Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 14/2008, de 22 de gener, pel qual es regula l'aplicació dels sistemes d'identificació i registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  • Núm. del document 014/2008

  • Data del document 22/01/2008

  • Data de publicació 25/01/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5056

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

El Reglament CE 21/2004, del Consell, de 17 de desembre de 2003, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina i es modifica el Reglament CE 1782/2003 i les Directives 92/102/CEE i 64/432/CEE, estableix que tots els animals de les espècies ovina i caprina nascuts a partir del 9 de juliol de 2005 (amb les excepcions previstes), han de ser identificats abans dels sis mesos d'edat i en tot cas abans que surtin de l'explotació de naixement.

Des del punt de vista competencial, l'article 116.1.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix competències exclusives a la Generalitat de Catalunya en matèria de ramaderia, i l'article 116.1.b) atribueix competència exclusiva en matèria de traçabilitat dels productes ramaders i, per tant, i d'acord amb l'article 110 de l'Estatut, aquestes competències exclusives inclouen de manera íntegra la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, i les normes que emanin d'aquesta competència exclusiva tenen caràcter preferent sobre qualsevol altra en el territori de Catalunya.

D'altra banda, l'article 113 d'aquest Estatut determina que correspon a la Generalitat de Catalunya el desplegament, l'aplicació i l'execució de la normativa de la Unió Europea quan afecti l'àmbit de les seves competències i l'article 189.1 assenyala que la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències.

La identificació establerta per als animals de les espècies ovina i caprina obliga a la implantació de dos elements, un bol ruminal i un cròtal de plàstic a l'orella dreta, i deixa l'orella esquerra lliure, sense limitar qualsevol altre mitjà d'identificació addicional. L'elevat percentatge de pèrdues dels cròtals auriculars en els petits remugants i les dificultats de maneig que representa tornar a identificar els animals que hagin perdut aquest únic cròtal, aconsellen establir la possibilitat que, com a norma general, però també de manera voluntària, els animals siguin identificats amb un segon cròtal, idèntic al primer, col·locat a l'orella esquerra per mantenir en tot moment la identificació visual.

Es fa, per tant, necessari establir els mecanismes adients per a la distribució, l'aplicació i el registre dels elements d'identificació ovina i caprina a Catalunya.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té com a objecte l'establiment de les característiques del sistema d'identificació i registre del bestiar oví i cabrum, d'acord amb el Reglament CE 21/2004, del Consell, de 17 de desembre de 2003.

Article 2

Definicions

A efectes d'aquest Decret s'entén per:

a) Unitat d'identificació: conjunt d'elements necessaris per a la identificació individual d'un animal. Ordinàriament està formada per dos cròtals idèntics, un bol ruminal amb el mateix codi d'identificació que els cròtals i un joc d'adhesius de paper amb aquest codi d'identificació imprès en números i en codi de barres. Excepcionalment les unitats d'identificació individual poden estar formades només pels dos cròtals i el joc d'adhesius o pels dos cròtals i algun altre tipus d'identificador electrònic diferent del bol ruminal, segons el tipus d'animal al qual estan destinades.

b) Cròtal: marca auricular per a la identificació visual dels animals consistent en dues peces en forma de bandera acoblades entre si, mascle i femella, de plàstic flexible, amb el codi d'identificació individual de l'animal imprès en cadascuna d'elles.

c) Bol ruminal: mitjà d'identificació electrònica consistent en una càpsula ceràmica amb un transponedor passiu (només de lectura) en el seu interior, que conté el codi d'identificació de l'animal, que s'aplica via oral i roman en el reticle dels remugants.

d) Transponedor (microxip): dispositiu electrònic que permet transmetre la informació que té emmagatzemada quan és activat per un lector de radiofreqüència.

e) Explotació: tot establiment, tota construcció o en cas de ramaderia a l'aire lliure, tot mitjà en el qual es mantinguin, criïn o manipulin animals de forma permanent o temporal, amb excepció de les consultes o clíniques veterinàries.

f) Posseïdor: tota persona física o jurídica responsable dels animals, fins i tot amb caràcter temporal, amb excepció de les consultes o les clíniques veterinàries.

TÍTOL 2

Identificació

Article 3

Identificació dels animals

Tots els animals de les espècies ovina i caprina nascuts després del 9 de juliol de 2005, amb les excepcions que preveu l'article 5 d'aquest Decret, han de ser identificats abans dels sis mesos d'edat i en tot cas abans que surtin de l'explotació de naixement, mitjançant els sistemes d'identificació que es regulen en aquest Decret.

Article 4

Mitjans d'identificació

4.1 Els animals de les espècies ovina i caprina s'identificaran a Catalunya amb dos cròtals idèntics, un a cada orella, d'acord amb les característiques descrites a l'apartat A de l'annex 1 d'aquest Decret i un bol ruminal, d'acord amb les característiques descrites a l'apartat C de l'annex 1 d'aquest Decret.

4.2 Els cròtals i el bol ruminal amb dispositiu electrònic portaran el mateix codi d'identificació format pels caràcters següents: la identificació, d'acord amb el codi de la norma UNE-ISO 3166, per mitjà de les lletres ES en els cròtals o el codi 724 a l'identificador electrònic, seguit de 12 caràcters numèrics que corresponen a les estructures següents:

a) El dígit 09 que identifica Catalunya.

b) Deu dígits d'identificació individual de l'animal.

