Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient

  • Núm. del document 119/2001

  • Data del document 02/05/2001

  • Data de publicació 17/05/2001

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3390

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries té una incidència directa en la qualitat dels recursos hídrics i, per tant, pot repercutir en la qualitat del proveïment d’aigua per a la població.

Mitjançant el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, es van designar a Catalunya les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, d’acord amb el que estableixen la Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre de 1991, i el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, que la va incorporar. Igualment, el Govern de la Generalitat va aprovar, en la seva sessió del dia 3 d’abril de 2000, el Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats, el qual estableix el conjunt d’actuacions destinades a abordar la problemàtica dels nitrats, tant pel que fa al proveïment d’aigua potable a les zones vulnerables com pel que concerneix les mesures agronòmiques i de gestió de les dejeccions ramaderes i la difusió de la informació sobre aquest aspecte entre la població.

Per tal de completar el desenvolupament normatiu que faci possible una adequada protecció de les aigües respecte a la contaminació per nitrats d’origen agrari, cal establir un seguit de mesures ambientals que, per una banda, assegurin una correcta gestió dels recursos hídrics per tal de garantir la qualitat de tots els proveïments d’aigua i, per l’altra, impulsin un adequat tractament dels residus que genera aquella contaminació.

En conseqüència, a proposta del conseller de Medi Ambient, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

És objecte d’aquest Decret la regulació de les mesures ambientals necessàries per assegurar la qualitat i correcta gestió dels recursos hídrics en relació amb la contaminació de les aigües per nitrats a les zones vulnerables.

Article 2

Finalitats

Aquest Decret té per finalitats:

a) Garantir la qualitat dels recursos hídrics en general i de les captacions d’aigua per al proveïment de poblacions, en particular.

b) Assolir un alt grau de protecció de la salut de les persones i del medi ambient en el seu conjunt.

Article 3

Zones vulnerables

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per zones vulnerables les designades pel Decret 283/1998, de 21 d’octubre, pel qual es van designar a Catalunya les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

Capítol 2

Mesures de gestió dels recursos hídrics

Article 4

Finalitat

Les mesures de gestió dels recursos hídrics tenen per finalitat garantir la qualitat de tots els proveïments i d’assegurar la seva protecció.

Article 5

Delimitació de perímetres de protecció

5.1  El Departament de Medi Ambient, mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua, elaborarà un programa de delimitació de perímetres de protecció de les captacions d’aigua subterrània, d’acord amb el que disposa la legislació sectorial vigent i amb els efectes que s’hi preveuen, amb l’objectiu de protegir i millorar la qualitat de les aigües de les xarxes de proveïment públic, en particular en relació amb el contingut en nitrats.

5.2  En les zones vulnerables s’adoptaran les següents mesures d’actuació:

a) Els projectes de nova captació d’aigua subterrània per al proveïment públic hauran d’incloure el corresponent perímetre de protecció.

b) S’iniciarà un pla de delimitació selectiva de perímetres de protecció per a les captacions de proveïment públic, atenent als següents criteris:

Captacions que no disposin d’altres alternatives de proveïment i que, de manera sistemàtica, presentin concentracions de nitrats superiors al límit establert per la reglamentació tecnicosanitària.

Captacions que presentin una clara tendència a l’augment del contingut de nitrats o bé tinguin concentracions molt properes al màxim admissible per la reglamentació tecnicosanitària tot i que no se superi aquest límit.

Captacions que temporalment constitueixin l’únic recurs disponible i que, de manera sistemàtica, presentin concentracions de nitrats superiors al límit establert per la reglamentació tecnicosanitària.

5.3  El perímetre de protecció es definirà en funció de les característiques hidrogeològiques de l’aqüífer explotat i de la seva vulnerabilitat a la contaminació per nitrats d’origen agrari.

5.4  En el document de delimitació del perímetre de protecció es definiran les zones subjectes a limitacions a l’atorgament de noves concessions i autoritzacions d’abocament i a condicions específiques per a les activitats i instal·lacions.

5.5  Els perímetres de protecció es definiran mitjançant un procediment en què caldrà donar audiència als interessos afectats i en què es garantirà la coordinació amb els departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Sanitat i Seguretat Social, i amb els municipis afectats per la captació d’aigua.

Article 6

Cartografia hidrogeològica

El Departament de Medi Ambient, mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua, impulsarà amb caràcter prioritari les cartografies hidrogeològiques i de vulnerabilitat dels aqüífers afectats per contaminació de nitrats, les quals constituiran les eines bàsiques per a la gestió dels recursos hídrics, tant en qualitat com en quantitat.

Article 7

Mesures de gestió de recursos hídrics

7.1  S’estableixen les següents mesures de gestió dels recursos hídrics que el Departament de Medi Ambient adoptarà en funció de la tipologia de cada zona vulnerable:

a) Anàlisi de possibles alternatives de les fonts de proveïment d’aigua.

b) Foment de la connexió de les xarxes de proveïment afectades per contaminació per nitrats a sistemes de proveïment en alta i potenciació al mateix temps, sempre que sigui possible, de l’ús conjunt d’aigües subterrànies i superficials.

c) Realització d’assaigs de tractament específic de remediació a fi de reduir el contingut de nitrats de les aigües de proveïment.

7.2  A totes les àrees vulnerables es realitzarà un mostreig exhaustiu dels diferents aqüífers per tal d’acotar territorialment el seu contingut de nitrats i la seva distribució. Aquest mostreig haurà d’incloure les captacions d’aigua subterrània per al proveïment públic.

Capítol 3

Mesures per al tractament de les dejeccions ramaderes

Article 9

Finalitat

Les mesures per al tractament de les dejeccions ramaderes que no s’utilitzin exclusivament en el marc de l’explotació agrària, d’acord amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, tenen per finalitat aconseguir un adequada gestió d’aquest tipus de residus.

Article 10

Mesures per al tractament de les dejeccions ramaderes

Per a un adequat tractament de les dejeccions ramaderes a les quals fa referència l'article anterior, el Departament de Medi Ambient promourà la implantació d’instal·lacions de tractament dels excedents de dejeccions ramaderes i, si s’escau, se subscriuran convenis de col·laboració amb els agents implicats.

Capítol 4

Mesures de difusió ambiental i de control

Article 11

Difusió i informació ambiental

El Departament de Medi Ambient durà a terme actuacions de difusió i informació ambiental en relació amb els següents aspectes:

a) Alternatives a la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes.

b) Informació relativa a gestors de dejeccions ramaderes i de les instal·lacions de tractament existents.

c) Problemàtica i incidència de la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries.

d) Estat de qualitat de les aigües en les zones vulnerables.

Article 12

Mesures de seguiment

El Departament de Medi Ambient determinarà, dins les zones vulnerables, una sèrie d’àrees pilot representatives, a nivell hidrogeològic i agropequari, en les quals es desenvoluparà un programa de seguiment intensiu i d’avaluació de la resposta del medi davant les actuacions adoptades.

Disposició addicional

En el cas d’aqüífers compresos a l’Àrea 6 definida en el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, que inclou municipis corresponents a les comarques de la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, Segrià i l’Urgell, es promourà davant de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la delimitació, amb caràcter prioritari, dels perímetres de protecció de les captacions d’aigua subterrània per al proveïment públic.

Disposicions finals

—1  S’autoritza el conseller de Medi Ambient perquè adopti les mesures necessàries per a l’aplicació d’aquest Decret.

—2  Aquest Decret entra en vigor l’endemà que sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de maig de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

(01.114.071)