Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 050/2005

  • Data del document 29/03/2005

  • Data de publicació 31/03/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4353

TEXT CONSOLIDAT

En compliment del que s'estableix en la disposició addicional de la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats amb incidència ambiental a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i atenent a les determinacions i criteris que fixa la citada Llei 4/2004, s'ha formulat el Programa esglaonat d'adequació que figura a l'annex 1 d'aquest Decret.
El Decret també desenvolupa i concreta les disposicions de la Llei que ho requereixen, a fi i efecte de facilitar la seva aplicació. Així, es concreta de manera detallada quines són les activitats subjectes al procés d'adequació, la documentació que s'ha de presentar a l'Administració, el procediment administratiu aplicable i els ens i òrgans de gestió que són competents. En l'annex 2 del Decret s'estableixen els requisits i procediment d'acreditació de les unitats tècniques de verificació ambiental, encarregades de verificar els documents d'avaluació ambiental que s'han d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització ambiental i de llicència ambiental.
Finalment, mitjançant disposicions addicionals es modifiquen determinats preceptes del Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes per tal que el sistema d'intervenció administrativa aplicable a les activitats agrícoles i ramaderes s'harmonitzi amb els sistemes de prevenció i control regulats en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i normes de desplegament.
Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Medi Ambient i Habitatge i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern.
Decreto:

Article 1

Objecte
1.1 Aquest Decret té per objecte el desplegament de la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats amb incidència ambiental a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (en endavant, Llei 3/1998), d'acord amb les determinacions fixades en la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998 (en endavant, Llei 4/2004)
1.2 Alhora, mitjançant aquest Decret es modifiquen determinats preceptes del Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.

Article 2

Programa d'adequació
2.1 S'aprova el Programa d'adequació que figura a l'annex 1 d'aquest Decret.
2.2 S'han d'adequar a la Llei 3/1998 totes les activitats existents en el moment de la seva entrada en vigor en les que concorrin les condicions següents:
Que estiguin classificades en els annexos 1 i 2 de la citada Llei 3/1998 i no disposin d'autorització o de llicència ambiental atorgades d'acord amb aquesta.
Que s'exerceixin en el moment d'entrada en vigor de la Llei 4/2004 i no tinguin obert cap expedient de cessament.
En el cas d'establiments que disposin d'autorització ambiental o de llicència ambiental parcials per haver-se atorgat a alguna de les seves instal·lacions que admetien una avaluació ambiental independent, s'ha de sotmetre al procés d'adequació que es regula en aquest Decret la totalitat de les instal·lacions.

Article 3

Competències relatives al procés d'adequació
3.1 L'ordenació general del procés d'adequació de les activitats classificades en els annexos de la Llei 3/1998 correspon:
a) Les de l'annex 1, al director o directora general de Qualitat Ambiental.
b) Les de l'annex 2, apartat 1, al director o directora del Servei Territorial de Medi Ambient i Habitatge corresponent.
c) Les de l'annex 2, apartat, 2, a l'alcalde o alcaldessa de l'ajuntament corresponent.
3.2 La instrucció i la resolució dels expedients d'adequació correspon:
a) Al Departament de Medi Ambient i Habitatge pel que fa a les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental.
b) A l'ajuntament pel que fa a les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.

Article 4

Procediment d'autorització ambiental
4.1 El procediment d'adequació a la Llei 3/1998 per a les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental s'inicia mitjançant sol·licitud del titular o de la titular de l'activitat a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada corresponent, acompanyada d'una avaluació ambiental verificada per una entitat col·laboradora de l'Administració legalment acreditada.
4.2 La sol·licitud d'autorització ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Informació pública pel termini de 20 dies mitjançant un edicte publicat al DOGC.
c) Comunicació a l'ajuntament i als òrgans de l'Administració de la Generalitat que hagin de participar en l'avaluació de l'activitat per tal que, en el termini de dos mesos, es pronunciïn sobre els aspectes ambientals de l'activitat que són de la seva competència i, específicament, sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal.
d) Avaluació ambiental de l'activitat per la Ponència Ambiental, la qual formula proposta de resolució.
e) Audiència a l'ajuntament i al titular o a la titular de l'activitat pel termini de 10 dies.
f) Resolució de la sol·licitud pel conseller o consellera de Medi Ambient i Habitatge.
g) Notificació de la resolució al sol·licitant o a la sol·licitant i comunicació a l'ajuntament.
4.3 La resolució es dicta i notifica en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució s'entén que l'activitat és autoritzada.
4.4 L'autorització ambiental té el contingut fixat en la Llei 3/1998.
4.5 En el cas de resolució denegatòria de la sol·licitud el cessament de l'activitat es duu a terme seguint les determinacions que es fixen en la pròpia resolució.

Article 5

Procediment de llicència ambiental
5.1 El procediment d'adequació a la Llei 3/1998 per a les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental s'inicia mitjançant sol·licitud del titular o de la titular de l'activitat a l'ajuntament, acompanyada d'una avaluació ambiental verificada per una entitat col·laboradora de l'Administració legalment acreditada.
En el cas de les activitats de l'annex 2, apartat 1, el titular de l'activitat ha de trametre una còpia de la sol·licitud a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) corresponent als efectes d'acreditar el compliment del requeriment d'adequació.
5.2 La sol·licitud de llicència ambiental de les activitats classificades en l'annex 2, apartat 1, de la Llei 3/1998, se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Informació pública pel termini de 20 dies.
c) Tramesa a l'OGAU corresponent per tal que, en el termini de 3 mesos, emeti informe sobre els aspectes ambientals de l'activitat que són de la seva competència i, específicament, sobre aire, aigua i gestió de residus i incorpori els informes emesos en matèria de protecció de la salut i sobre sanitat animal.
d) Avaluació ambiental de l'activitat per la ponència municipal d'avaluació ambiental, la qual formula la proposta de resolució.
e) Audiència a l'OGAU i al titular o a la titular de l'activitat pel termini de 10 dies.
f) Resolució de la sol·licitud per l'alcalde o alcaldessa de l'ajuntament.
g) Notificació de la resolució al sol·licitant o a la sol·licitant i comunicació a l'OGAU corresponent.
5.3 La sol·licitud de llicència ambiental de les activitats de l'annex 2, apartat 2, de la Llei 3/1998 se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Informació pública pel termini de 20 dies.
c) Avaluació de l'activitat per la Ponència municipal d'avaluació ambiental i per la Ponència comarcal d'avaluació ambiental si ha d'intervenir i elaboració de la proposta de resolució.
L'informe de la Ponència comarcal, si correspon, s'ha d'emetre en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la data de recepció de l'expedient tramès per l'ajuntament.
d) Audiència al titular o a la titular de l'activitat i al consell comarcal si correspon, pel termini de 10 dies.
e) Resolució de la sol·licitud per l'alcalde o alcaldessa de l'ajuntament.
f) Notificació de la resolució al sol·licitant o la sol·licitant de l'activitat i comunicació al consell comarcal si correspon.
5.4 La resolució es dicta i notifica en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud a l'ajuntament. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució s'entén que la llicència és atorgada.
5.5 El contingut de la llicència ambiental és el fixat en la Llei 3/1998.
5.6 En el cas de resolució denegatòria de la sol·licitud el cessament de l'activitat es duu a terme seguint les determinacions que es fixen en la pròpia resolució.

Article 6

Resolució presumpta
6.1 En el cas que l'autorització ambiental o la llicència ambiental s'hagin obtingut per silenci administratiu, l'Administració competent ha de dictar en el termini més breu possible la resolució expressa amb el contingut fixat en la Llei 3/1998, per a l'autorització ambiental i la llicència ambiental per tal de fer plenament operatius els sistemes de prevenció i de control integrats que s'hi estableixen.
6.2 L'autorització ambiental o la llicència ambiental obtingudes per acte presumpte en cap cas generen facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic i, particularment, sobre el domini públic.

