Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/0290/2013

  • Data del document 12/11/2013

  • Data de publicació 25/11/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6508

  • No Vigent
Afectacions
26/11/2013 - 07/09/2017
TEXT PUBLICAT

El Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), defineix l’ACTIC com el certificat que acredita la competència digital, entesa aquesta com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Els continguts de les competències dels certificats ACTIC són els recollits a l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, i s’han revisat i actualitzat mitjançant l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre (DOGC núm. 6277, de 19.12.2012).

El Departament d'Ensenyament, l’any 2007, va crear els cursos COMPETIC com a activitat formativa transversal en TIC per als centres i aules de persones adultes.

Mitjançant Resolució, de 19 de juny de 2012, de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de persones adultes que depenen del Departament d’Ensenyament, s’ha dut a terme l’actualització dels currículums dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC) tenint en compte el principi de competència autònoma i creativa dels sistemes digitals, i en consonància amb el Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

L’Oficina Gestora de l’ACTIC, un cop estudiada i valorada la idoneïtat de l’equivalència entre els certificats ACTIC i els cursos COMPETIC, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.e) de l’article 12 del Decret 89/2009, de 9 de juny, ha proposat l’equivalència entre els certificats de l’ACTIC i els dels cursos COMPETIC.

La disposició addicional tercera del Decret 89/2009, de 9 de juny, faculta els titulars dels departaments competents en matèria de societat de la informació i d’educació per a establir, mitjançant l’aprovació d’una ordre conjunta, els títols, diplomes i certificats del Departament d’Ensenyament que siguin considerats equivalents als que regula el Decret 89/2009, de 9 de juny.

Per tot això, a proposta del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació i de la directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

 

Ordeno:

 

Article únic

Els certificats dels cursos de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes basats en els currículums establerts per la Resolució de 19 de juny de 2012 de la directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat impartits en els centres o aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament es consideren equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) referits als continguts aprovats per l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, d’acord amb la correspondència següent:

a) El certificat de competència digital de l'educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

b) El certificat de competència digital de l'educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

c) El certificat de competència digital de l'educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que hi consten com a aptes, que han de ser dues com a mínim.

 

 

Disposició addicional primera

L’equivalència establerta per aquesta Ordre es començarà a aplicar als certificats COMPETIC obtinguts pels alumnes dels centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament que hagin obtingut la qualificació d’apte/apta en el curs 2013/2014.

 

 

Disposició addicional segona

En els certificats dels cursos COMPETIC que emetin els centres de formació de persones adultes es farà constar l’Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de l’ACTIC.

 

 

Disposició addicional tercera

Per tal de mantenir l’equivalència entre els certificats COMPETIC i els certificats ACTIC, quan s’aprovi una ordre de revisió i actualització de continguts ACTIC, en el termini màxim d’un any caldrà que el departament competent en matèria d’educació actualitzi els currículums dels cursos de competència digital (COMPETIC) i que s’emeti, si s’escau, una ordre conjunta dels departaments competents en matèria de societat de la informació i d’educació que en reconegui l’equivalència.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de novembre de 2013

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació