Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

RESOLUCIÓ AAM/2529/2014, de 7 de novembre, per la qual es fixen les mesures a dur a terme per al control del cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada a Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Resolució

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  • Núm. del document AAM/2529/2014

  • Data del document 07/11/2014

  • Data de publicació 14/11/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6750

  • No Vigent
15/11/2014 - 12/05/2016
TEXT PUBLICAT

L’Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, en el marc de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, va declarar oficialment l’existència d’un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre, va ser modificada per l’Ordre AAM/63/2013, de 16 d’abril, i estableix que per resolució de la direcció general competent en matèria d’agricultura es disposaran les mesures obligatòries a dur a terme en les zones demarcades.

En data 10 de novembre de 2012 es va publicar la Decisió d’execució de la Comissió 2012/697/UE, de 8 de novembre, relativa a les mesures per evitar la introducció a la Unió Europea i la propagació a l’interior d'aquesta del gènere Pomacea sp. (Perry), destinada als estats membres, en la qual s’estableixen mesures respecte a la circulació de vegetals susceptibles i a l’establiment de zones demarcades.

Davant la situació actual de la plaga del cargol poma al delta de l’Ebre, es considera necessari continuar i reforçar les mesures d’aplicació obligatòries destinades a l’eradicació de la plaga a través de diverses vies fonamentals d’actuació. Cal aturar l’avanç de la plaga per la xarxa de canals i altres masses d’aigua, evitar la invasió de noves parcel·les de cultiu i frenar el procés d’invasió del riu Ebre.

És un objectiu prioritari de control i eradicació de la plaga evitar la invasió de noves parcel·les de cultiu. Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible establir mesures de contenció i eradicació en els arrossars que evitin la invasió. En arrossars ja envaïts, és un objectiu prioritari evitar que siguin font de reinvasió cap a altres camps o cap als sistemes de reg i drenatge i abaixar-ne la densitat i, si és possible, arribar a l'eradicació total.

La gestió dels regs i desguassos en tota l’àrea demarcada ha de ser l’adequada per garantir la contenció de la plaga i evitar-ne noves expansions per via aquàtica. En qualsevol cas, cal garantir que la gestió hidràulica no és font activa de disseminació de la plaga. Per tant, calen mesures específiques de gestió i maneig de la xarxa de canals per permetre l’eradicació efectiva del cargol poma i evitar-ne la reinvasió d’altres àrees. Per això, cal establir una sèrie de mesures de compliment obligatori.

Per aquest motiu, en exercici de les competències que m’han estat atribuïdes,

 

Resolc:

 

Article 1

Mesures obligatòries en la gestió hidràulica de la xarxa dels canals

1.1 Es prohibeix qualsevol tipus de bombeig o transvasament de masses d’aigua envaïdes pel cargol poma, siguin canals de drenatge envaïts en qualsevol grau, siguin del riu. L’àmbit d’aplicació d’aquesta mesura comprèn el tram fluvial, des del municipi d’Amposta fins a la desembocadura del riu, i en l’espai deltaic, tota la plana del Delta. Es consideraran excepcions a aquesta norma aquelles estacions de bombeig que disposin de filtres capaços d’evitar la injecció de cargols en qualsevol estadi (juvenils i adults) a través de les estacions de bombeig. Les excepcions a la norma seran autoritzades de forma expressa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, prèvia anàlisi tècnica que garanteixi tant la funcionalitat de la filtració com el manteniment dels objectius de contenció de la plaga mentre durin els bombejos d’aigua. Els titulars de les captacions seran els responsables de garantir les mesures de contenció i evitar la invasió o reinvasió del cargol poma per aquesta via.

1.2 És obligatori mantenir permanentment tancades totes aquelles comportes de regulació que puguin permetre el pas de cargols poma entre diferents sistemes de drenatge, així com des dels hemideltes cap al riu, amb l’objectiu de garantir la contenció de l’extensió de la plaga, i també per evitar la reinvasió d’àrees ja eradicades. A tal efecte el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural farà públic a través de la seva pàgina web oficial les comportes afectades.

Igualment, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural autoritzarà de forma expressa l’obertura de comportes subjectes a aquesta prohibició quan cedeixin les situacions de risc d’expansió de la plaga, o en casos excepcionals. Igualment podrà incloure altres comportes en la prohibició a través de notificacions als titulars de les instal·lacions.

És obligació de les comunitats de regants i qualsevol altre titular d’instal·lacions que requereixen maneig específic com a procediment de contenció el manteniment d'aquestes mesures i informar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de qualsevol anomalia o risc de descontenció que es pugui produir.

1.3 És obligació de les comunitats de regants garantir que la gestió hidràulica sigui l'adequada per permetre la realització de tractaments químics i/o físics en els canals, amb garantia de la màxima efectivitat i amb la rapidesa que exigeixen les mesures excepcionals de lluita contra la plaga.

Els terminis seran establerts conjuntament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les comunitats de regants en cada cas.

1.4 Les comunitats de regants garantiran que els episodis d’inundabilitat siguin minimitzats a través d’una gestió hidràulica eficient, així com, quan sigui necessari, a través de la posada en funcionament de les estacions d’evacuació. Aquesta obligació s’estén també als períodes temporals en què el cultiu de l’arròs ha finalitzat.

 

Article 2

Mesures obligatòries específiques de contenció en arrossars per a les persones agricultores

2.1 En camps envaïts, és obligació de les persones agricultores garantir la instal·lació de mesures per evitar que els cargols poma envaeixin noves àrees, sigui cap a arrossars veïns, o bé cap a la xarxa de reg o drenatge a través de les boqueres d’entrada i sortida d’aigua dels camps.

2.2 És obligació de les persones agricultores productores d’arròs de tota l’àrea demarcada instal·lar les mesures necessàries per evitar que els seus camps siguin envaïts pel cargol poma, així com realitzar-ne el manteniment adequat que garanteixi la seva funcionalitat. Com a mínim cal la col·locació de malles en els punts d’entrada i sortida d’aigua dels camps, independentment que els camps disposin d’altres mesures de contenció addicionals. Aquestes malles han de ser instal·lades de manera que garanteixin l’hermeticitat i el pas de malla o diàmetre no ha de ser superior a 1 cm de llum interior.

2.3 És obligació de les persones agricultores informar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural tant de la presència de la plaga als seus camps, com sobre incidències ocorregudes en les mesures de contenció que puguin comprometre els objectius de contenció descrits en aquesta Resolució.

2.4 La idoneïtat de les mesures implementades per garantir la contenció i control de la plaga, en casos diferents dels estipulats en aquesta Resolució, serà avaluada, si s’escau, pel personal tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i se n'informarà les persones agricultores com a resultat de l’anàlisi individual de la seva idoneïtat per assolir els objectius de contenció de la plaga.

2.5 A partir de la notificació a les persones titulars de les parcel·les d’arròs per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la necessitat d’adoptar mesures obligatòries per solucionar els problemes de descontenció que es puguin ocasionar (per l‘absència de mesures o de mesures inadequades), es disposa d’un termini de 2 dies des de la notificació per solucionar-ho. Si les mesures de contenció no s’han dut a terme transcorregut aquest termini, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural procedirà a executar-les amb els mitjans propis o utilitzant serveis aliens a càrrec de la persona obligada, l’import dels quals se li pot exigir per via de constrenyiment, amb independència de les sancions o multes coercitives que pertoquin.

2.6 Tota la maquinària agrícola utilitzada en el cultiu de l’arròs itinerant entre parcel·les envaïdes pel cargol cap a fora d’aquestes, o cap a fora de la zona demarcada, haurà de ser netejada per evitar la propagació del cargol poma.

 

Article 3

Garantia d’efectivitat dels tractaments i de manteniment efectiu de les mesures implementades

3.1 Les persones agricultores, si les seves parcel·les han estat objecte de tractaments contra la plaga, estan obligades a garantir els nivells d’aigua adequats dintre de les parcel·les, així com a facilitar els tractaments a realitzar per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Els condicionants tècnics dels tractaments a realitzar seran prèviament comunicats pel personal tècnic d’aquest Departament.

3.2 Les persones agricultores productores d’arròs, després d’un tractament a la seva parcel.la, estan obligades a mantenir els camps inundats un mínim de 4 dies abans d’obrir les boqueres de desguàs.

3.3 Es prohibeix qualsevol modificació de les mesures de contenció implementades, sigui per part de les persones agricultores, com de les comunitats de regants, i en general qualsevol titular d’espais on hi hagi ubicades aquestes mesures.

En cas que es requereixin canvis o modificacions d’infraestructures de contenció per algun motiu, cal comunicar-ho prèviament al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

3.4 És obligació de les persones agricultores i de les comunitats de regants participar en la vigilància intensiva de la plaga.

 

Article 4

Tractaments amb aigua de mar

4.1 S’estableix l’obligatorietat de tractar amb aigua de mar determinades zones del delta de l’Ebre situades dins la zona demarcada a Catalunya en l’article 2 de l’Ordre AAR/404/2010, de 27 d’abril, modificada per l’Ordre AAM/63/2013, de 16 d’abril.

4.2 La delimitació concreta de les zones a tractar amb aigua de mar serà efectuada pels serveis tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en funció dels condicionants tècnics, econòmics i meteorològics del moment de fer l’actuació, i seran publicades a la pàgina web oficial d’aquest Departament.

4.3 Les persones agricultores i les comunitats de regants han de facilitar i col·laborar en l’execució de les tasques de tractament d’aigua de mar segons les condicions establertes pel Departament.

 

Article 5

Condicions específiques dels tractaments d’aigua de mar a les xarxes de reg i desguassos

5.1 El mètode utilitzat serà la inundació directa des de mar o badia a la xarxa de desguassos i des d’aquests l’elevació d’aigua a l’interior dels recs.

5.2 A la xarxa de drenatges el tractament ha de cercar la màxima inundabilitat, mitjançant l’entrada d’aigua de mar per les estacions de bombeig i desguàs, respectant les necessitats d’evacuació d’aigua dolça quan sigui necessari.

 

Article 6

Condicions específiques dels tractaments d’aigua de mar als arrossars

6.1 Les mesures obligatòries específiques en els arrossars per al tractament amb aigua de mar són les següents:

a) Inundació mínima de 20 dies a l’interior de cada arrossar individual i màxima de 30 dies.

b) Nivells de salinitat permanents per sobre del 75% de salinitat de l’aigua origen (mar o badia).

c) Nivells d’aigua cobrint completament els quadres individuals.

d) Desguassos particulars mantinguts a nivells màxims amb aigua de mar.

6.2 Els titulars de les parcel·les són responsables de vigilar que l’aigua salada es mantingui en les seves parcel·les respectives.

 

Article 7

Assecament d’arrossars durant l’hivern

7.1 S’estableix l’obligatorietat d’assecar durant l’hivern determinades zones del delta de l’Ebre situades dins la zona demarcada.

7.2 La delimitació concreta de les zones a assecar serà efectuada pels serveis tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en funció dels condicionants tècnics, i seran publicades a la pàgina web oficial del d’aquest Departament.

7.3 Les persones agricultores i les comunitats de regants han de facilitar i col·laborar en l’execució de les tasques d’assecament.

 

Article 8

Període d’aplicació

Les mesures previstes als articles 4, 5, 6 i 7 d’aquesta Resolució s’aplicaran en el període que va entre el final de la campanya de l’arròs i el moment de preparació dels camps per a la sembra d’arròs de la campanya següent.

 

Article 9

El termini de vigència d’aquesta Resolució és indefinit.

 

Article 10

En cas d’incompliment del que preveu aquesta Resolució, serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades la Resolució AAM/1455/2012, de 16 de juliol, per la qual es fixen les mesures a dur a terme per al control del cargol poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre, i la Resolució AAM/2291/2013, de 30 d’octubre, per la qual es fixa com a mesura de control del cargol poma (Pomacea sp.) el tractament amb aigua de mar i l’assecament hivernal de determinades zones del delta de l'Ebre.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de novembre de 2014

 

Miquel Molins Elizalde

Director general d'Agricultura i Ramaderia