Article 7

Unitats tècniques de verificació ambiental
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Actuació de verificació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Document d'avaluació ambiental
L'avaluació ambiental que s'adjunta a la sol·licitud d'autorització o de llicència ambiental ha de tenir el contingut mínim que s'assenyala en l'article 4.2.j) de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Article 10

Informe de verificació
10.1 L'actuació de verificació de les avaluacions ambientals i del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis es reflecteix en un informe de verificació que té el contingut, el format i el suport informàtic que es determini per ordre conjunta del departament competent en matèria de medi ambient i del departament competent en matèria de prevenció d'incendis.
10.2 En cas que l'informe de verificació demostri que l'activitat presenta incompliments de les determinacions ambientals exigibles i estimi que els incompliments són esmenables, cal que el titular de l'activitat sol·liciti una exempció temporal dels límits d'emissió i adjunti un programa de correcció dels incompliments, d'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria 3 del Decret 136/1999, de 18 de maig.

Article 11

Potestat sancionadora
11.1 La potestat per imposar la sanció de multa per infraccions que recauen en activitats de l'annex 1 de la Llei 3/1998 correspon al director o directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
11.2 La potestat per imposar la sanció de multa per infraccions que recauen en activitats de l'annex 2 de la Llei 3/1998 correspon a l'alcalde o alcaldessa.

Article 12

Multes coercitives
La imposició de multes coercitives correspon:
A) Les que recaiguin sobre activitats de l'annex 1, al director o directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
B) Les que recaiguin sobre activitats de l'annex 2, apartat 1, al director o directora dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
C) Les que recaiguin sobre activitats de l'annex 2, apartat 2, a l'alcalde o alcaldessa.

Article 13

Tancament de l'activitat
El tancament de l'activitat declarada clandestina correspon:
A) En el cas d'activitats de l'annex 1, al conseller o consellera competent en matèria de medi ambient.
B) En el cas d'activitats de l'annex 2, apartat 1, al conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, a proposta de l'alcalde.
C) En el cas d'activitats de l'annex 2, apartat 2, a l'alcalde o alcaldessa.

Disposicions addicionals

Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Segona

El Govern, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, proveirà els mitjans personals, financers i materials necessaris per complir amb les tasques i funcions administratives que aquest Decret atribueix a l'Administració de la Generalitat, incloses les necessitats de personal tècnic i administratiu de la Direcció General de Qualitat Ambiental, respecte de les activitats de l'annex 1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de les OGAU respecte de les activitats de l'annex 2, apartat 1, d'acord amb les previsions contingudes en la memòria de costos i de necessitats de personal elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i segons el que es disposa en els apartats 5 i 6 de l'annex 1 d'aquest Decret.

Disposicions transitòries

Primera

Els plans de gestió de les explotacions ramaderes incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, que han estat presentats davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'acord amb el Decret 220/2001, d'1 d'agost, i estan pendents de validació passaran a tramitar-se integrats en els procediments establerts en la Llei 3/1998, de 27 de febrer.
Per a la tramitació del procediment d'adequació de les activitats ramaderes referides en aquesta disposició, els tècnics o les tècniques designats/ades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca formen part de les oficines de gestió ambiental unificada (OGAU) i de la ponència ambiental regulades en el Decret 136/1999. El director o directora general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries d'aquest Departament forma part de la Ponència Ambiental.

Segona

Els plans de gestió de les explotacions ramaderes incloses en l'annex 3 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, que han estat presentats davant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'acord amb el Decret 220/2001, d'1 d'agost, i estan pendents de validació, es regeixen pel sistema de comunicació regulat al capítol 4 del títol 4 del Decret 136/1999 i el que estableix aquest Decret. A aquest efecte, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca efectua la tramesa als ajuntaments dels corresponents plans de gestió. Un cop finalitzat el procediment de comunicació l'ajuntament ha de trametre al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca el pla de gestió juntament amb la certificació tècnica expedida i les dades que es determinin a efectes de la gestió dels registres corresponents.

Tercera

El règim aplicable a les modificacions dels plans de gestió de dejeccions ramaderes validats d'acord amb el Decret 220/2001 que es produeixin a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret és el que estableix la disposició addicional primera d'aquest Decret.

Disposició Derogatòria

Queda derogada qualsevol disposició normativa que s'oposi al que estableix aquest Decret.

Disposició Final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Annex 1

Programa d'adequació
I. OBJECTE
És objecte del programa ordenar el procés d'adequació de les activitats existents, classificades en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 4/2004, d'1 de juliol, i normes de desplegament.
II. OBJECTIUS
Primer. Que se sotmetin al règim d'autorització o de llicència ambiental regulades en la Llei 3/1998 citada totes les activitats afectades d'acord amb la Llei 4/2004, també citada, abans de l'1 de gener de 2007.
Segon. Que el procés d'adequació es dugui a terme d'acord amb un calendari esglaonat segons els criteris fixats en la Llei 4/2004 i que es concreten en aquest Programa.
III. PROCÉS D'ADEQUACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El procés d'adequació i tramitació de les sol·licituds d'adequació de les activitats existents dels annexos 1 i 2 de la Llei 3/1998, s'organitza en les fases següents:
Primera. Identificació i classificació de les activitats afectades
La identificació de les activitats de l'annex 1 i 2, apartat 1, i la seva classificació per tipologies la duen a terme la Direcció General de Qualitat Ambiental i els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la participació dels ajuntaments.
Amb aquesta finalitat, la Direcció General de Qualitat Ambiental i els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, basant-se en les dades disponibles, han de dur a terme una primera identificació i classificació de les activitats afectades que ha de ser comunicada als ajuntaments corresponents per tal que, en el termini màxim de quinze dies, validin el llistat d'activitats i la seva classificació i la comuniquin a la Direcció General de Qualitat Ambiental o als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La identificació i classificació de les activitats de l'annex 2, apartat 2, la duen a terme els ajuntaments.
Segona. Formulació del calendari d'adequació
1. Una vegada identificades i classificades les activitats afectades s'ha de procedir a aplicar els criteris fixats en la Llei 4/2004 i que es concreten en aquest Programa per tal d'establir el calendari esglaonat d'adequació en tres períodes de durada semestral de tal manera que:
a) Les activitats que resultin agrupades en el primer període d'adequació han de presentar la sol·licitud abans de l'1 de gener de 2006.
b) Les activitats que resultin agrupades en el segon període d'adequació han de presentar la sol·licitud abans de l'1 de juliol de 2006.
c) Les activitats que resultin agrupades en el tercer període d'adequació han de presentar la sol·licitud abans de l'1 de gener de 2007.
Les sol·licituds d'adequació d'activitats existents classificades en l'annex 2 de la Llei 3/1998 que hagin estat presentades abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret i que estan pendents de resolució es tramiten d'acord amb el procediment general establert en la Llei 3/1998 i han de ser resoltes abans de l'1 de novembre de 2005.
2. El calendari d'adequació l'aproven:
a) Per a les activitats de l'annex 1, el/la director/a general de Qualitat Ambiental.
b) Per a les activitats de l'annex 2, apartat 1, el/la director/a dels Serveis Territorials de Medi Ambient que correspongui.
c) Per a les activitats de l'annex 2, apartat 2, l'alcalde/essa corresponent.
Tercera. Requeriment d'adequació
Una vegada formulat el calendari d'adequació, l'òrgan corresponent ha de procedir a notificar a la persona titular de l'activitat la resolució per la qual se la requereix que sol·liciti l'autorització o la llicència ambiental, segons pertoqui, abans que finalitzi el termini que resulta del calendari d'adequació formulat.
En el cas que en data 1 d'octubre de 2005 la persona titular d'una activitat que s'ha d'adequar a la Llei no hagi rebut el requeriment fixant el termini en què ha de presentar la sol·licitud d'autorització ambiental o de llicència ambiental, s'entén que ha de presentar-la abans de l'1 de juliol de 2006.
Quarta. La persona titular de l'activitat ha de formular la corresponent avaluació ambiental i sotmetre-la a la verificació d'una entitat de verificació degudament acreditada amb una antelació mínima de 3 mesos del termini màxim fixat en el requeriment d'adequació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 8 del Decret que aprova aquest Programa.
En el cas que en l'informe de verificació hi figuri alguna inconformitat esmenable s'ha d'acompanyar també un programa de correcció, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 del Decret que aprova aquest Programa.
Cinquena. Un cop registrada la sol·licitud d'adequació acompanyada de la documentació preceptiva, l'Administració competent procedeix a la seva tramitació d'acord amb el procediment fixat en els articles 4 o 5 del Decret que aprova aquest Programa, segons correspongui.
IV. CRITERIS D'ESGLAONAMENT
1. Criteri d'antiguitat de les llicències i autoritzacions ambientals. Atenent aquest criteri se situen en els primers períodes d'adequació:
a) Les activitats que es regeixen per llicències municipals d'activitats classificades atorgades abans de l'any 1980.
b) Les activitats que tenen la data de caducitat de les autoritzacions de gestió de residus i d'abocament d'aigües residuals ja superada.
2. Criteri de vulnerabilitat del medi receptor. Atenent aquest criteri se situaran en els primers períodes d'adequació.
a) Les activitats incurses en expedients sancionadors.
b) Les activitats que tinguin incidència directa sobre recursos naturals, espais o zones d'especial protecció.
c) Les activitats més properes a zones residencials.
d) Les activitats que tenen afecció sobre zones o recursos declarats com a vulnerables.
3. Criteri del nombre d'activitats
a) El nombre d'activitats d'una mateixa tipologia que correspongui gestionar a una mateixa unitat administrativa (Direcció General de Qualitat Ambiental, OGAU, ajuntament, consell comarcal) es distribueix entre els tres períodes d'adequació.
b) La complexitat ambiental de determinades activitats ja sigui per la magnitud de les seves instal·lacions, ja sigui pel nombre i heterogeneïtat dels seus processos productius s'ha de tenir també en compte a l'hora de fixar el període d'adequació.
4. Aquests criteris s'apliquen de manera ponderada. També es poden tenir en compte les propostes d'esglaonament formulades per associacions empresarials representatives d'un sector productiu o que es reflecteixin en un acord entre empreses d'una àrea determinada del territori.
V. SUPORT NECESSARI PER LA GESTIÓ DEL PROCÉS D'ADEQUACIÓ
1. El procés d'adequació suposa una actuació de caràcter extraordinari ja que els òrgans del Departament de Medi Ambient i Habitatge encarregats de la seva gestió (DGQA, i les OGAU) han de gestionar al mateix temps tots els expedients ordinaris (expedients de nova implantació, canvis substancials, declaracions d'impacte ambiental, etc.) Cal atendre també el fet que el procés d'adequació té una durada temporal estimada de 3 anys. Cal doncs una assistència tècnica extraordinària i temporal que permeti garantir una adequada gestió dels expedients que el procés originarà a les unitats administratives afectades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La matèria de prevenció d'incendis es gestiona coordinadament i també suposa una assistència tècnica extraordinària i temporal per l'adequada gestió dels expedients en les unitats administratives afectades del Departament d'Interior.
2. Valoració de la tasca a realitzar
Es calcula que el conjunt d'expedients afectats pel programa d'adequació que han de ser intervinguts administrativament per l'administració ambiental de la Generalitat al llarg del programa és d'uns 18.000.
Tenint en compte la data final del programa, cada any s'han de tramitar una mitjana de 6.000 expedients distribuïts entre la Direcció General de Qualitat Ambiental i les direccions territorials del Departament.
Les tasques a realitzar són:
1. Tasques de tipus administratiu:
Recepció i registre de les sol·licituds d'adequació de les activitats de l'annex 1 i 2, apartat 1, a la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'Administració ambiental (IIAA)
Donar d'alta l'expedient a l'aplicació informàtica de la IIAA.
Verificar formalment les sol·licituds i la documentació que l'acompanya.
Notificar al sol·licitant en cas de documentació incompleta.
Cobrar les taxes corresponents als expedients d'annex 1.
Realitzar els requeriments, comunicacions i notificacions al llarg de tota la tramitació dels expedients.
Vetllar per la inscripció d'ofici de les activitats autoritzades en els registres ambientals.
2. Tasques de tipus tècnic
Avaluar la incidència ambiental de les activitats a través de l'anàlisi del contingut de l'avaluació ambiental i de la documentació que, si escau, l'acompanya.
Elaborar la proposta de resolució/informe integrat.
VI. ÒRGANS ESPECÍFICS DE GESTIÓ
1. Equip director La gestió del procés d'adequació és dirigida i supervisada per un equip tècnic específic amb la composició i funcions següents:
A) Composició
1 director o directora de l'equip designat pel director o directora general de Qualitat Ambiental.
4 vocals en representació dels sectors ambientals designats pels respectius caps de la unitat.
5 vocals en representació dels Serveis Territorials.
1 vocal en representació de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, designat pel director o directora general.
1 vocal en representació de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, designat pel director o directora general.
B) Funcions
a) Fer el seguiment de la gestió del programa.
b) Elaborar i dictar les directrius i normes de gestió necessàries.
c) Proposar, si és el cas, els canvis i correccions necessaris en la gestió.
2. Equips operatius
2.1 Equip operatiu de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
2.1.1 Composició.
a) Tècnic o tècnica responsable designat/da per la Direcció General de Qualitat Ambiental
b) Els tècnics o les tècniques i els administratius o les administratives de l'equip de suport assignats/ades a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
c) Els tècnics o les tècniques designats/ades pels respectius sectors ambientals per a la supervisió de les activitats extractives i de gestió de residus.
2.1.2 Funcions.
A) Del tècnic o tècnica responsable L'ordenació i la instrucció dels expedients.
La direcció i supervisió de l'equip operatisu.
La formulació de les propostes de resolució.
B) De l'equip de suport La realització de les tasques administratives derivades de la tramitació dels expedients.
L'avaluació de la documentació tècnica presentada i l'emissió d'informes tècnics sobre el compliment dels requeriments ambientals.
C) Dels tècnics o de les tècniques representants dels sectors
Supervisar l'actuació tècnica de l'equip de suport.
2.2 Equips operatius de les OGAU.
2.2.1 Composició.
a) Tècnic o tècnica responsable designat/da pel director/a del Servei Territorial
b) Els tècnics o les tècniques i administratius i administratives de l'equip de suport assignats/ades a l'OGAU.
c) Els tècnics o les tècniques designats/ades pels sectors ambientals per a cada tipologia d'activitats.
2.2.2 Funcions.
Són les mateixes que les assenyalades per a l'equip operatiu de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
VII. VIGÈNCIA
El Programa té vigència indefinida i finalitza una vegada s'hagin resolt tots els expedients que corresponen al procés d'adequació.
VIII. REVISIÓ
1. El Programa pot ser revisat en el cas que per disposició legal es modifiquin substancialment les normes que són d'aplicació obligatòria en la seva gestió o bé en el cas que es produeixin desviacions notòries en la seva execució.
2. [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex 2

Acreditació extraordinària d'unitats tècniques de verificació ambiental (UTVA)
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte