Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 19/1983, de 14 de juliol, per la qual es crea la Policia Autonòmica de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 019/1983

 • Data del document 14/07/1983

 • Data de publicació 22/07/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 347

TEXT PUBLICAT

                            
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article únic                        
  D'acord amb el que estableix l'article 13 de l'Estatut
 d'Autonomia de Catalunya, es crea la Policia Autonòmica de
 la Generalitat, que ha d'exercir primordialment les funcions
 de protecció de les persones i els béns, de manteniment de
 l'ordre públic i de vigilància i protecció dels edificis i
 les instal·lacions de la Generalitat, sens  perjudicis
 d'altres funcions que, arribat el cas, li podran ésser
 assignades segons el que determini la Llei orgànica prevista
 en l'article 149.1.29 de la Constitució.          
                               
 Disposició adicional                    
  El Cos de Mossos d'Escuadra de la Generalitat és el nucli
 inicial de la Policia Autonòmica.              
                               
 Disposició final                      
  S'autoritza el Consell  Executiu  perquè  dicti  les
 disposicions necessàries per a desplegar i aplicar la
 present Llei.                        
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals siui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 14 de juliol de 1983               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller de Governació