública, contacte: Oficina de Selecció de Personal (bustia.oficinaseleccio@gencat.cat). Delegat de protecció de dades, contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat, Via Laietana, 26, 08003 Barcelona. Finalitat: gestionar els processos de selecció de personal funcionari de la Generalitat de Catalunya i elaborar estudis i informes de gènere. Conservació de les dades: les dades es mantenen en el sistema indefinidament, llevat que l'interessat en sol·liciti la supressió. Legitimació: missió en interès públic o exercici de poders públics. Destinataris: no se cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de les dades al responsable del tractament, carrer de Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona, bustia.oficinaseleccio@gencat.cat; també es pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat.

b) Presencial: mitjançant el model de sol·licitud d'admissió en suport paper, que es pot obtenir al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació mitjançant l'adreça http://agricultura.gencat.cat/
convocatoriesagentsrurals
i que es pot presentar al Registre General del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Gran Via de les Corts Catalanes, 612, 08007 Barcelona), als Serveis Territorials a la Catalunya Central (c. de la Llotja, s/n, Recinte Firal del Sucre, primera planta, 08500 Vic), als Serveis Territorials a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1 Edifici de la Generalitat 17002 Girona), als Serveis Territorials a Lleida (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida), als Serveis Territorials a Tarragona (av. Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona), als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (pl. Gerard Vergés, 1, edifici Generalitat Tortosa, 43500 Tortosa).

Així mateix, són vàlides les sol·licituds presentades en els registres dels òrgans o les oficines que preveuen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas que s'opti per la presentació en suport paper, és imprescindible que la sol·licitud de participació estigui signada per la persona participant. La manca de signatura comporta l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

En cas de sol·licitud presencial, la persona aspirant dona el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, pot donar el consentiment perquè l'òrgan convocant i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d'ofici a partir de les dades que consten en el Registre General de Personal i a partir de les dades de què disposen les administracions publiques. Quan no es puguin verificar les dades, les persones aspirants hauran de presentar la documentació corresponent d'acord amb el que determinen aquestes bases.

Les dades personals de les persones aspirants s'incorporaran al tractament “Processos de selecció i provisió”, segons les especificacions següents:

Identificació del tractament: processos de selecció i provisió. Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona (sdgrecursos.daam@gencat.cat). Delegat de protecció de dades, contacte: dpd.agricultura@gencat.cat, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona. Finalitat: gestionar els processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i interí del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Legitimació: Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals. Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers excepte en els casos previstos per la llei. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant el responsable del tractament, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona (sdgrecursos.daam@gencat.cat); també es pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat. Més informació: si voleu ampliar aquesta informació, consulteu l'apartat “Protecció de Dades” del web del Departament.

 

2. Dades de la sol·licitud

En el model de sol·licitud s'han de fer constar totes les dades personals i les relatives al procés de selecció, tenint en compte les especificacions següents:

a) Torn de participació: promoció interna o lliure accés.

b) Titulació al·legada com a requisit: grau, diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. En el cas de promoció interna, cal indicar dispensa de titulació, si s'escau.

c) Coneixements de llengua catalana i de llengua castellana: cal fer constar el nivell de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, així com l'organisme emissor dels documents acreditatius, o bé indicar algun dels supòsits que comporten el compliment d'aquest requisit, tal com s'especifica en la sol·licitud.

d) Exempcions: cal fer constar, si escau, el motiu que dona dret a l'exempció del pagament de la taxa.

e) Bonificacions: si s'està en alguna de les situacions que donen dret a la bonificació de la taxa d'inscripció, cal fer constar el número del títol de família nombrosa especial o general o monoparental i la data final de validesa.

A més de les dades consignades en els apartats anteriors, en les sol·licituds en suport paper cal fer constar l'import de la taxa d'inscripció, segons la situació que correspongui de conformitat amb el punt 4.1 d'aquest annex.

 

3. Autoritzacions per acreditar les situacions d'exempció i bonificació de la taxa

Les persones participants poden autoritzar l'òrgan convocant a fer les comprovacions necessàries per acreditar les situacions d'exempció i de bonificació de l'import de la taxa. En cas contrari, les persones participants han de presentar la documentació acreditativa de les situacions al·legades en els llocs de presentació que consten al punt 1 d'aquest annex dins el termini de presentació de sol·licituds.

