Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 264/1995, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de distincions del cos de bombers de la Generalitat.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • Núm. del document 264/1995

 • Data del document 14/09/1995

 • Data de publicació 04/10/1995

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2110

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
 L'article  34  de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de 
 regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i 
 de salvaments de Catalunya, preveu que els membres del cos 
 de bombers de la Generalitat han de ser distingits quan 
 s'apreciï  alguna de les circumstàncies o alguns dels 
 supòsits que siguin determinats per reglament.
                               
 Per  tal de donar un reconeixement a aquells bombers 
 professionals que s'hagin destacat marcadament pel seu 
 esforç, dedicació i lliurament en l'exercici de les seves 
 funcions o en la realització d'actes excepcionals, fou 
 aprovat el Decret 326/1990, de 21 de desembre, el qual ara 
 és modificat per adaptar-lo a la Llei esmentada.
                               
 Per això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica 
 Assessora, a proposta del conseller de Governació i d'acord 
 amb el Govern de la Generalitat,               
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Distincions                         
 Amb la finalitat de reconèixer l'esforç, la dedicació i el 
 lliurament  en  l'exercici  de les seves funcions, la 
 Generalitat de Catalunya pot atorgar als membres del cos de 
 bombers  de  la  Generalitat,  els  següents tipus de 
 distincions:                         
 Medalla d'honor.
 Felicitació.
                               
 Article 2                          
 Medalla d'honor                       
 Els supòsits en què s'atorga la medalla d'honor són per 
 antiguitat i per serveis excepcionals.
                               
 Article 3                          
 Medalla d'honor per antiguitat                
 3.1  La medalla d'honor per antiguitat s'atorga als bombers 
 que hagin mostrat una especial dedicació i lliurament en 
 l'exercici de les seves funcions al llarg dels anys i té 
 tres categories:                       
 a) Medalla de bronze: s'atorga als bombers que hagin 
 prestat vint anys de servei efectiu.
 b) Medalla d'argent: s'atorga als bombers titulars de la 
 medalla d'honor de bronze que hagin prestat vint-i-cinc 
 anys de servei efectiu.
 c) Medalla d'or: s'atorga als bombers titulars de la 
 medalla d'honor d'argent que hagin prestat trenta-cinc anys 
 de servei efectiu. No obstant això, a títol excepcional, la 
 medalla d'or pot ser concedida al bomber després de trenta 
 anys de servei en el moment del cessament de la seva 
 activitat.
 3.2  Es considera també temps de servei efectiu el prestat 
 com a segona activitat, previst en l'article 39 de la Llei 
 5/1994, de 4 de maig.
                               
 Article 4                          
 Medalla d'honor per serveis excepcionals           
 4.1  La medalla d'honor per serveis excepcionals s'atorga 
 al  bomber  que sigui particularment distingit per la 
 realització d'actes d'especial rellevància i repercussió 
 per a les persones o la col·lectivitat en l'exercici de les 
 seves funcions i té les següents categories:         
 Medalla d'argent.
 Medalla d'or.
 4.2  La concessió de la medalla d'honor per serveis 
 excepcionals pot ser feta a títol col·lectiu pels mateixos 
 motius que a títol individual, però aplicats a un equip o 
 grup de treball.
 4.3  En tot cas, quan l'exercici de les funcions pròpies 
 del bomber ocasionin la seva mort o invalidesa permanent, 
 s'atorga la medalla d'or per serveis excepcionals. En cas 
 de mort, s'atorgarà al cònjuge supervivent o als hereus 
 legítims, per una sola vegada.
                               
 Article 5                          
 Diploma i insígnia                      
 Juntament amb la medalla d'honor s'ha de lliurar un diploma 
 explicatiu dels motius concrets pels quals el bomber és 
 distingit i una insígnia identificadora de la medalla 
 atorgada.
                               
 Article 6                          
 Característiques de les distincions             
 La forma i les característiques de la medalla d'honor, el 
 diploma i la insígnia figuren a l'annex d'aquest Decret.
                               
 Article 7                          
 Proposta d'atorgament de la medalla d'honor         
 Correspon  a  la  persona  titular del Departament de 
 Governació atorgar la medalla d'honor, a proposta de la 
 persona titular de la Direcció General de Prevenció i 
 Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, per 
 iniciativa pròpia o a petició d'un nombre significatiu de 
 membres del cos de bombers de la Generalitat.
                               
 Article 8                          
 Felicitació                         
 8.1  Els membres del cos de bombers poden ser felicitats, 
 en  supòsits  diferents  als  que poden donar lloc a 
 l'atorgament de la medalla d'honor, per a compensar les 
 actuacions que es considerin meritòries.
 8.2  Les felicitacions són concedides pel director general 
 de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de 
 Catalunya,  reflectides  documentalment i s'han de fer 
 constar a l'expedient individual dels bombers.
 8.3  Les felicitacions poden ser públiques, privades, 
 individuals o col·lectives.
                               
 Article 9                          
 Caràcter honorífic de les distincions            
 Les distincions que preveu aquest Decret tenen caràcter 
 exclusivament honorífic i han de constar a l'expedient 
 individual del bomber.
                               
 Article 10                          
 Menció honorífica                      
 La  persona titular del Departament de Governació pot 
 atorgar  mencions  honorífiques, de forma individual o 
 col·lectiva,  a  les  persones  físiques o jurídiques, 
 nacionals o estrangeres, que hagin contribuït d'alguna 
 manera en favor dels serveis de prevenció i extinció 
 d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, a 
 proposta de la persona titular de la Direcció General de 
 Prevenció  i  Extinció  d'Incendis i de Salvaments de 
 Catalunya.
                               
 Disposició transitòria                    
 Els  funcionaris dels serveis de prevenció i extinció 
 d'incendis d'altres administracions que s'integrin en el 
 cos de bombers de la Generalitat tindran dret a les 
 distincions previstes en aquest Decret.
 Quant a la medalla d'honor per antiguitat, es concedirà 
 sens perjudici de l'atorgament de medalles amb anterioritat 
 per la seva Administració d'origen i es computarà el temps 
 de  serveis prestats dins els serveis de prevenció i 
 extinció d'incendis en altres administracions.
                               
 Disposició derogatòria                    
 Queda derogat el Decret 326/1990, de 21 de desembre, en tot 
 el que s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les 
 disposicions del present Decret.
                               
 Disposició final                       
 Aquest  Decret  entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 14 de setembre de 1995              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Pomés i Abella                    
 Conseller de Governació                   
                               
                               
 Annex                            
                               
 Forma i característiques de la medalla d'honor, el diploma 
 i la insígnia                        
                               
 Medalla d'honor                       
 És circular, de 60 mm de diàmetre i un gruix de 4 mm.
 S'encunyarà  en coure, argent de 24 quirats o argent 
 plaquejat d'or de 2 a 3 micres.
                               
 Diploma                           
 Mides 32 cm x 44 cm.
                               
 Insígnia                           
 És circular, de 20 mm de diàmetre i un gruix de 2 mm.
 S'encunyarà  en coure, argent de 24 quirats o argent 
 plaquejat d'or de 2 a 3 micres.
                               
 (Vegeu gràfics a la pàg. 7231)                
                               
 (95.257.036)