Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 341/1986, de 13 d'octubre, pel qual es crea el Consorci Hospitalari del Parc Taulí i se n'aproven els Estatuts.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Sanitat i Seguretat Social

  • Núm. del document 341/1986

  • Data del document 13/10/1986

  • Data de publicació 19/12/1986

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 780

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

El desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya preveu la creació d'un complex assistencial a l'anomenat Parc Taulí de Sabadell, format per la Clínica Creu, la Clínica Santa Fe, la Clínica Infantil Nen Jesús, l'Hospital Mare de Déu de la Salut, VIIè. Centenari, i l'Hospital Clínic de Sabadell, que possibiliti la reordenació de les instal·lacions actuals.
El Departament de Sanitat i Seguretat Social, a través de la seva Entitat Gestora, l'Institut Català de la Salut, té establerts convenis de col·laboració amb els precitats establiments hospitalaris de Sabadell per tal de garantir l'atenció als beneficiaris de la Seguretat Social de la població del municipi i la seva àrea d'influència.
La constitució d'aquest complex assistencial suposarà una millora en la prestació de l'assistència sanitària, així com una racionalització dels recursos esmerçats sense que suposi un increment dels recursos globals de la zona, tot respectant els criteris del Departament de Sanitat i Seguretat Social en el procés de desenvolupament del Mapa Sanitari.
Així mateix, la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves competències, creu adequat ampliar el marc de col·laboració amb entitats públiques i privades que permetin una millora en la prestació de l'assistència sanitària.
Per això, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Fundació Hospital i Casa de Beneficiència de Sabadell, la Mútua Sabadellenca, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Sabadell, acorden la constitució d'un Consorci integrat per les sis institucions, per tal de desenvolupar activitats d'assistència hospitalària a la ciutat de Sabadell de manera conjunta.
Atès el que disposen els articles 9.1 i 17 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya;
A proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:

Article 1

Es crea el Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell i s'aproven els seus Estatuts que n'estableixen la composició, les finalitats i l'organització, segons resulta de l'annex d'aquest Decret.

Article 2

El Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell tindrà personalitat jurídica pròpia i suficient per al compliment de les seves finalitats.

Article 3

El Conseller de Sanitat i Seguretat Social procedirà a formalitzar en escriptura pública, en representació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els representants de les Entitats consorciades, l'acte constitutiu del Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell i a nomenar els sis representants de la Generalitat que han de formar part de l'òrgan de govern del Consorci.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

ESTATUTS

ESTATUTS del Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Entitats que integren el Consorci
1.1 Amb la denominació de Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell, es constitueix un Consorci Administratiu en el que hi participen la Generalitat de Catalunya, l'Excm. Ajuntament de Sabadell, la Fundació 'Hospital i Casa de Beneficiència de Sabadell', la Mútua Sabadellenca d'Assegurances, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Caixa d'Estalvis de Sabadell.
1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats públiques o privades que puguin col·laborar en els objectius del Consorci, així com efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous membres exigirà la majoria prevista a l'article 15.2 d'aquests Estatuts.

Article 2

2.2 L'objectiu és la continuació de les activitats hospitalàries, assistencials, docents i d'investigació que realitzen els Centres i els serveis que s'aportin o s'adscriguin al Consorci, al Servei de la població resident en l'àmbit sanitari de Sabadell i l'àrea sanitària o les funcions docents que se li assignin.
Per tant, seran finalitats específiques del Consorci:
a) L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada a altres nivells sòcio-sanitaris.
b) La prestació de serveis socials.
c) La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.
d) Les activitats d'investigació, estudi i divulgació cultural, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.
e) La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
f) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell de Govern.
2.2 Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci o bé terceres persones o Entitats, que en el cas de la docència i la recerca serà la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant l'oportú concert o conveni de col·laboració, en el qual es detallaran les obligacions que el Consorci haurà de satisfer. Aquests convenis tindran, en tot cas, una durada limitada no superior a tres anys prorrogables i s'hauran de revisar anualment.