Si amb la comprovació de les dades declarades per restar-ne exempt o per obtenir bonificació de l'import de la taxa no queda degudament validada la situació que hi dona dret, caldrà que dins el termini d'esmenes i al·legacions següents a la publicació de la llista provisional de persones participants admeses i excloses es presenti la documentació acreditativa, o bé es faci el corresponent pagament de la taxa. En cas contrari, la persona participant restarà exclosa de la convocatòria.

 

4. Taxa d'inscripció.

4.1 Import de la taxa.

L'import de la taxa és el corresponent al que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i altra normativa vigent, en l'import resultant de l'aplicació corresponent a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya vigents en el moment de publicació de la convocatòria, i que es detalla a l'Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents de l'any 2017 corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge:

a) Ordinari: 54,50 euros.

b) Amb bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 43,60 euros.

c) Amb bonificació per membre de família nombrosa o monoparental de categoria general: 38,15 euros.

d) Amb bonificació per membre de família nombrosa o monoparental de categoria especial: 27,25 euros.

e) Amb bonificació per membre de família nombrosa o monoparental de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 27,25 euros.

f) Amb bonificació per membre de família nombrosa o monoparental de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 16,35 euros.

Estan exemptes de fer el pagament de la taxa les persones que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, es trobin en situació d'atur i compleixin les dues condicions següents:

- Estar inscrit en una oficina de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal com a demandant d'ocupació no ocupat.

- No percebre cap prestació econòmica.

4.2. Mitjans de pagament.

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'especifiquen a continuació:

a) En línia amb targeta bancària, a través de la plataforma Tràmits Gencat, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, emplenant directament l'apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”.

b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció en suport telemàtic a Tràmits Gencat. La carta de pagament s'ha d'imprimir, i la taxa s'ha d'abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

c) Transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic. De manera excepcional, si no es fa el pagament per algun dels mitjans esmentats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'hi ha de fer constar el nom i els cognoms de la persona participant, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria (233) i s'haurà de presentar el resguard corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds en els llocs de presentació de sol·licituds indicats al punt 1 d'aquest annex.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa d'inscripció o el fet de no acreditar, si escau, l'exempció o la bonificació de la taxa determinen l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

El pagament de la taxa a l'entitat bancària no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud de participació en el termini i la forma escaients.

No s'escau la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per una causa imputable a la persona participant.

 

 

Annex 6

Aptitud física

 

Cursa llançadora

Objectiu: Valorar la resistència aeròbica de la persona participant.

a) Posició inicial. La persona aspirant es col·locarà darrere la línia de sortida a 1m, aproximadament, de distància entre aspirants.

b) Es posarà en marxa l'enregistrament sonor. En sentir el senyal de sortida, la persona aspirant s'haurà de desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la, pivotar i, quan s'escolti el senyal següent, tornarà cap a l'altra línia, pel mateix carrer, sense entorpir els altres participants. Aquesta situació es repetirà durant tot el test. S'ha d'intentar seguir el ritme progressiu marcat pel so.

c) La persona participant repetirà constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indicat per l'enregistrament sonor. En aquest moment, s'haurà de retirar en direcció a la línia des d'on hagi iniciat l'exercici i lliurarà la seva targeta al controlador.

Normes:

-Les persones participants estan obligades a retirar-se de l'exercici quan els ho indiquin els controladors.

-S'ha de trepitjar la línia abans o just en el moment en què soni el senyal sonor.

-La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia oposada fins que no hagi sentit el senyal sonor.

-La persona participant no pot fer girs circulars durant el canvi de sentit, sinó que ha de pivotar.

Valoració:

Es realitzarà un únic intent. S'anotarà l'últim període (també anomenat “palier”) anunciat abans que la persona participant perdi el ritme del senyal sonor.

Unitats:

S'enregistrarà en períodes i mitjos períodes.

 

Circuit d'agilitat (veure imatge del circuit)

Objectiu: valorar l'agilitat de la persona participant.

 

file

 

a) Posició inicial. La persona participant iniciarà l'exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i glutis darrere la línia de sortida (0).

b) Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici.

Sortirà corrents fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d'un matalàs i farà una tombarella amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs (1). A continuació, es dirigirà cap a la primera tanca (2), deixant-la al costat esquerre, fins a ultrapassar-la i passarà per sota d'ella. Correrà després cap al plint d'aproximadament 1 m d'alçada (3), que haurà de sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca (4), que passarà directament per darrere, girarà cap a la dreta i passarà per sota d'ella. Anirà frontalment cap a la primera tanca (5), que haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 cm, homes 90 cm).

c) S'aturarà el cronòmetre en el moment en què la persona participant faci contacte amb un peu a terra, darrera la tanca, i es registrarà el temps emprat.

Normes:

a) No es podrà trepitjar la línia de sortida, no es podrà sortir abans del senyal del testador i s'haurà d'estar correctament col·locat abans de començar l'exercici.

b) La tombarella s'haurà de fer sobre l'eix transversal del tronc (no és correcta la tombarella tipus judo) i sortirà del matalàs després de traspassar el con que marca la sortida.

c) En el transcurs de l'exercici no es podrà tombar o desplaçar (horitzontalment o verticalment) cap obstacle.

d) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com s'explica en aquesta descripció.

e) Qualsevol incompliment d'algun dels elements de l'exercici descrits en el desenvolupament d'aquest protocol farà que l'exercici sigui considerat nul.

Valoració:

La persona participant disposa de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps (en segons i dècimes de segon) d'ambdós. Si aquests dos intents, no consecutius, són nuls, no hi haurà possibilitat d'un tercer intent i l'exercici també serà nul. Es considerarà apte sempre que no se superi el temps màxim establert tenint en compte la taula d'exigència.

 

Pressió sobre banc

Objectiu: mesurar la força i la resistència de la musculatura de l'extremitat superior de la persona participant.

a) Posició inicial. La persona participant es posarà en decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus recolzats a terra.

b) Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici des de la posició de braços estirats.

c) La persona participant haurà d'aixecar el pes i fer tantes repeticions com sigui possible en un temps màxim d'un minut.

d) L'aixecament s'efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament superior a la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.

e) L'exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització d'un minut o per voluntat de la persona participant.

Normes:

a) La repetició no serà vàlida si no s'estenen totalment els colzes o la barra no toca al pit en la flexió dels colzes. No està permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica.

b) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix nombre que l'anterior en cas d'una repetició no vàlida.

c) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

d) El pes a aixecar serà diferent per a homes i dones. El pes per als homes serà de 40 kg, i de 30 kg per a les dones.

Valoració:

La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada.

S'anotarà el nombre total de repeticions vàlides realitzades en un temps màxim d'un minut.

 

Exercici aquàtic

Objectiu: Valorar la capacitat d'adaptació de la persona participant al medi aquàtic.

a) Posició inicial. La persona participant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del controlador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici.

b) Consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l'estil que esculli la persona participant. En sentir el senyal acústic, saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de manera seguida i sense fer cap interrupció o parada en el trajecte, a excepció de les piscines de 25 m, en què haurà de tocar la paret i fer un gir.

c) El cronòmetre s'aturarà en el moment en què la persona participant toqui amb la mà la paret corresponent al final dels 50 m.

Normes:

El fet que la persona participant no nedi tot el recorregut establert (50 m), no faci tot el recorregut de manera continuada, avanci ajudant-se de la paret, obstrueixi o molesti un altre nedador o efectuï dues sortides falses implicarà la seva exclusió de l'exercici. S'entén per sortida falsa el fet de començar l'exercici abans de l'ordre de sortida.

El vestit i la gorra de bany són obligatoris per fer aquest exercici. Només es permet la utilització d'ulleres de natació.

Valoració:

La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada i s'anotarà el temps emprat (en segons i dècimes de segon). Es considerarà apte sempre que no se superi el temps màxim establert tenint en compte la taula d'exigència.

Taula d'exigència dels exercicis físics:

 

  Cursa llançadora Circuit d'agilitat Pressió sobre banc Exercici aquàtic

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Edat igual o inferior a 29 anys

8

6,5

15,5

18,8

31

31

58

65

Edat de 30 a 35 anys

7,5

6

16

19,3

27

27

63

70

Edat de 36 a 41 anys

7

5,5

16,5

19,8

23

23

68

75

Edat de 42 a 47 anys

6,5

5

17

20,3

19

19

73

80

Edat de 48 a 53 anys

6

4,5

17,5

20,8

15

15

78

85

Edat igual o més gran de 54 anys

5,5

4

18

21,3

11

11

83

90

 

 

Annex 7

Exclusions mèdiques

 

1. Constitució física

Serà excloent un índex de massa corporal inferior a 18,5 o superior a 30.

En cas que s'observi un desenvolupament muscular important, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.

L'índex de massa corporal s'estima mitjançant l'índex de Quetelet (pes en kg dividit per l'alçada al quadrat en metres).

2. Oftalmologia

Agudesa visual llunyana binocular inferior a 0,8. S'accepta ús de correcció.

Agudesa visual llunyana monocular inferior a 0,6. S'accepta ús de correcció.

Alteracions del camp visual.

Retinopatia.

Hemeralopia.

Diplopia.

Discromatòpsies: es mesuraran pel test d'Ishihara, i a criteri mèdic es podrà fer el test de Farnsworth-Munsell.

Glaucoma no controlat amb medicació.

Alteracions del cristal·lí.

Alteracions de la còrnia.

Alteracions oculomotores.

Alteracions dels annexos dels ulls, parpelles, aparell lacrimal o conjuntiva que impedeixi la protecció de l'ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

3. Otorrinolaringologia

No s'admetrà audiòfon.

No s'admetran pèrdues d'agudesa auditiva bilateral superiors a:

30 decibels en la freqüència 500 hertzs.

30 decibels en la freqüència 1.000 hertzs.

30 decibels en la freqüència 2.000 hertzs.

30 decibels en la freqüència 3.000 hertzs.

50 decibels en la freqüència 4.000 hertzs.

En tot cas s'aplicarà l'índex ELI (Early Loss Index).

Vertígens i altres alteracions de l'equilibri per patologia vestibular.

Qualsevol alteració de la fonació que dificulti la comunicació verbal, ja sigui directament, ja sigui mitjançant els diferents mitjans de comunicació que s'utilitzen en el desenvolupament de les tasques a realitzar.

Alteracions de la capacitat olfactiva, anòsmies o hipòsmies.

4. Aparell locomotor

Limitació de l'abducció de les extremitats superiors inferior a 120 graus.

Limitació de l'anteversió de les extremitats superiors inferior a 150 graus.

Limitació de la retroversió de les extremitats superiors inferior a 30 graus.

Limitació de la flexió del colze inferior a 100 graus.

Limitació de l'extensió del colze, s'admeten 10 graus.

La pronosupinació de l'avantbraç ha d'estar conservada.

La flexoextensió del canell mínim a 45 graus.

La dinamometria de la mà inferior a 30 quilos en el homes i 25 en les dones a la mà dominant. S'accepta una disminució de 5 unitats en la mà no dominant.

Qualsevol amputació del primer dit o del segon dit d'ambdues mans.

Amputació total o parcial del tercer, quart o cinquè dits que dificulti o pugui comprometre les tasques a realitzar.

Limitació de l'anteversió de les extremitats inferiors inferior a 100 graus.

Limitació de la retroversió de les extremitats inferiors inferior a 10 graus.

Limitació de la flexió del genoll inferior a 120 graus.

L'extensió del genoll ha de ser complerta.

Genu varum amb graus suficients per a indicació quirúrgica.

Genu valgum amb graus suficients per a indicació quirúrgica.

La flexoextensió del turmell mínim a 30 graus.

Limitació de moviments que dificultin caminar, córrer o saltar.

Dits en urpa.

Peu garrell o peu cavus sense línia de continuïtat taló i cap de 5è metatarsià.

Peu pla amb desviació de l'eix peu cama en var o en valg.

Hallux valgus amb signes d'inflamació local, callositats o indicació quirúrgica.

Escoliosi de més de 20 graus.

Hèrnia discal amb limitacions funcionals o repercussió clínica.

No s'admeten dismetries d'extremitats inferiors superiors a 2 centímetres.

Fractures que deixin seqüeles i dificultin la funció.

Osteomielitis.

Osteoporosi.

Artritis.

Luxació recidivant d'espatlla.

No s'admetran pròtesis de maluc, genoll, espatlla o colze.

Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti o dificulti les tasques a realitzar.

5. Aparell digestiu

Hepatopaties de qualsevol tipus.

Pancreatopaties cròniques.

Malaltia inflamatòria crònica intestinal o síndromes de malabsorció.

Hèrnies o eventracions no tractades.

Patologies de l'aparell digestiu, amb o sense intervenció quirúrgica, que presentin seqüeles, que limitin o dificultin les tasques a realitzar.

6. Aparell cardiovascular

Tensió arterial sistòlica superior a 155 mm d'Hg, mesurada després d'un repòs mínim de cinc minuts.

Tensió arterial diastòlica superior a 95 mm d'Hg, mesurada després d'un repòs mínim de cinc minuts.

Insuficiència cardíaca.

Coronariopaties.

Valvulopaties o ser portadors de pròtesis valvulars.

Miocardiopaties de qualsevol etiologia.

Alteracions del ritme o de la conducció. S'admeten les arrítmies sinusals respiratòries i el bloqueig incomplert de branca dreta.

Pericarditis crònica.

Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

Claudicació intermitent i insuficiència arterial perifèrica.

Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques. S'admet cirurgia correctora.

Síncopes i quadres vasovagals de repetició.

7. Aparell respiratori

Disminució de la FVC per sota del 80% del teòric per edat, sexe, pes i alçada.

Disminució del FEV1 o VEMS per sota del 75% del teòric per edat, sexe, pes i alçada.

Pneumotòrax repetitiu.

Síndrome d'apnea del son, trastorns relacionats o altres causes de somnolència diürna.

Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional de la funció respiratòria. MPOC. Bronquitis crònica. Emfisema. Asma bronquial. Atelèctasis. Fibrosi pulmonar.

8. Sistema nerviós central

Parkinson, corea o bal·lisme.

Epilèpsia.

Esclerosi múltiple o d'altres neuropaties degeneratives.

Atàxia o d'altres trastorns del moviment.

Vertigen d'origen central.

Anòsmia o hipoòsmia.

Ictus o seqüeles funcionals d'accidents cerebrovasculars.

Alteracions de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

9. Pell i fàneres

Cicatrius que produeixin limitació funcional.

Hiperhidrosi palmar si té repercussió funcional.

Dishidrosi plantar si té repercussió funcional.

Dermatopies que limitin o dificultin les tasques a realitzar.

10. Sistema endocrí

Diabetis tipus 1.

Diabetis tipus 2 insulinodependent o que precisa tractament amb insulina.

Trastorns de la hipòfisi.

Malaltia de Cushing.

Malaltia d'Addison.

Trastorns del tiroides sense un correcte control farmacològic.

11. Aparell genitourinari

Nefropaties de qualsevol etiologia.

Malformacions, lesions o alteracions del tracte genitourinari.

Litiasis de repetició.

Trasplantament renal.

12. Sistema hematopoètic

Anèmies amb repercussió clínica.

Alteracions de la sèrie blanca.

Trombocitopènies severes o alteracions de la coagulació.

13. Trastorns psiquiàtrics

Retard mental, trastorns de l'aprenentatge o comunicació, de les habilitats motores o del desenvolupament.

Demències de qualsevol etiologia.

Alcoholisme o drogodependència.

Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques.

Alteracions de la conducta, de l'ànim, del pensament, de la conducta alimentària i de la son segons els criteris diagnòstics de malalties mentals incloses en el DSM-V o les seves possibles actualitzacions.

14. Altres

Processos proliferatius o neoplàsics.

Malalties autoimmunes.

Malalties infectocontagioses actives o amb risc de contagi.

Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

Qualsevol altre procés patològic que, a proposta dels serveis mèdics designats pel Tribunal Qualificador, es consideri que limiten o dificulten les tasques a realitzar.

Qualsevol afectació que sigui motiu d'exclusió d'acord amb aquestes bases i que, sent coneguda per la persona participant, no es notifiqui en el qüestionari mèdic orientatiu.