Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAR/421/2009, de 21 de setembre, per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l'Ebre. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5484, pàg. 77075, de 15.10.2009).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  • Núm. del document AAR/0421/2009

  • Data del document 21/09/2009

  • Data de publicació 01/10/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5475

Afectacions
TEXT PUBLICAT

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, estableix la normativa aplicable a la protecció de les denominacions d'origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L'apartat primer de l'article 128 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, assenyala que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, que inclou el règim jurídic de creació i funcionament. L'apartat segon d'aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de Catalunya l'aprovació de les seves normes reguladores.

D'altra banda, l'article 116.1.b) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga competències exclusives a la Generalitat de Catalunya en matèria de qualitat dels productes agroalimentaris.

En aquest àmbit, la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, és la norma reguladora del sector agroalimentari de qualitat a Catalunya. Aquesta norma ha estat desenvolupada pel Decret 285/2006, de 4 de juliol.

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Clementines de les Terres de l'Ebre es va crear amb el nom d'IGP Mandarines i Clementines de les Terres de l'Ebre per l'Ordre d'11 de juny de 1998 (DOGC núm. 2670, de 30.6.1998). Posteriorment, per tal d'adaptar-la a la normativa comunitària, estatal i autonòmica, aquesta Ordre va ser derogada per l'Ordre de 25 de setembre de 2001 (DOGC núm. 3489, de 9.10.2001), per la qual es va aprovar la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre i el seu Reglament. Aquesta indicació geogràfica protegida ha impulsat els cítrics produïts en aquesta zona, a la vegada que ha servit per millorar el desenvolupament d'unes comarques a les quals la importància del sector de la fruita és significatiu.

La IGP Clementines de les Terres de l'Ebre va ser inscrita al Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides per mitjà del DOUE núm. L235/6, de 23 de setembre de 2003.

De conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret 285/2006, de 4 de juliol, el Consell Regulador de la IGP ha adaptat el seu Reglament a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i al Decret 285/2006, de 4 de juliol, i l'ha tramès al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en data 13 de juny de 2008 perquè l'aprovi.

Aquesta Ordre conté un annex (annex 1) dedicat al Reglament de la IGP en el qual s'especifiquen els requisits de producció, d'elaboració i d'envasament del producte protegit que s'hi empara, les característiques del producte, els registres obligatoris que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el funcionament i l'organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament.

L'Ordre conté també un annex (annex 2) en el qual consten els municipis corresponents a la zona de producció, d'elaboració i d'envasament de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

A proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

S'aprova el Reglament de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, el text del qual figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

S'aprova la relació de municipis corresponent a la zona de producció, d'elaboració i d'envasament de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 25 de setembre de 2001, per la qual s'aprova la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre i el seu Reglament, amb el caràcter transitori establert al Reglament CEE 2081/1992 (DOGC núm. 3489, de 9.10.2001).

Barcelona, 21 de setembre de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l'Ebre

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Producte protegit

Queda protegit amb la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre el producte que reuneixi les característiques definides en aquest Reglament i que compleixi, en la producció, en l'elaboració, en la designació i en la comercialització, tots els requisits que exigeixen el plec de condicions que consta a la inscripció d'aquest producte en el Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, i pel qual la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre es va inscriure en el Registre esmentat (DOUE núm. L235/6, de 23.12.2003), i la resta de legislació vigent.

Article 2

Extensió de la protecció de la indicació geogràfica protegida

2.1 La protecció atorgada s'estén al nom de la indicació geogràfica protegida, en català Clementines de les Terres de l'Ebre, i en castellà Clementinas de las Tierras del Ebro.

2.2 L'extensió i el règim jurídic de la protecció és la que assenyala l'article 6 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Article 3

Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d'un manual de gestió de qualitat, en el qual s'han de recollir les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador en matèria de certificació i control de la manera que determinen els articles 20 i 21 d'aquest Reglament.

3.2 El manual de gestió de qualitat l'ha d'aprovar el Consell Regulador i s'ha de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària perquè l'homologui.

3.3 El manual de gestió de qualitat no té validesa mentre no hagi obtingut aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell Regulador s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària perquè l'homologui.

Capítol 2

Producció

Article 4

Zona de producció

La zona de producció de clementines emparades per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre està constituïda per les parcel·les de clementines inscrites al Registre de persones productores del Consell Regulador situades als termes municipals descrits a l'annex 2 d'aquesta disposició que el Consell Regulador consideri aptes per a la producció de clementines, de les varietats descrites a l'article 5, tal com indica l'article 6 d'aquest Reglament i segons els criteris que constin al manual de gestió de qualitat.

Article 5

Varietats admeses

5.1 Les clementines protegides amb la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre corresponen a fruites de l'espècie Citrus reticulata, de les varietats Clementina fina, Clementina hernandina i Clemenules (Clementina de Nules), que pertanyin a persones productores inscrites al Registre del Consell Regulador.

5.2 Les varietats a les quals fan referència els apartats anteriors d'aquest article són les descrites a l'apartat B del plec de condicions.

Article 6

Condicions de cultiu i de recol·lecció

6.1 Les condicions de cultiu i de recol·lecció són adequades per obtenir clementines de la millor qualitat. S'estableixen a l'apartat E del plec de condicions i al manual de gestió de qualitat.

6.2 Les clementines amb destinació a ser protegides amb la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre han d'estar separades netament, les que procedeixen de parcel·les no inscrites de les que procedeixin de terrenys ocupats per plantacions inscrites. Aquesta mateixa distinció també s'ha de donar en les seves edificacions. Aquesta circumstància s'ha de fer constar en el moment de la seva inscripció i s'ha de sotmetre a les normes específiques del manual de gestió de qualitat.

Capítol 3

Elaboració, envasament i presentació de les clementines

Article 7

Zona d'elaboració i d'envasament

La zona d'elaboració i d'envasament de les clementines emparades per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre queda integrada dins dels termes municipals que formen la zona de producció.

Article 8

Instal·lacions d'elaboració i d'envasament

8.1 Els locals inscrits al Registre de magatzems-expedidors als quals fa referència l'article 14 d'aquest Reglament han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableixi la legislació vigent.

8.2 Un cop formulada la petició d'inscripció al Registre, els locals han de ser inspeccionats pel personal tècnic que designi el Consell Regulador, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i si reuneixen o no les condicions tècniques mínimes requerides per a l'elaboració o l'envasament correctes de les clementines amb IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

8.3 A les instal·lacions inscrites al Registre de magatzems-expedidors es permet la manipulació i l'emmagatzematge de clementines procedents de plantacions no incloses a la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, sempre que estiguin separades netament de les clementines emparades per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, es faci constar expressament en el moment de la seva inscripció, i se sotmetin a les normes específiques del manual de gestió de qualitat per controlar aquest producte i garantir, en tot cas, l'origen i la qualitat de les clementines protegides per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

8.4 El Consell Regulador ha d'establir, al manual de gestió de qualitat, el sistema de control i de registre de lliurament de clementines a les persones inscrites al registre corresponent, d'acord amb l'article 13.1.i) del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 9

Mètodes d'elaboració i d'envasament

Les tècniques emprades en l'elaboració i l'envasament de clementines han de ser les adequades per obtenir productes de la màxima qualitat amb el manteniment dels caràcters tradicionals de les clementines de la zona de producció. Els mètodes són els descrits a l'apartat E del plec de condicions, al manual de gestió de qualitat, i d'acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

Article 10

Presentació i envasos

La presentació s'ha de dur a terme de manera que permeti que el producte tingui un transport i una manipulació que n'assegurin l'arribada al lloc de destinació en condicions satisfactòries. Al manual de gestió de la qualitat es descriuen els diferents tipus d'envasos i la seva capacitat.

Article 11

Característiques

11.1 Les clementines protegides per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre són de la categoria extra i categoria I definides per la legislació vigent en aquesta matèria i han de reunir, en el moment de la seva expedició, les característiques següents:

a) Morfològiques: calibre mínim, determinat pel diàmetre màxim de la secció equatorial, no inferior a 46 mm.

b) Organolèptiques: el color de la polpa i la pela és taronja molt marcat i intens. Les tres varietats presenten una aroma pròpia i inconfusible. El sabor és àcid, de característiques cítriques, amb matisos propis de l'aroma d'aquesta fruita.

11.2 Les clementines que no reuneixin les característiques esmentades a l'apartat anterior, al plec de condicions i al manual de gestió de la qualitat no es poden emparar ni comercialitzar sota la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

Capítol 4

Registres i inscripcions

Article 12

Registres

12.1 El Consell Regulador porta els registres següents:

a) Registre de persones productores.

b) Registre de magatzems-expedidors.

12.2 Les sol·licituds d'inscripció als registres s'han d'adreçar a la Comissió Rectora del Consell Regulador i s'han d'acompanyar dels models d'impresos normalitzats que s'estableixen al manual de gestió de qualitat amb la informació següent:

a) Sol·licitud d'inscripció al Registre de persones productores:

a.1) Identificació de les dades de les persones titulars de l'explotació.

a.2) Identificació de les parcel·les per les quals se sol·licita la inscripció.

b) Sol·licitud d'inscripció al Registre de magatzems-expedidors:

b.1) Identificació de la persona titular i de l'empresa.

b.2) Identificació de les instal·lacions.

12.3 Després de verificar totes les dades presentades, el Consell Regulador ha de comunicar, si escau, a la persona interessada les deficiències detectades. Aquesta disposa d'un termini de 30 dies hàbils per aportar la documentació requerida o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida, el Consell Regulador pot, respectant la proporcionalitat i la importància de la documentació requerida, ordenar l'arxivament de la sol·licitud.

Si, un cop presentada la documentació, no es produeix una resolució expressa del Consell Regulador en un termini de dos mesos, es considera estimada la sol·licitud. Aquest termini s'inicia des de la darrera documentació presentada.

12.4 El Consell Regulador denega les inscripcions que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell Regulador sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que han de reunir les plantacions i les instal·lacions dels magatzems-expedidors.

Contra l'acord de denegació d'inscripció es pot interposar recurs d'alçada davant el/la director/a general competent en matèria de qualitat alimentària.

12.5 La inscripció en aquests registres no eximeix les persones interessades de l'obligació d'inscriure's als registres que estiguin establerts amb caràcter general a la normativa vigent.

Article 13

Registre de persones productores

13.1 Al Registre de persones productores s'han d'inscriure totes les persones titulars de les parcel·les situades a la zona de producció descrita a l'article 4 d'aquest Reglament, plantades amb les varietats que preveu l'article 5 d'aquest Reglament, la producció de les quals pugui ser emparada per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre i així ho hagin sol·licitat al Consell Regulador.

13.2 A la inscripció han de figurar el nom i el NIF de la persona titular de les parcel·les, el sexe, el terme municipal en el qual està situada la parcel·la, la superfície de producció, les dades del polígon i de les parcel·les, el recinte i les varietats, i la resta de dades que calguin per a la seva classificació i localització d'acord amb el manual de gestió de la qualitat. Les persones titulars de l'explotació tenen l'obligació d'inscriure totes les parcel·les de les quals són titulars, la producció de les quals pugui ser emparada per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

13.3 El Consell Regulador ha de verificar les parcel·les a l'efecte de la seva inscripció al Registre de persones productores d'acord amb les dades que figurin al sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya i a la declaració única agrària (DUN), i d'acord amb la normativa que la regula i amb els criteris establerts al manual de gestió de qualitat.

13.4 El Consell Regulador ha de facilitar les dades de les persones inscrites al Registre de persones productores, per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol. Aquestes dades han d'incloure la variable sexe per tal de facilitar els estudis científics i informes de gènere, d'acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, i respectant, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

13.5 Quan es produeixi una baixa voluntària al Registre, han de transcórrer tres anys abans que la persona sol·licitant s'hi pugui tornar a inscriure, llevat de canvi de titularitat de les persones titulars de les parcel·les.

13.6 Es produeix la baixa al Registre de persones productores per inactivitat o abandonament de les parcel·les de les quals sigui titular la persona inscrita, durant tres anys consecutius.

13.7 Per tal de poder exercir un control de la procedència de les clementines, el Consell Regulador pot facilitar a les persones físiques o jurídiques inscrites al Registre de persones productores un document normalitzat que acrediti la superfície de les parcel·les inscrites, amb detall de la producció màxima per a cada campanya.

Article 14

Registre de magatzems-expedidors

14.1 Al Registre de magatzems-expedidors es poden inscriure tots els situats a la zona de producció que així ho sol·licitin i dels quals el Consell Regulador comprovi que són aptes per condicionar, envasar o emmagatzemar clementines que poden optar a ser protegides per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

14.2 A la inscripció ha de figurar el nom de la persona física o jurídica, el seu representant, el domicili, el municipi i la zona d'emplaçament, les característiques, el nombre i la capacitat de tots i cadascun dels dipòsits i la capacitat de la maquinària, els sistemes d'elaboració i d'envasament, els magatzems i totes les dades que calguin per a la seva identificació i catalogació d'acord amb el manual de gestió de qualitat.

S'ha d'adjuntar un plànol a escala convenient en el qual quedin reflectits tots els detalls de construcció i d'instal·lació.

14.3 El Consell Regulador ha de facilitar les dades de les persones inscrites al Registre de magatzems-expedidors, per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

14.4 Es produeix la baixa de qualsevol inscrit al Registre de magatzems-expedidors per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 15

Vigència de les inscripcions

15.1 Per a la vigència de les inscripcions als registres corresponents és indispensable complir en tot moment els requisits que imposa aquest capítol, i s'ha de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades en la inscripció, quan es produeixi.

15.2 El Consell Regulador o, si escau, l'administració competent, pot efectuar inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que disposa l'article anterior.

15.3 El Consell Regulador o, si escau, l'administració competent, pot sol·licitar en qualsevol moment la tramesa d'informació de les persones físiques o jurídiques inscrites als seus registres, a l'efecte de comprovar la vigència i la veracitat de les dades que hi figuren.

15.4 El Consell Regulador ha de renovar d'ofici totes les inscripcions als diferents registres en un termini màxim de dos mesos, a partir de la modificació de les dades que hagi sol·licitat la persona interessada.

15.5 Qualsevol persona inscrita al Registre de magatzems-expedidors que vulgui modificar o instal·lar una nova planta destinada a clementines emparades per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre ho ha de comunicar al Consell Regulador abans d'iniciar la modificació o la instal·lació a l'efecte de l'autorització corresponent.

Article 16

Cessament de l'activitat de la persona operadora

En cas d'abandonar la producció, l'elaboració, l'envasament o la comercialització del producte emparat, les persones operadores ho han de comunicar al Consell Regulador per escrit, deixar d'utilitzar la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre i tornar al Consell Regulador totes les etiquetes i els documents de la indicació que no s'hagin utilitzat, amb una anticipació mínima de tres mesos i, en tot cas, immediatament abans del cessament efectiu.

Capítol 5

Declaració de produccions, logotip i etiquetatge

Article 17

Declaració de produccions

17.1 Per tal de controlar la producció, l'elaboració, l'envasament i l'expedició, així com els volums d'existències, si escau, i tot el que calgui per acreditar l'origen i la qualitat de les clementines emparades, les persones físiques o jurídiques titulars de plantacions o instal·lacions estan obligades a presentar al Consell Regulador les declaracions següents:

a) Les persones titulars de les plantacions inscrites han de presentar, un cop finalitzada la collita i, en tot cas, abans del 31 d'agost de cada any, declaració de la collita obtinguda. Les cooperatives i les associacions de persones productores poden tramitar, en nom de les seves persones associades, les declaracions esmentades.

b) Les empreses inscrites al Registre de magatzems-expedidors han de presentar, amb la freqüència establerta per la Comissió Rectora i, en tot cas, abans del 30 de setembre de cada any, la declaració d'entrades i sortides i la declaració d'existències de clementines sense envasar i les envasades.

17.2 Les dades esmentades en aquest article només es poden facilitar i publicar genèricament, a efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

17.3 Totes les persones operadores inscrites han d'emplenar, a més, els formularis que estableixi el Consell Regulador amb caràcter particular, o bé els que pugui establir el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre producció, transformació, existències en magatzems i comercialització amb caràcter general.

Article 18

Logotip

El Consell Regulador ha d'adoptar i registrar un emblema o logotip com a símbol de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

Article 19

Etiquetatge dels productes emparats per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre

19.1 Tots els envasos de clementines protegides per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre per al consum han d'anar proveïts d'etiquetes numerades o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador, i d'acord amb les mencions previstes a l'article 31 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

19.2 El Consell Regulador ha de denegar l'aprovació de les etiquetes que per qualsevol causa puguin significar una confusió per a la persona destinatària final. També pot revocar la utilització d'una etiqueta concedida anteriorment, quan hagin variat les circumstàncies de la firma propietària, mitjançant audiència prèvia de la firma interessada.

Capítol 6

Control i certificació

Article 20

Control i certificació de les clementines emparades

El control i la certificació de les clementines emparades per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, l'ha d'efectuar una entitat externa de certificació, d'acord amb el que disposa el capítol 5 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 21

Control de les persones operadores

Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits als registres de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre i les seves plantacions, cultius, instal·lacions i productes han d'estar sotmeses al control i a la certificació realitzats per l'entitat externa de certificació contractada pel Consell Regulador, per tal de verificar que el producte que empara la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre compleix els requisits d'aquest Reglament, el plec de condicions i el manual de gestió de qualitat, i sens perjudici de les competències del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Capítol 7

Consell Regulador

Article 22

Naturalesa i règim jurídic

El Consell Regulador es regeix pel que determinen els articles 8 i següents del capítol II del títol I de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol 2 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que la desenvolupa, i per aquest Reglament.

Article 23

Àmbit de competència

L'àmbit de competència del Consell Regulador pel que fa a zones de producció, productes i persones o entitats, és el següent:

a) Pel que fa a l'àmbit territorial, les zones de producció i d'elaboració respectives, assenyalades a l'annex 2 d'aquesta disposició.

b) Pel que fa als productes, els protegits per la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites als registres del Consell Regulador de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

Article 24

Òrgans de govern

24.1 Els òrgans que integren el Consell Regulador són la Comissió Rectora i la Presidència.

24.2 La Comissió Rectora està constituïda per vuit vocals, un/a dels quals és el/la president/a del Consell Regulador. Aquests vocals amb veu i vot s'han d'elegir per sufragi universal lliure, directe i secret entre les persones inscrites als registres corresponents i s'han de distribuir de manera paritària, quatre per cada cens dels previstos a l'article 27 d'aquest Reglament, entre sector productor i sector elaborador, d'acord amb els registres de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

24.3 A les reunions de la Comissió Rectora han d'assistir dos/dues vocals tècnics, designats pel/per la conseller/a d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o per la persona en la qual delegui. Per tal d'introduir la paritat de gènere, amb aquesta designació s'ha d'afavorir la presència del sexe menys representat en la composició d'aquesta Comissió.

24.4 La Comissió Rectora s'ha de reunir com a mínim una vegada al semestre amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que el/la president/a ho consideri oportú.

24.5 El/la president/a del Consell Regulador, que ho és a la vegada de la Comissió Rectora, és elegit entre els/les vocals amb dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.

24.6 La funció de representar la Comissió Rectora per part del/de la president/a es pot delegar en qualsevol membre de la Comissió Rectora de manera expressa, per a supòsits de malaltia o absència del/de la president/a.

24.7 Per cada un dels càrrecs de vocals de la Comissió Rectora s'ha de nomenar una persona suplent que pertanyi al mateix cens i candidatura que el/la vocal que ha de suplir, elegit de la mateixa manera que la persona titular.

24.8 Els càrrecs de vocals s'han de renovar cada quatre anys i es poden reelegir.

24.9 En cas de cessament d'un/a vocal per qualsevol causa, ha d'entrar a formar part de la Comissió Rectora la persona suplent elegida.

24.10 El termini per a la presa de possessió del càrrec de vocal és, com a màxim, de set dies comptats a partir de la data de la seva designació.

24.11 Els/les vocals titulars han de representar les persones inscrites, com a persones físiques, o en representació de les persones jurídiques. El/la vocal elegit en qualitat de representant d'una persona jurídica ha de cessar en el seu càrrec en cessar-ne com a representant, i ha de ser substituït per la nova persona representant designada per la persona jurídica.

24.12 En el supòsit de cessament, renúncia o suspensió de tots els membres de la Comissió Rectora o d'un nombre de vocals que n'impedeixi la constitució o reunió per manca de quòrum, s'ha de nomenar una comissió gestora, formada per tres membres, nomenada pel/per la conseller/a d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la manera que determina l'article 17 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, la qual ha de tenir les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament. La Comissió Gestora nomenada ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de 60 dies.

24.13 Una mateixa persona, física o jurídica, inscrita en diversos registres del Consell Regulador no pot tenir representació doble en el Consell, una en el sector productor i una altra en el sector elaborador.

Article 25

Notificació de composició dels òrgans de govern

El Consell Regulador ha de comunicar al/a la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària la composició dels òrgans de govern respectius, les modificacions posteriors que s'hi puguin produir, el nomenament del/de la secretari/ària i, si escau, el seu cessament, en un termini de cinc dies hàbils a partir de la presa de possessió dels seus òrgans de govern.

Capítol 8

Règim electoral

Article 26

Procediment electoral

26.1 El procediment electoral és el que estableixen l'article 8 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària; el capítol 4 del títol 1 del Decret 285/2006, de 4 de juliol; aquest Reglament, i, supletòriament, la normativa electoral general.

26.2 Si el nombre de persones inscrites totals no supera les 300, el procediment electoral de representació és el que regula l'article 29 d'aquest Reglament.

26.3 En el supòsit que el nombre de persones inscrites en algun dels censos als quals fa referència l'article 27 d'aquest Reglament sigui inferior al nombre de vocals per elegir en algun dels censos i, per tant, no es pugui elegir igual nombre de vocals en cadascun dels censos, es pot optar, per tal de mantenir aquesta paritat, per:

a) Aplicar un vot ponderat pels/per les vocals del cens que tinguin menys vocals elegits.

b) Igualar el nombre de vocals per elegir en cadascun dels censos en funció del nombre de persones electores del cens que en tingui menys.

Article 27

Censos

El Consell Regulador ha d'elaborar els censos d'acord amb els registres establerts a l'article 12 d'aquest Reglament. Són els següents:

Cens A: constituït per les persones productores inscrites al Registre de persones productores: quatre vocals.

Cens B: constituït per les persones inscrites al Registre de magatzems-expedidors: quatre vocals.

Article 28

Dades dels censos

28.1 Els censos han d'incloure necessàriament les dades següents:

Número d'ordre dins el cens.

Nom i cognoms de la persona titular o de qui la representi que hagi estat designada a aquest efecte per l'entitat inscrita al registre corresponent.

Sexe.

Domicili.

DNI de la persona titular o representant i NIF de l'entitat inscrita.

Secció electoral. Aquesta dada l'ha de ressenyar, si escau, la Junta Electoral de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre en el moment d'establir el nombre de meses electorals i la seva localització.

28.2 A la capçalera de cada full de cens han de figurar les dades següents:

Nom de la IGP.

Classe de cens, A o B.

Municipi i comarca.

Número de full precedit de les sigles A o B.

Article 29

Procediment electoral especial

El procediment electoral al qual fa referència l'article 26.2 d'aquest Reglament té les característiques específiques següents:

a) El/la president/a del Consell Regulador ha de convocar les eleccions de la manera que determina l'article 33 del Decret 285/2006, de 4 de juliol. Aquesta convocatòria, que s'ha de publicar al DOGC mitjançant edicte de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, ha de designar la data en la qual tindrà lloc l'assemblea de les persones inscrites en la qual s'elegiran els/les vocals de la Comissió Rectora.

b) L'edicte esmentat al punt anterior s'ha de publicar amb una antelació mínima d'un mes abans de la data de realització de l'assemblea.

c) Els censos s'han de publicar per mitjà d'exposició pública a la seu del Consell Regulador i als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en un termini no superior a dos dies comptat a partir de la publicació al DOGC de l'edicte de convocatòria de les eleccions, durant un termini de 10 dies.

d) Es poden presentar reclamacions en relació amb el cens durant el període d'exposició pública, les quals ha de resoldre la Junta Electoral de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre. El termini màxim per resoldre és l'endemà del dia de finalització de l'exposició pública del cens.

e) Les funcions de la Junta Electoral de Catalunya establertes a l'article 37.6 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, són assumides en aquest procés electoral per la Junta Electoral de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre, amb excepció de la resolució dels recursos interposats contra aquesta Junta Electoral a la qual fa referència l'article 37.6.c) del Decret 286/2006, de 4 de juliol, que ha de ser assumida pel/per la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

f) Les candidatures s'han de presentar davant el/la president/a de la Junta Electoral de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre amb un termini màxim de 15 dies abans de la celebració de l'assemblea de totes les persones inscrites en els diferents censos als quals fa referència l'article següent d'aquest Reglament. En un termini de 48 hores, la Junta Electoral ha de proclamar les persones candidates elegibles, i garantir en la seva elaboració que els primers llocs de la llista estiguin ocupats alternativament per homes i dones, sempre que aquestes últimes hagin presentat candidatures al procés d'elecció. Contra l'acord de la Junta Electoral de proclamació de candidatures es pot interposar recurs davant el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

g) En l'assemblea, la qual ha de ser presidida per la Junta Electoral que actua com a mesa, s'han d'elegir els/les vocals de la Comissió Rectora mitjançant votació personal i secreta. Un cop finalitzada la votació, s'ha de fer el recompte i la Junta Electoral ha de proclamar les persones electes. Contra aquesta proclamació es pot interposar recurs davant el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària en el termini de cinc dies, que ha de resoldre en un termini de cinc dies.

h) El nombre de vocals i la paritat són els que es determinen a l'article 24 d'aquest Reglament.

Capítol 9

Finançament

Article 30

Finançament

30.1 El pressupost anual ha de ser aprovat per una majoria ponderada del 80% (sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més un dels convocats) dels vots presents a la Comissió Rectora.

En cas que no s'aprovi abans del 31 de desembre de cada any, s'ha de prorrogar el pressupost de l'any anterior fins al moment en el qual s'aprovi.

30.2 El finançament del Consell Regulador s'ha d'efectuar amb els recursos següents:

a) Les quotes a les quals fa referència l'article 31 d'aquest Reglament.

b) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les altres transmissions a títol lucratiu rebudes pel Consell. L'acceptació d'herència s'ha de fer sempre a benefici d'inventari.

c) Les quantitats que pugui rebre en concepte d'indemnització per danys ocasionats al Consell o als interessos que representa.

d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes o les seves rendes.

e) Els altres que els corresponguin per qualsevol títol.

Article 31

Quotes

31.1 Quota d'inscripció. S'ha d'exigir una quota per la sol·licitud d'inscripció quan siguin noves inscripcions a cadascun dels registres esmentats a l'article 12.1 d'aquest Reglament. La persona obligada al pagament de la quota és la persona operadora sol·licitant.

La Comissió Rectora ha de fixar anualment l'import de la quota, el qual ha de ser, com a màxim, la suma de les quotes de manteniment dels darrers cinc anys, exigible amb efecte de l'1 de gener de cada any.

Queden excloses de la quota d'inscripció les persones físiques o jurídiques que siguin sol·licitants de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre.

31.2 Quota de manteniment. S'exigeix una quota anual pel manteniment de la inscripció, que és exigible amb efecte de l'1 de gener de cada any, i que comprèn els conceptes següents:

a) La quota sobre plantacions inscrites es fixa en un tipus de 3 per mil de la base. La base és el producte del nombre d'hectàrees inscrites a nom de cada persona interessada, pel valor mitjà en euros de la producció d'una hectàrea a la zona i la campanya anterior.

b) La quota sobre productes emparats venuts al mercat es fixa en un tipus d'un 1% de la base. La base és el preu mitjà de venda de clementines a la campanya anterior.

31.3 La persona obligada al pagament de la quota és la persona física o jurídica o l'entitat de les enumerades a l'article 35.4 de la Llei general tributària que estigui inscrita com a titular als registres enumerats a l'article 12.1 d'aquest Reglament.

Les instal·lacions registrades no poden admetre clementines d'un/a proveïdor/a que no estigui al corrent del pagament de la quota anual al Consell.

La Comissió Rectora ha de calcular l'import de la quota i notificar-lo a les persones obligades per qualsevol mitjà admès a l'ordenament jurídic durant el primer trimestre de l'any.

31.4 Altres quotes.

a) Pel lliurament de les etiquetes o contraetiquetes numerades autoritzades pel Consell Regulador que preveu l'article 19 d'aquest Reglament. La Comissió Rectora ha de determinar la quantia per quilogram. L'import corresponent s'ha de fer efectiu en el moment del seu lliurament.

b) Per la sol·licitud al Consell Regulador de qualsevol tipus de certificat s'ha d'exigir una quota fixa, que ha de determinar anualment la Comissió Rectora. Aquesta quota es fa efectiva en el moment de presentar la sol·licitud.

c) Per a actuacions urgents o imprevistes, la Comissió Rectora pot aprovar quotes extraordinàries sempre que siguin aprovades per una majoria ponderada del 80% dels vots presents sempre que hi hagi un mínim d'assistència de la meitat més una de les persones convocades.

31.5 L'incompliment de l'obligació de pagament dins els terminis previstos reporta interessos de demora calculats amb un tipus d'interès igual al tipus d'interès legal fixat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat més dos punts, sens perjudici d'altres mesures que aquest incompliment pugui comportar d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

31.6 En cas que un/a operador/a tingui deutes previs amb el Consell Regulador i sol·liciti nous serveis, el Consell Regulador pot imputar el pagament als deutes més antics i, per tant, no té l'obligació de desenvolupar el servei sol·licitat fins que no s'hauran liquidat els deutes.

31.7 El no-pagament de les quotes esmentades anteriorment en el termini d'un any comporta la baixa del Consell Regulador, un cop feta la instrucció d'expedient i amb audiència de la persona interessada per un termini de 10 dies.

Capítol 10

Règim sancionador

Article 32

El règim sancionador és el que estableix el capítol 1 del títol IV de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat alimentària.

Annex 2

Municipis corresponents a la zona de producció, elaboració i envasament de la Indicació Geogràfica Protegida Clementines de les Terres de l'Ebre

Baix Ebre: l'Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Xerta.

Montsià: Alcanar, Amposta, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, la Sénia, Ulldecona.

(09.261.031)