Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 222/1982, de 12 de juliol, de creació de la Xarxa de Museus Comarcals de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Cultura

 • Núm. del document 222/1982

 • Data del document 12/07/1982

 • Data de publicació 11/08/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 248

 • No Vigent
Afectacions
TEXT PUBLICAT

                            
 La riquesa museística de Catalunya està molt fraccionada en
 museus  dependents  de  diverses  administracions  i
 institucions, que gairebé sempre presenten uns dèficits
 econòmics i funcionals importants.             
                               
 La Generalitat ha de vetllar per la conservació i difusió
 de la cultura a través de diversos mitjans entre els quals
 destaquen una notable importància, els museus.       
                               
 A fi d'assolir els fins proposats, convé crear una Xarxa de
 Museus Comarcals  vinculada a la Direcció General del
 Patrimoni Artístic, capaç de proporcionar una unitat de
 criteris d'organització  i  coordinació  d'actuacions i
 l'aportació dels serveis complementaris que garanteixin que
 tots els museus integrats podran oferir al públic, en
 general, i als estudiosos, en particular, la prestació d'un
 servei cultural homogeni i eficaç, que, al mateix temps,
 asseguri una base per a la formació i gestió dels "Museus
 Nacionals" amb els quals hi haurà una reciprocitat de
 serveis.                          
                               
 A proposta del Conseller de Cultura, i d'acord amb el
 Consell Executiu,                      
                               
 Decreto:                          
                               
 Primer.- Es crea la Xarxa de Museus Comarcals de Catalunya,
 amb vinculació al Departament de Cultura.          
                               
 Segon.- Podran obtenir la qualificació de Museu Comarcal,
 prèvia a la integració a la Xarxa, aquells museus que
 reuneixin les condicions idònies d'ubicació,  capacitat
 tècnica i  organitzativa,  pluralitat  de disciplines i
 recursos econòmics, d'entre els existents a les comarques
 catalanes. Reglamentàriament  es fixaran les condicions
 mínimes per obtenir la qualificació.            
                               
 Tercer.- La integració a la Xarxa es farà mitjançant Ordre
 del Conseller de Cultura, previ expedient en què es faran
 constar les característiques del museu. Es podran establir
 els convenis de col·laboració que es considerin adients en
 cada cas en funció de les característiques del museu, dins
 el marc  d'aquest  Decret  i  les  seves disposicions
 complementàries.                      
                               
 Quart.- El Departament de Cultura proporcionarà, als museus
 integrats, assessorament tècnic i organitzatiu, els serveis
 de restauració i tractament de materials, i si s'escau, de
 documentació i de difusió del patrimoni museístic.     
 El Departament assignarà el personal tècnic i els fons
 econòmics que consideri adients per al bon funcionament dels
 museus, dins de les seves possibilitats pressupostàries.  
                               
 Cinquè.- Els museus integrats a la Xarxa adoptaran la
 denominació que més s'avingui a la seva funció, en la qual
 faran constar aquesta integració.              
                               
 Sisè.- Els museus comarcals estaran gestionats per un òrgan
 col·legiat en el qual hi haurà almenys un representant del
 Departament de Cultura i una representació dels altres
 Museus de la comarca integrats a la Xarxa. La  seva
 composició serà determinada en el conveni d'integració.   
                               
 Setè.- Els museus comarcals canalitzaran l'actuació de la
 Generalitat, en els aspectes tècnics i organitzatius, envers
 els altres museus de la comarca.              
                               
 Disposicions transitòries                 
                               
 1ª Aquells museus que abans de l'entrada en vigor d'aquest
 Decret hagin obtingut, per conveni, el tractament de museu
 comarcal, o el compromís d'integrar-se a la Xarxa, s'hi
 integren per l'imperi del present Decret, però s'hauran
 d'adaptar a les seves disposicions en el que el       
 contradigui.                        
                               
 2ª Mentre el Conseller de Cultura no disposi altra cosa, la
 direcció i l'administració de la Xarxa les exercirà el Cap
 del Servei de Museus.                    
                               
 Disposicions finals                    
                               
 1ª Es faculta el Conseller de Cultura i Mitjans de
 Comunicació per  al  desenvolupament,  l'execució  i
 l'aplicació del present Decret.               
                               
 2ª Queda sense efecte a Catalunya qualsevol disposició
 d'igual o inferior rang que contradigui el present Decret o
 que s'hi oposi.                       
                               
 3ª El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
 Barcelona, 12 de juliol de 1982              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Max Cahner                         
 Conseller de Cultura