Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 001/1980

 • Data del document 12/06/1980

 • Data de publicació 25/06/1980

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 70

Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb
 el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent Llei:                  
                               
  El recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per
 la recuperació de les seves institucions d'autogovern.   
                               
  Passa, també, per la valoració i exaltació de tots aquells
 símbols a través dels quals les comunitats s'identifiquen
 amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels
 factors històrics, socials i culturals que són les arrels de
 tota realitat nacional.                   
                               
  D'entre aquests símbols, destaca l'existència d'un dia de
 Festa, en el qual la Nació exalta els seus valors, recorda
 la seva història i els homes que en foren protagonistes i fa
 projectes de futur.                     
                               
  El poble català en els temps de lluita va anar assenyalant
 una diada, la de l'onze de setembre, com a Festa de
 Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de
 la pèrdua de les llibertats, l'onze de setembre de 1714, i
 una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de
 l'opressió,  suposava  també  l'esperança  d'un  total
 recobrament nacional.                    
                               
  Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els
 representants del Poble creuen que la Cambra Legislativa ha
 de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit.  
                               
  Per això el Poble de Catalunya estableix, per la potestat
 del seu Parlament, la següent Llei:             
                               
 Article primer                       
  Es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze
 de setembre.                        
                               
 Article segon                        
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
 publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.      
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 12 juny de 1980.                 
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joan Rigol i Roig                      
 Conseller de Treball