Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

EDICTE de 25 de juliol de 2013, sobre subhasta de permisos de caça de cabra salvatge.

Dades bàsiques
  • Rang del document Edicte

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Data del document 25/07/2013

  • Data de publicació 02/08/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6431

TEXT PUBLICAT

Per la Resolució, de 19 d’abril de 2013, del director general del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’ha aprovat el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit per l’any 2013, el qual preveu els permisos de caça de cabres salvatges que corresponen a les Administracions Autonòmiques.

Les bases es poden examinar, en hores d’oficina, a la seu de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, a l'avinguda Val de Zafán, s/n de Roquetes; o bé per internet a l’adreça: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuiem, i dins d'aquesta, a l'apartat: Medi Natural / Caça i Pesca Continental / Caça.


Simultàniament s’anuncia la convocatòria de la licitació.


TIPUS DE PERMÍS

NOMBRE DE PERMISOS

Cabra salvatge, categoria mascle trofeu, modalitat d’acostament

2

Cabra salvatge, categoria mascle selectiu, modalitat d’acostament

9


Presentació d’ofertes: d’acord amb el model que consta a les Bases.

Termini de presentació: vint-i-sis dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.


Barcelona, 25 de juliol de 2013


Ricard Casanovas Urgell

Cap d’Àrea d’Activitats CinegètiquesAnnex

BASES QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ DELS PERMISOS DE CAÇA DE CABRA SALVATGE, CATEGORIA DE TROFEU I SELECTIU, PER A PROPIETARIS PÚBLICS D’ADMINISTRACIÓ, DINS DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA DELS PORTS DE TORTOSA I BESEIT

 

1a. OBJECTE

1.1.- L’atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la temporada de caça 2013, a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, següents:

- 2 permisos de cabra salvatge per propietaris públics d’Administració, categoria de trofeu, modalitat d’acostament.

- 9 permisos de cabra salvatge per propietaris públics d’Administració, categoria de selectiu, modalitat d’acostament.

 

2a. PREU

2.1.- El preu de sortida dels permisos serà:

2.1.1.- Trofeu cabra salvatge propietari:

DOS MIL EUROS (2.000 €) per cada permís

2.1.2.- Selectiu cabra salvatge propietari:

MIL DOS-CENTS EUROS (1.200 €) per cada permís

Aquests preus es podran millorar a l’alça a criteri voluntari dels sol·licitants a la vista d’aquestes bases i tenint en compte els criteris d’adjudicació que s’hi preveuen.

 

3a. PETICIONS

3.1.- Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos esmentats anteriorment, hauran de presentar a la Direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit (Av. Val de Zafán, s/n Apartat de correus, 70 - 43520 - Roquetes), en el termini de vint-i-sis dies hàbils comptats des de l’última publicació del corresponent anunci al DOGC, de 8 a 15 hores, un sobre tancat (un per cada permís al que es vulgui optar) en la part exterior del qual hi constarà el següent text: “Proposició econòmica per optar a la licitació d’un permís de caça a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, any 2013, que presenta _________________________________________________________________”.

 

En ell s’inclourà el full de sol·licitud ajustat al model Annex 1 a les presents bases.

3.2.- Juntament amb aquesta petició cal presentar una fotocòpia del DNI del peticionari i un xec nominal a favor del Parc Natural dels Ports per l’import que s’ofereixi.

Es pot adjuntar també el full de manifestació de preferències en relació als permisos que es liciten d’acord amb el model Annex 2 per la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit.

3.3.- Les peticions que no reuneixin les condicions anteriors seran excloses automàticament del procediment sense més tràmits. En cas de resultar un adjudicatari que no hagi presentat cap full de manifestació s’entendrà que li és indiferent aquest extrem.

3.4.- Els interessats hauran de presentar una sol·licitud de caça separada per cada permís objecte del present procediment al que vulgui optar, amb el benentès que totes les peticions que presenti hauran de complir de forma íntegra i independent els requisits anteriors.

3.5.- També es podrà presentar la documentació de licitació per correu, cas en el qual l’interessat haurà d'acreditar, amb el resguard oficial corresponent, la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i haurà de comunicar, dins del termini de presentació de proposicions, la tramesa oficialment feta a la direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit per fax (977 58 08 73) o telegrama. Si no compleix aquests requisits es podrà inadmetre la seva proposició en cas que aquesta arribi a la direcció tècnica esmentada, fora del termini anteriorment fixat. No obstant això, únicament es podrà admetre la proposta presentada en el cas que efectivament es rebi a la direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, abans de l’acte d’obertura de les proposicions.

 

4a. CRITERIS PER L’ATORGAMENT

4.1.- L’atorgament dels permisos s’adjudicaran separadament i no per lots.

4.2.- Els permisos s'atorgaran directament i en primer lloc, a les peticions que hagin ofert un major preu i tenint en compte les seves preferències manifestades.

4.3.- En cas d'oferiment de preus iguals, els permisos s’adjudicaran seguint l’ordre de la data de presentació de les peticions.

En cas de peticions que ofereixin idèntic preu i que s’hagin presentat en la mateixa data, es farà en el mateix acte un sorteig públic per la Mesa.

4.4.- La Mesa assignarà els permisos seguint l'ordre resultant del procediment anterior.

4.5.- Els permisos que quedin deserts en la present licitació es podran adjudicar directament per la direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, sota les mateixes condicions i preus de sortida determinats. Els permisos que no s’adjudiquin sota les condicions descrites, quedaran sense executar.

4.6.- La direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, ingressarà directament l'import dels xecs corresponents als permisos adjudicats i un cop conformats els ingressos, trametrà els permisos als adjudicataris respectius. També retornarà als seus titulars els xecs corresponents a les peticions que no s'hagin pogut atendre.

4.7.- Quan una persona actuï com a representant d’una altra caldrà que en la documentació presentada aporti la corresponent autorització de representativitat degudament signada per la persona a qui representa.

 

5è. Imports FINALS VARIABLES a liquidar una vegada executat els permís

5.1.- Una vegada executat el permís de caça, el caçador corresponent haurà d’abonar un import equivalent a la qualitat de l’animal abatut. Aquest import és variable i es calcularà en funció de la qualitat de les banyes prenent com a referència els imports corresponents a les quotes complementàries aprovades per a aquesta espècie en la Llei de taxes vigent. Els barems dels imports i de les puntuacions són:

 

Mascles selectius Mascles trofeus

Puntuació

Import (€)

Puntuació

Import (€)

< 165

0

< 205

Segons tarifes selectiu

de 165 a 174,99

75,00

de 205 a 214,99

250,00

de 175 a 184,99

180,00

de 215 a 224,99

1.000,00

de 185 a 194,99

195,00

de 225 a 234,99

3.000,00

de 195 a 204,99

220,00

de 235 a 244,99

4.000,00

= 205

Segons tarifes trofeu

de 245 a 254,99

5.000,00

 

 

= 255

5.000,00 + 100 per punt

 

En el supòsit de ferir la peça i no trobar-la abatuda, l’import per ambdós casos, serà de 420,70 euros.

5.2.- Les persones que adquireixin un dels permisos i tinguin la condició de caçador local d’acord amb la legislació vigent, és a dir, tenir veïnatge administratiu d’un mínim de 2 anys en un dels municipis de la Reserva o ser propietari d’un mínim de 5 hectàrees de terreny ubicat dins l’àmbit d’aquesta, gaudiran d’una bonificació d’un 40% respecte als imports esmentats en el quadre anterior.

5.3.- L’agent rural o guarda de Reserva que hagi acompanyat al caçador a realitzar el permís, serà l’encarregat de determinar la puntuació de l’animal abatut i en conseqüència de la quantia d’aquest import. El pagament s’haurà de fer efectiu el mateix dia de la cacera al compte del Parc Natural dels Ports.

 

6è. INTERPRETACIÓ D’AQUESTES BASES

6.1.- La Mesa resoldrà, seguint criteris objectius, els dubtes i les llacunes que es plantegin en relació a les presents bases.

 

7è. ATORGAMENT FORMAL DELS PERMISOS

7.1.- L'acte d'atorgament es resoldrà de forma definitiva per la Mesa, que estarà integrada pels següents membres:

- President: Director dels SSTT del DAAM a Terres de l’Ebre, o persona en qui delegui.

- 1 vocal: el Subdirector General de Biodiversitat de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.

- 1 vocal: el cap de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

- 1 vocal: el cap de l’Àrea de Medi Natural dels SSTT del DAAM a Terres de l’Ebre.

- 1 vocal: el director tècnic de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit.

- Secretari: tècnic de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, que tindrà veu però no podrà votar.

7.2.- Aquesta Mesa atorgarà els permisos en sessió pública que tindrà lloc a la sala d’actes de la seu de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, a les 11 hores del primer dia hàbil següent, transcorreguts cinc dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de les peticions. Si aquest dia coincideix amb dissabte, aquest es traslladarà al dilluns següent.

 

8è. ALTRES NORMES

En l'execució dels permisos serà d'aplicació la normativa específica pel tipus atorgat, i en tot cas les instruccions que al respecte dictin el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l'agent rural o guarda de Reserva encarregat d’acompanyar al caçador o la direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit.

Atès que l’àmbit d’execució dels permisos s’emmarca dins d’un ambient típic d’alta muntanya, els caçadors que optin a un dels permisos d’aquesta subhasta hauran de tenir present aquest punt i en conseqüència gaudir d’unes condicions físiques adequades eximint a la Generalitat de Catalunya de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

 

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE CAÇA, TEMPORADA DE 2013

 

 

     

CABRA SALVATGE TROFEU PROPIETARI ADMINISTRACIÓ, modalitat acostament

 

CABRA SALVATGE SELECTIU PROPIETARI ADMINISTRACIÓ, modalitat acostament

 

(cal marcar amb una X l’opció escollida)

 

COGNOMS:

NOM:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

DNI/NIF:

TELÈFON:

FAX:

@:

 

Manifesto que estic assabentat/ada de l'anunci de la direcció tècnica de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, per l'atorgament de permisos de caça de cabra salvatge, a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, i que conec plenament i accepto íntegrament les bases que regeixen l'esmentat procediment.

 

Per l'anterior demano que em sigui atorgat un permís de caça de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit.

 

Pel permís esmentat ofereixo la quantitat de _______________________________________________________________ (en lletres i números) ______________________ €, i adjunto xec nominal per aquest import.

 

 

(Lloc, data i signatura del proposant).

 

 

Annex 2

 

(Cal posar l'ordre de preferència desitjat al davant de cada permís. Es poden deixar en blanc els permisos en relació als que no es desitgi fixar cap preferència pel fet de resultar aquesta indiferent.)

 

_____________________________________________________________, amb DNI núm. ________________, en cas de resultar adjudicatari, demano que es tinguin en compte les meves preferències indicades a continuació:

 

CATEGORIA: CABRA SALVATGE TROFEU PROPIETARI ADMINISTRACIÓ

 

DATA

VALL DE REALITZACIÓ

 

 

 


CATEGORIA: CABRA SALVATGE SELECTIU PROPIETARI ADMINISTRACIÓ


DATA

VALL DE REALITZACIÓ


_____________________, _____________________

(lloc) (data)


Signat: ______________________________________