Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Interior

  • Núm. del document INT/0320/2014

  • Data del document 20/10/2014

  • Data de publicació 05/11/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6743

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, té per objecte, entre altres qüestions, l’ordenació general de les accions i els serveis de prevenció, extinció i salvaments esmentats.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, regula, entre altres disposicions, a l’article 9.1, que les competències de l'Administració de la Generalitat en prevenció i seguretat en matèria d'incendis les exerceixen el departament competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i els òrgans que en depenen, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres departaments de la Generalitat competents en matèries connexes. Entre aquestes competències s’inclou desplegar normativament el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

L’article 22 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, estableix que el control preventiu de l’Administració de la Generalitat es fa per mitjà de l’emissió dels informes de prevenció d’incendis corresponents, els quals han de ser sol·licitats preceptivament en tots els supòsits que es detallen a l’annex 1 de la mateixa Llei per l’Administració responsable de tramitar la llicència d’obres o activitats, segons que correspongui, o l’autorització de les modificacions significatives corresponents, tan aviat com aquesta Administració disposi de la sol·licitud de llicència o autorització corresponent.

L’apartat 3 del mateix article 22 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, determina específicament que, en els casos en què el control preventiu de l’Administració de la Generalitat sigui preceptiu, els sol·licitants de la llicència han de presentar a l’Administració responsable de tramitar-la el projecte tècnic d’obres o activitats corresponent signat per un tècnic o tècnica competent, el qual, sens perjudici del que estableixi la normativa que li sigui aplicable, ha de contenir la documentació que s’estableixi per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.

A fi de concretar la documentació esmentada, cal tenir en compte el contingut de la norma UNE 157653, Criteris generals per a l’elaboració de projectes de protecció contra incendis en edificis i establiments, elaborada pel comitè tècnic AEN/CTN 157, la qual té per objecte establir les consideracions generals que permetin precisar les característiques que han de satisfer els projectes de protecció contra incendis, a fi que siguin conformes per materialitzar l’objecte del projecte i per obtenir-ne l’aprovació o registre administratiu si és procedent.

L’article 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, determina que en els supòsits d’establiments, activitats, infraestructures o edificis especificats a l’annex 1 de la mateixa Llei, després de materialitzar-ne els projectes, s’ha de fer un acte de comprovació per verificar que compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament, les establertes per l’autorització o llicència sol·licitada.

En relació amb la normativa i reglamentació tècnica en l’àmbit general de l’edificació i també, més en concret, en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal considerar que els projectes tècnics, d’obres o d’activitats, es circumscriuen a les exigències tècniques i administratives de l’edificació que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació; a les condicions dels projectes articulades a la part I del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i les seves modificacions i correccions posteriors, i als requeriments sobre l’elaboració de projectes tècnics establerts al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, per a la implantació, construcció i posada en servei d’establiments industrials.

En relació també amb les exigències tècniques i administratives recollides en aquestes normatives, cal tenir present que la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, estableix que a la recepció de tota obra acabada s’hi ha d’adjuntar el certificat final d’obra corresponent. També el Codi tècnic de l’edificació, a l’annex II de la seva part 1, especifica l’obligatorietat d’un certificat final d’obra com a part de la documentació de seguiment de les obres de construcció. Així mateix, el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials estableix, a l‘article 5, que per a la posada en funcionament dels establiments industrials objecte d’aplicació d’aquest Reglament es requereix l’expedició d’un certificat, emès per un tècnic titulat competent, en què es posi de manifest l’adequació de les instal·lacions al projecte i el compliment de les condicions tècniques i prescripcions reglamentàries que corresponguin.

Per al cas de les activitats de caràcter esporàdic o puntual, l’article 23 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, determina els supòsits d’aquest tipus d’activitats que, pel seu nivell de risc important, requereixen intervenció administrativa per mitjà d’un informe preceptiu i vinculant per a l’autorització que s’hagi de concedir, emès per la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.

Així mateix, la legislació de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives estableix la presentació d’una memòria per sol·licitar una llicència o autorització per a les activitats de caràcter extraordinari i per als establiments no permanents desmuntables, que inclou el control corresponent a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la normativa que regula la intervenció administrativa en aquest àmbit.

Per tot el que s’ha exposat, es fa necessari aprovar i publicar el contingut de la documentació tècnica en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, que ha de servir per portar a terme la intervenció administrativa de l’Administració de la Generalitat, establerta al capítol III del títol IV de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.

D’acord amb el que disposa l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i amb els preceptes de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i en ús de les facultats que tinc atribuïdes,

 

Ordeno:

 

Article 1

Documentació tècnica per al control preventiu establert a l’article 22 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer

1.1 Per efectuar la intervenció administrativa prèvia de control preventiu per part de la Generalitat, establerta a l’article 22 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la documentació que ha de contenir el projecte tècnic d’obres o activitats corresponent ha de tenir en compte el contingut de la norma UNE 157653, Criteris generals per a l’elaboració de projectes de protecció contra incendis en edificis i establiments, adaptada al cas particular, si escau. Així mateix, s’hi ha d’incloure la justificació del compliment de la reglamentació tècnica específica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis que sigui aplicable.

El contingut esmentat en el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens perjudici de la informació, els plànols i la resta de documentació relativa al compliment dels requeriments de prevenció i seguretat en matèria d’incendis que s’hagin d’incloure en el projecte tècnic d’acord amb la normativa sectorial vigent o que s’hi vulguin afegir per tal d’aclarir l’esmentat compliment.

1.2 A fi de concretar i adaptar el contingut del projecte tècnic per als diferents establiments, activitats, infraestructures i edificis, d’acord amb l’article 16 de la Llei 3/2010, es poden aprovar guies tècniques per determinar les especificitats dels diferents supòsits que es poden presentar. Aquestes guies tècniques s’han de publicar al web departamental.

1.3 D’acord amb el contingut de la norma UNE 157653, Criteris generals per a l’elaboració de projectes de protecció contra incendis en edificis i establiments, el projecte tècnic ha de contenir un full d’informació de conformitat amb el model tipus que conté l’annex 1.

1.4 El projecte tècnic i els plànols corresponents s’han de presentar, també, en suport informàtic a l’Administració responsable de tramitar la llicència o autorització corresponent. Tant els documents de text com la documentació gràfica s’han de presentar, en tot cas, en format PDF. A més de presentar la documentació en aquest format, es pot presentar una altra còpia de la documentació gràfica en un dels següents formats: *.DXF, *.DWG o *.DGN.

S’ha d’adjuntar una declaració responsable, d’acord amb el model que conté l’annex 2, signada pel tècnic o tècnica competent redactor de la documentació i per la persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici, en la qual es manifesti que la documentació presentada en suport paper coincideix amb la presentada en suport informàtic.

 

Article 2

Certificat d’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, per dur a terme l’acte de comprovació establert a l’article 25 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer

2.1 Per als establiments, activitats, infraestructures i edificis inclosos en els supòsits especificats a l’annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, sotmesos al control preventiu corresponent, respecte del projecte tècnic o memòria elaborat i presentat, i un cop aquest s’hagi executat materialment, s’ha d’expedir un certificat d’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, redactat per un tècnic o tècnica competent, que:

a) Posi de manifest l’adequació de l’establiment, o activitat, o infraestructura o edifici al projecte o memòria tècnica, i el compliment de les condicions tècniques i prescripcions reglamentàries que corresponguin, en referència si s’escau a les certificacions, assajos i altres documents tècnics relatius als materials i productes de la construcció, aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis, i on quedin recollides i justificades les modificacions no significatives en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi, realitzades respecte de la documentació tècnica.

b) Sigui facilitat al promotor o titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici, amb anterioritat a la realització de l’acte de comprovació establert a l’article 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer.

c) S’adeqüi al model tipus que conté l’annex 3 d’aquesta Ordre.

2.2 S’exceptuen d’obtenir la certificació de l’adequació de les disposicions de l’apartat 1 les obres d’edificació sotmeses a les exigències i condicions tècniques i administratives que assenyalen la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, i el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, ja que per a aquests casos s’exigeix el certificat final d’obra corresponent al qual, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació esmentat, s’ha d’annexar la descripció de les modificacions no significatives en matèria d’incendis introduïdes durant l’obra i la relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats, que específicament en matèria d’incendis seran explícits en relació amb les instal·lacions, equips i sistemes de protecció contra incendis, a l’estanquitat, l’aïllament i la integritat de la sectorització projectada, a la reacció al foc dels materials de revestiment i a l’aplicació de productes de protecció d’elements estructurals contra l’acció del foc, si escau.

 

Article 3

Documentació tècnica per a la intervenció administrativa en activitats de caràcter esporàdic o puntual establerta a l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

3.1 En relació amb les activitats de caràcter esporàdic o puntual que necessiten autorització o llicència administrativa, d’acord amb la normativa vigent i d’intervenció administrativa en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, s’ha de presentar a l’Administració responsable d’atorgar la llicència o autorització corresponent, la documentació següent:

a) Un full inicial sobre dades generals de l’activitat, d’acord amb el model que conté l’annex 4, on han de quedar indicades les dades generals identificatives de l’activitat que es pretén realitzar, dels seus organitzadors, de l’edifici o espai on es pretén desenvolupar, de l’aforament previst i dels dies i horaris de desenvolupament, del tècnic o tècnica redactor de la memòria i de la mateixa documentació tècnica presentada.

Això no obstant, per a les activitats d’espectacles públics i recreatives, aquesta informació no serà necessària quan, d’acord amb la normativa sectorial en aquesta matèria, ja consti en la memòria corresponent per sol·licitar una llicència o autorització de caràcter extraordinari de les establertes a l’article 113 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

b) Una memòria tècnica específica en matèria de prevenció i extinció d’incendis, amb els plànols necessaris, redactada i signada per un tècnic o tècnica competent, que ha de descriure el compliment de les mesures de prevenció i seguretat necessàries, amb especial atenció a les condicions d’evacuació respecte a l’ocupació o aforament de persones previst.

3.2 A fi de concretar i adaptar els continguts de la memòria a les diferents casuístiques d’activitats esporàdiques o puntuals, d’acord amb l’article 16 de la Llei 3/2010, es poden aprovar guies tècniques per determinar les especificitats dels diferents supòsits que es poden presentar. Aquestes guies tècniques s’han de publicar al web departamental.

3.3 La memòria corresponent i els plànols que l’acompanyin s’han de presentar, també, en suport informàtic, a l’Administració responsable de tramitar la llicència o autorització corresponent. Tant els documents de text com la documentació gràfica s’han de presentar, en tot cas, en format PDF. A més de presentar la documentació en aquest format, es pot presentar una altra còpia de la documentació gràfica en un dels formats següents: *.DXF, *.DWG o *.DGN.

S’ha d’adjuntar una declaració responsable, d’acord amb el model que conté l’annex 2, signada pel tècnic o tècnica competent redactor de la documentació i per la persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici, en què manifesti que la documentació presentada en suport paper coincideix amb la presentada en suport informàtic.

 

Barcelona, 20 d’octubre de 2014

 

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d'Interior

 

 

Annex 1

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 2

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 3

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Annex 4

 

(Vegeu la imatge al final del document)