Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

  • Núm. del document 024/2014

  • Data del document 25/02/2014

  • Data de publicació 27/02/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6571

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en l’àmbit de l’estadística, reconeguda com a tal a l’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (d’ara endavant, Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya. Les seves funcions s’enumeren a l’article 10 de l’esmentada Llei 23/1998, de 30 de desembre.

El Decret 178/2009, de 17 de novembre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que defineix l’estructura de l’Idescat, ha donat resposta als reptes que en matèria de producció i difusió estadística proposava la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, entre altres.

En un nou context europeu caracteritzat per l’escassetat de recursos, es fa del tot necessari prioritzar la utilització d’aquests recursos en la consecució de finalitats públiques i obliga les administracions públiques a repensar la seva acció de manera simplificada i menys costosa. En aquest marc, i en línia amb les recomanacions del Reglament (UE) número 99/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu al Programa estadístic europeu 2013-2017 i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, revisat pel Comitè del Sistema Estadístic europeu el 28 de setembre de 2011, es pretén impulsar un nou model de producció estadística basat en l’aprofitament de la informació administrativa i el reaprofitament de la informació estadística disponible, amb absolut respecte a la legislació sobre protecció de dades personals, situant al centre de la producció estadística un sistema de registres estadístics basat en el Registre estadístic de població (REP), el Registre estadístic de territori (RET) i el Registre estadístic d’empreses i establiments (REEE), amb el doble objectiu d’optimitzar la despesa en l’obtenció de dades estadístiques i de minimitzar la càrrega estadística a les unitats informants.

En paral·lel i responent a una demanda d’informació creixent, es pretén reforçar la vessant de difusió estadística mitjançant la implantació del Portal de l’estadística pública de Catalunya com a plataforma digital única que inclogui l’estadística oficial produïda per la totalitat dels òrgans i institucions que constitueixen el Sistema estadístic de Catalunya.

Aquests canvis substancials en la metodologia de la producció estadística i de la seva difusió aconsellen adaptar el Decret esmentat i dictar una nova reglamentació que, a més d’establir una nova estructura basada en criteris d’eficiència i eficàcia, serveixi com a instrument per assolir millor aquests objectius.

Així, tot mantenint l’estructura organitzativa interna al voltant de tres subdireccions generals, es redefineixen les funcions de les àrees en què s’estructuren aquestes subdireccions i es crea el Servei d’Organització i Recursos Humans, adscrit a la Subdirecció General d’Administració i Serveis Generals, amb funcions de comandament.

Pel que fa als òrgans col·legiats, s’introdueixen canvis en la composició i en el sistema de nomenament d’alguns dels membres del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i del Consell Català d’Estadística, que volen superar algunes disfuncions observades en el transcurs dels darrers temps i, pel que fa al segon dels òrgans esmentats, ampliar la seva composició per fer-la més representativa, amb la participació de l’Institut d’Estudis Catalans i del Centre d’Estudis d’Opinió.

Vist el dictamen emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i prèvia deliberació del Govern


Decreto:


Capítol 1

Naturalesa i funcions


Article 1

Naturalesa

1.1 L’Idescat és l’òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya.

1.2 L’Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d’actuar per al compliment de les seves finalitats, d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i amb la resta de disposicions que li són aplicables.

1.3 L’adscripció de l’Idescat al departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya es fa mitjançant la unitat directiva que es determini en el corresponent decret d’estructura del departament.


Article 2

Funcions

Les funcions de l’Idescat, d’acord amb la normativa en matèria d’estadística de Catalunya així com la relativa a la iniciativa legislativa popular, són les següents:

a) Coordinar i gestionar el Sistema estadístic de Catalunya.

b) Elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat.

c) Promoure la unificació dels requisits tècnics de les estadístiques per homologar l’estadística referent a Catalunya dins el context tècnic de les estadístiques estatals i internacionals.

d) Vetllar pel compliment de les normes tècniques aprovades i de les vigents dins l’àmbit estatal, com també vetllar per l’aplicació i la vigilància del compliment de les normes del secret estadístic en l’activitat estadística.

e) Prestar serveis de recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de la documentació estadística disponible.

f) Assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents, en un temps raonable, i estendre certificacions dels resultats estadístics.

g) Elaborar els directoris d’unitats estadístiques i fer les operacions censals necessàries per crear i mantenir actualitzats els marcs i els paràmetres bàsics d’informació sobre el territori, la població, els habitatges i les activitats econòmiques i socials dins un sistema integrat d’informació estadística en coordinació amb altres administracions.

h) Fer, promoure i divulgar la recerca en l’àmbit de l’activitat estadística, dedicar recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya.

i) Promoure la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic.

j) Encarregar-se de les relacions de l’Administració de la Generalitat amb els ens locals i altres administracions públiques, i també amb els organismes autònoms, les entitats públiques i les empreses que en depenen, i els organismes internacionals especialitzats en matèria d’estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració amb ells en l’activitat estadística.

k) Crear i gestionar el Registre de població de Catalunya, i fer-ne l’explotació.

l) Desenvolupar bases de dades sobre la informació estadística d’interès públic a Catalunya.

m) Analitzar les necessitats i l’evolució de la demanda d’estadístiques a Catalunya.

n) Preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d’actuació estadística i elevar-lo al conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya perquè el sotmeti a l’aprovació del Govern, i fer les activitats prèvies i preparatòries que són necessàries en compliment dels preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

o) Prestar els serveis d’assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d’actuació estadística que el despleguen encomanen l’elaboració d’estadístiques.

p) Dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic i els programes anuals d’actuació estadística que el despleguen.

q) Adaptar, normalitzar, revisar o establir les classificacions estadístiques, les definicions i els codis, les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats, i elaborar les propostes de normatives pertinents, salvant la compatibilitat i la correspondència amb els homòlegs d’ús obligatori en els àmbits estatal, europeu i internacional.

r) Fer complir a les administracions públiques catalanes la legislació sobre estadística, i vetllar perquè es compleixi, en el cas que el Pla estadístic i els programes anuals d’actuació estadística que els despleguen els encomanin l’elaboració d’estadístiques.

s) Fer el seguiment, supervisar i homologar l’execució de les estadístiques incloses en el Pla estadístic.

t) Coadjuvar amb el departament de la Generalitat competent en matèria de finances en la determinació del component cíclic i el component estructural dels comptes de la Generalitat i dels ens que en depenen globalment.

u) Gestionar el Registre de fitxers estadístics i emetre les certificacions corresponents.

v) Exercir qualsevol altra funció que en matèria estadística li assigni el Govern de la Generalitat o el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, i també aquelles altres que li atribueixi la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya o la resta de la normativa vigent.

 

Capítol 2

Òrgans de govern. Atribucions

 

Article 3

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’Idescat són:

a) La Junta de Govern.

b) El director o directora.

 

Article 4

Naturalesa i composició de la Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan de govern col·legiat de l’Idescat i està integrada pels membres següents:

4.1 El president o presidenta de l’Idescat, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya

4.2 Els vocals següents:

El secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya

La persona titular de la unitat directiva del departament, a la qual s’adscriu l’Idescat.

El director o directora de l’Idescat.

Dos representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya nomenats pel seu president o presidenta.

4.3 El secretari o secretària, que serà un subdirector o subdirectora general de l’Idescat designat pel director o directora.


Article 5

Funcions de la Junta de Govern, del president i del secretari

5.1 Corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:

a) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Idescat.

b) Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat.

c) Aprovar la memòria anual de l’Idescat.

d) Ser informada sobre els convenis de col·laboració subscrits pel director o directora de l’Idescat.

e) En general, les que li sotmeti el president o la presidenta de l’Idescat.

5.2 Corresponen al president o la presidenta de l’Idescat les funcions següents:

a) La representació institucional de l’Idescat, la qual podrà delegar en el director o directora de l’Idescat.

b) Convocar i dirigir les sessions de la Junta de Govern i presidir-les amb vot de qualitat.

c) Convocar i dirigir les sessions del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i presidir-les amb vot de qualitat.

5.3 El president o la presidenta de l’Idescat podrà ser substituït en cas d’absència o malaltia pel secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, el qual exercirà les funcions que expressament li delegui el president o la presidenta.

5.4 El secretari o la secretària de la Junta de Govern assisteix a les reunions amb veu i sense vot, aixeca acta de les sessions i estén les certificacions dels acords adoptats.


Article 6

El director o directora

El director o la directora de l’Idescat, amb rang orgànic de director o directora general, el nomena el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o la consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

 

Article 7

Funcions del director o directora

Corresponen al director o la directora les funcions següents:

a) La representació ordinària de l’Idescat.

b) Exercir la direcció de l’Idescat i la coordinació de les seves activitats.

c) L’autorització de les despeses i els pagaments de l’Idescat.

d) Dirigir els serveis i el personal de l’Idescat, i també la contractació administrativa d’obres, béns i serveis.

e) Negociar, concloure i aprovar amb altres organismes estadístics i persones públiques o privades els acords, convenis o altres formes de col·laboració per a la realització d’actuacions conjuntes, conforme als objectius de la Llei d’estadística de Catalunya vigent i la Llei del Pla estadístic vigent.

f) Elaborar el Pla anual d’activitats i sotmetre’l a l’aprovació de la Junta de Govern.

g) Aprovar els objectius anuals de millora presentats per les subdireccions generals.

h) Emetre les certificacions oficials derivades de les competències pròpies de l’Idescat.

i) Coordinar les actuacions de l’Idescat amb les de les institucions i entitats integrants del Sistema estadístic de Catalunya en matèria estadística.

j) Elaborar el projecte de Pla estadístic, així com dels programes anuals d’actuació estadística que el desenvolupen i fer-ne el seguiment.

k) Preparar i proposar les normes que han de regir i les característiques tècniques que han de tenir les estadístiques declarades d’interès de la Generalitat i, si escau, l’homologació dels seus projectes tècnics preceptius.

l) Assignar a les diferents subdireccions generals les activitats establertes en el Pla anual d’activitats de l’Idescat i en el Programa anual d’actuació estadística, i l’adscripció de l’Idescat a aquestes.

m) Qualsevol altra que li atribueixi aquest Decret o la resta de la normativa vigent.


Capítol 3

El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya


Article 8

Naturalesa i composició del Consell Rector

8.1 El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya és l’òrgan de representació i participació dels organismes i institucions que integren el Sistema estadístic de Catalunya establerts a l’article 7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, en desplegament de l’apartat 1 de l’article 11 de l’esmentada Llei.

8.2 El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya l’integren els membres següents:

a) El conseller o la consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, que el presideix.

b) Dues vicepresidències, que recauran en el secretari o la secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya i en la persona titular de la unitat directiva del departament, a la qual s’adscriu l’Idescat.

c) Els vocals següents:

El director o la directora de l’Idescat, que actua de secretari del Consell.

Una persona representant de cadascun dels departaments de la Generalitat, nomenada pel respectiu conseller o consellera, que coincidirà amb l’alt càrrec sobre el qual recaigui la competència estadística del Departament.

Dues persones representants dels consells comarcals, una en representació de les comarques de 75.000 habitants o més i l’altra, de la resta de comarques. El nomenament el farà el conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, una vegada consultades les entitats associatives dels ens locals més representatives de Catalunya. Les dues persones representants es renovaran, amb caràcter quadriennal, pel mateix sistema de designació.

Una persona representant de cadascuna de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Una persona representant de l’Ajuntament de Barcelona.

Dues persones representants del ajuntaments, una en representació dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants i una altra dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants. El nomenament el farà el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, una vegada consultades les entitats associatives dels ens locals més representatives de Catalunya. Les dues persones representants es renovaran, amb caràcter quadriennal, pel mateix sistema de designació.

Una persona representant de les cambres oficials de comerç, designada pel Consell de Cambres de Catalunya.

Una persona representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya nomenada pel conseller del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya un cop consultades les entitats representades. Aquesta persona es renovarà, amb caràcter quadriennal, pel mateix sistema de designació.

 

Article 9

Funcions del Consell Rector

Corresponen al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya les funcions següents:

a) Aprovar les propostes pertinents d’activitats estadístiques amb vista a l’elaboració del projecte de Pla estadístic de Catalunya.

b) Aprovar la proposta de Programa anual d’actuació estadística que el conseller o la consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya ha d’elevar al Govern per a la seva aprovació.

c) Ser informat de les normes que han de regir i les característiques tècniques que han de tenir les estadístiques declarades d’interès de la Generalitat.

d) Fer propostes en relació amb les actuacions estadístiques que afectin l’àmbit territorial de Catalunya.

e) En general, les que li sotmeti el president o la presidenta.

 

Capítol 4

Consell Català d’Estadística

 

Article 10

Naturalesa i composició del Consell Català d’Estadística

10.1 El Consell Català d’Estadística és un òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament de l’Idescat.

10.2 El Consell Català d’Estadística el formen:

a) El president o la presidenta del Consell, que nomena el Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o la consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

b) Els membres següents:

Els vicepresidents o vicepresidentes del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya.

El director o la directora de l’Idescat, que actuarà de secretari del Consell.

Una persona representant de cadascuna de les universitats catalanes.

Una persona representant de l’Institut d’Estudis Catalans.

Una persona representant de cadascuna de les associacions empresarials més representatives a Catalunya.

Una persona representant de cadascun dels sindicats més representatius a Catalunya.

Dues persones en representació de les associacions municipals més representatives a Catalunya

Una persona representant de les associacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya.

El director o la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El director o la directora de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

El director o la directora del Centre d’Estudis d’Opinió.

Formaran part també del Consell Català d’Estadística, amb veu i sense vot, els subdirectors o subdirectores generals de l’Idescat.


Article 11

Funcions del Consell Català d’Estadística

11.1 El Consell Català d’Estadística elabora un dictamen previ no vinculant sobre:

a) El projecte del Pla estadístic de Catalunya, amb anterioritat a la seva elevació pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya al Govern.

b) El projecte de programa anual d’actuació estadística.

11.2 El Consell Català d’Estadística elabora propostes i recomanacions sobre:

a) L’interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses en el Pla estadístic.

b) La situació de l’estadística a Catalunya en relació amb la de la resta de l’Estat i amb la de la Unió Europea i l’anàlisi de les seves necessitats.

c) L’evolució i l’aplicació dels programes anuals d’actuació estadística.

d) Les nomenclatures i classificacions estadístiques, les referències territorials, els codis i els trams de desagregació estandarditzats emprats en les estadístiques.

e) La resta d’assumptes que li siguin sotmesos pel Govern de la Generalitat.


Capítol 5

Règim de funcionament


Secció 1

De la Junta de Govern


Article 12

Règim de convocatòries

12.1 La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l’any i en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de la meitat més un dels seus membres.

12.2 La convocatòria, amb expressió de l’ordre del dia, l’ha d’acordar el president o la presidenta i la notificarà el secretari o secretària amb quaranta-vuit hores almenys d’antelació a la data de la celebració de la sessió. Es pot preveure una segona convocatòria, que tindrà lloc 30 minuts després de l’hora fixada per a la primera. En casos d’urgència es pot convocar la sessió amb una antelació no inferior a 24 hores i no és preceptiva la inclusió de l’ordre del dia.

12.3 En casos que es consideri convenient a criteri del president, es pot convocar sessió no presencial en què per mitjans electrònics es realitzi la participació i la votació dels membres de la Junta.

12.4 En tot allò que no prevegi aquest Decret, el funcionament de la Junta de Govern es regeix supletòriament per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats que és d'aplicació en l'àmbit de Catalunya.


Article 13

Quòrum per a la constitució

El quòrum per a la vàlida constitució de la Junta de Govern és el de la majoria absoluta dels seus membres, sempre que, entre aquests, hi figuri el president o la presidenta o qui el substitueixi, així com el secretari o la secretària. En segona convocatòria n’hi ha prou amb la presència de la tercera part dels seus membres, sempre que entre aquests hi figuri el president o la presidenta i el secretari o la secretària.


Article 14

Acords

14.1 Els acords de la Junta de Govern s’adoptaran per majoria absoluta dels membres assistents.

14.2 Els acords de la Junta de Govern seran públics i es difondran al web de l’Idescat.


Secció 2

Del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya


Article 15

Funcionament

15.1 El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l’any i en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de la meitat més un dels seus membres.

15.2 Són aplicables al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya les regles que sobre convocatòries, quòrums de presència i de decisió preveuen els articles 12, 13 i 14 per a la Junta de Govern.


Article 16

Comissions de treball

16.1 El Consell Rector pot constituir comissions de treball per conèixer sobre assumptes de la seva competència i emetre’n resolució.

16.2 L’acord del Consell Rector en què es decideixi la constitució d’una comissió de treball establirà la seva composició, funcions i, si escau, la seva duració.


Secció 3

Del Consell Català d’Estadística


Article 17

Funcionament

17.1 El Consell Català d’Estadística es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l’any i en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de les dues terceres parts dels seus membres.

17.2 El Consell Català d’Estadística podrà constituir comissions de treball per a l’estudi de matèries específiques.

17.3 L’acord del Consell Català d’Estadística en què es decideixi la constitució d’una comissió de treball establirà la seva composició, funcions i, si escau, la seva duració.

17.4 Són aplicables al Consell Català d’Estadística de Catalunya les regles que sobre convocatòries, quòrums de presència i de decisió preveuen els articles 12, 13 i 14 per a la Junta de Govern.


Secció 4

De l’estructura organitzativa de l’Idescat


Article 18

Les subdireccions generals

L’Idescat s’estructura, sota la dependència del director o directora, en les subdireccions generals següents.

a) Subdirecció General de Producció i Coordinació, la qual s’ocupa d’elaborar les estadístiques que pertoquen a l’Idescat, així com de la coordinació tècnica de l’activitat estadística de les institucions integrades en el Sistema estadístic de Catalunya.

b) Subdirecció General d’Informació i Comunicació, la qual s’encarrega de promoure i garantir la difusió i accessibilitat als resultats de les activitats estadístiques, d’elaborar els productes de síntesi i de gestionar els sistemes i recursos tecnològics per a la informació i la comunicació i desenvolupar les bases de dades necessàries per al recull, elaboració i comunicació de les estadístiques.

c) Subdirecció General d’Administració i Serveis Generals, la qual s’ocupa de la supervisió i coordinació de la gestió econòmica i pressupostària, de l’impuls de les polítiques de recursos humans, de l’administració dels recursos materials, així com de la direcció dels serveis jurídics i en matèria de seguretat de la informació.

 

Article 19

Funcions de les subdireccions

Corresponen a les subdireccions generals les funcions generals següents:

a) Establir les línies estratègiques i els objectius de millora de la subdirecció, d’acord amb les directrius i objectius establerts pel director o directora, i dirigir les actuacions necessàries per tal d’assolir-los.

b) Dirigir i coordinar els recursos humans assignats a la subdirecció i vetllar pel seu desenvolupament professional, d’acord amb les necessitats de l’Idescat.

c) Proposar i gestionar el pressupost i els recursos materials de la subdirecció.

d) Assessorar el director o directora en la presa de decisions.

e) La resta d’assumptes que li siguin sotmesos pel director o directora.


Article 20

Les àrees funcionals i el Servei d’Organització i Recursos Humans

20.1 Les subdireccions generals establertes a l’article 18 s’organitzen per àrees funcionals i en un servei.

20.2 La Subdirecció General de Producció i Coordinació s’organitza en les àrees següents:

a) Àrea d’Economia i Societat.

b) Àrea de Població i Territori.

c) Àrea d’Empresa i Ocupació.

d) Àrea d’Estàndards i Qualitat.

20.3 La Subdirecció General d’Informació i Comunicació s’organitza en les àrees següents:

a) Àrea de Comunicació i Difusió.

b) Àrea de Tecnologies de la Informació.

20.4 Depèn de la Subdirecció General d’Administració i Serveis Generals el Servei d’Organització i Recursos Humans.


Article 21

Funcions generals de les àrees i del servei

A les àrees i al servei de l’Idescat li corresponen les funcions generals següents:

a) Fer operatius els objectius assignats a l’àrea o servei i establir indicadors de seguiment i avaluació, seguint les directrius de la subdirecció general corresponent.

b) Realitzar la planificació i coordinació operativa de l’activitat de l’àrea o servei i assignar els diferents projectes i tasques, seguint les directrius de la subdirecció.

c) Gestionar i supervisar els recursos humans i econòmics assignats a l’àrea o servei, seguint les directrius de la subdirecció.

d) La resta d’assumptes que li siguin sotmesos per la subdirecció general.

 

Article 22

Funcions específiques de les àrees i del servei

22.1 Corresponen a l’Àrea d’Economia i Societat les funcions específiques següents:

a) Dissenyar i produir les estadístiques macroeconòmiques i socioeconòmiques que pertoca fer a l’Idescat en aplicació de la legislació vigent, tot elaborant la informació de les variables dels processos i els indicadors de qualitat per possibilitar-ne el seguiment i millora.

b) Col·laborar en la creació i manteniment del Sistema de registres estadístics com a nucli en què s’integri tota la informació administrativa i estadística amb finalitats exclusivament estadístiques referent a l’economia i l’activitat social que permeti a més obtenir els directoris i marcs de mostreig necessaris.

c) La coordinació tècnica de les activitats estadístiques del seu àmbit que li siguin assignades per la direcció entre les que realitzen les institucions integrades en el Sistema estadístic de Catalunya.

22.2 A l’Àrea de Població i Territori li corresponen les funcions específiques següents:

a) Dissenyar i produir les estadístiques demogràfiques i territorials que pertoca fer a l’Idescat en aplicació de la legislació vigent, tot elaborant la informació de les variables dels processos i els indicadors de qualitat, per possibilitar-ne el seguiment i la millora.

b) Elaborar, gestionar i mantenir el Registre estadístic de població (REP) i el Registre estadístic del territori (RET) com a nucli en què s’integri tota la informació administrativa i estadística amb finalitats exclusivament estadístiques referent a la població i al territori i que permeti, a més, obtenir els directoris i marcs de mostreig necessaris.

c) Gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya, i integrar-lo en el Sistema de registres estadístics.

d) La coordinació tècnica de les activitats estadístiques del seu àmbit que li siguin assignades per la direcció entre les que realitzen les institucions integrades en el Sistema estadístic de Catalunya.

22.3 A l’Àrea d’Empresa i Ocupació li corresponen les funcions específiques següents:

a) Dissenyar i produir les estadístiques de l’activitat empresarial i social, inclosa la laboral que corresponen a l’Idescat en aplicació de la legislació vigent, tot elaborant la informació de les variables dels processos i els indicadors de qualitat per possibilitar-ne el seguiment i millora.

b) Elaborar, gestionar i mantenir el Registre estadístic d’empreses i establiments (REEE) com a nucli en el qual s’integri tota la informació administrativa i estadística amb finalitats exclusivament estadístiques referent a l’activitat empresarial i laboral, tot col·laborant i enllaçant amb l’elaboració dels registres estadístics de població i de territori fent possible la integració de la informació estadística.

c) La coordinació tècnica de les activitats estadístiques del seu àmbit que li siguin assignades per la direcció entre les que realitzen les institucions integrades en el Sistema estadístic de Catalunya.

22.4 A l’Àrea d’estàndards i qualitat li corresponen les funcions específiques següents:

a) Coordinar l’elaboració del Sistema de registres estadístics de Catalunya i integrar-hi com a bàsics, i amb finalitats exclusivament estadístiques, els registres estadístics de població, de territori i d’empreses i establiments.

b) Elaborar i mantenir les normes, estàndards, classificacions i nomenclatures que han de regir les estadístiques oficials.

c) Elaborar i mantenir els catàlegs de metadades, incloses variables, dominis de valors i nivells de desagregació que han de ser normatius en les estadístiques oficials.

d) Gestionar i avaluar el seguiment dels programes anuals d’actuació estadística, vetllant per la documentació metodològica i de processos que permeti la gestió de la millora continua de la qualitat, tant de les actuacions pròpies de l’Idescat com de les de la resta del sistema.

e) Coordinar l’activitat estadística de les institucions i entitats integrades en el Sistema estadístic de Catalunya, en especial per a l’elaboració del programa anual.

f) Promocionar programes de recerca i elaborar i executar programes de perfeccionament professional del personal estadístic i de formació dels usuaris de l’estadística.

g) Gestionar el Registre de fitxers estadístics.

22.5 A l’Àrea de Comunicació i Difusió li corresponen les funcions específiques següents:

a) Difondre els resultats estadístics, les activitats promocionals i la informació institucional de l’Idescat.

b) Gestionar els diferents canals de difusió, digitals i analògics, utilitzats per l’Idescat.

c) Oferir serveis d’informació estadística, presencials i no presencials.

d) Gestionar els serveis tècnics, gràfics i lingüístics que garanteixin una difusió de la informació de qualitat.

e) Gestionar la biblioteca de l’Idescat.

f) Administrar la intranet de l’Idescat.

g) Promocionar el portal Aprenestadistica.

h) Elaborar i difondre estadístiques de síntesi.

22.6 A l’Àrea de Tecnologies de la Informació li corresponen les funcions específiques següents:

a) Desenvolupar i gestionar el sistema de registres estadístics i els altres sistemes d’informació associats a les estadístiques.

b) Garantir el correcte funcionament de l’equipament informàtic, de les comunicacions, de les xarxes informàtiques i del sistema d’emmagatzematge de la informació.

c) Donar suport tècnic i assessorament als usuaris finals de l’Idescat i personal informàtic en sistemes, comunicacions, xarxes i microinformàtica.

d) Elaborar i controlar l’aplicació de les mesures de seguretat física i lògica de la informació emmagatzemada als sistemes de l’Idescat i de les comunicacions electròniques amb altres institucions i organismes del sistema.

22.7 Al Servei d’Organització i Recursos Humans li corresponen les funcions específiques següents:

a) Executar les polítiques de personal de l’Idescat, així com supervisar els assumptes relatius al personal adscrit a les diferents unitats.

b) Desenvolupar programes en matèria d’organització i mètodes de treball.

c) Organitzar els serveis d’ordre intern i administratius.


Capítol 6

Règim econòmic i pressupostari


Article 23

Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Idescat són constituïts per:

a) Les assignacions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els seus pressupostos.

b) Les assignacions procedents dels pressupostos d’altres entitats públiques.

c) Les aportacions d’altres organismes, persones i entitats públiques o privades.

d) El rendiment de les publicacions, estudis i activitats en general realitzades per l’Idescat.

e) Els productes i rendiments del seu patrimoni.

f) Les taxes i preus públics de l’Idescat

g) Les compensacions acordades per la realització d’activitats estadístiques en col·laboració amb altres institucions, persones o entitats en general.

h) Qualsevol altra assignació o ingrés autoritzat per la legislació vigent.

 

Article 24

Pressupost

La gestió econòmica de l’Idescat estarà sotmesa al règim de pressupost anual, i l’estructura d’aquest s’haurà d’adequar a la normativa establerta per al cas en els pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 25

Gestió pressupostària

L’execució, el control i la liquidació del pressupost de l’Idescat es regirà per les disposicions legals aplicables als organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya.


Capítol 7

Contractació administrativa i personal


Article 26

Règim de contractació

26.1 La contractació de l’Idescat es regeix per la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic.

26.2 L’òrgan de contractació de l’Idescat és el director o la directora, d’acord amb les competències que li són donades per l’article 7 d’aquest Decret.


Article 27

Personal

El personal al servei de l’Idescat es regeix per les normes administratives o laborals que els siguin aplicables, segons les lleis.


Capítol 8

Règim de recursos


Article 28

Règim jurídic dels actes

Contra els actes administratius dels òrgans de l’Idescat són procedents els recursos previstos per la legislació sobre procediment administratiu aplicable a Catalunya.Disposicions addicionals


Primera

Canvis de denominació

Es modifica la denominació dels òrgans administratius fins ara existents que es relacionen a continuació i que passen a tenir la denominació i funcions establertes en aquest Decret:

La Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística passa a ser la Subdirecció General de Producció i Coordinació.

La Subdirecció General d’Informació i Difusió Estadística passa a ser la Subdirecció General d’Informació i Comunicació.


Segona

Supressió d’àrees funcionals

Se suprimeixen les àrees funcionals següents:

Àrea de Producció d’Estadístiques Econòmiques.

Àrea de Producció d’Estadístiques Demogràfiques.

Àrea de Producció d’Estadístiques Socials

Àrea d’Assistència Tècnica Estadística.

Àrea de Serveis de Difusió Estadística.

Àrea de Sistemes d’Informació Estadística.

Àrea de Processament de Dades.Disposicions transitòries


Primera. Continuïtat en les funcions

Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret o les àrees funcionals modificades continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no s’adaptin els nomenaments o es proveeixin, si s’escau, els llocs de treball d’acord amb l’estructura regulada.


Segona. Personal afectat

El personal funcionari i la resta de personal de l’Administració de la Generalitat que resulti afectat per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament d’acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.


Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 178/2009, de 17 de novembre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Es deroga l’article 4 del Decret 67/2003, de 18 de març, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència i d'atribució de funcions a l'Institut d'Estadística de Catalunya.Disposicions final


Primera. Desplegament normatiu

Es faculta el conseller o la consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya per dictar les normes pertinents per al desplegament, l’aplicació i l’execució d’aquest Decret en tots aquells aspectes de la seva competència, en concret els relatius al règim interior del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i de la Junta de Govern de l’Idescat.


Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 25 de febrer de 2014


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement