Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/133/2013, de 10 de juny, per la qual s’aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0133/2013

  • Data del document 10/06/2013

  • Data de publicació 26/06/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6404

  • No Vigent
Afectacions
27/06/2013 - 25/06/2018
TEXT PUBLICAT

L’article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l’ensenyament universitari, que s’ha de fer per decret, s’han d’efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

Valorada la necessitat d’adequar la llista de preus públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats en els espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;

A proposta de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i del Departament d’Economia i Coneixement i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Creació

Aprovar els preus públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats en els espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.


Article 2

Subjectes obligats al pagament

Són subjectes obligats al pagament dels preus que estableix l’annex d’aquesta Ordre les persones físiques o jurídiques que són beneficiades personalment o en els seus béns pel servei prestat o l'activitat realitzada.

Poden quedar excloses de l’aplicació d’aquesta Ordre les entitats locals i les entitats privades sense ànim de lucre vinculades a la gestió i conservació dels espais naturals protegits.


Article 3

Exigibilitat

Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles en el moment de la prestació del servei o la realització de l’activitat.


Article 4

Tipus impositiu

A aquests preus se’ls aplicarà el tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit que correspongui d’acord amb la normativa vigent, en el moment de la prestació del servei o la realització de l’activitat.Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre AMM/206/2012, per la qual s’aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.Disposició final

Aquests preus entren en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.


Barcelona, 10 de juny de 2013


Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi RuralAnnex


1. Preus públics dels espais naturals de protecció especial (IVA exclòs)


–1 Preu públic del servei de visites guiades

1.1 Grups inferiors o iguals a 20 persones (mínim 5 persones):

a) Menors de 12 anys i majors de 65 anys: 7,44 euros per persona i dia i 4,13 euros per persona i mig dia.

b) Adults: 11,57 euros per persona i dia i 4,96 euros per persona i mig dia.

1.2 Grups superiors a 20 persones:

a) Menors de 12 anys i majors de 65 anys: 4,13 euros per persona i dia i 2,48 euros per persona i mig dia.

b) Adults: 6,61 euros per persona i dia i 3,31 euros per persona i mig dia.

Resten exemptes del pagament d’aquest preu les persones menors de 3 anys.

En el cas d’itineraris amb neu aquests preus s’incrementen en un 20%.

 

–2 Preu públic del servei de realització de tallers i xerrades

2.1 Tallers o xerrades d’una hora de duració: 38,84 euros per grup.

2.2 Tallers o xerrades de durada superior a una hora: primera hora, 38,84 euros per grup, i a partir de la segona hora, 28,93 euros per hora i per grup.

 

–3 Preu públic de l’allotjament en equipaments habilitats

Preu pel servei d’allotjament de voluntaris, estudiants, científics i col·laboradors de l’espai autoritzats: 9,09 euros per persona autoritzada i nit.

 

–4 Preu públic per a l’entrada a museus i equipaments destinats a la difusió dels valors de l’espai

Preu d’entrada a museus, ecomuseus, centres d’interpretació i altres equipaments: 2,00 euros per persona i 1,60 euros per persona en cas de grups superiors a 20 persones.

 

–5 Preu públic del lloguer de sales

5.1 Sala amb capacitat màxima inferior o igual a 75 persones:

a) Mitja jornada (matí o tarda): 196,69 euros/sala el primer dia i 117,36 euros/sala per dia a partir del segon dia.

b) Jornada sencera: 234,71 euros/sala el primer dia i 155,37 euros/sala per dia a partir del segon dia.

5.2 Sala amb capacitat màxima superior a 75 persones:

a) Mitja jornada (matí o tarda): 204,96 euros/sala el primer dia i 125,62 euros/sala per dia a partir del segon dia.

b) Jornada sencera: 251,08 euros/sala el primer dia i 171,57 euros/sala per dia a partir del segon dia.

En cas de superar la franja horària d’obertura del centre caldrà afegir un cost suplementari de 20,66 euros/hora per pagar les despeses de vigilància.

En el cas que es sol·liciti un canó projector, el preu d’aquest serà de 16,53 euros per dia.

 

–6 Preu públic del lloguer de material

a) Prismàtics: 2,07 euros/dia.

b) Raquetes i pals: 7,44 euros/dia.

c) Pals: 2,07 euros/dia.

d) Eines apicultura: 4,13 euros/dia.

 

–7 Preu públic de venda d’arbres, fruits, llavors i tubercles

7.1 Preu de venda d’arbres autòctons cultivats per l’espai natural destinats a la repoblació d’aquest mateix espai: 0,99 euros per unitat.

7.2 Preu de venda de llavors de varietats tradicionals i autòctones per al seu cultiu: 0,99 euros per cada 100 grams.

7.3 Preu de venda de fruits de varietats tradicionals i autòctones: 0,99 per cada 1.000 grams.

7.4 Preu de venda de tubercles i bulbs: 0,99 euros per cada 1.000 grams.

 

–8 Preu públic per la cessió d’imatges d’arxiu, vídeos o material divulgatiu de l’espai

8.1 Cessió d’imatges d’arxiu

a) d'1 a 10 imatges: 20,66 euros per unitat.

b) d'11 a 20 imatges: 16,53 euros per unitat.

c) 21 o més imatges: 12,40 euros per unitat.

8.2 Cessió de vídeos d’arxiu

a) vídeos amb una duració inferior o igual a 10 min.: 24,79 euros per minut.

b) vídeos amb una duració entre 10 i 20 min.: 20,66 euros per minut.

c) vídeos amb una duració superior als 20 min.: 16,53 euros per minut.

 

–9 Preu públic per a la realització de fotocòpies, escaneig o gravació de documentació

9.1 El preu de les fotocòpies en full DIN A4 és de 0,04 euros per full i en DIN A3 és de 0,08 euros per full.

9.2 Escaneig de documentació i gravació d’aquesta en suport informàtic: 1,00 euro. Per cada interval de 10 pàgines s’afegiran 0,17 euros més, i en el cas que l’espai hagi de facilitar un CD o DVD s’hi afegiran 0,21 euros més.

9.3 Gravació de documentació digital en CD o DVD o còpia d’aquests: 0,83 euros per unitat, i en el cas que l’espai hagi de facilitar un CD o DVD s’hi afegiran 0,21 euros més.

 

–10 Preu públic per a la realització de sessions fotogràfiques i filmacions amb caràcter comercial

10.1 Preu per a la realització de filmacions amb finalitat comercial:

a) Dia: 1.485,12 euros.

b) Mig dia: 742,98 euros.

10.2 Preu per a la realització de sessions fotogràfiques amb finalitat comercial:

a) Dia: 445,45 euros.

b) Mig dia: 223,14 euros.

Quan per a la realització de les sessions fotogràfiques i/o filmacions es sol·liciti o sigui necessari l’acompanyament d’un guia, caldrà pagar el cost d’aquest d’acord amb el següent:

Dia: 166,94 euros.

Mig dia: 83,47 euros.

Si la sessió o filmació s’allargués més del temps contractat, s’haurà de facturar el cost d’aquestes hores extres a raó de 20,66 euros per hora.

 

–11 Preu públic d’acampada

11.1 Preu per l’acampada en terrenys propietat de la Generalitat habilitats a l’efecte:

a) Amb serveis i dret a cuina: 4,55 euros per persona i nit.

b) Amb serveis i sense dret a cuina: 3,18 euros per persona i nit.

c) Sense serveis: 1,49 euros per persona i nit.

 

–12 Preu públic per l’aparcament

Preu pel servei d’estacionament de vehicles en aparcaments gestionats per l’espai natural protegit: 4,13 euros per vehicle i dia. Quan es tracti d’autocars, el preu serà de 8,26 euros per autocar.

En el cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa el preu serà de 1,65 euros per vehicle les primeres 2 hores i a partir de la 2a hora, 0,83 euros per vehicle i hora. En el cas específic d’autocars, el preu serà de 4,13 euros per autocar les primeres 2 hores i a partir de la 2a hora, 1,65 euros per autocar.

 

–13 Preu públic per publicacions

Preu de venda de les publicacions editades per l’espai

a) Monografies, quaderns tècnics i opuscles d’informació general de l’espai: 0,83 euros.

b) Itineraris i plànols guia: 0,41 euros.

 

–14 Preu públic per venda de claus per al pas de camins delimitats per l’espai

Preu de venda a partir de la segona clau (aquesta inclosa) que l’espai facilita a un mateix propietari o titular d’una finca o indret al qual s’accedeixi per un camí delimitat per una tanca o cadena propietat de l’espai: 21,98 euros per clau.

 

–15 Preu públic per realitzar visites en itineraris de l’espai

Preu per la realització de visites de grups organitzades per empreses en els itineraris del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà següents:

a) Del Cortalet al Mas Matà: 0,83 euro/persona.

b) Del Mas Matà a la Platja: 0,83 euro/persona.

 

2. Relació d’espais naturals de protecció especial als quals és d’aplicació aquesta Ordre:

Parc Natural del Cap de Creus

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Parc Natural del Montgrí, les IIles Medes i el Baix Ter

Parc Natural dels Ports

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Parc Natural de la Serra de Montsant

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera

Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet

Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Reserva Natural Parcial de Mas de Melons