Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE AAM/97/2014, de 24 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2014.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/0097/2014

  • Data del document 24/03/2014

  • Data de publicació 04/04/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6597

TEXT PUBLICAT

La Llei 6/1988, forestal de Catalunya, regula en el capítol II, relatiu a la prevenció de plagues i incendis forestals, i concretament en els articles 34, 35, 36, 37 i 38, les agrupacions de defensa forestal (ADF), i els atorga personalitat jurídica plena per facilitar la tasca important que en col·laboració amb l’Administració local i els particulars han de portar a terme aquestes agrupacions en matèria de prevenció, actuació immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals.

D’acord amb la normativa esmentada i en el marc de la cooperació i col·laboració econòmica de l’Administració de la Generalitat amb les ADF de Catalunya, és d’interès establir i concedir una línia d’ajuts econòmics amb la finalitat de contribuir al manteniment del dispositiu operatiu de les ADF i potenciar les actuacions de prevenció, actuació immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals, mitjançant el manteniment i millora del material específic.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les ADF mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) que es publiquen a l’annex 1 i per a les actuacions subvencionables que consten a l’annex 2 en relació amb l’apartat 3 de les bases reguladores.


Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al foment de les actuacions de les ADF corresponents a l’any 2014 d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’1 mes, que computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510 dels pressupostos del DAAM per a l’any 2014, dotada amb un import màxim de 750.000,00 euros, per a costos fixos de manteniment de material, costos variables de manteniment de material i adquisició d’equips individuals i altre material fungible per a ADF.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la cap del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el/la cap de Secció de Gestió de la Prevenció d’Incendis Forestals i el/la cap de Secció d’Inspecció.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de 3 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del/de la director/a general del Medi Natural i Biodiversitat, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el/la conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

2.8 El termini màxim per realitzar les actuacions i justificar-les finalitza el 15 d’octubre de 2014.

2.9 Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.


Barcelona, 24 de març de 2014


Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalAnnex 1

Bases reguladores


–1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és el foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).


–2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les ADF que compleixin els requisits següents:

a) Les ADF han d’estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d’ADF de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i tenir la Junta Directiva actualitzada a l’esmentat registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni les que impedeixen tenir la condició de persona beneficiària en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.


–3 Actuacions subvencionables

3.1 Es podran subvencionar les actuacions següents:

a) Els costos fixos de manteniment de material detallats a l’apartat A de l’annex 2.

b) Els costos variables de manteniment de material detallats a l’apartat B de l’annex 2.

c) L’adquisició d’equips individuals i altre material fungible detallats a l’apartat C de l’annex 2.

3.2 Les despeses subvencionables han de complir les condicions següents:

a) Costos fixos: assegurança obligatòria de circulació, import ITV, impost sobre vehicles de tracció mecànica. Per ser subvencionables aquests costos els vehicles propis de les ADF han de complir les condicions següents:

- Estar pintats de color groc (RAL 1023).

- Estar retolats amb el nom de l’ADF.

- Han de ser propietat de l’ADF (el permís de circulació està a nom de l’ADF).

- L’ADF ha de ser titular o prenedora de l’assegurança.

- En el cas de la ITV únicament es considerarà cost fix l’import de l’entitat autoritzada per dur a terme la revisió; les revisions mecàniques que hi estiguin associades o les hores de feina es consideraran com a cost variable de manteniment.

b) Costos variables:

Per tal de ser subvencionables les reparacions de vehicles, aquests han de complir les mateixes condicions que s'indiquen a l’apartat anterior.

c) L’equip personal i altre material fungible, per ser subvencionables, han de reunir les condicions següents:

- L’equip personal a adquirir ha de ser l’especificat a l’annex 2.C d’aquesta Ordre i ha de ser utilitzat per a tasques pròpies de l’ADF, i únicament quan actuï com a ADF.

- L’equip personal no pot portar cap altre símbol o distintiu que no sigui el d’ADF.

- Com a màxim es podrà subvencionar l’adquisició d’un extintor o d’un inhibidor de foc per vehicle, remolc cisterna o remolc autònom d’extinció propietat de l’ADF.

d) Tot el material que rebi alguna mena de subvenció regulada en aquestes bases ha de ser propietat de l’ADF, utilitzat únicament i exclusivament per a finalitats de l’ADF i únicament per membres de l’ADF que no rebin cap remuneració per la utilització d’aquest material.

3.3 Els períodes subvencionables són els següents:

a) Per a costos fixos, són subvencionables les despeses efectuades entre el 16 d’octubre de 2013 i el 15 d’octubre de 2014.

b) Per a costos variables, són subvencionables les despeses efectuades entre l’1 de gener de 2014 i el 15 d’octubre de 2014.

c) Per a equips personals, són subvencionables les despeses efectuades entre la data de sol·licitud de l’ajut i el 15 d’octubre de 2014.

 

–4 Actuacions no subvencionables

Es consideren actuacions no subvencionables i, per tant, s’exclouen d’aquest ajut, les següents:

- Les reparacions de béns immobles, les de repetidors i les antenes de telecomunicacions.

- Les assegurances que no siguin les pròpies de circulació de vehicles.

- Les assegurances, ITV, impostos de circulació o reparacions de vehicles que no siguin propietat de l’ADF, malgrat que hi tinguin alguna mena de cessió.

- L’adquisició de combustibles, olis per a motors de dos temps, olis per a cadena de motoserra.

- El canvi de les bombes, armaris i les cisternes dels remolcs cisterna o remolcs autònoms d’extinció.

- Qualsevol altre equip personal, eina o complement no especificat a l’apartat C de l’annex 2.

 

–5 Tipus i quantia dels ajuts

5.1 L’ajut té el caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions relacionades a l’apartat 3 d’aquestes bases reguladores, i podrà arribar al 100% de la despesa convenientment justificada, sense que es puguin superar els imports màxims següents:

a) Costos fixos: l’import dels conceptes subvencionables.

b) Costos variables de manteniment de material i adquisició d’equips individuals i material fungible: fins a un màxim que serà la suma dels imports següents:

1.- Per cada tractor o braç desbrossador de tractor: 700,00 euros/unitat, per cada vehicle 4x4: 600,00 euros/unitat, per cada camió (adquirit abans de l’1 de gener de 2014) o remolc cisterna de 1.000 litres o més: 400,00 euros/unitat, i per cada tractor eruga 2.000,00 euros/unitat, fins a un màxim de 9.000,00 euros.

2.- Per cada buldòzer, mitja canya, desbrossadores de tractor, remolc autònom d’extinció amb menys de 1.000 litres de capacitat o equips contra incendis col·locats en vehicles de l’ADF: 200,00 euros/unitat, fins a un màxim de 1.500,00 euros.

3.- Per cada motoserra, desbrossadora manual o motobomba: 100,00 euros/unitat fins a un màxim de 1.500,00 euros.

4.- Per cada emissora o carnet groc: 10,0 euros/unitat fins a un màxim de 1.500,00 euros.

Per tal de calcular aquests imports només es tindrà en compte el material propi de l’ADF, que compleixi les característiques per ser subvencionable descrites a l’apartat 3.2 i que compleixi les característiques per ser valorat de l’apartat 6.1 c).

L’import màxim resultant atorgat per a costos variables i adquisició d’equips individuals i material fungible pot ser emprat en qualsevol dels conceptes subvencionables en l’apartat 3.1b i 3.1c, indistintament.

5.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que es determina en la convocatòria corresponent.

5.3 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats que estableix l’apartat 6 d’aquestes bases reguladores.

5.4 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

–6 Criteris d’atribució i prioritats

6.1 En la concessió de les subvencions es tindran en compte els criteris d’atribució que es detallen a continuació:

a) Organització (fins a 4 punts): es valorarà la gestió interna de l’ADF, amb aspectes tan fonamentals com el coneixement dels recursos de què disposen.

- L’ADF porta un registre de les persones associades i un de les persones voluntàries de l’ADF: 4 punts. Per valorar aquest punt cal que l’ADF presenti una còpia del registre que porti l’ADF, degudament actualitzat, on constin les dades següents: nom, cognoms i DNI de la persona associada o voluntària; el llistat ha de separar clarament les persones associades de les voluntàries i ha de detallar en qualitat de què està associada: propietari/ària forestal, representant d’ajuntament, representant d’associació, etc.).

b) Especialització (fins a 6 punts): es valorarà l’experiència de l’entitat en actuacions relacionades amb les actuacions que els són pròpies, sigui en tasques de prevenció o bé d’actuació immediata en incendis forestals en els últims cinc anys.

- ADF que han actuat en incendis dels termes municipals de la mateixa ADF: 2 punts.

- ADF que han actuat en incendis de les ADF veïnes: 2 punts.

- ADF que han fet treballs silvícoles de prevenció: 2 punts.

c) Material propi de l’ADF (fins a 30 punts): es valorarà el material de què disposa l’ADF. Únicament és valora el material propietat de l’ADF:

Cada camió (vehicle per a la conducció del qual és necessari el carnet C, C1): 2 punts.

Cada vehicle 4x4: 2 punts.

Cada remolc cisterna de 1.000 litres o més: 2 punts.

Cada tractor, tractor eruga o buldòzer: 2 punts.

Cada mitja canya, desbrossadora de tractor, remolc autònom d’extinció, grup autònom: 1 punt.

Cada 10 emissores o fracció: 1 punt.

Cada grup de 5 dels següents equips o fracció (motoserra, desbrossadora manual, motobomba, generador): 1 punt.

Per valorar els camions, vehicles 4x4 i els tractors s’ha d’adjuntar còpia del seu permís de circulació; en cas contrari el vehicle que no tingui còpia d’aquest permís serà valorat amb 0 punts.

Per valorar la resta de material d’aquest apartat ha de constar la marca, el model i el número de sèrie o número de bastidor o de matrícula depenent del tipus de material. El material que no compleixi aquests requisits serà valorat amb 0 punts.

Tota la documentació i la informació d’aquest apartat valoratiu s’ha de presentar completa i actualitzada, i no s’admetran referències a llistats presentats amb anterioritat per a aquesta valoració.

6.2 Els ajuts s’atorgaran segons les disponibilitats pressupostàries. En el cas que l’import dels ajuts sol·licitats per les ADF excedeixi la dotació assignada a l’article 2.3, s’aplicaran els criteris de prioritat següents:

- Costos fixos: prioritat 1.

- Costos variables i adquisició d’equips individuals i altre material fungible: prioritat 2; dins d’aquesta prioritat hi haurà les subprioritats següents:

Subprioritat 1: import resultant de la suma dels imports de l’apartat 5.1.b.1.

Subprioritat 2: import resultant de la suma dels imports de l’apartat 5.1.b.2.

Subprioritat 3: import resultant de la suma dels imports de l’apartat 5.1.b.3.

Subprioritat 4: import resultant de la suma dels imports de l’apartat 5.1.b.4.

En el cas que, en aplicació dels criteris anteriors, resulti que no hi ha crèdit suficient per atendre totes les sol·licituds dins d’una prioritat o subprioritat, s’atendran les sol·licituds a les quals s’hagi atorgat la puntuació més alta d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 6.1, fins a esgotar la disponibilitat pressupostària. En cas que s’esgoti la disponibilitat pressupostària amb sol·licituds amb la mateixa puntuació, es podrà reduir proporcionalment la quantia de l’ajut per a aquestes sol·licituds en la part corresponent a la prioritat o subprioritat en la qual s’ha esgotat la disponibilitat pressupostària.

Un cop esgotat el pressupost disponible, es denegaran per manca de disponibilitat pressupostària les actuacions incloses en la resta de prioritats o subprioritats.

 

–7 Concurrència amb altres ajuts

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb altres que per a la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

 

–8 Sol·licituds i documentació

8.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts, o obtenir en qualsevol dependència del DAAM. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i es presentaran a les oficines comarcals del DAAM, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini o en què l’ADF sol·licitant no compleixi els requisits del punt 2 d’aquestes bases reguladores no s’admetran a tràmit. L’òrgan competent per resoldre sobre la inadmissió és l’òrgan instructor a què es refereixi la convocatòria corresponent.

8.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment en el DAAM i les dades de la qual no hagin variat i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAAM diferent d'aquella on es va presentar la documentació caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAAM es va aportar la documentació requerida.

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant i de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació, d’acord amb el que estableix l’apartat 8.4.

b) Memòria descriptiva on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat i els imports sol·licitats. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus previst a l’annex, pels quals es demana subvenció, d’acord amb el model normalitzat disponible a l’adreça d’Internet indicada al punt 8.1 d’aquestes bases.

c) Certificat de l’acord de la Junta Directiva de l’ADF de sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents, d’acord amb el model normalitzat disponible a l’adreça d’Internet indicada en el punt 8.1 d’aquestes bases.

d) Imprès de dades per a la valoració, d’acord amb el model normalitzat disponible a l’adreça d’Internet indicada a l’apartat 8.1 d’aquestes bases reguladores.

e) Llista de socis/sòcies de l’ADF i, si s’escau, llista de voluntaris/àries de l’ADF.

f) Còpies dels permisos de circulació dels vehicles de l’ADF.

g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagués de realitzar amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les ofertes, que s’hauran d’aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del codi de comerç.

8.3 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que s'indiquen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud, pertany a l’ADF beneficiària de l’ajut.

b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni en l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat.

d) Si l’IVA està suportat de forma definitiva per l’ADF i és consumidora final o no.

e) Que les actuacions sol·licitades compleixen les condicions establertes en les bases reguladores per ser subvencionables.

f) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

g) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

h) Declaració conforme l’ADF està legalment constituïda i inscrita al registre d’ADF de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i té la Junta Directiva actualitzada a l’esmentat registre.

i) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del procediment amb l’original corresponent.

8.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DAAM per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

8.5 Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos o no s’hi adjunta tota la documentació requerida, s’atorgarà a la persona sol·licitant un termini de deu dies per tal que esmeni la deficiència detectada o aporti la documentació requerida, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, prèvia notificació de la resolució de l’òrgan instructor establert en la convocatòria corresponent.

 

–9 Tramitació i resolució

9.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

9.2 La Comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.

9.3 Quan les sol·licituds qualificades d’auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de valoració determinarà l’assignació dels fons, d’acord amb els criteris d’atribució i, si s’escau, prioritats establerts a l’apartat 6 d’aquestes bases reguladores.

9.4 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la Comissió de valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan competent per emetre resolució.

9.5 En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, l’import màxim de l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l’ajut. Així mateix hi ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

9.6 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió de l’Administració.

 

–10 Justificació i pagament

10.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que s’indiqui a les convocatòries i dins de l’any de la convocatòria, per tal que es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.

10.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l’ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar l’import, procedència i aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.

10.3 La documentació justificativa a presentar és la següent:

a) Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts, signat pel president/a de l’ADF o de la federació.

b) Memòria justificativa, d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DAAM o al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts, signat pel president/a de l’ADF o de la federació.

c) Original i còpia de les factures de les despeses o inversions imputades a la subvenció o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i documentació que n’acrediti el pagament.

10.4 Les factures i els justificants acreditatius del pagament, així com tota la documentació de l’expedient de justificació, han d’anar a nom de l’ADF beneficiaria de l’ajut.

10.5 Els òrgans competents del DAAM comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada a la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DAAM.

10.6 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

10.7 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions, han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la social en el moment que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats en el cas de l’autorització al DAAM a què es refereix l’apartat 8.4.

10.8 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.9 Prèvia sol·licitud, es podrà concedir una bestreta del 90% de l’import de l’ajut atorgat, i no s’exigeixen garanties. Per al 10% restant de l’ajut concedit, el pagament s’efectuarà tal com estableix l’apartat 10.6 d’aquestes bases reguladores.

10.10 L’IVA queda exclòs de la subvenció si l’ADF no és el destinatari final i se’l pot deduir.

10.11 Es procedirà al pagament de la subvenció amb un import proporcional a l’execució de les actuacions, sempre que s’hagi donat compliment a la finalitat de les concedides.

10.12 La regulació dels pagaments en efectiu és la que conté l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

–11 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

11.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obligació de retornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.2 També és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

11.3 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que sigui aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s’estableixin en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

–12 Inspecció i control

Els òrgans competents del DAAM tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajut i d’inspeccionar les actuacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

 

–13 Infraccions i sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici de les especialitats que puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador d’acord amb el règim sancionador a què fa referència l’apartat anterior.Annex 2

Actuacions subvencionables.


A Costos fixos de manteniment de material

1. Assegurança obligatòria de circulació de vehicles propis de l’ADF.

2. Impost ITV dels vehicles propis de l’ADF, en empreses autoritzades.

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica de vehicle propis de l’ADF.

4. Cànon de freqüències de telecomunicacions autoritzats pel DAAM abans del 2010.


B Costos variables de manteniment de material

1. Reparacions de material propi de l’ADF

2. Reposició de carregadors i bateries dels equips de transmissions propis de l’ADF.

3. Reposició de discs o pales de desbrossadores i de cadenes de motoserra (màxim dos per motoserra o desbrossadora i any)


C Adquisició d’equips individuals i altre material fungible

1.- Granotes de treball grogues o en què el groc sigui el color majoritari, de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

2.- Botes.

3.- Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd.

4.- Camisa o samarreta groga de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

5.- Casc amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397.

6.- Gorra de cotó (100%) de color groc amb escut ADF.

7.- Guants, fins a un màxim de 10 parells/municipi.

8.- Inhibidor de foc (d’un sol ús i no recarregable).

9.- Extintor (màxim 6 kg).

 

D Imports màxims subvencionables unitaris

 

Concepte

Import màxim unitari

Granotes de treball (grogues o en què el groc sigui el color majoritari, de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.)

140,00 euros

Botes forestals

50,00 euros

Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd

40,00 euros

Camises grogues de cotó (100%)

50,00 euros

Casc amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397

65,00 euros

Samarretes grogues de cotó (100%)

9,00 euros

Gorra de cotó (100%) color groc amb escut ADF

5,00 euros

Guants

10,00 euros

Extintors (màxim 6 kg)

50,00 euros

Inhibidor de foc (un sol ús i no recarregable)

50,00 euros