Article 3

Participació de les diferents Entitats consorciades Les Entitats consorciades contribuiran a la millor consecució de la finalitat esmentada a l'article precedent de les diverses maneres i amb l'abast que a continució s'indica:
Generalitat de Catalunya: En l'exercici de les competències determinades a l'article 17 de l'Estatut de Catalunya, exercirà la tutela de l'organització i els serveis vinculats i/o dependents del Consorci, per tal d'assegurar el compliment de la seva finalitat i vetllarà alhora per la correcta assignació dels recursos econòmics.
Ajuntament de Sabadell: En l'exercici de les competències que li corresponguin en matèria sanitària i amb l'aportació dels béns detallats a l'annex d'aquests Estatuts.
Universitat Autònoma de Barcelona: Amb l'aportació de l'immoble denominat 'Hospital Clínico', situat al Parc Taulí de Sabadell, així com en matèria de docència i d'investigació, en l'àmbit sanitari, mitjançant la concertació de programes de col·laboració.
Entitats privades: La Fundació 'Hospital i Casa de Beneficiència' de Sabadell, la Mútua Sabadellenca d'Assegurances i la Caixa d'Estalvis de Sabadell contribuiran bàsicament amb la cessió dels centres hospitalaris que respectivament els pertanyin, amb la reforma, les condicions i els requisits indicats en els corresponents protocols d'adhesió.

Article 4

Personalitat i capacitat jurídica
El Consorci Administratiu regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pública, de caràcter institucional, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi la realització dels seus propis objectius.
En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com a subjecte actiu de l'Administració pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes a les lleis.

Article 5

Règim jurídic
El Consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, es regirà per aquests Estatuts, pels reglaments d'organització de les diverses activitats i per les disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.

Article 6

Domicili
6.1 El domicili del Consorci s'estableix al Parc Taulí de Sabadell.
6.2 L'activitat i la prestació de serveis es realitzarà als edificis i les instal·lacions que posseeixi el Consorci, de la forma que determinin les disposicions legals corresponents i els reglaments i les instruccions que dictin els òrgans de govern, d'acord amb les respectives competències.

Article 7

Dels drets dels beneficiaris o persones assistides Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis i en particular els drets dels malalts, àdhuc el de disposar de l'assistència religiosa que esculli segons les seves pròpies creences.
En les activitats de docència i d'investigació en què s'utilitzin les instal·lacions i els serveis del Consorci, es tindrà un absolut i rigorós respecte als drets de les persones assistides.

Article 8

De la tasca docent i investigadora
8.1 La tasca docent i d'investigació la portarà a terme el mateix Consorci amb l'activa participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant l'establiment d'un conveni en aquesta matèria.
8.2 Serà necessària la conformitat de la Universitat Autònoma de Barcelona en cas que en l'exercici d'aquesta activitat el Consorci estableixi convenis o concerts amb altres Centres universitaris, escoles o institucions d'anàlogues finalitats.

Article 9

El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a) El Consell de Govern b) El president c) El vice-president d) El director general e) El gerent.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Govern del Consorci

Secció 1

Del Consell de Govern

Article 10

10.1 El Consell de Govern és l'òrgan de govern superior del Consorci, amb les funcions i facultats següents:
a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius estatutaris i l'aprovació consegüent d'un pla general i de plans anuals d'activitats, que han de ser reflectits al pressupost que també aprovarà.
b) L'aprovació anual d'inventari-balanç, de la liquidació de pressupost, i de la memòria de les activitats realitzades i del resultat de la gestió assistencial i econòmica de l'exercici anterior.
c) L'aprovació del Reglament general del Consorci i dels d'organització i funcionament dels establiments i els centres del Consorci.
d) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.
e) El nomenament i la separació del càrrec del secretari, del director general i del gerent del Consorci.
f) El nomenament i la separació dels alts càrrecs del Consorci.
g) Delegar facultats que li siguin pròpies i que no li siguin expressament reservades en aquests Estatuts, a favor dels altres òrgans de govern del Consorci.
h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.
i) Aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions o de serveis.
j) Contractar i atorgar obres, serveis i subministraments de la duració i quantia superior a la que fixi el Consell i resoldre les qüestions incidentals d'aquests contractes.
k) Aprovar els concerts i els convenis per a la prestació de serveis amb l'Institut Català de la Salut o altres entitats públiques o privades, així com els acords de participació que s'hi puguin establir.
l) Acordar les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria.
ll) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell mateix estableixi durant l'exercici.
m) Exercitar tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'apartat 1.b) de l'article 18 d'aquests Estatuts en cas d'urgència.
n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments, i assignar les atribucions del president, del director general, del gerent i d'altres directius del Consorci.
o) Ampliar les activitats consorciades d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.
p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin delegades específicament, en l'àmbit de les seves competències.
q) Adoptar les altres disposicions i mesures adequades per a la millor organització i funcionament del Consorci.
r) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a altres òrgans.
10.2 En cap cas el Consell no podrà delegar les funcions indicades en les lletres a), b), c), en el que fa referència al Reglament General del Consorci, e) i o)
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

11.1 El Consell de Govern es compon d'onze membres nomenats i substituïts lliurement per les institucions integrants del Consorci en la proporció següent:
a) Sis representants de la Generalitat de Catalunya designats pel Conseller de Sanitat i Seguretat Social.
b) Un representant de l'Ajuntament de Sabadell.
c) Un representant de la Universitat Autònoma de Barcelona.
d) Un representant de la Fundació Hospital i Casa de Beneficiència de Sabadell.
e) Un representant de la Mútua Sabadellenca d'Assegurances.
f) Un representant de la Caixa d'Estalvis de Sabadell.
Els representants de les institucions o de les entitats esmentades, llevat dels de la Generalitat, seran designats pels seus respectius òrgans de govern.
11.2 Assistiran a les sessions del Consell de Govern, amb veu però sense vot, el secretari, el director general i el gerent del Consorci. Si el secretari és un dels membres del Consell, hi assistirà amb veu i vot.
11.3 En el supòsit que s'ampliés el Consorci per admissió de noves Entitats, en el corresponent acord del Consell figurarà el nombre de Consellers que s'assigna a cadascuna i la possible variació dels assignats a les entitats ja integrades.
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

12.1 Serà President del Consell de Govern un dels membres representants de la Generalitat, designat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, d'entre persones vinculades a Sabadell i que mereixin la confiança del Consell de Govern.
Serà Vice-president del Consell el representant de l'Ajuntament de Sabadell.
12.2 El Consell elegirà un Secretari d'actes que exercirà les funcions previstes en aquests Estatuts i les que correponen al càrrec, en tot òrgan col·legiat. El Secretari podrà ser o no membre del Consell.
12.3 Les persones designades per als càrrecs de President, Vice-president i Secretari desenvoluparan les seves funcions durant el termini de tres anys i podran ser reelegits indefinidament per la institució o l'òrgan que hagi de nomenar-los, per igual període de temps.

Article 13

13.1 El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària una vegada cada mes.
13.2 El Consell de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el President per iniciativa pròpia, o a petició de dos dels seus membres.

Article 14

La convocatòria de les reunions es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de cada membre, amb vuit dies d'anticipació a la data de la reunió, i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords vàlids, llevat que a la reunió siguin presents tots els membres i ho consenteixin expressament.
En casos d'urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació, bé telegràficament, bé mitjançant algun procediment del qual quedi constància.
En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l'ordre del dia, el Consell haurà d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència. Si no s'estimés l'existència d'urgència, es procedirà a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que preveu al paràgraf primer d'aquest article.

Article 15

15.1 Per prendre acords serà preceptiva l'assistència d'un nombre de membres del Consell de Govern no inferior a la meitat més un dels membres en exercici del càrrec. Els acords es prendran amb el vot de la majoria dels consellers assistents a la reunió. El dret de vot haurà de ser exercitat personalment. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President.
15.2 Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre legal de membres per a la validesa dels acords que es prenguin sobre la modificació dels Estatuts, i per a la integració de noves entitats al Consorci.
15.3 Els acords de dissolució o de liquidació del Consorci, així com d'altres que comportin aportació econòmica requeriran, a més de la majoria qualificada prevista al paràgraf anterior, la ratificació de les respectives institucions que integren el Consorci.

Article 16

El Consell de Govern designarà un Secretari d'actes amb les atribucions pròpies del càrrec, que podrà o no tenir la condició de membre nat del Consell.
De conformitat amb el que preveu l'article 11.2 d'aquests Estatuts, el Secretari assitirà a les sessions del Consell amb veu però sense vot, si no n'és membre. Si té la qualitat de Conseller hi assistirà amb vot i veu.
El càrrec de Secretari tindrà una durada de tres anys, reelegible, indefinidament, per períodes de temps iguals.
No obstant això, el Consell de Govern podrà cessar la persona designada per a Secretari en qualsevol moment amb el quòrum ordinari previst a l'article 15.1 d'aquests Estatuts.

Article 17

El Secretari, o qui designi el Consell de Govern, en absència del titular del càrrec, aixecarà acta dels acords presos a les reunions del Consell, signada pel Secretari amb el vist-i-plau del President, la qual serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte. Amb les mateixes signatures podran expedir-se certificacions dels acords del Consell quan ho demani una persona amb dret a fer-ho.

Secció 2

Del President del Consell

Article 18

Corresponen al president del Consell de Govern les atribucions que a continuació s'indiquen:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Exercir, en cas d'urgència i donar-ne compte al Consell de Govern en la primera reunió que se celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions, judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
d) Exercir la supervisió i la vigilància de tots els serveis i les activitats del Consorci en l'execució dels programes d'actuació aprovats pel Consell.
e) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords del Consell.
f) Elevar al Consell de Govern la documentació i els informes que es creguin oportuns.
g) Nomenar els alts càrrecs del Consorci o dels centres, els establiments i els serveis, quan el Consell li ho delegui.
h) Formular al Consell les propostes de nomenament dels càrrecs del Consorci.
i) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui de la competència del Consorci i que no sigui reservat de forma expressa a altres dels seus òrgans, com també les competències que estiguin previstes als Estatuts o li siguin delegades pel Consell de Govern entre les de naturalesa delegable.
Altres versions d'aquest precepte

Secció 3

Del Vice-president del Consell

Article 19

El Vice-president suplirà el President i n'assumirà les atribucions en els casos de vacant, d'absència o de malaltia. Exercirà, a més, les funcions que li delegui el President per escrit, de la qual cosa donarà compte al Consell de Govern.

Secció 4

De la Direcció General i la Gerència
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

El Consell de Govern nomenarà un director general i un gerent, que seran els òrgans executius del Consorci.
El director general i el gerent assistiran a les reunions del Consell de Govern amb veu i sense vot.
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

El Consorci formalitzarà sengles contractes amb el director general i el gerent, en els quals es fixaran les condicions del nomenament, les seves obligacions d'acord amb aquests Estatuts i la seva remuneració, el termini de durada i les altres causes d'extinció. En tot cas, la durada no excedirà els cinc anys, si bé podrà prorrogar-se per voluntat d'ambdues parts i d'acord amb les disposicions legals aplicables en la matèria.
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Són funcions del director general les següents:
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a director general amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
b) Executar i fer complir els acords del Consell de Govern i les disposicions de la presidència.
c) Formular, per mitjà del president, les propostes de reglaments d'organització, organigrama i funcionament dels centres, establiments i serveis del Consorci, com també de qualsevol altra temàtica o qüestió que sigui d'interès per al bon funcionament de la institució.
d) Elaborar i proposar, per mitjà del president, la política i l'estratègia sanitàries del Consorci, com també la prioritat de les actuacions a iniciar.
e) Presidir els òrgans col·legiats del Consorci que tinguin funcions executives, en els quals n'exercirà el vot de qualitat, si s'escau.
f) Constituir, amb caràcter temporal, comissions i comitès amb funcions específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los.
g) Aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions i les funcions del personal, d'acord amb els criteris que estableixi el Consell de Govern.
h) Adscriure i traslladar el personal als diversos centres i serveis i nomenar els càrrecs la designació dels quals no quedi reservada al president o al Consell.
i) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci segons les atribucions que li assigni el Consell de Govern, de conformitat amb el que preveu l'article 10.g) d'aquests Estatuts.
j) Aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis en la quantia que fixi el Consell, i contractar i concedir les obres, els serveis i els subministraments que li siguin delegats.
k) Ordenar els pagaments de conformitat amb les atribucions que li assigni el Consell de Govern, i d'acord amb el que preveu l'article 10.n) d'aquests Estatuts.
l) Dirigir i inspeccionar els centres, establiments, serveis i dependències del Consorci, exercint-ne la direcció superior i la de tot el personal, d'acord amb les directrius del Consell.
m) Assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot.
n) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a consideració del Consell i informar-lo de tot el calgui per a l'adequat exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual.
o) Les altres que el Consell de Govern i el president li deleguin, dins les seves respectives atribucions.
Altres versions d'aquest precepte

Article 22bis

Són funcions del gerent les següents:
a) Executar i fer complir els acords del Consell de Govern i les disposicions de la presidència, sota la dependència del director general.
b) Contractar i concedir obres, serveis i subministraments fins la quantia que li sigui delegada.
c) D'acord amb els criteris del Consell i de la Direcció General, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral.
d) Ordenar els pagaments de conformitat amb les atribucions que li assigni el Consell de Govern i d'acord amb el que preveu l'article 10.n) d'aquests Estatuts.
e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci segons les atribucions que li hagin estat assignades pel Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 10.g) d'aquests Estatuts.
f) Les altres que el Consell de Govern, el president i el director general li deleguin, dins les seves respectives atribucions.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 3

Règim econòmic

Article 23

El Patrimoni del Consorci quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell de Govern.

Article 24

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels mitjans següents:
a) Rendiment dels serveis que presti.
b) Aportacions realitzades per les Entitats consorciades.
c) Altres subvencions, ajudes o donatius.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les Lleis.

Article 25

25.1 El Consell de Govern establirà i aprovarà un Pressupost anyal d'ingressos i de despeses, abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent.
25.2 Al pressupost es consideraran els conceptes següents:
a) Despeses de personal.
b) Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i de qualsevulla altra despesa d'explotació del Consorci.
c) Previsions de finançament.
d) Amortitzacions.
e) Inversió de béns immobles, d'instal·lacions, d'utillatge i d'altres béns de consum duradors necessaris per al millor desenvolupament i prestació de serveis hospitalaris, atenent en la distribució, com a mínim, el manteniment dels nivells de qualitat de servei dels centres integrats.
25.3 El règim comptable i de control econòmic s'adaptarà a les disposicions vigents en la matèria en el que determini la Generalitat de Catalunya.
25.4 Dins del primer trimestre de cada any, el Gerent elevarà al President del Consell proposta de Compte d'Explotació de l'exercici anterior i l'Inventari-balanç a 31 de desembre. El Consell aprovarà els comptes i balanços dins el segon trimestre de l'exercici següent al de referència, i en donarà compte immediatament a les entitats consorciades.
25.5 El Consell decidirà la destinació dels remanents de l'exercici, que s'aplicaran en primer lloc a l'amortització de deutes del Consorci mateix, si és el cas.

Capítol 4

Separació i dissolució

Article 26

26.1 El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren amb el quòrum assenyalat a l'article 15 d'aquests Estatuts, o per impossibilitat legal o material d'acomplir els seus objectius.
26.2 L'acord de dissolució determinarà la manera com s'ha de procedir a la liquidació dels béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions existents, segons les directrius següents:
a) La Generalitat de Catalunya procedirà a designar, per mitjà del Departament de Sanitat i Seguretat Social, una Comissió liquidadora, constituïda per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els cinc anys anteriors a la seva designació, els quals elevaran a la Generalitat una proposta sobre el procediment per a la formalització de la dissolució.
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris i docents, que porti a terme el Consorci. La Generalitat podrà adoptar les mesures que estimi adients per garantir la continuïtat d'aquests serveis, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins al moment de liquidar-lo o de dissoldre'l.
c) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell de Govern als apartats d), e), g), i), j), k), l), n) i o) de l'article 10 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i l'aprovació ulterior per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
26.3 La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se amb un preavís de dos anys, sempre que, a judici de la Generalitat, no siguin perjudicats els interessos públics generals que el Consorci representa, i que l'entitat que se separa estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació.
Cas que la separació sigui aprovada, s'efectuarà la liquidació parcial seguint les mateixes normes establertes a l'apartat anterior.
26.4 Tot i el que estableix el paràgraf precedent, qualsevol de les entitats privades consorciades, l'aportació al Consorci de la qual sigui consolidada, podrà amb l'acord unànime del Consell de Govern obtenir la respectiva separació del Consorci, en qualsevol moment, sense que això causi, per consegüent, liquidació parcial de cap classe.

Article 27

D'acord amb el que disposa l'article 4 d'aquests Estatuts, el Consorci estarà sotmès al Dret Públic i els seus actes podran ser impugnats per via administrativa davant el Consell de Govern, i d'acord amb les normes de la Llei de Procediment Administratiu.

Article 28

28.1 La contractació del personal per part del Consorci serà de tipus laboral.
28.2 Referent al personal que les entitats incorporin en el moment de constituir el Consorci, aquest es subrogarà en el règim jurídic de relacions laborals o de treball existents entre el personal i les esmentades entitats.

Disposicions transitòries

-1

El primer exercici es tancarà, a tots els efectes i en particular als de caràcter econòmic i comptable, el 31 de desembre de l'any de constitució del Consorci.

2

-2 Un cop constituït el Consorci, aquest, en desenvolupament de la seva activitat, es farà càrrec de la gestió integrada dels Centres sanitaris que figuren a l'annex d'aquests Estatuts.
Les Entitats consorciades aportaran al Consorci en aquest moment els béns mobles i immobles pertanyents a aquests centres. L'adscripció d'aquests béns es realitzarà mitjançant la seva cessió d'ús fins que s'estableixi la fórmula definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 3 d'aquests Estatuts per la qual s'integraran definitivament en el patrimoni del Consorci.
2.1 El Consorci assumeix en el moment de la seva constitució el compte d'explotació de cadascun dels Centres sanitaris que té integrats, corresponent a l'exercici en curs des de l'u de gener de 1986. La situació patrimonial d'aquests centres (Actius i Passius) anterior a aquesta data, serà d'exclusiva responsabilitat de les Entitats a les que pertanyin, sens perjudici de la seva transferència definitiva al Consorci en el moment de l'aportació patrimonial.
2.2 El Consorci se subrogarà en la forma prevista a l'article 28 d'aquests Estatuts quant al personal que s'incorpori provinent de les entitats consorciades i que correspongui als centres sanitaris que s'hi integrin, amb les garanties que estableix l'Estatut dels treballadors en aquests supòsits.

Disposicions finals

-1

El Consell de Govern del Consorci es constituirà en el termini d'un mes des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquests Estatuts.

-2

La gerència del Consorci haurà de designar-se en el termini d'un altre mes, a comptar des de la constitució del Consell de Govern.