Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Educació i Universitats

  • Núm. del document 405/2006

  • Data del document 24/10/2006

  • Data de publicació 26/10/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4748

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d'acord amb allò establert per l'article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

La Llei d'universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat i llur assignació al consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

En aquest context, és voluntat del Govern de la Generalitat impulsar la qualitat de les tasques de docència, recerca i gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i en particular l'adequació del sistema universitari català a l'Espai Europeu d'Educació Superior i a l'Àrea Europea de Recerca, a través de les esmentades retribucions addicionals que premiïn l'eficiència i esforç en la realització d'aquestes tasques, valorats amb criteris en harmonia amb les bones pràctiques europees i internacionals d'avaluació del professorat.

D'acord amb el marc normatiu esmentat, el Govern de la Generalitat va implantar en el seu moment dos complements retributius, pels conceptes de docència i recerca, per al personal docent i investigador funcionari.

Aquests complements s'han regulat fins ara per quatre Acords del Govern d'eficàcia anual, de dates 25 de juny de 2002, 1 d'agost de 2003, 19 d'octubre de 2004 i 13 de desembre de 2005. No obstant això, els acords esmentats no preveien els requisits ni la tramitació de les sol·licituds, raó per la qual, per major seguretat jurídica, i per regular el nou complement addicional de gestió, s'ha fet necessària la redacció d'una norma general.

Cal també fer esment aquí de l'esforç que actualment estan efectuant les universitats públiques catalanes i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per consolidar un sistema d'avaluació de les activitats de docència mitjançant els manuals d'avaluació elaborats d'acord amb el model desenvolupat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya d'acord amb el Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquests manuals han estat certificats per l'Agència i estan en ús actualment a les universitats per a l'avaluació associada a les retribucions addicionals per mèrits individuals de docència del personal docent i investigador funcionari. En la seva concepció es preveia l'acreditació dels models d'avaluació recollida en els manuals per l'Agència uns anys després de ser utilitzats i de ser-ne comprovada la seva eficàcia, així com la seva extensió a l'avaluació de tots els tipus de complements o retribucions addicionals per activitats i mèrits docents del personal docent i investigador funcionari i contractat previstos en la legislació vigent. D'altra banda, també es pot fer esment, en paral·lel, de la tradició, tant al nostre país com en altres, d'avaluació de les activitats i mèrits de recerca per persones o organismes externs a la institució.

Quant al personal docent i investigador contractat, la matèria retributiva ha estat regulada, des que va entrar en vigor la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, per un Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de maig de 2003, amb vigència limitada als contractes formalitzats per les universitats durant l'any 2003 i d'aplicació transitòria mentre no s'aprovi la normativa corresponent que reguli aquesta matèria amb caràcter permanent.

Així doncs, la present norma pretén respondre a aquestes necessitats regulant de manera conjunta els diferents aspectes relatius a les retribucions addicionals per mèrits de docència, recerca i gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat, d'acord amb l'article 72 de la Llei d'universitats de Catalunya.

És per això que, atès el que estableix l'article 172.1.h) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Educació i Universitats i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Definició

1. Les retribucions addicionals per mèrits de docència, recerca i gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, previstes en l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, un complement addicional per mèrits de recerca i un complement addicional per mèrits de gestió, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

2. El complement addicional per mèrits de docència, el complement addicional per mèrits de recerca i el complement addicional per mèrits de gestió es concreten, cadascun d'ells, en una quantia anual individual i consolidable.

3. Els complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió han de ser assignats per mitjà del consell social de la universitat, a proposta del consell de govern d'aquesta, prèvia valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

4. L'avaluació dels mèrits de docència, de recerca i de gestió podrà tenir lloc de manera simultània, però el fet d'obtenir l'avaluació favorable en un d'aquests àmbits de l'activitat acadèmica no implicarà necessàriament l'avaluació favorable dels altres.

5. La percepció per part del personal docent i investigador funcionari del component per mèrits docents del complement específic, del complement de productivitat per activitat investigadora, i del component singular per l'exercici de càrrecs acadèmics del complement específic, no comporta necessàriament que hagin d'obtenir, respectivament, el complement addicional per mèrits de docència, el complement addicional per mèrits de recerca i el complement addicional per mèrits de gestió.

6. La percepció per part del personal docent i investigador contractat dels complements establerts a l'article 71.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, no comporta necessàriament que hagin d'obtenir, respectivament, el complement addicional per mèrits de docència, el complement addicional per mèrits de recerca i el complement addicional per mèrits de gestió.

Article 2

Requisits generals

El personal docent i investigador funcionari i contractat interessat a percebre els complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió ha de complir els requisits generals següents:

a) El personal docent i investigador funcionari de carrera, ha d'estar integrat en algun dels cossos docents universitaris establerts a l'article 56 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, és a dir, catedràtic/a d'universitat, professorat titular d'universitat, catedràtic/a d'escola universitària i professorat titular d'escola universitària.

b) El personal docent i investigador contractat ha de formar part d'alguna de les següents categories: catedràtic/a, professorat agregat, professorat col·laborador permanent i professorat lector. El professorat col·laborador només podrà optar al complement addicional per mèrits de recerca si compta amb el títol de doctor/a.

c) El règim de dedicació ha de ser a temps complet.

d) Complir els requisits establerts per a cada supòsit en aquest Decret.

e) Presentar la sol·licitud corresponent, i obtenir l'avaluació favorable dels corresponents mèrits de docència, recerca i gestió.

Capítol 2

Requisits i característiques específics dels complements addicionals

Article 3

Sol·licitud, tramitació i data d'efectes econòmics

1. El personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya pot sol·licitar davant la universitat l'avaluació de períodes de 5 anys de la seva activitat docent i davant l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l'avaluació de períodes de 6 anys de la seva activitat de recerca, com a pas previ per obtenir el complement addicional per mèrits de docència i de recerca, respectivament.

Per al còmput dels 5 anys d'activitat docent, els períodes de docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50% de la durada del període.

2. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha d'aprovar amb caràcter anual, abans de l'1 de desembre, una resolució de la qual n'ha de donar publicitat al DOGC, relativa als aspectes següents:

a) Pel que fa a les activitats de recerca, establirà el termini en el qual es podrà presentar la sol·licitud i les instruccions o indicacions pertinents sobre la seva tramitació i avaluació.

b) Pel que fa a les activitats de docència, establirà les instruccions o indicacions pertinents sobre la seva avaluació. Subseqüentment, la universitat farà públiques cada any les instruccions o indicacions pertinents sobre la presentació i tramitació de les sol·licituds i sobre els aspectes d'avaluació que, si s'escau, determini la resolució de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

3. Durant els terminis que s'estableixin d'acord amb el paràgraf anterior sols es podran presentar sol·licituds d'avaluació de períodes que finalitzin o hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de l'any de la publicació al DOGC de la resolució esmentada, i sempre que la data d'accés de la persona en la categoria que dóna dret a sol·licitar els complements addicionals s'hagi produït abans d'aquesta data.

4. Els complements addicionals per mèrits de docència i de recerca produiran efectes econòmics des de l'1 de gener de l'any següent al de la publicació al DOGC de la resolució d'instruccions per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, sempre i quan, havent presentat la sol·licitud en els terminis establerts, hagin estat concedits.

5. El personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya pot sol·licitar el complement addicional per mèrits de gestió davant la universitat, d'acord amb el procediment que aquesta hagi previst, un cop s'hagin assolit les puntuacions establertes a l'article 5 d'aquest Decret. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha d'aprovar amb caràcter anual les instruccions i indicacions pertinents sobre l'avaluació de les activitats de gestió i n'haurà de donar publicitat al DOGC. Aquest complement produirà efectes econòmics des de l'1 de gener de l'any següent al de la publicació al DOGC de la resolució d'instruccions per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, sempre i quan, havent presentat la sol·licitud en els terminis establerts, hagin estat concedits.

6. Les instruccions que aprovi l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya relatives a l'avaluació de l'activitat docent i de gestió a què fa esment aquest article hauran d'establir el procediment per a la certificació per part de l'Agència dels informes d'avaluació de l'activitat docent i de gestió realitzats per les universitats. La certificació de l'Agència valida els informes d'avaluació emesos per les universitats.

Article 4

Quanties

Les quanties anuals de cadascun dels complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió són les que figuren en l'annex del present Decret.

Article 5

Requisits específics del complement addicional per mèrits de gestió

1. El personal docent i investigador funcionari i contractat pot percebre el complement addicional per mèrits de gestió pel fet d'haver exercit els càrrecs acadèmics següents:

a) Els càrrecs de vicerector/a, secretari/ària general, degà/ana de facultat, director/a d'escola tècnica o politècnica superior, director/a d'escola universitària, director/a d'escola universitària politècnica, director/a de departament i director/a d'institut universitari de recerca;

b) Els càrrecs de vicedegà/ana de facultat, subdirector/a d'escola, secretari/ària de facultat o escola i secretari/ària de departament;

c) Els altres càrrecs unipersonals proposats per cada universitat, d'acord amb la seva estructura i organització interna.

2. A efectes de l'acumulació de punts que puguin correspondre dins dels trams que estableix l'apartat 4 d'aquest article es tindrà en compte la permanència de la persona sol·licitant en el càrrec per anys naturals, o fraccions d'any natural, d'acord amb els barems que figuren a continuació. Aquests punts sols es podran assignar per a aquells períodes de temps per als quals l'exercici del càrrec corresponent sigui avaluat favorablement:

a) En el cas dels càrrecs assenyalats a l'apartat 1.a) d'aquest article, el nombre de punts s'atribueix d'acord amb el que figura a la taula següent:

Càrrec

Punts/any

Vicerector/a

10

Secretari/ària general

10

Degà/ana de facultat/director/a d'escola tècnica superior/director/a d'escola politècnica superior

8

Director/a d'escola universitària/director/a d'escola universitària politècnica

8

Director/a de departament

6

Director/a d'institut universitari de recerca

5

b) En el cas dels càrrecs assenyalats als apartats 1.b) i 1.c) d'aquest article, el departament competent en matèria d'universitats, d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, determinarà el nombre global de punts que s'atorgarà a cada universitat per a aquesta tipologia de càrrecs.

c) Les universitats atribuiran a cada un dels càrrecs assenyalats als apartats 1.b) i 1.c) d'aquest article el nombre de punts que considerin adequat d'acord amb la seva organització, dins les limitacions establertes a l'apartat 2.b) anterior. En el cas dels càrrecs assenyalats a l'apartat 1.b) es tindrà també en compte el nombre de punts mínim i màxim que figura a la taula següent:

Càrrec

Punts/any

Vicedegà/ana de facultat o subdirector/a d'escola

3-6

Secretari/ària de facultat o escola

3-6

Secretari/ària de departament

2-4

3. Els períodes de permanència de la persona en el càrrec inferiors a l'any natural es puntuaran de manera proporcional a la seva durada, d'acord amb el barem establert a l'apartat anterior.

4. El complement addicional per mèrits de gestió s'estructurarà en un màxim de quatre trams de puntuació, d'acord amb el barem següent:

Tram

Punts

Primer

30

Segon

45

Tercer

55

Quart

65

5. Els punts obtinguts a cada tram s'acumularan en el següent. L'assoliment de cada tram donarà dret a percebre la quantia corresponent segons el que estableix l'article 4 d'aquest Decret. En canviar de tram, es percebrà exclusivament la quantia que correspon al darrer tram assolit.

Article 6

Avaluació dels mèrits

1. L'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió requereix la prèvia avaluació favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'acord amb l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, tenint en compte els objectius establerts pel departament competent en matèria d'universitats, un cop consultat el Consell Interuniversitari de Catalunya.

2. En el cas d'avaluació desfavorable, la persona sol·licitant podrà presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d'avaluació, en què podrà incloure fins a 4 dels 5 anys avaluats negativament, en el cas del complement per mèrits de docència, o 5 dels 6 anys avaluats negativament, en el cas del complement de mèrits de recerca. En el cas dels mèrits de gestió, la persona sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud d'avaluació un cop transcorreguts 12 mesos des de la notificació de la denegació.

3. A l'avaluació dels mèrits de docència i de recerca es consideraran les activitats dutes a terme al llarg de la carrera acadèmica, incloent la docència i la recerca realitzada en qualsevol situació contractual, administrativa o laboral, temporal o permanent com a personal docent o investigador universitari. Pel que fa a l'avaluació dels mèrits de recerca, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya podrà reconèixer una avaluació feta per un altre òrgan d'avaluació extern, sempre que s'hagi subscrit l'acord corresponent i així s'especifiqui a la resolució anual que publiqui l'Agència d'acord amb el que estableix l'article 3 d'aquest Decret.

4. Tant per al complement addicional per mèrits docents com per al complement addicional per mèrits de recerca només poden ser objecte de reconeixement, com a màxim, sis períodes respectivament.

5. El personal docent i investigador a que es refereix l'article 5.1 d'aquest Decret que sol·liciti l'avaluació dels mèrits de gestió, pot incloure a la seva sol·licitud tots els mèrits de gestió universitària acumulats, exclusivament, a partir del 30 de desembre de 1991. No obstant això, el període comprès entre aquesta data i la data d'entrada en vigor de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, únicament podrà donar lloc a l'acumulació d'un màxim de 30 punts. Així mateix, per a aquest període, en el cas dels càrrecs assenyalats al subapartat 5.1.b) la comptabilització s'haurà d'efectuar prenent els valors mínims assenyalats al subapartat 5.2.c) dels punts atribuïts a cada càrrec.

Article 7

Procediment

1. La sol·licitud dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió s'ha de presentar davant el rector o la rectora de la universitat, el/la qual, un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en els termes previstos a l'article 3 d'aquest Decret, ho traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social.

2. La sol·licitud del complement addicional per mèrits de recerca s'ha de presentar davant l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la qual ha de resoldre i notificar el resultat de l'avaluació a les persones interessades d'acord amb el procediment que aquesta estableixi, que ha de preveure el règim de recursos. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya comunicarà a cada universitat les avaluacions favorables obtingudes pel professorat respectiu per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social del complement que correspongui.

3. Les resolucions del Consell Social esmentades als apartats anteriors, exhaureixen la via administrativa i poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant del propi Consell o impugnar-se directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició addicional única

Retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat procedent d'altres comunitats autònomes

El personal docent i investigador funcionari i contractat que ho hagi estat en universitats d'altres comunitats autònomes no percebrà les retribucions addicionals que pugui tenir reconegudes en aquestes universitats.

No obstant això, el personal esmentat podrà sol·licitar percebre les retribucions addicionals previstes en aquest Decret pels mèrits obtinguts durant el temps de serveis prestats a universitats d'altres comunitats autònomes, sempre que compleixi els requisits establerts en aquest Decret.

Disposicions transitòries

Primera

Resolució excepcional per a les retribucions addicionals de docència, recerca i gestió corresponents a l'any 2005.

Amb caràcter excepcional, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya publicarà una resolució dins el primer mes posterior a l'entrada en vigor d'aquest Decret, amb tota la informació necessària que s'estableix a l'article 3, per a la presentació, per part del personal docent i investigador funcionari i contractat, de sol·licituds d'avaluació de mèrits docents, de recerca i de gestió corresponents a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2005. A aquesta convocatòria sols s'hi podran acollir les persones per a les quals l'accés a la categoria que dóna dret a sol·licitar les retribucions addicionals s'hagi produït abans d'aquesta data. Els efectes econòmics corresponents seran des de l'1 de gener de 2006.

Segona

Retribucions addicionals corresponents als anys 2001, 2002, 2003 i 2004, per al personal docent i investigador funcionari

1. Es consoliden les retribucions per mèrits docents i de recerca corresponents als anys 2001, 2002, 2003 i 2004.

2. Les sol·licituds que es presentin de complement addicional pels conceptes de mèrits de docència i de recerca, corresponents a l'avaluació de períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2004, es retribuiran segons allò establert pels Acords del Govern de dates 25 de juny de 2002 (per a l'any 2001), 1 d'agost de 2003 (per a l'any 2002), 19 d'octubre de 2004 (per a l'any 2003) i 13 de desembre de 2005 (per a l'any 2004), amb efectes econòmics de l'1 de gener de 2006 si la sol·licitud s'acull a la resolució que, amb caràcter excepcional, s'estableix a la disposició transitòria primera, o d'acord amb allò que disposa l'article 3.4 d'aquest Decret en els altres casos.

Tercera

Retribucions addicionals de docència i recerca corresponents a l'any 2005, per al personal docent i investigador funcionari

1. Les quanties de les retribucions addicionals de docència i de recerca corresponents a períodes que finalitzin l'any 2005 són, per categories, les següents:

 

Docència

Recerca

Catedràtic/a d'universitat

1.331 euros

1.331 euros

Professor/a titular d'universitat/catedràtic/a d'escola universitària

1.078 euros

1.078 euros

Professor/a titular d'escola universitària

963 euros

963 euros

2. Les quantitats que figuren en aquesta disposició estan expressades en euros corrents de l'any 2006 i hauran de ser actualitzades de forma equivalent a com s'estableixi per a les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Quarta

Retribucions addicionals de docència i recerca corresponents als anys 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005 per al personal docent i investigador contractat

1. Les sol·licituds que es presentin de complement addicional pels conceptes de mèrits de docència i de recerca, corresponents a l'avaluació de períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2005, es retribuiran d'acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 d'aquesta disposició, amb efectes econòmics de l'1 de gener de 2006 si la sol·licitud s'acull a la resolució que, amb caràcter excepcional, s'estableix a la disposició transitòria primera, o d'acord amb allò que disposa l'article 3.4 d'aquest Decret en els altres casos.

2. Les quanties d'aquests complements són les següents:

a) Per als trams vençuts fins al 31/12/2002:

 

Docència

Recerca

Catedràtic/a

356 euros

887 euros

Professorat agregat

288 euros

719 euros

Professorat col·laborador permanent i professorat lector

0,9 % retrib.

2,3 % retrib.

b) Per als trams vençuts des de l'1/01/2003 i fins al 31/12/2004:

 

Docència

Recerca

Catedràtic/a

887 euros

887 euros

Professorat agregat

719 euros

719 euros

Professorat col·laborador permanent i professorat lector

2,3 % retrib.

2,3 % retrib.

c) Per als trams vençuts des de l'1/01/2005 fins al 31/12/2005:

 

Docència

Recerca

Catedràtic/a

1.331 euros

1.331 euros

Professorat agregat

1.078 euros

1.078 euros

Professorat col·laborador permanent i professorat lector

3,45 % retrib.

3,45 % retrib.

3. La quantia de les retribucions addicionals per mèrits de docència i de recerca del professorat col·laborador permanent i del professorat lector serà, del 0,9%, del 2,3% i del 3,45% sobre les retribucions anuals, segons la data de finalització del període objecte d'avaluació, d'acord amb els apartats anteriors. Aquests percentatges s'han de calcular sobre el que es determini en la normativa aplicable referent a les retribucions anuals, que, a aquests efectes, comprenen exclusivament les retribucions bàsiques i els complements de lloc de treball i de categoria, i exclouen els complements de càrrecs acadèmics o responsabilitats de gestió, els complements per mèrits docents i de recerca i qualsevol altre complement diferent dels esmentats que es pugui establir.

4. Les quantitats que figuren en aquesta disposició estan expressades en euros corrents de l'any 2006 i hauran de ser actualitzades de forma equivalent a com s'estableixi per a les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final única

Entrada en vigor

El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 24 d'octubre de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

Annex

1. Retribucions addicionals per mèrits de docència i de recerca

1.1  Retribucions addicionals per mèrits de docència i de recerca que vencin a partir de l'1 de gener de 2006

a) Personal docent i investigador funcionari

L'import de les retribucions addicionals per mèrits de docència i recerca per als trams que vencin a partir de l'1 de gener de 2006, per al personal docent i investigador funcionari i per cossos seran les següents:

 

Docència

Recerca

Catedràtic/a d'universitat

1.331 euros

1.331 euros

Professor/a titular d'universitat/Catedràtic/a d'escola universitària

1.078 euros

1.078 euros

Professor/a titular d'escola universitària

963 euros

963 euros

Aquestes quantitats estan expressades en euros corrents de l'any 2006 i hauran de ser actualitzades de forma equivalent a com s'estableixi per a les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Personal docent i investigador contractat

L'import de les retribucions addicionals per mèrits de docència i de recerca per als trams que vencin a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, per al personal docent i investigador contractat i per categories, seran les següents:

 

Docència

Recerca

Catedràtic/a

1.331 euros

1.331 euros

Professorat agregat

1.078 euros

1.078 euros

La quantia de les retribucions addicionals per mèrits de docència i recerca del professorat col·laborador permanent i del professorat lector, serà del 3,45% sobre les retribucions anuals comptades sobre el que es determini a la normativa aplicable, per a cadascuna d'aquestes categories, considerant que, a aquests efectes, les retribucions anuals comprenen exclusivament les retribucions bàsiques i els complements de lloc de treball i de categoria, i exclouen els complements de càrrecs acadèmics o responsabilitats de gestió, els complements per mèrits docents i de recerca i qualsevol altre complement diferent dels esmentats que es pugui establir.

Aquestes quantitats estan expressades en euros corrents de l'any 2006 i hauran de ser actualitzades de forma equivalent a com s'estableixi per a les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.2  Retribucions addicionals per mèrits de docència i de recerca que vencin a partir de l'1/01/2007

Per als trams vençuts a partir de l'1 de gener de 2007, les quanties corresponents a les retribucions addicionals per mèrits de docència i de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat, calculades d'acord amb les diferents categories esmentades en l'apartat anterior, s'incrementaran en un 33,33%.

2. Retribucions addicionals per mèrits de gestió

Les retribucions addicionals per mèrits de gestió, tant per al personal docent i investigador funcionari com per al contractat, es determinen en funció dels punts obtinguts d'acord amb l'article 5 d'aquest Decret i tenen la quantia següent:

Tram

Punts

Quantia

Primer

30

1.000 euros

Segon

45

1.500 euros

Tercer

55

2.000 euros

Quart

65

2.500 euros

Aquestes quantitats estan expressades en euros corrents de l'any 2006 i hauran de ser actualitzades de forma equivalent a com s'estableixi per a les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

(06.296.063)

 

Amunt