4.3 L'estructura del codi del transponedor estarà formada per l'estructura que figura a la norma UNE-ISO 11784 i les seves modificacions posteriors. Estarà formada pel codi d'Estat (724) el codi d'espècie (04), el codi d'identificació animal descrit a l'apartat segon d'aquest article, i un comptador de duplicats emesos per codi.

Article 5

Identificacions específiques

5.1 S'exceptuen de la identificació indicada a l'article anterior:

a) Els animals de menys de dotze mesos d'edat destinats a sacrifici dintre de territori espanyol, els quals s'identificaran amb un cròtal a l'orella esquerra amb el codi de l'explotació (codi REGA), i d'acord amb les característiques descrites a l'apartat B de l'annex 1 d'aquest Decret.

b) Els animals destinats directament a l'exportació o a l'intercanvi intracomunitari, s'identificaran amb dos cròtals, un a cada orella, amb el codi individual d'identificació. Pel que fa a la identificació electrònica es tindrà en compte el que disposi la normativa comunitària que reguli el sistema d'identificació en els intercanvis intracomunitaris.

c) Els animals de l'espècie ovina de determinades races que pel seu pes adult o desenvolupament fisiològic no es pugui o no sigui recomanable realitzar la seva identificació amb un identificador electrònic del tipus especificat a l'article 4.1 d'aquest Decret, es podran identificar únicament amb dos cròtals dels descrits a l'apartat A de l'annex 1 d'aquest Decret, sempre que el personal habilitat per identificar comuniqui a la direcció general competent en matèria de ramaderia els codis d'identificació dels animals afectats, o aplicant el bol quan les circumstàncies ho permetin i notificant-ho a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponent.

Les races que poden acollir-se a aquesta excepció hauran de ser prèviament avaluades pel Comitè espanyol d'identificació electrònica (CEIE).

En el supòsit que hi hagi necessitat d'identificar abans de finalitzar el termini establert i, per raons de desenvolupament fisiològic dels animals, no sigui convenient l'aplicació del bol, es podrà identificar provisionalment amb els cròtals, aplicant el bol quan el pes de l'animal ho permeti.

d) Els ramats d'animals de l'espècie caprina sobre els quals prèviament s'hagi demostrat que per motius fisiològics són incapaços de retenir el bol ruminal, podran identificar-se amb qualsevol de les dues opcions següents:

d.1) Amb dos cròtals dels descrits a l'apartat A de l'annex 1 d'aquest Decret, amb l'autorització prèvia dels serveis veterinaris de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponent.

d.2) Amb un cròtal dels descrits a l'apartat A de l'annex 1 d'aquest Decret i un altre tipus de dispositiu electrònic, amb la presentació prèvia d'una memòria justificativa i amb informe favorable de la direcció general competent en matèria de ramaderia.

El personal habilitat per identificar comunicarà a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponent els codis d'identificació dels animals afectats i el tipus d'identificació que s'ha adoptat.

5.2 Les persones ramaderes podran sol·licitar l'excepció de l'article 4.1 d'aquest Decret i identificar els animals amb un bol ruminal i un sol cròtal a l'orella dreta, mitjançant la presentació d'un escrit on hi constin els motius, adreçat a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que els correspongui, la qual podrà denegar la sol·licitud quan hi hagi raons de tipus sanitari o de possibilitat de pèrdua de traçabilitat que així ho aconsellin.

5.3 La identificació amb elements o terminis diferents dels establerts o la realització d'experiències amb altres identificadors, l'haurà d'autoritzar el director o la directora general competent en matèria de ramaderia, de conformitat amb les especificacions tècniques que pugui establir la normativa comunitària, amb sol·licitud prèvia raonada i documentada sobre aquesta identificació diferent, per part de la persona o entitat responsable.

Article 6

Subministrament, col·locació i destrucció d'elements de les unitats d'identificació

6.1 La direcció general competent en matèria de ramaderia subministrarà les unitats d'identificació i altres elements necessaris per a la seva aplicació de manera gratuïta, i en controlarà l'aplicació.

6.2 S'exceptuen del que disposa l'apartat 1 d'aquest article les actuacions següents:

a) La identificació a què es refereix l'article 5.1.a) anirà a càrrec de la persona ramadera, tant la compra dels cròtals com la seva aplicació.

b) En cas d'animals destinats a l'intercanvi intracomunitari o a l'exportació, als quals es refereix l'article 5.1.b), quan la persona ramadera sol·liciti l'autorització del trasllat i sigui favorable sol·licitarà les unitats d'identificació formades pels dos cròtals, a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que li correspongui, la qual els les subministrarà de manera gratuïta, i anirà al seu càrrec l'aplicació en els animals.

c) En el cas de l'article 5.2, la direcció general competent en matèria de ramaderia facilitarà gratuïtament els elements de les unitats d'identificació, però seran a càrrec de la persona ramadera les despeses de l'aplicació d'acord amb les tarifes fixades als acords establerts amb el personal habilitat a aquests efectes.

d) D'acord amb l'article 5.4 d'aquest Decret, la identificació dels animals amb altres tipus d'identificadors que no siguin dels que defineix l'article 2, es realitzarà d'acord amb el que s'especifiqui a l'autorització que s'hi esmenta.

6.3 Els escorxadors han d'establir un sistema per a la recuperació dels bols ruminals, per inactivar-los o destruir-los després del sacrifici dels animals, i incorporar les dades dels animals sacrificats a la traçabilitat de la cadena alimentària, que hauran d'acreditar mitjançant els registres i documents que calguin. En cas de mort d'un animal a l'explotació, al transport o a l'escorxador abans del sacrifici, la persona responsable ho comunicarà a l'oficina comarcal i l'identificador electrònic ha de quedar igualment inactivat o destruït durant el procés de destrucció del cadàver.

Article 7

Habilitació per identificar

7.1 Els elements de la unitat d'identificació els aplicarà el personal habilitat a aquests efectes pel director o la directora general competent en matèria de ramaderia, abans de l'extracció de sang, vacunació contra la brucel·losi o qualsevol actuació que requereixi una identificació dels animals, i sempre abans dels sis mesos de vida o de la sortida de l'explotació de naixement.

7.2 El personal habilitat comunicarà a la direcció general competent en matèria de ramaderia els animals identificats en cada explotació de la manera i els terminis que determini la direcció general competent per raó de la matèria.

7.3 Quan la persona ramadera sol·liciti identificar amb el bol ruminal i un sol cròtal i li sigui autoritzat pels serveis de l'oficina comarcal corresponent o quan, per qualsevol raó, sigui aconsellable no posar els dos cròtals, el personal habilitat encarregat de la identificació retornarà el cròtal no utilitzat a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

7.4 En cas d'animals destinats a intercanvi comunitari o a exportació, on no és obligatori aplicar la identificació electrònica mitjançant el bol ruminal, d'acord amb l'article 5.1.b) d'aquest Decret, la persona ramadera assumeix l'obligació d'identificar els animals objecte d'intercanvi comunitari o exportació amb dos cròtals dels descrits a l'apartat A de l'annex 1 d'aquest Decret i de comunicar les dades dels animals identificats a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que correspongui.

En el supòsit que els animals objecte d'intercanvi comunitari o exportació estiguin identificats electrònicament, el codi d'identificació i el tipus de dispositiu electrònic figuraran al certificat sanitari previst per als intercanvis amb països de la Unió Europea o exportacions a països tercers.

Article 8

Sol·licitud de duplicats d'elements de les unitats d'identificació dels animals identificats individualment

8.1 En cas de pèrdua o deteriorament d'un dels dos cròtals que identifiquen visualment un animal, la persona ramadera en podrà sol·licitar un duplicat a l'empresa adjudicatària de l'últim concurs de subministrament d'unitats d'identificació, amb autorització prèvia de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que li correspongui, i l'aplicarà a l'animal al més aviat possible.

8.2 En cas de pèrdua o deteriorament dels dos cròtals que identifiquen visualment un animal, la persona ramadera n'haurà de sol·licitar un duplicat a l'empresa adjudicatària de l'últim concurs de subministrament d'unitats d'identificació, amb autorització prèvia de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que li correspongui, i l'aplicarà a l'animal al més aviat possible.

8.3 En cas de pèrdua del bol ruminal que identifica electrònicament un animal, la persona ramadera sol·licitarà un duplicat a l'empresa adjudicatària de l'últim concurs de subministrament d'unitats d'identificació, amb autorització prèvia de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que li correspongui. L'aplicació del duplicat del bol ruminal la realitzarà una persona habilitada, d'acord amb l'article 7 d'aquest Decret, amb comunicació prèvia de la persona ramadera.

8.4 Quan els animals estiguin identificats amb un sol cròtal i bol ruminal, en cas de pèrdua o deteriorament de l'únic cròtal que identifica visualment un animal, la persona ramadera n'haurà de sol·licitar obligatòriament i de manera immediata, un duplicat a l'empresa adjudicatària de l'últim concurs de subministrament d'unitats d'identificació, amb autorització prèvia de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que li correspongui, i l'aplicarà a l'animal al més aviat possible.

8.5 El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural farà pública l'empresa adjudicatària del darrer concurs de subministrament d'unitats d'identificació a través del web del Departament.

8.6 En cas de pèrdua del cròtal en animals nascuts abans del 9 de juliol de 2005, i identificats d'acord amb l'Ordre de 26 de maig de 1993, per la qual s'estableixen les campanyes de sanejament ramader contra la brucel·losi del bestiar oví i cabrum i l'epididimitis contagiosa, se seguiran reidentificant amb un cròtal d'acord amb l'esmentada Ordre.

Article 9

Subministrament de cròtals amb el codi de l'explotació per part de les empreses distribuïdores de material d'identificació animal

9.1 Les persones ramaderes es proveiran d'aquests cròtals directament de les empreses distribuïdores que hagin acreditat la idoneïtat del seu material i hagin estat acceptades com a tals d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 3 d'aquest mateix article.

9.2 Les empreses que vulguin subministrar els cròtals a les persones ramaderes hauran de sol·licitar-ho a la direcció general competent en matèria de ramaderia, demostrar que compleixen les especificacions requerides a l'annex 1 d'aquest Decret per mitjà de l'aportació dels certificats corresponents emesos per una entitat externa al fabricant que així ho acrediti i comprometre's a complir les obligacions que es fixen en aquest Decret. El director o la directora general competent en matèria de ramaderia dictarà resolució en el termini màxim de dos mesos. En cas de falta de resolució expressa la sol·licitud es considerarà estimada.

9.3 Les empreses que siguin acceptades per efectuar el subministrament d'aquests cròtals als ramaders de Catalunya, hauran de:

Verificar la identitat de la persona ramadera adquirent abans d'acceptar la comanda.

Facilitar-li exclusivament els cròtals amb el codi d'identificació REGA de la seva explotació.

Mantenir degudament arxivades, durant un termini de tres anys, tant les sol·licituds com els comprovants de lliurament, i posar-los a disposició del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural si així ho sol·licita.

Lliurar trimestralment a la direcció general competent en matèria de ramaderia un fitxer on consti, per a cada codi d'explotació, el titular i el nombre de cròtals facilitats en cada lliurament amb indicació de les dates de sol·licitud i lliurament.

9.4 El director o la directora general competent en matèria de ramaderia podrà retirar la condició d'empresa subministradora en cas d'incompliment dels requisits establerts per la normativa, amb audiència prèvia de l'interessat.

TÍTOL 3

Traçabilitat

Article 10

Codis d'identificació

Els codis d'identificació dels animals identificats d'acord amb aquest Decret estaran vinculats a alguna de les explotacions inscrites al Registre d'explotacions ramaderes i hauran de figurar al fitxer corresponent.

Article 11

Document de trasllat

Als efectes del que disposa l'article 6 del Reglament CE 21/2004, de 17 de desembre, que estableix l'obligatorietat d'un document de trasllat per als animals de les espècies ovina i caprina, seran vàlids els documents que s'estableixen al Decret 281/1987, de 4 d'agost, sobre la documentació sanitària per al trasllat de bestiar a escorxadors radicats dins de l'àmbit territorial de Catalunya, i al Decret 94/1988, de 28 de març, sobre documentació sanitària per a trasllat d'animals per a vida procedents d'explotacions qualificades sanitàriament i altres documents que s'emetin des de les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural dins de l'àmbit de Catalunya.

Article 12

Base de dades informatitzada de moviments de bestiar oví i cabrum

12.1 Es crea una base de dades informatitzada que contingui les dades sobre moviments de bestiar oví i cabrum.

12.2 Les dades que s'han d'incloure a la base de dades, quant a moviments de les espècies ovina i caprina han de ser almenys les següents:

a) Codi de l'explotació d'origen.

b) Lloc de l'explotació d'origen.

c) Estat d'origen en el supòsit d'importacions i entrades des d'altres Estats membres de la Unió Europea.

d) Codi de l'explotació de destinació.

e) Lloc de l'explotació de destinació.

f) Estat de destinació en el supòsit d'exportacions i sortides cap a altres estats membres de la Unió Europea.

g) Codi del Punt d'Inspecció Fronterera (PIF) d'entrada a la Unió Europea.

h) Codi del Punt d'Inspecció Fronterera (PIF) de sortida a la Unió Europea.

i) Data de sortida.

j) Data d'arribada.

k) Espècie.

l) Nombre d'animals del moviment, si s'escau, per categories segons la normativa corresponent.

m) Identificació individual dels animals, quan ho requereixi la normativa vigent.

n) Identificació del medi de transport.

o) Tipus de medi de transport.

p) Número d'autorització del transportista.

q) Si escau, número d'identificació del certificat sanitari d'origen associat al moviment.

r) Si escau, data d'expedició del certificat sanitari d'origen associat al moviment.

s) Codi d'identificació del moviment.

t) Indicació de si el moviment té caràcter de transhumància.

12.3 El fitxer corresponent a aquesta base de dades és el que figura a l'annex 2 d'aquest Decret.

Article 13

Base de dades informatitzada d'animals de les espècies ovina i caprina identificats electrònicament

13.1 Es crea una base de dades que contingui les dades sobre animals de les espècies ovina i caprina identificats electrònicament.

13.2 Les dades que s'han d'incloure a la base de dades, quant a identificació electrònica de les espècies ovina i caprina, han de ser almenys les següents:

a) Codi d'identificació de l'animal.

b) Espècie, sexe i raça.

c) Any de naixement i data d'identificació.

d) Codi d'explotació en la que fou identificada.

e) Tipus d'identificador.

f) Quan escaigui, dades sobre sol·licituds de duplicats d'identificadors.

13.3 El fitxer corresponent a aquesta base de dades és el que figura a l'annex 3 d'aquest Decret.

TÍTOL 4

Control i règim sancionador

Article 14

Controls i sancions

14.1 El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural realitzarà inspeccions sobre el terreny, que podran realitzar-se conjuntament amb altres actuacions, per verificar el compliment del que s'estableix en aquest Decret.

14.2 L'incompliment de les disposicions d'aquest Decret, i en especial la manipulació o utilització irregular o fraudulenta dels elements d'identificació, donarà lloc a l'aplicació de les sancions establertes a la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, sens perjudici de les penalitzacions previstes al Reglament CE 796/2004, de la Comissió, de 21 d'abril, pel qual s'estableixen disposicions per a l'aplicació de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control previstos al Reglament CE 1782/2003, del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes aplicables als règims d'ajut directe en el marc de la política agrícola comuna i s'instauren determinats règims d'ajuts als agricultors.

14.3 Són òrgans competents per sancionar les infraccions assenyalades a l'apartat anterior, d'acord amb l'article 3 de la Llei 15/2005, de 27 de desembre, per a sancions lleus i greus el director o la directora dels serveis territorials corresponent del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i per a sancions molt greus el director o la directora general competent en matèria de ramaderia.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Llibre d'explotació ramadera

Es modifica l'article 3 del Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes, el qual queda redactat de la manera següent:

.Article 3

.Llibre d'explotació ramadera

.3.1 El llibre d'explotació ramadera és un document de possessió obligatòria per al titular de l'explotació.

.Aquest document es mantindrà a l'explotació ramadera actualitzat i a disposició dels tècnics del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural durant un termini mínim de tres anys des de la darrera anotació.

.3.2 A les explotacions ramaderes d'animals de les espècies ovina i caprina, el llibre de registre d'explotació ramadera haurà de contenir almenys les dades següents:

.a) Codi d'identificació de l'explotació.

.b) Nom de l'explotació i coordenades geogràfiques i/o adreça o una indicació geogràfica equivalent de l'explotació.

.c) Identificació del titular, NIF/CIF, telèfon i adreça.

.d) Espècies mantingudes (oví-cabrum): classificació zootècnica de l'explotació.

.e) En el supòsit d'animals que abandonin l'explotació, per espècie: la data de sortida, la quantitat d'animals, la categoria segons la normativa vigent, el nom del transportista i la identificació del mitjà de transport, el codi d'identificació o el nom i l'adreça de l'explotació de destinació, o si escau de l'escorxador, i el número de guia, el certificat sanitari o la còpia del document de trasllat.

.f) En cas d'animals que arribin a l'explotació, per espècie: quantitat d'animals, categoria segons la normativa vigent, codi d'identificació de l'explotació de la qual procedeixin, així com la data d'arribada, el número de guia, el certificat sanitari o el document de trasllat.

.g) Inspeccions i controls: data de realització, motiu, número d'acta, si escau.

.h) Cens total d'animals mantinguts per explotació durant l'any anterior, desglossament per espècie, classificació i categoria.

.i) Balanç de reproductors quan hi hagi una entrada, una sortida o quan els animals de l'explotació mateixa accedeixin a la condició de reproductors.

.j) Substitucions de mitjans d'identificació per pèrdues o deteriorament o per anotacions de les marques que es col·loquin en animals que procedeixin de països tercers, amb indicació de la data de l'acció de la substitució.

.k) Identificació de l'inspector que hagi comprovat el llibre de registre i data en què s'hagi efectuat la comprovació.

.3.3 A més, a partir del 31 de desembre de 2009, per a cada animal nascut després d'aquesta data hi constarà la informació actualitzada següent:

.a) Codi d'identificació de l'animal.

.b) Any de naixement i data d'identificació.

.c) Mes i any, en cas que l'animal hagi mort a l'explotació.

.d) Raça, i si es coneix el genotip.

.3.4 En determinades explotacions de tipus especial, de les que s'esmenten al Reial decret 479/2004, el llibre de registre d'explotació haurà de contenir les dades que corresponguin d'acord amb la normativa vigent..

Segona

Secció d'explotacions ovines i caprines del registre d'explotacions ramaderes

La Secció d'explotacions ovines i caprines del Registre d'explotacions ramaderes a què fa referència l'article 4.1 del Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes, haurà de contenir com a mínim les dades següents:

a) Codi d'identificació de l'explotació.

b) Tipus d'explotació i activitat.

c) Classificació zootècnica.

d) Aptitud (carn o llet).

d) Espècies que s'exploten.

e) Cens dels animals que hi hagi a l'explotació, desglossat per espècies i edats, d'acord amb els terminis fixats per a l'actualització periòdica del cens.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les persones ramaderes que tinguin animals nascuts abans del 9 de juliol de 2005, destinats a reproducció, podran sol·licitar a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que els correspongui, la identificació de la manera que s'estableix a l'article 4.1 d'aquest Decret, sempre que identifiquin tots els animals del seu ramat i es comprometin a mantenir-los identificats amb la nova identificació a partir d'aquell moment. En aquest cas, l'antiga identificació serà substituïda per la nova sense que es perdi la traçabilitat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S'habilita el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural perquè modifiqui, si escau, per mitjà d'ordre, el contingut dels annexos d'aquest Decret.

Segona

Es faculta el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural perquè, per mitjà de resolució, estableixi el procés de formació per a l'habilitació a què fa referència l'article 7 d'aquest Decret.

Tercera

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEXOS

ANNEX 1

Característiques dels mitjans d'identificació i dels dispositius per a la seva aplicació i lectura

A. Característiques de les marques auriculars dels animals

1. Cadascuna de les marques auriculars consisteix en un cròtal de color groc, fabricat de material inalterable, a prova de falsificacions, no reutilitzable, amb una forma que li permeti romandre subjecte a l'animal sense prendre mal, fàcilment visible a distància i durant tota la vida de l'animal.

2. Els cròtals consten de dues peces impreses, mascle i femella, de plàstic flexible en la seva totalitat, excepte la punta de la tija que sorgeix del mascle, que és de llautó.

El cap de la femella ha de ser tancat.

La punta de la tija s'introdueix en la cavitat de la femella i s'acoblen de manera que no sobresurti del seu coll.

L'aplicació s'ha de fer en l'animal per mitjà d'una tenalla d'aplicació semiautomàtica, d'acord amb les característiques que estableix l'apartat D d'aquest annex 1, de manera que quedin les dues peces unides, i sigui impossible separar-les. La mida, el color i la impressió dels cròtals s'han d'ajustar a les característiques que s'especifiquen a l'apartat 3, a fi de mantenir una uniformitat i continuïtat.

En qualsevol cas, tant les peces mascle com les femelles han de disposar d'un dispositiu que permeti una màxima rotació, que en cap cas pot ser excèntrica, permeti aireig i eviti la reutilització de qualsevol de les dues peces.

3. Descripció dels elements:

Peces femella: la peça ha de ser de tipus .bandera. i estar fabricada en material termoplàstic d'alta flexibilitat, inviolable i de cap tancat. No elàstic. Ha de permetre una màxima rotació i aireig. El color és groc color RAL 1016 i estable als raigs ultraviolats. Presenta un escut constitucional per injecció a l'anvers de la peça amb unes dimensions màximes de 7 x 7 mm i indicació de la data de fabricació a través d'un datador a la matriu.

Mides de la peça:

Altura des de la base: 35-42 mm.

Altura des de la base del coll: 20-27 mm.

Llargària: 34-40 mm.

Gruix: 1 ± 0,2 mm.

Diàmetre extern del cap: 14-20 mm.

Diàmetre intern del cap: 8-12 mm.

Peces mascle: la peça ha de ser tipus .bandera. i estar fabricada en material termoplàstic d'alta flexibilitat, inviolable. No elàstic. El color és groc color RAL 1016 i estable als raigs ultraviolats. Presenta un escut constitucional per injecció en l'anvers de la peça amb unes dimensions màximes de 7 x 7 mm i indicació de la data de fabricació a través d'un datador a la matriceria. La tija finalitza en una punta cònica de llautó.

Mides de la peça:

Altura des de la base: 35-42 mm.

Altura des de la base del coll: 20-30 mm.

Llargària: 34-40 mm.

Gruix: 1 ± 0,2 mm.

Amplària de la base de la tija: 4,5-7 mm.

Amplària de la punta de la tija: 7 ± 1 mm.

Altura total des de la base de la tija: 15-22 mm.

Diàmetre extern del cap: 14-20 mm.

La distància entre la peça femella i la peça mascle ha de ser almenys de 9,5 mm.

4. Característiques físiques del material:

El cròtal ha de tenir les característiques següents:

Identificació del material: poliuretà.

Duresa del material: 85-95 unid. Shore-A.

Densitat: 1,20-1,23 g/cm³.

Resistència a la tracció: 415-585 kg/cm².

Allargament al trencament: 430-585%.

Valor de tensió a 20%: 45-65 kg/cm².

Valor de tensió a 100%: 85-100 kg/cm².

Valor de tensió a 300%: 160-250 kg/cm².

Resistència de trencament: 90-120 Newton.

Resistència a l'abrasió: 30-45 mm³.

Força de separació: mín. 25 kg.

Pes de les dues peces: màx. 6 g.

Les proves o assajos per al mesurament dels valors sol·licitats han d'estar d'acord amb les normes següents:

Duresa Shore-A: UNE-EN ISO 868/2003.

Densitat g/cm³: UNE 53526/2001 Mètode A.

Resistència a la tracció: UNE 53510/2001.

Resistència a l'estrip: UNE 53516-2/2002.

Resistència a l'abrasió: UNE 53527/91 Mètode A.

Identificació del polímer: UNE 53633/91.

5. Per poder verificar el compliment de les característiques del material exposades a l'apartat anterior, el fabricant ha de presentar:

Una declaració de conformitat del seu producte amb les normes anteriors i els assajos descrits.

Un expedient tècnic emès per un laboratori independent d'assaig acreditat de forma pertinent per a aquest tipus d'assajos segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

No obstant això, el fabricant pot demostrar el compliment dels requisits anteriors mitjançant certificació per un organisme convenientment acreditat.

6. El cròtal ha de portar imprès, de manera indeleble, el codi d'identificació de l'animal, definit a l'article 4.1 d'aquest Decret.

Aquest codi es disposa en tres línies. La primera d'aquestes ha de reflectir les lletres .ES. i els dígits 09 del codi corresponent a Catalunya. La segona línia, els cinc dígits del codi següents, i la tercera, els cinc últims dígits.

La impressió és per làser, sense addició ni sostracció de pigments, amb un contrast mínim del 74% negre i amb una separació mínima entre caràcters de 2 mm. La mida de font mínima per a la primera i segona línia de caràcters és de 4 mm d'altura i de 8 mm d'altura per a la tercera, i es recomana que sigui el màxim que permeti la presentació del codi alfanumèric en tres línies.

7. Addicionalment, poden contenir un codi de barres o qualsevol altra informació complementària, sempre que això no afecti la llegibilitat del codi d'identificació.

8. En cas que el cròtal visual s'acompanyi d'un dispositiu electrònic, s'han de presentar de manera conjunta, i s'han de presentar en un equip d'identificació.

En aquest últim cas, el codi imprès al cròtal és el mateix que conté el dispositiu electrònic, amb la diferència que el codi de país és .ES. en el cròtal visual, i .724. en el dispositiu electrònic (segons la Norma UNE-EN-ISO 3166).

B. Característiques de les marques auriculars que estableix l'article 5.1.a) d'aquest Decret

1. La marca consisteix en un cròtal de material plàstic fabricat de material inalterable, a prova de falsificacions, no reutilitzable, amb una forma que li permeti quedar subjecta a l'animal sense prendre mal, fàcilment visible a distància i durant tota la vida de l'animal i porta, únicament, inscripcions indelebles.

Els cròtals visuals consten de dues peces impreses, mascle i femella, termoplàstic en la seva totalitat, i de forma rectangular. La peça femella posseeix un cap tancat. En la peça mascle la punta de la tija és del mateix material que el cos.

L'aplicació es fa en l'animal per mitjà d'unes tenalles d'aplicació semiautomàtica, d'acord amb les característiques que estableix l'apartat D d'aquest annex 1, de manera que quedin les dues peces unides, i sigui impossible separar-les. La mida, color i impressió dels cròtals s'han d'ajustar a les dimensions que s'especifiquen a l'apartat 3, a fi de mantenir una uniformitat i continuïtat.

En qualsevol cas, tant les peces mascle com les femelles han de disposar d'un dispositiu que permeti una màxima rotació, que en cap cas pot ser excèntrica, permeti aireig i eviti la reutilització de qualsevol de les dues peces.

2. Porta el codi d'identificació de l'explotació de naixement, segons l'estructura que estableix l'article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA). Aquest codi està compost per les lletres .ES. que identifiquen Espanya, seguides de dotze caràcters numèrics que responen a l'estructura següent:

Dos dígits que identifiquen la província en la qual està ubicada l'explotació.

Tres dígits que identifiquen el municipi en el qual està ubicada l'explotació esmentada.

Set dígits que identifiquen individualment l'explotació dins del municipi.

3. Descripció dels elements:

Peces femella: la peça ha de ser rectangular i estar fabricada en material termoplàstic, inviolable, de cap tancat. No elàstic. Ha de permetre una màxima rotació i aireig. El color és groc color RAL 1016 i estable als raigs ultraviolats. Presenta l'escut constitucional per injecció a l'anvers de la peça amb unes dimensions màximes de 7 x 7 mm i indicació de la data de fabricació a través d'un datador a la matriceria.

Mides de la peça:

Altura des de la base: 40 ± 5 mm.

Altura des de la base del coll: 25 ± 5 mm.

Llargària: 10 ± 5 mm.

Gruix: 2 ± 1 mm.

Els diàmetres extern i intern del cap han de ser els que s'ajustin a les mides anteriorment referenciades i que assegurin una correcta fixació del dispositiu sobre l'animal.

Peces mascle: la peça ha de ser rectangular i ha d'estar fabricada en material termoplàstic. El color és groc, color RAL 1016 i estable als raigs ultraviolats. No elàstic.

Presenta l'escut constitucional per injecció en l'anvers de la peça amb unes dimensions màximes de 7 x 7 mm i indicació de la data de fabricació a través d'un datador a la matriceria. La tija acaba en una punta cònica del mateix material que el cos.

Mides de la peça:

Altura des de la base: 40 ± 5 mm.

Altura des de la base del coll: 25 ± 5 mm.

Llargària: 10 ± 5 mm.

Gruix: 2 ± 1 mm.

Altura total des de la base de la tija: 25 ± 5 mm.

L'amplària de la tija i de la seva punta s'han d'ajustar a les mides del cap de la peça femella, de manera que s'asseguri la subjecció de les peces mascle i femella entre si.

C. Característiques dels identificadors electrònics

1. Els identificadors electrònics s'han d'ajustar al compliment de les normes UNE-ISO 11784, UNE-ISO 11785 i UNE 68402 i les seves posteriors modificacions.

2. L'estructura del codi del transponedor i del codi d'identificació animal és la que preveu l'article 4.2 d'aquest Decret.

3. Es tracta de transponedors passius, només de lectura, que utilitzin la tecnologia HDX o FDX-B.

4. Han de ser llegibles per mitjà d'equips de lectura, corresponents a la Norma UNE-ISO 11785, i aptes per a la lectura de transponedors HDX i FDX-B.

5. La distància mínima de lectura ha de ser de 20 cm, en el cas dels lectors portàtils, i de 50 cm, en el cas dels lectors fixos.

6. El bol ruminal ha d'estar format per un cos que contingui un transponedor en el seu interior. Els elements abans indicats han de formar un tot. Als efectes de seguretat de lectura i per evitar senyals equivocats per cossos estranys, en el diagnòstic, el reticle no ha de posseir elements metàl·lics com a llast.

7. Descripció dels elements:

Cos: el cos ha d'estar format per una peça cilíndrica o ovalada de superfície llisa i vores arrodonides fabricat amb material d'alt pes específic.

El cos ha de posseir una cavitat en la qual s'hi pot allotjar el transponedor. La cavitat que conté l'identificador electrònic i el seu orifici d'entrada han d'estar segellats de manera segura, amb material atòxic i resistent a les accions digestives dels remugants, per evitar la possible sortida i pèrdua de l'identificador electrònic del cos.

El cos s'ha de caracteritzar per no contenir cap element magnètic o metàl·lic.

Mides de la peça:

Longitud: 65-75 mm.

Diàmetre: 19-23 mm.

Pes: 68-85 g.

No obstant això, es poden utilitzar tots els altres dissenys certificats sobre la base dels protocols reconeguts pel Comitè espanyol d'identificació electrònica dels animals, les dimensions i pesos dels quals siguin els que assegurin els paràmetres mínims de retenció (mínim 98% a l'any d'aplicació), així com els percentatges d'èxit en lectura dinàmica (mínim 95%), definits per l'International Committee for Animal Recording (ICAR).

Transponedor: ha de ser de tipus passiu (sense bateria), capaç de ser activat mitjançant radiofreqüència i de llegir-se de forma correcta a través de qualsevol material no metàl·lic.

Ha d'estar d'acord amb les normes UNE-ISO 11784, relativa a l'estructura del codi d'identificació contingut a la seva memòria, UNE-ISO 11785, relativa a la metodologia d'intercanvi d'informació amb el lector, així com d'acord amb la Norma UNE 68402, relativa als requisits del material, i les seves posteriors modificacions.

L'identificador electrònic que rebi l'usuari final ha de ser només de lectura.

El material envoltant del transponedor ha de ser biocompatible i que asseguri l'estanquitat de l'identificador electrònic, d'acord amb el que assenyala la Norma UNE 68402.

D. Característiques tècniques dels aplicadors semiautomàtics de cròtals (tenalles)

1. Per col·locar els cròtals visuals s'han d'utilitzar aplicadors semiautomàtics (tenalles) de metall lleuger, que en facilitin l'ús, amb una agulla de punta roma incorporada i intercanviable. El fabricant ha de subministrar amb cada aplicador una agulla de recanvi.

2. Les tenalles seran preferentment universals per utilitzar en altres espècies animals, i és recomanable que portin la indicació del fabricant, per assegurar l'eficàcia de la relació cròtal-tenalles, i optimitzar l'aplicació dels cròtals.

E. Característiques tècniques de les pistoles dosificadores per a l'aplicació de bols ruminals

Les pistoles dosificadores han de tenir les característiques següents:

Han de permetre una correcta subjecció del bol per a la seva aplicació.

Han de ser fàcils d'utilitzar i fabricades amb material resistent per a l'objectiu que es persegueix.

Han de tenir un pes no superior als 450 g.

S'ha de minimitzar el risc d'infringir ferides a l'animal a causa del disseny de l'aplicador, i evitar vores tallants o l'ús de materials que acabin degenerant en processos d'estellament o similars, que puguin produir lesions en el procés d'aplicació.

F. Característiques tècniques dels lectors de radiofreqüència

Els lectors de radiofreqüència, en qualsevol de les seves modalitats, han de complir els requisits que estableixen les normes UNE-ISO 11785, i UNE 68402 i les seves posteriors modificacions.

Es poden utilitzar lectors dels tipus següents:

1. Lectors de radiofreqüència de mà: lector no integrat en cap instal·lació, que conté en si mateix tots els elements necessaris per a la seva utilització autònoma, amb les característiques de mida i pes adequades per permetre el seu transport i utilització manual.

Ha de mostrar en pantalla el codi complet del transponedor.

És recomanable que disposi d'una connexió amb antena accessòria externa i/o amb dispositiu de gestió d'informació, que funcioni amb bateries recarregables, que el seu pes sigui reduït i que contingui un teclat alfanumèric amb possibilitat d'introduir i emmagatzemar dades en memòria.

2. Lectors de radiofreqüència fixos: lector destinat a ser instal·lat en una ubicació amb caràcter fix i inamovible, de manera tal que no es preveu cap desplaçament dels dispositius electrònics ni dels possibles complements que componen el lector esmentat.

El fabricant ha d'assenyalar quins tipus de gestors de dades requereix o permet el sistema.

3. Lectors de radiofreqüència transportables: lector destinat a ser instal·lat com a fix amb caràcter temporal, que es pot desinstal·lar i transportar a un altre lloc per realitzar la seva funció com a fix en diferents ubicacions.

El fabricant ha d'assenyalar quins tipus de gestors de dades requereix o permet el sistema.

ANNEX 2

Fitxer de dades informatitzat dels moviments de bestiar oví-cabrum
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

ANNEX 3

Fitxer de dades informatitzat de la identificació electrònica del bestiar oví-cabrum
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte