Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

  • Núm. del document 250/2013

  • Data del document 12/11/2013

  • Data de publicació 14/11/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6501

04/12/2013 -
TEXT PUBLICAT

L’article 26 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, ordena que s’estableixi per reglament l’abast territorial, la composició i el funcionament de les taules territorials d’infància, i també els de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

La Taula Nacional i les taules territorials i locals es configuren com a òrgans col·legiats que tenen l’objectiu de potenciar la coordinació dels agents implicats en la promoció social de la infància i l’adolescència i la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o de desemparament. Aquestes matèries formen part de l’àmbit competencial que estableix l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, de menors i de promoció de les famílies i de la infància.

D’acord amb el que estableix la Llei esmentada, les taules d’infància es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i les institucions implicades, amb les funcions principals següents:

a) La coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència, i també de la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.

b) El desplegament dels eixos del pla integral i la promoció i la coordinació, en l’àmbit territorial corresponent, de la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.

c) La coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, la seguretat, el treball, la joventut i les dones que afecten la infància i l’adolescència del territori.

La creació de les taules d’infància implica l’ordenació de tots aquells espais, comissions i xarxes que, amb funcions diferents (lluita contra el maltractament infantil, infància en risc, infància amb discapacitats, participació infantil, promoció dels drets dels infants) i amb una extensió territorial diversa (districte, municipi, comarca), s’han creat en els darrers anys.

Les diferents experiències de coordinació territorial i treball en xarxa que s’han portat a terme són la base sobre la qual s’articula aquest Decret. Una de les característiques d’aquestes experiències és la diversitat del seu àmbit territorial. Aquesta diversitat territorial també es dóna en les divisions territorials dels diferents àmbits (àrees bàsiques de serveis socials, àrees de salut, àrees policials, partits judicials i altres). No obstant això, per raons d’eficiència administrativa s’ha optat per establir que l’àmbit territorial de les taules territorials coincideixi amb el de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

Atesos l’article 26.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig; l'article 26.e) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el capítol II del títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i vistos el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i el dictamen del Consell de Govern Local;

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Article 1

Naturalesa i objectius

1.1 La Taula Nacional de la Infància de Catalunya és un òrgan col·legiat permanent, adscrit al Departament competent en matèria d’infància i adolescència, el qual li ha de donar el suport material i personal necessari per complir les seves funcions.

1.2 La Taula Nacional de la Infància de Catalunya té els objectius de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.

Article 2

Funcions

2.1 Les funcions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya són:

a) Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.

b) Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.

c) Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.

d) Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del territori.

e) Establir la coordinació necessària amb l’Observatori dels Drets de la Infància.

f) Establir la coordinació necessària amb l’adjunt o l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència del Síndic de Greuges.

g) Constituir i liderar les taules territorials d’infància i promoure les taules locals d’infància.

h) Elevar propostes d’iniciatives o polítiques d’infància o adolescència als departaments afectats.

i) Constituir la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

j) Establir l’estructura de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en seccions i la composició, a proposta de la mateixa Comissió Tècnica.

k) Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens locals en relació amb la infància i l’adolescència.

l) Emetre informes i propostes sobre el conjunt d’equips que atenen la infància i l’adolescència.

m) Elaborar instruments tècnics de col·laboració i d’informació, documents de comunicació, protocols de coordinació i d’atenció, guies, directoris de recursos o altres instruments similars.

n) Fer el seguiment de l’evolució de la despesa pública en matèria d’infància i adolescència i incorporar-hi també la perspectiva de gènere.

o) Proposar processos de participació.

p) Proposar l’organització de jornades, seminaris i conferències sobre les polítiques d’infància i adolescència.

q) Resoldre les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut solucionar en l’àmbit de les taules territorials d’infància.

2.2 En el desenvolupament de les funcions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’ha de fer el seguiment i la validació de l’ús de la variant del gènere, de manera que es tinguin en compte les especificitats dels drets de la infància i l’adolescència amb l’objecte de donar resposta i oferir una atenció integral a les seves necessitats i prestar una atenció especial a les situacions de violència masclista.

Article 3

Òrgans

Els òrgans interns de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya són:

a) El Ple.

b) La Comissió Tècnica.

c) Els grups de treball.

d) Les taules territorials d’infància.

Article 4

El Ple

4.1 El Ple és l’òrgan de màxima representació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, assumeix les funcions que preveu l’article 2 i l’integren la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i les vocalies.

4.2 La Presidència l’exerceix la persona titular del departament competent en matèria d’infància i adolescència.

4.3 La Vicepresidència l’exerceix la persona titular de la direcció general competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència.

4.4 La Secretaria l’exerceix una persona del subgrup A1 o del subgrup A2 adscrita a la direcció general competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, designada per la persona titular d’aquesta unitat directiva.

4.5 Les vocalies corresponen a les persones següents:

a) Quatre persones representants del departament competent en matèria d’infància i adolescència, una de les quals ha de ser la persona titular de la Secretaria de Família.

b) Dues persones representants de cadascun dels departaments competents en matèria de salut, ensenyament, interior i justícia, designades per les persones titulars respectives.

c) Una persona representant del Departament de la Presidència, designada per la persona que n’és titular.

d) Una persona representant de cadascun dels departaments competents en matèria de governació i relacions Institucionals, economia i coneixement, territori i sostenibilitat, cultura, empresa i ocupació, agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural, designades per les persones titulars respectives.

e) Tres persones representants de cadascuna de les entitats municipalistes més representatives, i que aquestes designin.

f) Una persona representant de l’Observatori dels Drets de la Infància i que aquest organisme designi.

g) Entre una i tres persones en representació de les taules territorials d’infància, que s’han de concretar en proporció al nombre de taules territorials constituïdes. Els membres de les taules han de designar-les de mutu acord. S’ha d’establir un sistema de rotació de les persones vocals amb caràcter biennal.

h) Una persona representant de cadascuna de les diputacions provincials, que aquestes designin, sempre que desenvolupin polítiques d’infància i adolescència.

i) La persona que presideix la Comissió Tècnica.

4.6 La Presidència pot convocar al Ple persones representants de les comissions tècniques, dels diferents grups de treball que es puguin constituir i de les taules locals d’infància.

4.7 La Presidència pot convocar a les seves sessions com a col·laboradors externs les persones que, a títol individual o com a representants d’un grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements, funcions que desenvolupen o per altres motius, estiguin en condicions de fer aportacions d’interès.

4.8 La Presidència pot convocar a les seves sessions els secretaris generals i sectorials o els directors generals dels departaments de la Generalitat que estableix el punt 4.5, quan sigui convenient la seva presència atès l’àmbit funcional corresponent.

4.9 Les persones designades en representació de l’Administració de la Generalitat han de tenir un rang mínim de director o directora general i es poden substituir, d’acord amb el que preveu la legislació administrativa.

4.10 El Ple es reuneix almenys una vegada l’any per aprovar l’execució del desplegament del Pacte per a la Infància i la planificació anual corresponent.

Article 5

Comissió Tècnica

5.1 El Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya ha de constituir una Comissió Tècnica.

5.2 La Comissió Tècnica té per objecte fer el seguiment del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència a partir dels objectius operatius aprovats pel Ple i de les actuacions i el pressupost necessaris per assolir-lo.

5.3 Les funcions de la Comissió Tècnica són les següents:

a) Fer el seguiment del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.

b) Donar suport tècnic a les reunions del Ple i preparar-les.

c) Coordinar els grups de treball, les taules territorials d’infància i les taules locals d’infància que es creïn.

d) Aquelles altres que li delegui el Ple.

5.4 La Comissió Tècnica s’organitza d’acord amb el que estableix aquest Decret i amb el que prevegi el Reglament de règim intern de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

5.5 La Comissió Tècnica la presideix la persona titular de la subdirecció general competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, i la componen les persones que designi el Ple d’acord amb el Reglament de règim intern.

5.6 La Comissió Tècnica pot convocar a les seves sessions, com a col·laboradors externs, persones que, a títol individual o en representació d’un grup, entitat o organització, estiguin en condicions de fer aportacions d’interès, per la seva especialitat, coneixements, funcions que desenvolupen o per altres motius.

5.7 La Comissió Tècnica es reuneix un mínim de tres vegades l’any.

Article 6

Grups de treball

6.1 El Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya pot constituir grups de treball per estudiar i analitzar qüestions específiques de la seva competència o fer-ne el seguiment.

6.2 Els grups de treball els presideix un membre de la Comissió Tècnica, designat pel president o presidenta. En poden formar part experts que no siguin part del Ple ni de la Comissió, convocats pel president o la presidenta de la Comissió Tècnica quan les matèries que tractin així ho aconsellin.

6.3 Els treballs que dimanin dels grups de treball s’han de sotmetre a la consideració del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya per discutir-los i aprovar-los, si escau.

Capítol II

Estructura territorial

Article 7

Taules territorials d’infància

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructura territorialment en les taules territorials d’infància.

Article 8

Objectius i funcions de les taules territorials d’infància

8.1 Les taules territorials d’infància desenvolupen les directrius que estableix la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en l’àmbit territorial de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

8.2 Les funcions de les taules territorials d’infància són les següents:

a) Elaborar, en el territori de referència i d’acord amb les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, el programa de coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència, i també de la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.

b) Coordinar els diferents equips, serveis i agents implicats del territori per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, la seguretat, el treball, la joventut i les dones, que afecten la infància i l’adolescència del territori, i millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.

c) Desplegar, en el territori de referència i d’acord amb les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència i la coordinació de la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència, en col·laboració amb els ens locals.

d) Informar la Taula Nacional de la Infància de Catalunya sobre el desenvolupament del programa de coordinació que preveu l’apartat a) d’aquest article.

e) Informar la Taula Nacional de la Infància de Catalunya sobre qüestions plantejades en l’àmbit territorial respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana.

f) Elevar a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit territorial respectiu

Article 9

Òrgans de les taules territorials

Els òrgans de les taules territorials d’infància són:

a) El ple.

b) La comissió tècnica.

c) Els grups de treball.

Article 10

El ple de les taules territorials

10.1 El ple l’integren la presidència, la vicepresidència, la secretaria i les vocalies.

10.2 La presidència l’exerceix la persona titular de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat en l’àmbit territorial respectiu.

10.3 La vicepresidència l’exerceix la persona titular de la Direcció de Serveis Territorials del departament competent en matèria d’infància i adolescència en l’àmbit territorial corresponent. Si l’àmbit territorial de la Direcció de Serveis Territorials del Departament competent en matèria d’infància i adolescència no coincideix amb el de la Delegació Territorial del Govern, per abastar aquesta última part de més d’una direcció de serveis, hi ha una vicepresidència primera, que exerceix la persona titular de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d’infància i adolescència que inclou la major part de l’àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern, i una vicepresidència segona, que exerceix la persona titular de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d’infància i adolescència, també inclosa en l’àmbit territorial de la Delegació del Govern que pertoqui per territori, i així successivament.

10.4 La Secretaria l’exerceix una persona del subgrup A1 o del subgrup A2 adscrita a la Direcció General competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, designada per la persona titular d’aquesta unitat directiva.

10.5 Les vocalies corresponen a les persones següents:

a) Dues persones representants per cada direcció del servei territorial dels departaments competents en matèria de salut, ensenyament, interior i justícia, designades per les persones titulars respectives.

b) El cap del Servei Territorial d’Atenció a l’Infància i l’Adolescència i un tècnic que aquest designi, en l’àmbit territorial corresponent.

c) La persona responsable de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció en l’àmbit territorial corresponent.

d) Una persona representant de l’Institut Català de les Dones, designada per la persona titular d’aquesta unitat directiva.

e) Un metge o una metgessa forense, designat per l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

f) Una persona representant de cadascun dels consells comarcals o mancomunitats de l’àmbit territorial respectiu, designada per aquests ens.

g) Una persona representant de la diputació provincial corresponent i que aquesta designi.

h) D’una a tres persones representants de cadascuna de les taules locals d’infància de l’àmbit territorial respectiu, que s’han de concretar en proporció al nombre de taules locals constituïdes. Els membres de les taules han de designar-los de mutu acord.

Al menys una d’aquestes persones representants ho ha de ser d’una taula d’infància constituïda per un municipi de menys de 50.000 habitants i més de 20.000, si en l’àmbit territorial respectiu n’hi ha. S’ha d’establir un sistema de rotació dels vocals amb caràcter biennal.

10.6 Els departaments de la Generalitat que formen part de la taula territorial i que disposen de més d’un servei territorial en el seu àmbit territorial poden designar un representant per cadascun dels serveis territorials.

10.7 La Presidència pot convocar a les reunions de la taula territorial, quan ho consideri convenient, representants dels serveis territorials dels departaments de l’Administració de la Generalitat que no en formen part.

10.8 La Presidència pot convocar a les seves sessions, com a convidats o col·laboradors externs, les persones que, a títol individual o com a representants d’un grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements, funcions que desenvolupen o per altres motius, estiguin en condicions de fer aportacions d’interès.

10.9 Les persones designades en representació de l’Administració de la Generalitat poden ser substituïdes d’acord amb el que preveu la legislació administrativa.

10.10 Els municipis de més de 50.000 habitants que no hagin constituït una taula local disposen d’un representant a la taula territorial.

Article 11

Constitució i funcions de la comissió tècnica de les taules territorials

11.1 Cada taula territorial d’infància ha de constituir una comissió tècnica.

11.2 Són funcions de la comissió tècnica:

a) Preparar les reunions del ple de la taula territorial.

b) Coordinar els grups de treball.

c) Excepcionalment, coordinar casos individuals en l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència que, per la seva dificultat, requereixin un nivell especial de coordinació, sens perjudici de les competències respectives.

Article 12

Presidència i composició de la comissió tècnica

12.1 La comissió tècnica de la taula territorial d’infància la presideix una persona designada per la vicepresidència del ple de la taula territorial i la componen professionals que intervenen en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

12.2 La comissió tècnica ha d’incloure, com a mínim, els professionals següents, designats per la unitat directiva a la qual pertanyin:

a) Un o una professional dels serveis territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

b) Un o una professional dels equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

c) Un o una professional del servei bàsic d’atenció social.

d) Un o una professional dels equips tècnics del departament competent en matèria de justícia.

e) Un o una professional dels centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).

f) Un o una professional dels equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o de la inspecció del departament competent en matèria d’ensenyament.

g) Un o una professional dels centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).

h) Un membre del cos dels mossos d’esquadra.

i) Un o una professional dels centres hospitalaris.

j) Un o una professional dels centres d’Atenció Primària.

Article 13

Grups de treball de la taula territorial

13.1 Cada taula territorial d’infància pot constituir grups de treball per analitzar qüestions específiques de l’àmbit territorial respectiu o fer-ne el seguiment.

13.2 Els grups de treball els presideix un membre de la comissió tècnica, designat pel president o presidenta. En poden formar part experts que no siguin part del ple ni de la comissió, convocats pel president o la presidenta de la comissió tècnica quan les matèries que tractin així ho aconsellin.

Article 14

Taules locals d’infància

14.1 Els ens locals poden constituir taules locals que tenen la consideració d’òrgans administratius de caràcter col·legiat adscrits a l’ens local que assumeixi la presidència.

14.2 Quan es tracti de taules de caràcter supramunicipal o de caràcter comarcal, s’han de constituir amb el consens dels ens locals que han de conformar la taula.

14.3 Les taules locals d’infància han de col·laborar en el desenvolupament de les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i de la taula territorial d’infància corresponent dins l’àmbit territorial respectiu.

14.4 Les taules locals d’infància han de disposar, almenys, de presidència i secretaria. La presidència de la taula local la designa l’ens local que la constitueix. Les funcions de la secretaria les exerceix qui designi la presidència de la taula local.

14.5 Les funcions de les taules locals d’infància són les següents:

a) Coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.

b) Coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis.

c) Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents serveis.

d) Informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l’àmbit local respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana.

e) Elevar a la taula territorial les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu.

Article 15

Composició i funcionament de les taules locals d’infància

15.1 La composició de les taules locals està determinada per l’ens local que l’ha creat. No obstant això, les taules locals d’infància han d’incloure, com a mínim, els professionals següents, designats per la unitat directiva a la qual pertanyin:

a) Un o una professional dels equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

b) Un o una professional del servei bàsic d’atenció social.

c) Un o una professional dels centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).

d) Un o una professional dels equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o de la Inspecció del departament competent en matèria d’ensenyament.

e) Un o una professional dels centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).

f) Un membre del cos dels Mossos d’Esquadra.

g) Un o una professional dels centres hospitalaris.

h) Un o una professional dels centres d’Atenció Primària de Salut.

15.2 La taula local ha de promoure la participació de totes les àrees, els sectors i les administracions implicades en la participació, la prevenció, la promoció i la protecció de la infància i l’adolescència.

15.3 La Presidència pot convocar a les seves sessions, com a convidades o col·laboradores externs, les persones que, a títol individual o com a representants d’un grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements, funcions que desenvolupen o per altres motius, estan en condicions de realitzar aportacions d’interès.

15.4 Les taules locals es poden organitzar en grups de treball i en la forma que preveuen les taules territorials.

Capítol III

Règim de funcionament

Article 16

Règim de funcionament

16.1 La Taula Nacional de la Infància de Catalunya, les taules territorials i les taules locals han d’elaborar el seu reglament de règim intern, en el marc de l’organització i les funcions que preveuen aquest Decret i la legislació administrativa aplicable.

16.2 El règim jurídic de la Taula Nacional, de la taula territorial i de la taula local el regeixen aquest Decret i el seu Reglament de règim intern.

16.3 El règim jurídic dels òrgans col·legiats que preveu el capítol II del títol I de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’aplica en defecte de regulació pròpia.

16.4 Els membres de la Taula Nacional, de les taules territorials i de la taules locals que prestin els seus serveis a l’Administració de la Generalitat no perceben cap import per assistir a les reunions d’aquests òrgans.

Article 17

Representació equilibrada de dones i homes

En la composició dels òrgans que regula aquest Decret s’ha de procurar, en la mesura que sigui possible, assolir la representació equilibrada de dones i homes.

Disposició addicional única

Ús dels mitjans electrònics

-1 Per al compliment de les finalitats i les funcions que estableix aquest Decret i per al funcionament dels seus òrgans, els reglaments de règim intern de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, de les taules territorials i de les locals han d’establir com a canal preferent de comunicació i participació l’ús dels mitjans electrònics.

-2 El mitjà electrònic emprat ha de garantir el dret dels seus membres a rebre la convocatòria en els terminis establerts, a participar en les sessions, a defensar i contrastar les seves posicions, i a formar la voluntat col·legiada, així com mantenir el quòrum de constitució, tal com estableixen els articles 17 i 18 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

-3 L’ús de mitjans electrònics ha de complir, en tot cas, amb els principis de proximitat, accessibilitat, qualitat, seguretat, transparència, proporcionalitat i legalitat que estableix l’article 4 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

Fins que no es constitueixin les taules territorials d’infància que preveu aquest Decret, els òrgans administratius competents poden impulsar la creació de taules locals d’infància, que s’han de relacionar directament amb la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, sens perjudici que una vegada constituïda la taula territorial es puguin continuar constituint les taules locals d’infància.

Disposició transitòria segona

Els grups i les comissions de coordinació en matèria d’infància i adolescència existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret poden continuar la seva activitat fins que s’integrin en la taula territorial corresponent.

Disposició derogatòria única

Es deroga el Decret 154/2003, de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l’adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne.

Disposicions finals

Disposició final primera

Les comissions delegades territorials de la Comissió interdepartamental de coordinació de les actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l’adolescència amb discapacitat o risc de tenir-ne s’han de transformar en el termini màxim de sis mesos, comptats des de la constitució de la Taula Nacional, en taules territorials d’infància o en taules locals d’infància, depenent del seu àmbit territorial d’actuació. A aquest efecte, en el termini màxim de tres mesos comptats des de la constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, li han d’elevar la proposta corresponent.

Disposició final segona

Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.