Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Comerç, Consum i Turisme

  • Núm. del document 168/1994

  • Data del document 30/05/1994

  • Data de publicació 22/07/1994

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1924

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

El Consell de la Comunitat Europea va aprovar el 23 de juny de 1990 la Directriu 90/314, relativa als viatges combinats, vacances combinades i circuits combinats, amb l'objectiu d'aproximar les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres pel que fa a aquesta matèria. D'acord amb les competències exclusives que en matèria turística té atorgades la Generalitat de Catalunya, la Directriu esmentada obliga a adequar el Decret 45/1988, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les agències de viatges, i recollir-ne els preceptes.
D'altra banda, en el temps transcorregut des de la publicació del Decret 45/1988 han sorgit noves modalitats de venda que és necessari incorporar i regular per tal d'adequar al màxim la finalitat de la normativa a una realitat que posseeix una dinàmica pròpia.
Així mateix, el present Decret regula, d'acord amb el que estableix l'article 26 de la Llei 3/1993, de 15 de març, de l'Estatut del consumidor, que les informacions i els contractes que facilitin les agències de viatges han d'estar redactats, almenys, en català.
Per tot això, amb l'informe previ de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Capítol 1

Objecte i definicions
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Aquest Decret té per objecte la regulació dels requisits per a l’exercici de l’activitat dels agents de viatges establerts o que prestin serveis en l’àmbit territorial de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

2.1 L’agent de viatges és la persona, física o jurídica que, sota qualsevol forma empresarial, pot comercialitzar i organitzar viatges combinats i que té reservades en exclusiva aquestes activitats. Els agents de viatges poden dur a terme qualsevol activitat d’assessorament, mediació i organització en matèria de serveis turístics.
2.2 Als efectes d’aquest Decret, s’entén per viatge combinat o forfet la combinació prèvia d’almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-quatre hores o inclogui una nit d’estada, i sens perjudici que es puguin facturar per separat els diferents elements d’un mateix forfet:
Primer: el transport, sens perjudici del que estableix la normativa que el regula.
Segon: l’allotjament.
Tercer: altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament que representin una part significativa del viatge combinat.
2.3 La denominació i la condició legal d’agent o d’agència de viatges queden reservades exclusivament als agents de viatges. Aquests són els únics que poden emprar els termes viatge, viatge combinat, paquet turístic o la seva correspondència en qualsevol idioma, en la retolació de les seves activitats.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Requisits per a l'exercici de l'activitat
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

3.1 Els agents de viatges domiciliats a Catalunya han de presentar davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) una declaració responsable que ha de contenir el següent:
a) Dades relatives a la identificació de la persona titular.
b) Identificació de la garantia a què es refereix l’article 7 de la Directiva 90/314/CEE, del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats, fent constar l’import i l’entitat garant.
c) Adreça de l’espai identificat d’atenció presencial al públic, amb indicació expressa de la seva disponibilitat.
3.2 Els agents de viatges establerts en una altra comunitat autònoma o en un altre estat de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment a Catalunya han de presentar davant l’OGE una declaració responsable que ha de contenir les dades que estableixen els paràgrafs a) i c) de l’apartat 1.
3.3 Els agents de viatges habilitats fora de l’àmbit de la Unió Europea que vulguin actuar a Catalunya sense obrir establiment han de presentar davant l’OGE una declaració responsable que ha de contenir les dades que estableixen els paràgrafs a) i b) de l’apartat 1, i en el cas que vulguin obrir un establiment a Catalunya, també les dades que estableix el paràgraf c) de l’apartat 1.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

La presentació de les declaracions responsables a què es refereix aquest Decret que compleixin els requisits establerts per la normativa comporta la inscripció de les dades declarades en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). L’OGE inscriu les dades en l’RTC i lliura a l’agent de viatges un document acreditatiu de la inscripció.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

La persona titular ha de comunicar qualsevol modificació de les dades declarades mitjançant la presentació davant l’OGE de la declaració responsable corresponent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

En el cas que l’agent de viatges vulgui obrir un nou espai identificat d’atenció presencial al públic a Catalunya, ha de presentar una declaració responsable davant l’OGE en la qual consti l’adreça i s’indiqui expressament la seva disponibilitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Qualsevol espai identificat d’atenció presencial al públic de l’agent de viatges ha d’exhibir un rètol en el qual consti clarament el nom del titular i el número d’inscripció en l’RTC. Aquest rètol ha d’estar redactat almenys en català.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Els i les agents de viatges han de donar compliment al que estableixen les disposicions vigents en matèria de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 3

Cessament de l'activitat
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

L’agent de viatges establert a Catalunya que cessi en la seva activitat ha de posar en coneixement de l’OGE, per escrit, que ja no exerceix l’activitat d’agent de viatges, la qual cosa comporta la inscripció immediata de la baixa en l’RTC.
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

L’agent de viatges que tanqui un dels seus espais identificats d’atenció presencial al públic situats a Catalunya ha de posar en coneixement de l’OGE, per escrit, que ja no hi exerceix l’activitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

11.1 Són causes de baixa de la inscripció de l’agent de viatges en l’RTC les següents:
a) En el cas que la persona titular sigui persona jurídica, totes les que preveu l’ordenament jurídic espanyol per a l’extinció de societats.
b) La inactivitat comprovada de l’agent de viatges durant sis mesos.
c) La infracció del deure de comunicar les modificacions que afectin els requisits exigits per a l’exercici de l’activitat.
d) La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada que consti en una declaració responsable a què fa referència aquest Decret.
e) En cas de constituir garantia individual o garantia col·lectiva, la no-reposició de la garantia en la quantia i dins els terminis que preveu l’article 12.
f) En cas de constituir garantia per cada viatge combinat, l’incompliment del que estableix l’article 12.5.
11.2 El procés de baixa de la inscripció de l’agent de viatges en l’RTC seguirà les determinacions que a aquest efecte disposa la legislació de procediment administratiu comú.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 4

Garantia
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

12.1 La garantia a què es refereix l’article 3 ha de respondre, en cas d’insolvència o fallida, del reemborsament dels fons dipositats i de la repatriació del consumidor. Aquesta garantia pot revestir tres formes:
a) Garantia individual: mitjançant aval bancari o pòlissa de caució. Durant el primer any d’exercici de l’activitat, aquesta garantia ha de cobrir un import mínim de 100.000 euros. A partir del segon any d’exercici de l’activitat, l’import d’aquesta garantia ha de ser equivalent, com a mínim, al 3% del volum anual de negocis de l’agent de viatges, i en tot cas l’import no pot ser inferior a 100.000 euros ni superior a 300.000 euros.
Als efectes d’aquest Decret, s’entén per volum anual de negocis el derivat dels ingressos per l’activitat pròpia d’agent de viatges.
b) Garantia col·lectiva: els i les agents de viatges poden constituir una garantia col·lectiva a través de les associacions empresarials legalment constituïdes. La garantia col·lectiva és un fons de garantia per al conjunt d’agents que hi participen.
Les formes de constituir aquesta garantia col·lectiva seran les mateixes que les indicades per a la garantia individual.
La quantia d’aquesta garantia col·lectiva serà d’un mínim del 50% de la suma de les garanties que els agents de viatges individualment considerats haurien de constituir d’acord amb l’apartat anterior. En cap cas l’import global del fons podrà ser inferior a 2.500.000 euros.
La garantia col·lectiva cobrirà a cada agent, com a màxim, un import equivalent a l’establert per la garantia individual, d’acord amb l’apartat anterior.
c) Garantia per cada viatge combinat: l’agent de viatges contracta una assegurança per a cada usuari de viatge combinat.
12.2 En el moment que l’usuari faci el primer pagament a compte del preu del viatge combinat, l’agent de viatges li ha de lliurar un document que identifiqui la garantia constituïda i les dades de contacte de l’entitat garant.
12.3 En el cas que s’executi la garantia individual o la garantia col·lectiva, l’agent estarà obligat a reposar-la en el termini de 15 dies fins a tornar a cobrir la totalitat inicial d’aquesta.
12.4 La garantia individual i la garantia col·lectiva no poden ser cancel·lades durant la tramitació d’un expedient de baixa de la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, ni fins que no hagi passat un any des de la baixa de la inscripció o des que la resolució de baixa de la inscripció sigui ferma.
12.5 La garantia per a cada viatge combinat no pot ser cancel·lada durant el període comprès entre el primer pagament de l’usuari i la finalització del viatge combinat.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 5

Exercici de les activitats de les agències de viatges

Article 13

A tota la propaganda, correspondència, documentació i publicitat escrita realitzada per una agència de viatges s'indicarà el codi d'identificació, el nom i, si s'escau, el de la marca comercial registrada, així com la seva adreça.

Article 14

14.1 Els opuscles i programes editats per les agències de viatges respondran a criteris d'utilitat, precisió i veracitat i no podran incloure publicitat falsa o enganyosa.
14.2 L'opuscle inclourà informació adequada sobre:
a) Destinació, mitjans, característiques, categories dels transports que es vagin a utilitzar.
b) El tipus d'allotjament, la seva situació, categoria, nivell de comoditat i les seves principals característiques, així com la seva homologació i classificació turística segons l'estat membre d'acolliment de què es tracti.
c) Àpats servits.
d) Itinerari.
e) Informació d'índole general sobre les condicions aplicables a les persones amb nacionalitat de l'estat o estats membres de què es tracti en matèria de passaports i de visats així com els terminis per a la seva formalització, i les formalitats sanitàries per al viatge i l'estança.
f) Import o el percentatge del preu que s'hagi d'anticipar sobre el total i la forma de pagament de la diferència que en resulti.
g) Si per a la realització del viatges combinat es necessita un nombre mínim de persones, i en aquest supòsit la data límit d'informació al consumidor en cas d'anul·lació.
14.3 La informació inclosa a l'opuscle serà vinculant per a l'agència de viatges que exerceixi la funció organitzadora en el viatge combinat, a excepció que:
a) Els canvis en la susdita informació s'hagin comunicat clarament al consumidor abans de l'establiment del contracte; l'opuscle haurà d'esmentar-ho expressament.
b) Es produeixin posteriorment modificacions, amb l'acord previ entre les parts contractants.
c) Els canvis produïts siguin fruit d'una modificació imprevista en la normativa dels diferents països en la classificació turística oficial dels allotjaments i en les condicions aplicables en matèria de passaports, visats i formalitats sanitàries.

Article 15

15.1 Les agències de viatges que participin en l'organització i venda final del viatge combinat, d'acord amb les funcions que els corresponguin sobre aquest, hauran de lliurar al consumidor, per escrit i en temps suficient abans de l'inici del viatge, la següent informació:
a) Horaris, escales i enllaços, així com la categoria o classe contractada en el mitjà de transport.
b) Nom, adreça i número de telèfon de la representació local de l'agència organitzadora del viatge al país o països pels quals transcorri el viatge, i, mancant aquesta, els noms, direccions i telèfons d'organismes que puguin ajudar els viatgers en cas de dificultats. En cas de no existir aquests, el viatger haurà de disposar d'un núm. de telèfon d'urgència o de qualsevol informació que li permeti posar-se en contacte amb l'organitzador o el detallista.
c) Per als viatges i les estades de menors a l'estranger, la informació que permeti d'establir contacte directe amb el responsable in situ de l'estança.
d) Informació sobre la subscripció facultativa d'un contracte d'assegurança que cobreixi les despeses de cancel·lació ocasionades pel consumidor o d'un contracte d'assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d'accident o malaltia.
e) Clàusules contractuals del viatge combinat.
15.2 Les informacions a què fa referència aquest article s'han de lliurar al consumidor almenys en català.

Article 16

16.1 Els contractes de viatges combinats s'haurà de formalitzar per escrit, i inclouran com a mínim les dades següents:
a) Destinació/destinacions dels viatges i, en cas de períodes fraccionats d'estada, les destinacions i dates.
b) Mitjans, característiques i categories de transport a utilitzar, les dates, hores i lloc de sortida i tornada.
c) Si el viatge combinat inclou allotjament, situació, categoria turística i característiques principals segons normativa de l'estat membre d'acollida i nombre d'àpats servits.
d) Si per a la realització del viatge combinat s'exigeix un nombre mínim de persones i, en tal supòsit, la data límit d'informació al consumidor en cas de cancel·lació.
e) Itinerari.
f) Visites, excursions i altres serveis inclosos en el preu total del viatge combinat.
g) Nom i direcció de les agències de viatge que participin com a organitzadora i venedora final del viatge combinat.
h) Preu del viatge combinat, així com una indicació de tota possible previsió del preu i d'acord amb la present disposició legal, i indicació dels possibles drets i impostos corresponents als serveis de transport, quan no figurin en el total preu del viatge combinat.
i) Calendari i modalitats de pagament del preu.
j) Tota sol·licitud especial que el consumidor hagi transmès en el moment de la reserva l'organitzador, o al detallista i ambdós hagin acceptat.
k) Advertiment al consumidor de l'obligació de comunicar amb la major brevetat possible al prestador de què es tracti, així com a l'organitzador o al detallista, per escrit o per qualsevol altre mitjà, tot incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.
16.2 [No vigent]
16.3 [No vigent]
16.4 En el moment de la formalització del contracte, l’agència de viatges haurà de lliurar a l’usuari o consumidor els títols, bons o altres documents corresponents als serveis encarregats, i unir-hi una factura o document de cobrament, en què hi haurà de figurar el preu total abonat pel client.
16.5 Els contractes que en aplicació del present article lliurin als consumidors i als usuaris les agències de viatges han d'estar redactats, almenys, en català.
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

A l'hora de fer contractes amb els seus clients, les agències de viatges hauran d'informar-los prèviament del cost dels serveis a prestar, sobre el qual podran exigir un dipòsit no superior al 40% del cost total previst, llevat el supòsit que les condicions dels proveïdors imposin el pagament anticipat a l'agència de viatges, contra el qual hauran de lliurar rebut o document justificatiu on constin les quantitats rebudes i els conceptes.

Article 18

En tot moment el consumidor pot desistir del viatge combinat sol·licitat o contractat, i té dret al retorn de les quantitats que hagi abonat tant si es tracta del preu total com del dipòsit que preveu l’article 17, però haurà d’indemnitzar l’agència de viatges en les quanties que seguidament s’indiquen:
a) Abonarà les despeses de gestió, les d’anul·lació degudament justificades, si s’escau, i una penalització consistent en el 5% de l’import total del viatge, si el desistiment es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d’antelació a la data de començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i del 25% dins les 48 hores anteriors a la sortida. Si no es presenta a l’hora prevista per a la sortida, no tindrà dret a cap retorn de la quantitat abonada, excepte que hi hagi un acord entre les parts en altre sentit.
b) En el cas que el paquet turístic estigui subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com nòlit d’avions, vaixells, tarifes especials o d’altres, les despeses d’anul·lació per desistiment s’establiran d’acord amb les condicions acordades entre les parts.
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

El consumidor d'un viatge combinat podrà cedir-ne la reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui amb 15 dies d'anticipació a la data de l'inici del viatge.
El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que havia de tenir el cessionista, exigits amb caràcter general per al viatge combinat, i ambdós respondran solidàriament davant l'agència de viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals de la cessió.
Quan pel tipus de tarifa o característiques pròpies del mitjà de transport a utilitzar, o quan les característiques dels serveis a realitzar per prestataris tercers, facin del tot impossible la cessió, i així s'hagi reflectit a l'opuscle, programa i contracte del viatge combinat, l'organitzador i el venedor final d'aquest podran oposar-se a la cessió esmentada.

Article 20

20.1 Els preus dels viatges combinats establerts en els contractes no podran ser revisats, excepte si s'hi preveu la possibilitat de ser revisats a l'alta o a la baixa i es defineixen prèviament les modalitats de càlcul. Els motius del canvi del preu podran tenir en consideració les variacions següents:
a) Cost dels transport, inclòs el cost de carburants.
b) Taxes i impostos relatius a determinats serveis, com impostos d'aterratge, de desembarcament en ports i aeroports.
c) Tipus de canvi aplicats al viatge organitzat que es tracti.
20.2 Els preus es podran revisar només fins a 20 dies abans de la data prevista per al viatge. Transcorregut el termini indicat no es podrà revisar el preu determinat en el contracte.

Article 21

21.1 Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del contracte de viatge combinat, i en especial el seu preu, per raons diferents a les incloses a l'article anterior, haurà de notificar-ho al més ràpidament possible al viatger, per tal de permetre que prengui les decisions següents:
a) Rescindir el contracte sense penalització.
b) Acceptar un suplement del contracte en el qual es precisin les modificacions introduïdes i llur repercussió en el preu.
El consumidor haurà d'informar de la seva decisió a l'organitzador del viatge o al venedor final, en funció de l'agència de viatges que li hagi notificat la modificació.
21.2 En cas que el consumidor rescindeixi el contracte de conformitat amb l'apartat anterior, o que per qualsevol altre motiu no imputable al consumidor, l'agència organitzadora del viatge cancel·li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, el consumidor tindrà dret a una de les següents alternatives:
a) A un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior en cas que l'agència organitzadora del viatge o la venedora final del viatge combinat puguin oferir aquesta possibilitat. Si el viatge ofert en substitució de l'anterior és d'inferior qualitat haurà de reemborsar al consumidor la diferència de preu.
b) Al reemborsament en el termini màxim d'un mes de totes les quantitats pagades d'acord amb el contracte.
21.3 En els supòsits de l'apartat anterior, el consumidor, si escau, tindrà dret a una indemnització que li pagarà l'agència organitzadora a excepció que:
a) La cancel·lació sigui perquè el nombre de persones inscrites al viatge combinat sigui inferior al nombre mínim exigit i s'informi per escrit al consumidor de la cancel·lació dins els terminis indicats en la descripció del viatge combinat.
b) La cancel·lació, a excepció del cas d'excés de reserves, sigui per motius de força major, és a dir, circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se malgrat tota la diligència emprada.
21.4 En el cas que després de la sortida no se subministri una part important dels serveis previstos al contracte o l'agència de viatges organitzadora del viatge observés que no pot subministrar una part important d'aquests, l'organitzadora del viatge adoptarà les solucions adients per a la continuació del viatge, sense suplement de preu al consumidor, i, si s'escau, reemborsarà a aquest l'import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
En el cas que les solucions susdites siguin inviables o el consumidor no les accepti per raons vàlides, l'organitzadora subministrarà al consumidor, en cas necessari i sense suplement de preu, un mitjà de transport equivalent per tal que pugui tornar al lloc de sortida o altre lloc de tornada que ambdós hagin convingut i, quan sigui procedent, indemnitzarà el consumidor.

Article 22

22.1 L'agència de viatges organitzadora i la venedora final del viatge combinat respondran, en proporció a les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit de gestió del viatge combinat, de la bona execució de les obligacions derivades del contracte amb el consumidor, amb independència que les susdites obligacions hagin de ser executades per elles o altres prestataris de serveis, sens perjudici del dret de l'organitzadora d'emprendre accions contra aquests.
22.2 L'agència de viatges organitzadora i la venedora final del viatge combinat, respondran, en proporció a les obligacions que el corresponguin pel seu àmbit de gestió del viatge combinat, dels danys soferts pel consumidor, a menys que la dita no-execució o mala execució no siguin imputables a les agències de viatges susdites ni altres prestataris de serveis, perquè:
a) Les faltes observades en l'execució del contracte siguin imputables al consumidor.
b) Les susdites faltes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i tinguin un caràcter imprevisible o insuperable.
c) Les faltes susdites es produeixin per un cas de força major tal com s'ha descrit a l'article 21.3.b), o a un esdeveniment que l'agència de viatges organitzadora o venedora final del viatge o els prestataris tercers de serveis, posant-hi tota diligència necessària, no haguessin pogut preveure ni evitar.
22.3 En els supòsits b) i c) de l'apartat anterior l'agència organitzadora i venedora del viatge combinat estaran obligades a actuar diligentment per prestar assistència al consumidor que es trobi en dificultats.
22.4 Pel que fa als danys corporals el rescabalament restarà limitat d'acord amb els convenis internacionals reguladors de les prestacions de serveis.
22.5 Les parts podran convenir la limitació del rescabalament per danys no corporals dins uns límits raonables.
22.6 No s'admetran altres limitacions de responsabilitat via contracte que no siguin les que corresponguin als apartats 22.4 i 22.5.

Article 23

En cas de reclamació, el representant local de l'organitzadora del viatge o de la venedora final hauran d'actuar amb diligència per trobar solucions adients.

Capítol 6

De la protecció de les activitats professionals de les agències de viatges: infraccions i sancions

Article 24

La realització o la publicitat per qualsevol mitjà de difusió de les activitats reservades en exclusiva als agents de viatges sense complir el que estableix el present Decret ha de ser sancionada administrativament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

25.1 Les persones individuals, els organismes i les entitats de qualsevol ordre, tant públiques com privades, que vulguin promoure publicitàriament la realització de viatges combinats sense ànim de lucre hauran d’encarregar l’organització tècnica, la formalització de reserves i la realització a un agent de viatges.
25.2 En tota mena de publicitat que anunciï la realització de viatges, a què fa referència l’article anterior, hi haurà de constar de manera preeminent l’expressió que de l’organització tècnica, la formalització de les reserves i l’execució se’n fa càrrec un agent de viatges, així com el nom, l’adreça i el número d’identificació fiscal de l’agent que tingui encomanades aquestes funcions.
25.3 L’agent de viatges que tingui al seu càrrec les funcions esmentades és responsable del compliment de les condicions en què s’ha anunciat el viatge, i de totes les disposicions legals relatives a la prestació de serveis turístics per part dels agents de viatges.
25.4 [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

La inobservança de les disposicions que preveu aquest Decret s’ha de sancionar de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

1

Queda  dissolta  la Comissió Arbitral d'Agències de Viatges de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

2

Queden modificats els articles 133.2 i 136 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motors, en els termes següents:
'Article 133.
'133.2 Els transports turístics s'hauran de prestar en qualsevol cas com a part dels viatges combinats definits en la reglamentació general de les agències de viatge'.
'Article 136. Independentment dels transports turístics integrats en viatges combinats a què fan referència els articles anteriors d'aquest capítol, les agències de viatges podran realitzar transports discrecionals de viatgers amb contractació individual sense que s'exigeixi que formin part de viatges combinats, sempre que tinguin caràcter ocasional i esporàdic i vagin dirigits a un grup homogeni d'usuaris, tal com assistents a espectacles esportius, recreatius, o altres d'anàlegs, a partir dels requisits establerts en la reglamentació general de les agències de viatge'.

3

Les declaracions a què fa referència aquest Decret es formalitzen en impresos normalitzats que es poden descarregar des de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya dins l’àmbit de turisme (www.gencat.cat) o obtenir a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial.
Les declaracions responsables i documents referits en els articles 3, 5, 6, 9 i 10 es poden presentar també en qualsevol registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la resta de llocs establerts a aquest efecte d’acord amb l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 45/1988, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les agències de viatges.

Disposició final

Aquesta disposició entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al DOGC.

Annex

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte