Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAR/221/2008, de 7 de maig, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5236, pàg. 74171, de 15.10.2008).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  • Núm. del document AAR/0221/2008

  • Data del document 07/05/2008

  • Data de publicació 16/05/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5132

TEXT PUBLICAT

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques protegides i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris estableix la normativa aplicable a la protecció de les denominacions d'origen i a les indicacions geogràfiques protegides.

L'article 128.1 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya assenyala que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, la qual inclou el règim jurídic de creació i funcionament. L'apartat segon d'aquest article assenyala que correspon igualment a la Generalitat de Catalunya aprovar-ne les normes reguladores.

El capítol 2 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, defineix i regula les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides i el procediment per aprovar-ne el reconeixement. A l'article 6 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que desenvolupa aquesta Llei, es concreta la tramitació de la sol·licitud d'una denominació d'origen protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP) al Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i d'indicacions geogràfiques protegides i especifica que quan arriba una sol·licitud d'una DOP o IGP a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, s'estudia i completa l'expedient del producte. Posteriorment se sotmet a informació pública.

La sol·licitud al Registre de denominacions d'origen protegides i d'indicacions geogràfiques protegides de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme es va sotmetre a informació pública en data 15 de maig de 2006 (BOE núm. 115), sense que s'efectués cap al·legació.

Per Resolució AAR/1341/2007, de 23 d'abril (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007), del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural s'ha publicat la Resolució per la qual s'adopta la decisió favorable sobre la sol·licitud d'inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme al Registre comunitari de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides.

En data 28 de maig de 2007, es va trametre, de conformitat amb l'article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, l'expedient corresponent juntament amb la documentació requerida a l'article 5.7 del Reglament CE 510/2006, de 20 de març, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, als efectes del seu trasllat a la Comissió Europea per a la inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

D'acord amb això i amb els articles 7.4 i 10.3 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i l'article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, es considera necessari aprovar amb caràcter transitori, fins a la seva inscripció definitiva al Registre comunitari la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme, el seu Reglament i el Consell Regulador provisional.

Aquesta Ordre conté un annex 1 dedicat al Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme on s'especifiquen els requisits de producció, elaboració i envasat de les mongetes protegides que s'hi emparen, les característiques de les mongetes, els registres obligatoris que ha de tenir el Consell Regulador, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el funcionament i l'organització del Consell Regulador, i el sistema de finançament. Igualment, a l'annex 2 hi consten els municipis que corresponen a la zona de producció, elaboració i envasat de la Denominació.

A proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries,

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

S'atorga el reconeixement transitori de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

Article 2

2.1 S'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme, que figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

2.2 S'aprova la relació de municipis corresponent a la zona de producció, elaboració i envasat de la Denominació d'Origen protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 3

Es reconeix el Consell Regulador provisional de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

Disposició final

Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de maig de 2008

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Producte protegit

Queden protegides amb la Denominació d'Origen protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme les mongetes seques o cuinades en conserva amb les característiques definides en aquest Reglament i que compleixin en la producció, l'elaboració, la designació i la comercialització tots els requisits que exigeixen el plec de condicions publicat a la Resolució AAR/1341/2007, de 20 d'abril (DOGC núm. 4880, de 15.5.2007), i la resta de la legislació vigent.

Article 2

Extensió de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme

2.1 La protecció atorgada s'estén al nom de la Denominació d'Origen Protegida en català Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme i en castellà Judía del Ganxet Vallès-Maresme.

2.2 L'extensió de la protecció és la que assenyala l'article 6 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Article 3

Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d'un manual de gestió de qualitat, on es recolliran les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador en matèria de certificació i control i de la manera que determinen els articles 20 i 21 d'aquest Reglament.

3.2 El manual de gestió de qualitat haurà de ser aprovat pel Consell Regulador i haurà de ser presentat a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per a la seva homologació.

3.3 El manual de gestió de qualitat no tindrà validesa mentre no hagi obtingut aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovat pel Consell Regulador s'haurà de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per a la seva homologació.

Capítol 2

Producció

Article 4

Zona de producció

La zona de producció de les mongetes emparades per la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme està constituïda per les parcel·les de mongetes inscrites al Registre de plantacions del Consell Regulador situades als termes municipals descrits a l'annex 2 d'aquesta disposició que el Consell Regulador consideri aptes per a la producció de mongetes de la varietat que s'indica a l'article 5 d'aquest Reglament, i segons els criteris que constin al manual de gestió de qualitat.

Article 5

Varietats admeses

5.1 Les mongetes protegides amb la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme corresponen exclusivament a les llavors de mongeta (Phaseolus vulgaris L.) del tipus varietal ganxet.

5.2 El Consell Regulador proposarà a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària l'assaig de nous tipus de llavors de mongeta del tipus varietal ganxet que en base a les parcel·les experimentals, anàlisis fisicoquímiques i organolèptiques del producte obtingut, es comprovi que produeixen mongetes de qualitat que puguin ser assimilades a les tradicionals de la zona de producció, d'acord amb el procediment establert al Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 6

Condicions de cultiu i de recol·lecció

6.1 Les condicions de cultiu i de recol·lecció seran les tradicionals que tendeixen a aconseguir la millor qualitat de les mongetes i que s'estableixen al plec de condicions i al manual de gestió de qualitat.

6.2 Les mongetes amb destinació a ser protegides amb la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme hauran d'estar netament separades les que procedeixen de parcel·les no inscrites de les que procedeixin de terrenys ocupats per plantacions inscrites, i aquesta mateixa distinció també s'haurà de donar en les seves edificacions. Aquesta circumstància es farà constar en el moment de la seva inscripció i se sotmetrà a les normes específiques del manual de gestió de qualitat.

Capítol 3

Elaboració, envasat i presentació de les mongetes

Article 7

Zona d'elaboració i envasat

La zona d'elaboració i envasat de mongetes emparades per la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme queda integrada dins dels termes municipals que formen la zona de producció.

Article 8

Instal·lacions d'emmagatzematge i envasat

8.1 Els locals inscrits al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores a què fa referència l'article 14 d'aquest Reglament, han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableixi la legislació vigent.

8.2 Formulada la sol·licitud d'inscripció en aquest Registre, els locals hauran de ser inspeccionats pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i si reuneix o no les condicions tècniques mínimes requerides per al correcte emmagatzematge o envasat i/o elaboració de mongetes amb Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

8.3 A les instal·lacions registrades al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores es permetrà l'emmagatzematge i la manipulació de mongetes que procedeixin de plantacions no incloses a la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme, sempre que es faci constar expressament en el moment de la seva inscripció, o en cas que ja estigui inscrit s'haurà de notificar al Consell Regulador, i se sotmetin a les normes específiques establertes al manual de gestió de qualitat per controlar aquest producte i garantir, en tot cas, l'origen i la qualitat de les mongetes protegides per la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

8.4 A les instal·lacions registrades al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores no es podran barrejar lots de diferents parcel·les. Únicament es podran barrejar lots de la mateixa parcel·la i productor.

8.5 El Consell Regulador establirà en el manual de gestió de qualitat el sistema de control i registre del lliurament de mongetes als magatzems o a les plantes envasadores i/o elaboradores inscrites, d'acord amb l'article 13.1.i) del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 9

Mètodes d'elaboració i envasat

Les tècniques emprades en l'elaboració i envasat de les mongetes seran les adequades per obtenir productes de la màxima qualitat. Es mantindran els mètodes tradicionals de les mongetes de la zona de producció descrits a l'apartat E) del plec de condicions inclòs a la Resolució AAR/1341/2007, de 23 d'abril, al manual de gestió de qualitat i d'acord amb la normativa sectorial aplicable vigent.

Article 10

Presentació i envasos

La presentació es realitzarà de manera que permeti que el producte tingui un transport i manipulació que assegurin la seva arribada al lloc de destinació en condicions satisfactòries. Els diferents tipus d'envasos i la seva capacitat es descriuen al manual de gestió de qualitat.

Capítol 4

Característiques de les mongetes

Article 11

Característiques

11.1 Les mongetes protegides per la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme seran de la categoria extra definides per la legislació vigent en aquesta matèria i hauran de reunir en el moment de la seva expedició al mercat les característiques següents:

a) Morfològiques: fortament arronyonat, amb grau de ganxo entre 2 i 3 en una escala de curvatura de 0 a 3 per al conjunt de l'espècie Phaseolus vulgaris L., llavor aplanada, de color blanc lleugerament brillant. Pes de 50 g per 100 llavors.

b) Organolèptiques: pell lleugerament rugosa i molt poc perceptible. Elevada cremositat i gust suau i característic.

c) Químiques: humitat inferior al 15%.

11.2 Les mongetes que no reuneixin les esmentades característiques no podran ser emparades ni comercialitzades sota la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

Capítol 5

Registres i inscripcions

Article 12

Registres

12.1 El Consell Regulador portarà els registres següents:

a) Registre de plantacions.

b) Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores.

12.2 Les sol·licituds d'inscripció als registres es dirigiran a la Comissió Rectora del Consell Regulador i s'acompanyaran dels models d'impresos normalitzats que s'estableixen al manual de gestió de qualitat, amb la informació següent:

a) Sol·licitud d'inscripció al Registre de plantacions:

a.1) Identificació de les parcel·les per les quals se sol·licita la inscripció.

a.2) Identificació de les dades dels titulars de l'explotació.

b) Sol·licitud d'inscripció al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores:

b.1) Identificació del titular i l'empresa.

b.2) Identificació de les instal·lacions.

12.3 Després de verificar totes les dades presentades, el Consell Regulador comunicarà a la persona interessada, les deficiències detectades. Aquesta disposarà d'un termini de trenta dies hàbils per aportar la documentació requerida o esmenar-les. Un cop transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida, el Consell Regulador podrà, respectant la proporcionalitat i importància de la documentació requerida, ordenar l'arxivament de la sol·licitud.

Si presentada la documentació no es produeix una resolució expressa del Consell Regulador en un termini de dos mesos es considerarà estimada la sol·licitud.

Aquest termini s'inicia des de la darrera documentació presentada.

12.4 El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell Regulador sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que hauran de reunir les plantacions, els magatzems i les instal·lacions de les persones elaboradores.

Contra l'acord de denegació d'inscripció es podrà interposar recurs d'alçada davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat alimentària.

12.5 La inscripció en aquests registres no eximeix les persones interessades de l'obligació d'inscriure's als registres que amb caràcter general estiguin establerts a la normativa vigent.

Article 13

Registre de plantacions

13.1 Al Registre de plantacions s'hi inscriuran totes les persones titulars de les parcel·les situades a la zona de producció descrita a l'annex 2 d'aquest Reglament plantades amb la varietat prevista a l'article 5 d'aquest Reglament, la producció de les quals pugui ser emparada per la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme i així ho hagin sol·licitat al Consell Regulador.

13.2 A la inscripció figuraran el nom i el NIF del titular de les parcel·les, el nom de la persona propietària de la finca, quan no correspongui amb la persona titular, el terme municipal en què està situada la parcel·la, el recinte, la superfície de producció, les dades del polígon i de les parcel·les, i les dades que calguin per a la seva classificació i localització d'acord amb el manual de gestió de qualitat.

13.3 La verificació de les parcel·les a efectes de la seva inscripció al Registre de plantacions la realitzarà el Consell Regulador i han de quedar delimitades a la seva documentació cartogràfica d'acord amb els criteris establerts al manual de gestió de qualitat i d'acord amb les dades que figurin al sistema d'Informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya i a la declaració única agrària (DUN), d'acord amb la normativa que la regula.

13.4 El Consell Regulador haurà de facilitar les dades dels seus inscrits al Registre de plantacions per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

13.5 Es produirà la baixa al Registre de plantacions per inactivitat o abandonament de les parcel·les de les quals sigui titular la persona inscrita durant tres anys consecutius.

13.6 Per tal de poder exercir un control de la procedència de les mongetes, el Consell Regulador facilitarà a les persones físiques o jurídiques inscrites al Registre de plantacions un document normalitzat, que acrediti la superfície de les parcel·les inscrites amb detall de la producció màxima per a cada campanya.

Article 14

Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores

14.1 Al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores es podran inscriure tots els situats a la zona de producció que així ho sol·licitin i que el Consell Regulador comprovi que són aptes per emmagatzemar o envasar i/o elaborar mongetes que poden optar a ser protegides per la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

14.2 A la inscripció figuraran el nom de la persona física o jurídica, el seu representant, el domicili, el municipi i la zona d'emplaçament, les característiques, el nombre i la capacitat de totes i cadascuna de les instal·lacions d'emagatzematge, envasat i elaboració, els sistemes d'elaboració i envasat, els magatzems i totes les dades que calguin per a identificar-los i catalogar-los d'acord amb el manual de gestió de qualitat.

S'adjuntarà un plànol a escala convenient on quedin reflectits tots els detalls de construcció i instal·lació. En cas que l'empresa elaboradora no sigui propietària dels locals, es farà constar aquesta circumstància i s'indicarà el nom de la persona propietària.

14.3 El Consell Regulador haurà de facilitar les dades dels seus inscrits al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores, per tal que figurin al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya, secció primera, d'acord amb els articles 76.2 i 79 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

14.4 Es produirà la baixa de qualsevol magatzem o planta envasadora i/o elaboradora inscrita al Registre corresponent per inactivitat durant tres anys consecutius.

Article 15

Vigència de les inscripcions

15.1 Per a la vigència de les inscripcions als registres corresponents serà indispensable complir en tot moment amb els requisits que imposa aquest capítol, i hauran de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades a la inscripció, quan es produeixi.

15.2 El Consell Regulador o en el seu cas l'administració competent podran efectuar inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat de tot el que disposa l'article anterior.

15.3 El Consell Regulador o en el seu cas l'administració competent, podrà en qualsevol moment sol·licitar la tramesa d'informació de les persones físiques o jurídiques inscrites als seus registres, als efectes de comprovar la vigència i la veracitat de les dades que hi figuren.

15.4 Totes les inscripcions als diferents registres les renovarà d'ofici el Consell Regulador en un termini màxim de dos mesos, a partir de la modificació de les dades que hagi sol·licitat la persona interessada, un cop s'hagi complert el que determinen els apartats anteriors d'aquest article.

15.5 La persona titular d'un magatzem o d'una planta envasadora i/o elaboradora que vulgui modificar o instal·lar una nova planta, ho sol·licitarà al Consell Regulador abans d'iniciar la modificació o instal·lació als efectes de l'autorització corresponent.

Article 16

Cessament de l'activitat de la persona operadora

En cas d'abandonar la producció, l'elaboració, la transformació o la comercialització del producte emparat, les persones operadores hauran de comunicar-ho al Consell Regulador per escrit, deixar d'utilitzar la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme i retornar al Consell Regulador totes les etiquetes i els documents de la Denominació que no s'hagin utilitzat, amb una anticipació mínima de tres mesos i en tot cas immediatament abans del cessament efectiu.

Capítol 6

Declaració de produccions, logotip, etiquetat

Article 17

Declaració de produccions

17.1 Per tal de controlar la producció, l'emmagatzematge, l'elaboració, l'envasat i l'expedició, així com els volums d'existències, si escau, i tot el que calgui per acreditar l'origen i la qualitat del producte emparat, les persones físiques o jurídiques titulars de plantacions o instal·lacions estaran obligades a presentar al Consell Regulador la declaració següent:

a) Les persones titulars de les plantacions inscrites presentaran, finalitzada la collita, i en tot cas abans del 31 de març de cada any, declaració de la collita obtinguda i la seva destinació, i en cas de venda, el nom de la persona compradora. Les cooperatives i les associacions de productors podran tramitar, en nom dels seus associats i associades, les esmentades declaracions.

b) Les empreses inscrites al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores presentaran, amb la freqüència establerta per la Comissió Rectora, i en tot cas abans del 31 de desembre de cada any, la declaració d'entrades i sortides, amb indicació de la seva procedència i destinació i la declaració d'existències de mongetes sense envasar, les envasades, i les elaborades.

17.2 Les dades esmentades en aquest article només podran facilitar-se i publicar-se genèricament, a efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.

17.3 Totes les empreses operadores que s'inscriguin emplenaran, a més, els formularis que amb caràcter particular estableixi el Consell Regulador, o bé els que amb caràcter general pugui establir el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre producció, transformació, existències en magatzems, i comercialització.

Article 18

Logotip

El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema o logotip com a símbol de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

Article 19

Etiquetatge dels productes emparats per la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme

19.1 Tots els envasos en què s'envasin mongetes del ganxet protegides per la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme per al consum, aniran proveïts d'etiquetes numerades o contraetiquetes numerades expedides pel Consell Regulador, i d'acord amb les mencions previstes a l'article 31 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

19.2 El Consell Regulador denegarà l'aprovació de les etiquetes que per qualsevol causa puguin significar una confusió per a la persona destinatària final. També podrà revocar la utilització d'una etiqueta concedida anteriorment, amb audiència prèvia de la persona interessada, quan hagin variat les circumstàncies de la firma propietària, mitjançant audiència prèvia de la firma interessada.

Capítol 7

Control i certificació

Article 20

Control i certificació de les mongetes emparades

El control i la certificació de les mongetes emparades per la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme l'efectuarà una entitat externa de certificació d'acord amb el que disposen el capítol 5 del títol 1 i el capítol 2 del títol 4 del Decret 285/2006, de 4 de juliol.

Article 21

Control dels operadors i les operadores

Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits als registres de la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme i les seves plantacions, cultius, instal·lacions i productes, estaran sotmeses al control i certificació realitzat per l'entitat externa de certificació contractada pel Consell Regulador per tal de verificar que el producte que empara la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme compleix els requisits d'aquest Reglament, el plec de condicions i el manual de gestió de qualitat, i sens perjudici de les competències del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Capítol 8

Consell regulador

Article 22

Naturalesa i règim jurídic

El Consell Regulador es regeix pel que determinen els articles 8 i següents del capítol II del títol I de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i el capítol II del títol I del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que la desenvolupa, i per aquest Reglament.

Article 23

Àmbit de competència

L'àmbit de competència del Consell Regulador pel que fa a zones de producció, productes i persones o entitats, és el següent:

a) Pel que fa a l'àmbit territorial, les respectives zones de producció, condicionament, emmagatzematge, i comercialització, són les assenyalades a l'annex 2 d'aquesta disposició.

b) Pel que fa als productes, els protegits per la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme

c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites als diferents registres del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

Article 24

Òrgans de govern

24.1 Els òrgans que integren el Consell Regulador són la Comissió Rectora i la Presidència.

24.2 La Comissió Rectora està constituïda per quatre vocals, un dels quals serà el president o la presidenta del Consell Regulador. Aquests vocals, amb veu i vot, seran elegits per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites als registres corresponents i es distribuiran de manera paritària, dos per cada cens dels previstos a l'article 27 d'aquest Reglament, entre persones titulars de parcel·les inscrites al Registre de plantacions i persones inscrites al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores, d'acord amb els registres de la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

24.3 A les reunions de la Comissió Rectora hi assistiran dos vocals tècnics, designats pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot.

24.4 La comissió Rectora es reunirà com a mínim una vegada al semestre amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari en qualsevol moment que ho consideri oportú el president o a la presidenta.

24.5 El president o la presidenta del Consell Regulador serà elegit d'entre els vocals amb dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.

24.6 La funció de representar a la Comissió Rectora per part del president o la presidenta pot delegar-la en qualsevol membre de la Comissió Rectora de manera expressa, per a supòsits de malaltia o absència del president o la presidenta.

24.7 Per cada un dels càrrecs de vocals de la Comissió Rectora es nomenarà una persona suplent que pertanyi al mateix cens i candidatura que el vocal que ha de suplir, elegit de la mateixa manera que la persona titular.

24.8 Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys i podran ser reelegits.

24.9 En cas de cessament d'un vocal per qualsevol causa, entrarà a formar part de la Comissió Rectora la persona suplent elegida.

24.10 El termini per a la presa de possessió del càrrec de vocal serà com a màxim de set dies comptat des de la data de la seva designació.

24.11 Els vocals titulars hauran de representar les persones inscrites, com a persones físiques, o en representació de les persones jurídiques. El vocal elegit en qualitat de representant d'una persona jurídica cessarà en el seu càrrec en cessar-ne com a representant, i serà substituït pel nou representant designat per la persona jurídica.

24.12 En el supòsit de cessament, renúncia o suspensió de tots els membres de la Comissió Rectora o d'un nombre de vocals que impedeixi la seva constitució o reunió per manca de quòrum, es nomenarà una comissió gestora, formada per tres membres, nomenada pel conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la manera que determina l'article 17 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, la qual tindrà les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament. La comissió gestora nomenada ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de seixanta dies.

24.13 Una mateixa persona, física o jurídica, inscrita en diversos registres del Consell Regulador no podrà tenir representació doble en el Consell, una en el sector productor i una altra en el sector elaborador.

Article 25

Notificació de composició dels òrgans de govern

Els consells reguladors han de comunicar al director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària la composició dels òrgans de govern respectius, les modificacions posteriors que s'hi puguin produir, el nomenament del secretari o secretària i, si escau, el seu cessament, en un termini de cinc dies hàbils a partir de la presa de possessió dels membres dels òrgans de govern.

Capítol 9

Règim electoral

Article 26

Procediment electoral

26.1 El procediment electoral és el que estableixen l'article 8 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, el capítol 4 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, i aquest Reglament, i supletòriament la normativa electoral general.

26.2 Si el nombre de persones inscrites totals no supera les tres-centes, el procediment electoral de representació serà el que regula l'article 29 d'aquest Reglament.

26.3 En el supòsit que el nombre d'inscrits en algun dels censos a què fa referència l'article 27 d'aquest Reglament sigui inferior al nombre de vocals a elegir en algun dels censos i per tant que no es pot elegir igual nombre de vocals en cadascun dels censos, es podrà optar, per tal de mantenir aquesta paritat, per:

a) Aplicar un vot ponderat pels vocals del cens que tinguin menys vocals elegits.

b) Igualar el nombre de vocals a elegir en cadascun dels censos en funció del nombre d'electors del cens que en tingui menys.

Article 27

Els censos

Els censos seran elaborats pel Consell Regulador d'acord amb els registres establerts a l'article 12 d'aquest Reglament i seran els següents:

Cens A: constituït per les persones titulars de les parcel·les inscrites al Registre de plantacions: 2 vocals.

Cens B: constituït per les persones inscrites al Registre de magatzems i de plantes envasadores i/o elaboradores: 2 vocals.

Article 28

Dades dels censos

28.1 Els censos han d'incloure necessàriament les dades següents:

Número d'ordre dins el cens.

Nom i cognoms de la persona titular o de qui la representi que a aquest efecte hagi estat designada per l'entitat inscrita al registre corresponent.

Domicili.

DNI de la persona titular o representant i NIF de l'entitat inscrita.

Secció electoral. Aquesta dada la ressenyarà, si escau, la Junta Electoral de la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme en el moment d'establir el nombre de meses electorals i la seva localització.

28.2 A la capçalera de cada full de cens hauran de figurar-hi les dades següents:

Nom de la DOP.

Classe de cens A o B.

Municipi i comarca.

Número de full precedit de les sigles A o B.

Article 29

Procediment electoral especial

El procediment electoral a què fa referència l'article 26.2 d'aquest Reglament té les característiques específiques següents:

a) El president o la presidenta del Consell Regulador procedirà a la convocatòria de les eleccions de la manera que determina l'article 33 del Decret 285/2006, de 4 de juliol. Aquesta convocatòria, que serà publicada al DOGC mitjançant edicte de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, designarà la data en què es realitzarà l'assemblea de les persones inscrites en la qual es procedirà a l'elecció dels vocals de la Comissió Rectora.

b) L'edicte esmentat al punt anterior s'ha de publicar amb una antelació mínima d'un mes abans de la data de realització de l'assemblea.

c) Els censos es publicaran per mitjà d'exposició pública a la seu del Consell Regulador i als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en un termini no superior a dos dies comptat des de la publicació al DOGC de l'edicte de convocatòria de les eleccions, durant un termini de deu dies.

d) Es podran presentar reclamacions en relació al cens durant el període d'exposició pública, que hauran de ser resoltes per la Junta Electoral de la Denominació d'Origen Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme. El termini màxim per resoldre serà l'endemà del dia de finalització de l'exposició pública del cens.

e) Les funcions de la Junta Electoral de Catalunya que estableix l'article 37.6 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, seran assumides en aquest procés electoral per la Junta Electoral de la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme, a excepció de la resolució del recursos interposats conta aquesta Junta Electoral a què fa referència l'article 37.6.c) del Decret 286/2006, de 4 de juliol, que serà assumit pel director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

f) Les candidatures es presentaran davant el president o la presidenta de la Junta Electoral de la DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme amb un termini màxim de quinze dies abans de la celebració de l'assemblea de tots els inscrits en els diferents censos a què fa referència l'article següent d'aquest Reglament. En un termini de quaranta-vuit hores, la Junta Electoral proclamarà els candidats elegibles. Contra l'acord de la Junta Electoral de proclamació de candidatures es podrà interposar recurs davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

g) A l'assemblea, la qual serà presidida per la Junta Electoral que actuarà com a mesa, es procedirà a l'elecció dels vocals de la Comissió Rectora mitjançant votació personal i secreta. Finalitzada la votació es procedirà al recompte i la Junta Electoral proclamarà els electes. Contra aquesta proclamació es podrà interposar recurs davant el director o la directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària en el termini de cinc dies, que haurà de resoldre en un termini de cinc dies.

h) El nombre de vocals i la paritat és la que determina l'article 24.2 d'aquest Reglament.

Capítol 10

Finançament

Article 30

Finançament

30.1 El pressupost anual haurà de ser aprovat per una majoria del 80% dels vots presents a la Comissió Rectora, sempre que hi siguin presents com a mínim la meitat més un dels membres de la Comissió Rectora.

En cas que no s'aprovi abans del 31 de desembre de cada any, es prorrogarà el pressupost de l'any anterior fins al moment en què s'aprovi.

30.2 El finançament del Consell Regulador s'efectuarà amb els recursos següents:

a) Les quotes a què fa referència l'article 31 d'aquest Reglament.

b) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les altres transmissions a títol lucratiu que rebi el Consell. L'acceptació d'herència es farà sempre a benefici d'inventari.

c) Les quantitats que pugui rebre en concepte d'indemnització per danys ocasionats al Consell o als interessos que representa.

d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes o les seves rendes.

e) Els altres que els corresponguin per qualsevol títol.

Article 31

Quotes

31.1 Quotes d'inscripció. S'exigirà una quota per la sol·licitud d'inscripció quan siguin noves inscripcions a cadascun dels registres esmentats a l'article 12.1 d'aquest Reglament. La persona obligada al pagament de la quota serà la persona operadora sol·licitant.

L'import de la quota el fixarà anualment la Comissió Rectora. L'import d'aquesta quota haurà de ser com a màxim la suma de les quotes dels darrers cinc anys, exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any.

Queden excloses de la quota d'inscripció les persones físiques o jurídiques que siguin sol·licitants de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme.

31.2 Quota de manteniment. S'exigirà una quota anual pel manteniment de la inscripció, que serà exigible amb efectes de l'1 de gener de cada any, que comprèn els conceptes següents:

a) La quota sobre plantacions inscrites que es fixa en el 0,90% de la base. La base serà el producte del nombre d'hectàrees inscrites a nom de cada persona interessada, pel valor mig en euros de la producció d'una hectàrea en la zona i campanya anterior.

b) La quota sobre productes emparats que es fixa en l'1% dels productes venuts al mercat la campanya precedent.

31.3 La persona obligada al pagament de la quota serà la persona física, jurídica o entitat de les enumerades a l'article 35.4 de la Llei general tributària, que estigui inscrita com a titular als registres enumerats a l'article 12.1 d'aquest Reglament.

Les instal·lacions registrades no podran admetre mongetes d'un proveïdor o proveïdora que no estigui al corrent del pagament de la quota anual al Consell.

L'import de la quota el calcularà la Comissió Rectora i ho notificarà a les persones obligades per qualsevol mitjà admès a l'ordenament jurídic durant el primer trimestre de l'any.

31.4 Altres quotes.

a) Pel lliurament de les etiquetes o contraetiquetes numerades expedides pel Consell Regulador que preveu l'article 19 d'aquest Reglament, s'exigirà una quota en funció del volum de l'envàs de les mongetes protegides. La Comissió Rectora determinarà la quantia per quilogram. L'import corresponent es farà efectiu en el moment del seu lliurament.

b) Per la sol·licitud al Consell Regulador de qualsevol tipus de certificat s'exigirà una quota fixa, que determinarà anualment la Comissió Rectora. Aquesta quota es fa efectiva en el moment de presentació de la sol·licitud.

c) Per actuacions urgents o imprevistes, la Comissió Rectora podrà aprovar quotes extraordinàries sempre que siguin aprovades per una majoria del 80% dels vots presents.

31.5 L'incompliment de l'obligació de pagament dins els terminis previstos, reportarà interessos de demora calculats amb un tipus d'interès igual al tipus d'interès legal fixat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat més dos punts, sens perjudici d'altres mesures que aquest incompliment pugui suposar d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

31.6 En cas que un operador o una operadora tingui deutes previs amb el Consell Regulador i sol·liciti nous serveis, el Consell Regulador podrà imputar el pagament als deutes més antics, i per tant, no tindrà l'obligació de desenvolupar el servei sol·licitat fins que s'hagin liquidat els deutes.

31.7 El no pagament de les quotes esmentades anteriorment en el termini d'un any suposarà la baixa del Consell Regulador, amb la instrucció prèvia de l'expedient corresponent el qual ha d'incloure audiència a la persona interessada per un termini de deu dies.

Capítol 11

Règim sancionador

Article 32

Règim jurídic

El règim sancionador és el que s'estableix al capítol 1 del títol IV de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat alimentària.

Disposició transitòria

La quota d'inscripció mentre la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme tingui una antiguitat menor de cinc anys serà com a màxim la suma de les quotes de manteniment dels anys transcorreguts des de l'inici del seu funcionament fins a l'any corresponent a la quota que s'acrediti.

Annex 2

Municipis corresponents a la zona de producció, elaboració i envasat de la Denominació d'Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme

Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Vallès Oriental: Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Castellcir, Castellterçol, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granera, Granollers, Gualba, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès.

Maresme: Argentona, Arenys de Munt, Dosrius, Malgrat de Mar, Òrrius, Palafolls, San Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Tordera.

La Selva: Blanes, Fogars de Tordera, Hostalric i Maçanet de la Selva.

(08.127.160)