Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ACORD GOV/71/2013, de 28 de maig, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de l’empresa Forestal Catalana, SA.

Dades bàsiques
  • Rang del document Acord del govern

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document GOV/0071/2013

  • Data del document 28/05/2013

  • Data de publicació 30/05/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6386

TEXT PUBLICAT

L’empresa Forestal Catalana, SA, es va constituir per Acord del Govern de 19 i 22 de desembre de 1987.

En data 11 de novembre de 2008, el Govern va acordar aprovar la modificació de l’article 1 dels Estatuts de Forestal Catalana, SA, per tal de configurar-la com a mitjà propi de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

En data 11 d’octubre de 2011 es va acordar la darrera modificació de l’objecte social de Forestal Catalana, SA.

En data 25 de març de 2013, el Consell d’Administració de Forestal Catalana, SA, va acordar proposar la modificació dels articles 1 i 2 dels Estatuts de la societat per tal de considerar-la també mitjà propi de les entitats que integren Administració local de Catalunya i adequar l’objecte social de l’empresa a fi de donar cabuda a activitats econòmiques que ja es realitzen com a activitats complementàries i que s’espera que tinguin un pes cada vegada més rellevant en la xifra de negocis de la societat.

Vist l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions;

D’acord amb el que disposa l’article 35 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre;

Per tot això, a proposta conjunta del conseller d’Economia i Coneixement i del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Govern


Acorda:


1. Aprovar la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts socials de l’empresa Forestal Catalana, SA, que queden redactats de la manera següent:

“Article 1

"La societat s’anomena Forestal Catalana, SA, i es regirà pels presents Estatuts, i pel que disposa el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, el Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la resta de disposicions complementàries.

"Forestal Catalana, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dels ens i entitats que hi estan vinculats, així com de les entitats que integren l’Administració local a Catalunya, i dels ens i entitats que hi estan vinculats, que subscriguin un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat, els quals tenen la consideració de poders adjudicadors. Les relacions de Forestal Catalana, SA, amb aquests poders adjudicadors són de caràcter instrumental i no contractual, per la qual cosa són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependent i subordinat.

"Els poders adjudicadors dels quals Forestal Catalana, SA, és un mitjà propi instrumental i servei tècnic podran fer-li encàrrecs de gestió, d’acord amb el que preveu l’article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Aquests encàrrecs especificaran les condicions de la comanda i les obligacions assumides per Forestal Catalana, SA.

"Els encàrrecs de gestió seran d’execució obligatòria per Forestal Catalana, SA, d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec, i la seva retribució es fixarà per referència a les tarifes aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

"Forestal Catalana, SA, no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals sigui mitjà propi sens perjudici que quan no concorri cap licitador se li pugui encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes.

"Article 2

"La societat té per objecte:

"a) Produir i comercialitzar planta, llavor i productes forestals i rurals i de promoció del medi natural i promoure, preservar i millorar la diversitat dels recursos genètics forestals autòctons.

"b) La contractació i prestació de serveis, assistències tècniques, consultories, treballs de manteniment i desenvolupament de programes de gestió, preservació i conservació de la flora, la fauna, de gestió del medi natural i marí i d’interès general.

"c) Projectar, executar, construir, conservar, explotar, restaurar equipaments, edificis i infraestructures en espais naturals, treballs silvícoles i de reforestacions, lluita contra l’erosió i defensa contra allaus i l’exercici complementari de qualsevol activitat que s’hagi de considerar part o element necessari de les activitats anteriors i hi estigui relacionat.

"d) La realització de qualsevol actuació relacionada amb el cicle de l’aigua, la protecció, administració i gestió de forests i espais naturals protegits, la prevenció i lluita contra incendis forestals i altres riscos naturals, la gestió i explotació d’activitats econòmiques relacionades amb recursos o valors mediambientals i qualsevol altra activitat relacionada, directament o indirectament, amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible i el desenvolupament territorial”.


2. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 28 de maig de 2013


Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern