Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 373/2000, de 21 de novembre, pel qual es crea la Taula de foment i modernització agrària i rural i se'n regulen la composició i les funcions.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  • Núm. del document 373/2000

  • Data del document 21/11/2000

  • Data de publicació 30/11/2000

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3277

  • No Vigent
Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Taula de foment i modernització agrària i rural va ser regulada pel Decret 190/1994, de 26 de juliol, en el marc de la normativa aplicable a les taules sectorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El Decret 166/1996, de 23 de maig, va suprimir aquesta Taula de l’àmbit d’aplicació de la normativa de les taules sectorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i mitjançant el Decret 167/1996, de 23 de maig, es va establir la regulació específica de la Taula de foment i modernització agrària i rural.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el Decret 167/1996, de 23 de maig, refermava la seva voluntat de mantenir, adaptar i reforçar la Taula de foment i modernització agrària i rural com a fòrum d’interlocució amb les organitzacions professionals agràries més representatives, d’acord amb el que estableix la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries, i amb la Federació de cooperatives agràries de Catalunya com a representant del món cooperatiu, d’acord amb el que disposa el Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, que aprova el Text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, per tal d’analitzar i debatre tots aquells temes de caire horitzontal que afecten el sector agrari de Catalunya.

Aquest Decret va ser impugnat davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha resolt declarar la nul·litat del Decret 167/1996, de 23 de maig, atesos els defectes de forma en el tràmit procedimental de la seva elaboració.

Davant el pronunciament de l’Alt Tribunal de Catalunya, aquesta Administració procedeix a donar-ne compliment, aprofitant aquesta regulació per renovar el consens assolit amb les organitzacions professionals agràries més representatives, que van inspirar la creació d’aquest òrgan de consulta i per introduir aquelles adaptacions que l’experiència en el funcionament d’aquesta Taula han demostrat durant els darrers anys.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea la Taula de foment i modernització agrària i rural com a organisme interlocutor del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en totes les qüestions relatives a les mesures de caire horitzontal que afectin alhora diversos sectors de la producció agrària de Catalunya, i també l’espai rural. L’esmentada Taula es regirà pel que disposa aquest Decret.

Article 2

La Taula de foment i modernització agrària i rural té la seva seu a Barcelona, en els Serveis Centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article 3

3.1  Són funcions de la Taula de foment i modernització agrària i rural el debat i la formulació de propostes relatives a les mesures que calgui adoptar en relació amb les matèries següents:

a) La diversificació de les fonts de renda i de l’activitat productiva dels agricultors i els ramaders de Catalunya.

b) La formació i la capacitació professional.

c) La fiscalitat agrària.

d) La base territorial de les explotacions.

e) Les mesures de suport a aplicar en zones desfavorides, de muntanya i amb limitacions específiques.

f) Els recursos per a la modernització i la millora de les explotacions agràries i la seva competitivitat.

g) Les assegurances agràries.

h) El seguiment de les repercussions de la política de la Unió Europea en el sector agrari català.

i) Qualsevol altra matèria de caire horitzontal que li sigui sotmesa a estudi o sigui d’interès per al sector.

3.2  La Taula de foment i modernització agrària i rural podrà actuar, quan així s’acordi, com a Comissió específica per fer el seguiment de problemàtiques puntuals relacionades amb les funcions especificades a l’apartat anterior.

Article 4

4.1  La Taula de foment i modernització agrària i rural estarà integrada per deu membres en representació dels agricultors i els ramaders, que es repartiran de manera proporcional entre les organitzacions professionals agràries més representatives, d’acord amb el que estableix la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries i en funció dels resultats electorals d’aquests organismes, i per dos representants de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en representació del món cooperatiu, d’acord amb el que disposa el Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya.

4.2  Els membres de la Taula de foment i modernització agrària i rural acreditaran davant el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la representació de l’organització a la qual pertanyen mitjançant escrit on es faci constar aquesta condició.

4.3  El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca exercirà les funcions de suport tècnic i organització dels treballs de la Taula.

Article 5

5.1  La Taula de foment i modernització agrària i rural estarà presidida pel director general de Desenvolupament Rural, assistit pel cap de l’Oficina de Taules Sectorials i per un secretari que prepararà els treballs de la Taula, en tramitarà l’execució dels acords i estendrà acta de les reunions realitzades.

5.2  La Taula de foment i modernització agrària i rural es reunirà ordinàriament almenys un cop l’any, i extraordinàriament tantes vegades com calgui, a proposta dels seus membres o del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per tractar els temes que ho requereixin.

5.3  Els membres de la Taula de foment i modernització agrària i rural tindran dret a acreditar les indemnitzacions per raó d’assistència fixades per als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Article 6

La Taula de foment i modernització agrària i rural podrà crear comissions de treball per a l’estudi i l’anàlisi de temes concrets. El resultat de les seves deliberacions s’haurà de sotmetre al ple per a la seva aprovació.

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 167/1996, de 23 de maig, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Taula de foment i modernització agrària i rural (DOGC núm. 2211, de 29.5.1996).

Barcelona, 21 de novembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Grau i Seris

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(00.314.070)