Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 144/2014, de 28 d'octubre, de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document 144/2014

  • Data del document 28/10/2014

  • Data de publicació 30/10/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6739

TEXT PUBLICAT

El marc competencial, derivat de l’article 116.1, en relació amb l’article 110 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia. Aquesta competència inclou, entre d’altres, tant la regulació i el desenvolupament del sector agroalimentari com la recerca, el desenvolupament, la transferència tecnològica, la innovació de les explotacions i les empreses agràries i alimentàries.

Igualment l’article 189 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix competències a la Generalitat en matèria de desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea en l’àmbit de les seves competències.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, en el capítol V, sota el títol Transformació, comercialització i qualitat dels productes agroalimentaris, fixa els objectius i les mesures de reforç de la cadena agroalimentària, a fi de promoure la producció i l’exportació de productes de qualitat, i incrementar la participació dels productors en el valor afegit final, entre els quals es troba el de millorar les estructures de la transformació i la comercialització agroalimentàries i les condicions en què es realitzen aquestes activitats, a fi d’adaptar-les a les exigències del mercat.

Com a línies d’actuació, l’article 16 d’aquesta Llei n’esmentava diverses, entre aquestes, analitzar els hàbits alimentaris i les tendències que manifesten per adaptar-hi l'oferta agroalimentària.

El Reglament (CE) núm. 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell pel que fa a les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a l'etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles, preveu a l’article 69.2, en la redacció que en fa el Reglament (UE) núm. 538/2011 de la Comissió, d’1 de juny de 2011, que els estats membres poden autoritzar la comercialització o exportació de determinats productes en ampolles de vidre tipus vi escumós o amb un dispositiu de tancament com el dels vins escumosos.

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2011 i (CE) núm. 1234/2007, defineix a la part II de l’annex VII les categories de productes vitícoles, entre les quals es troben: els vins escumosos gasificats, els vins d’agulla, els vins d’agulla gasificats.

També dins aquest marc europeu trobem el Reglament (UE) núm. 251/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre la definició, descripció, presentació, etiquetatge i protecció de les indicacions geogràfiques dels productes vitivinícoles aromatitzats i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1601/91 del Consell, el qual defineix els productes vitivinícoles aromatitzats.

D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió, garanteix un alt nivell de protecció de les persones consumidores relatiu a la informació alimentària.

L’objecte d’aquest Decret és determinar les condicions per comercialitzar o exportar en ampolla de vidre del tipus vi escumós tancada mitjançant els dispositius regulats a l’article 69 del Reglament (CE) núm. 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, i pretén donar resposta a una exigència del sector per tal d’adaptar la presentació de determinades begudes a les demandes del mercat.

D’acord amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Productes tradicionals

En aplicació de l’article 69, apartat 2, lletra a) del Reglament (CE) núm. 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, s’autoritza que els vins escumosos gasificats, els vins d’agulla i els vins d’agulla gasificats previstos a la part II de l’annex VII del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i els productes vitivinícoles aromatitzats previstos en el Reglament (UE) número 251/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, que incloguin en la seva composició vi escumós, embotellats a Catalunya, es puguin comercialitzar o exportar en ampolla de vidre del tipus vi escumós tancada mitjançant els dispositius de tancament als quals fa referència l’article 69, apartat 1, lletra a) de la disposició esmentada.

 

Article 2

Altres productes

En aplicació de l’article 69, apartat 2, lletra b) del Reglament (CE) número 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, les begudes escumoses i d’agulla embotellades a Catalunya algun dels ingredients de les quals consisteixi en alguna de les categories de productes vitivinícoles previstos a la part II de l’annex VII del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, inclosos els desalcoholitzats o parcialment desalcoholitzats, poden ser comercialitzades o exportades en ampolla de vidre del tipus vi escumós tancada mitjançant els dispositius als quals fa referència l’article 69, apartat 1, paràgraf primer lletra a) del Reglament (CE) núm. 607/2009.

 

Article 3

Etiquetatge i publicitat

3.1 La denominació de venda que aparegui en l’etiquetatge de les begudes a les quals es refereix l’article 2 ha de complir les condicions següents:

a) S'ha d’indicar en un lloc destacat, de manera que sigui fàcilment visible i indeleble.

b) En cap cas ha d’estar dissimulada, tapada o separada per cap altra indicació o imatge, ni per cap altre material interposat.

c) S’ha d’imprimir a l’envàs o a l’etiqueta de manera que se'n garanteixi una clara llegibilitat, en caràcters que facin servir una mida de lletra reglamentària i no inferior a les altres mencions obligatòries.

3.2 En l’etiquetatge de les begudes a les quals es refereix l’article 2 no poden aparèixer indicacions que puguin induir a error la persona consumidora i confondre la beguda en qüestió amb un vi escumós, un vi escumós de qualitat o un vi escumós aromàtic de qualitat, en particular les mencions regulades en la reglamentació europea i reservades per a aquestes categories de productes:

a) Contingut de sucre (brut nature, extra brut, brut, extrasec, sec, semisec, dolç i la seva traducció a altres llengües).

b) L’any de collita.

c) Termes relatius a mètodes de producció (fermentació en ampolla, fermentació en ampolla segons el mètode tradicional, mètode tradicional, mètode tradicional clàssic, mètode clàssic, crémant).

d) El terme tradicional Gran Reserva.

e) Les mencions Premium i Reserva.

f) La resta d’indicacions reservades per la reglamentació vigent per a les categories de producte esmentades.

3.3 L’etiquetatge de les begudes escumoses i d’agulla pot incloure una referència al nom de la varietat o varietats de raïm dels ingredients que siguin productes vitivinícoles sempre que s’indiqui el percentatge que correspongui a la quantitat de producte vitivinícola varietal en el producte final.

3.4. La publicitat relativa a les begudes a les quals es refereix l’article 2 no ha d’induir a error la persona consumidora de tal manera que aquesta pugui confondre-les amb un vi escumós, un vi escumós de qualitat o un vi escumós aromàtic de qualitat, d’acord amb la definició recollida a la part II de l’annex VII del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

3.5 Les normes d’etiquetatge de les begudes a què fa referència l’article 1 són les que deriven del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, Reglament (UE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, i Reglament (UE) núm. 251/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.

 

Article 4

Règim sancionador

El règim d’infraccions i sancions aplicables en la matèria regulada en aquest Decret és el que estableix la normativa vigent en matèria de qualitat agroalimentària i en particular la Llei 14/2002, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

 

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 

Amunt