Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 116/2002, de 16 d'abril, pel qual es dissol l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació i s'aprova la creació de l'Institut Europeu de la Mediterrània.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 116/2002

  • Data del document 16/04/2002

  • Data de publicació 19/04/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3619

TEXT CONSOLIDAT

Mitjançant la Llei 1/1989, de 16 de febrer, la Generalitat va crear l'Institut Català d'Estudis Mediterranis amb la voluntat de contribuir a l'estudi i la difusió, dins el país i a l'exterior, de les realitats de l'àrea mediterrània.
Posteriorment, la Llei 10/1995, de 27 de juliol, redefineix aquest Institut convertint-lo en una plataforma de cooperació, diàleg i suport intermediterranis en camps diversos i passà a denominar-se Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació.
La disposició final cinquena de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives autoritza el Govern per procedir a la dissolució de l.Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació, un cop creat un consorci on s'integraria el patrimoni de l'institut dissolt. D'aquesta manera es redueix notòriament la complexitat que comporta el procés de liquidació dels béns i els drets, amb l'aportació d'aquest patrimoni i dels seus recursos humans a la nova entitat, la qual assumirà la continuïtat de les activitats realitzades per l'Institut.
De conformitat amb els articles 6.5 i 11.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Article 1

1.1 S'aprova el conveni de col·laboració entre el Govern de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, el qual té per l'objecte la creació d'un consorci sota la denominació d'Institut Europeu de la Mediterrània.
1.2 L'Institut Europeu de la Mediterrània té com a finalitat fomentar els intercanvis i el coneixement mutu entre les societats i les cultures mediterrànies, i contribuir a la construcció d'un espai euromediterrani de pau i estabilitat, prosperitat compartida i cooperació i diàleg entre cultures i civilitzacions.
1.3 S'aproven els Estatuts de l'Institut Europeu de la Mediterrània, els quals es publiquen annexos a aquest Decret.

Article 2

Es dissol l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació.

Article 3

S'integra a l'Institut Europeu de la Mediterrània el patrimoni i els recursos humans de l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació. Amb aquesta finalitat, es traspassa al consorci el pressupost assignat a l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació durant aquest exercici.

Article 4

L'Institut Europeu de la Mediterrània se subroga en la posició jurídica de l.Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació en els drets i obligacions que derivin dels contractes vigents per a l'adjudicació de béns i la prestació de serveis o en qualsevol altre acord, conveni o contracte subscrit per aquesta entitat amb relació a la gestió de les seves funcions.

Disposicions finals

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Estatuts de l'Institut Europeu de la Mediterrània

Article 1

Naturalesa i règim jurídic
1.1 L'Institut Europeu de la Mediterrània és una entitat de caràcter consorcial amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat jurídica per a la realització dels seus objectius.
El consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona, en virtut del conveni de col·laboració subscrit el 19 d'abril de 2002, i la seva creació ha estat aprovada mitjançant el Decret núm. 116/2002, de 16 d'abril.
1.2 El consorci té caràcter voluntari i indefinit i es regeix per aquests Estatuts i per les disposicions legals de caràcter general que li siguin d'aplicació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Objecte i finalitats
La finalitat de l'Institut Europeu de la Mediterrània és el foment de les actuacions i els projectes que contribueixin al coneixement mutu, els intercanvis, la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterranis, i a promoure la progressiva construcció a la Mediterrània d'un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions, contribuint a les finalitats fonamentals de la política euromediterrània de la Unió Europea i de l'anomenat Procés de Barcelona.
En compliment d'aquestes finalitats, l'Institut Europeu de la Mediterrània té per objecte la gestió dels serveis i la realització de les activitats previstes en aquests Estatuts.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Funcions
Per al compliment del seu objecte, correspon a l'Institut Europeu de la Mediterrània l'exercici de les funcions següents:
a) Actuar com a centre d'estudis i prospectiva mediterrània, al servei de les administracions públiques, les empreses, entitats i associacions que projectin les seves activitats a l'àrea mediterrània.
b) Actuar com a observatori del procés euromediterrani i impulsar l'associació euromediterrània des de la societat civil.
c) Potenciar la cooperació internacional i l'activitat econòmica a la Mediterrània.d) Fomentar el diàleg cultural i humà a la Mediterrània, i organitzar activitats destinades a conèixer les diverses societats i cultures mediterrànies.
e) Actuar com a observatori de les migracions a la Mediterrània i assessorar, en aquesta matèria, les institucions públiques i les entitats públiques o privades, quan aquestes ho sol·licitin.
f) Organitzar programes de visitants per a estudiants, llicenciats, professionals i líders amb projecció de futur procedents dels països mediterranis.
g) Concedir beques, ajuts i premis per a estudis i treballs mediterranis de caràcter cultural, històric, social i econòmic, i finançar investigacions i tesis doctorals relacionades amb aquests temes.
h) Establir una biblioteca, hemeroteca i centre de documentació sobre temes mediterranis.
i) Potenciar la cooperació entre les institucions i les entitats europees i dels països mediterranis i, en general, qualsevol altra relacionada amb l'objecte de l'Institut.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Seu social
L'Institut Europeu de la Mediterrània té la seu social al carrer Girona, 20-22, de Barcelona.

Article 5

Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l'Institut Europeu de la Mediterrània són:
a) La Junta de Govern.
b) El president o la presidenta
c) La Comissió Delegada
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

La Junta de Govern
6.1 La Junta de Govern, òrgan superior de govern i administració del Consorci, està integrada pels membres següents:
a) El president o presidenta, que serà el president de la Generalitat.
b) Tres vicepresidents o vicepresidentes: la persona titular del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, que actuarà com a vicepresident o vicepresidenta primer; l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, que actuarà com a vicepresident o vicepresidenta segon, i un representant designat per la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a vicepresident tercer.
c) Quatre membres en representació de la Generalitat de Catalunya, quatre membres en representació del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i quatre membres en representació de l'Ajuntament de Barcelona designats per cada una de les administracions consorciades, per un període de quatre anys.
d) El director o directora general de l'Institut, que actuarà de secretari.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Competències de la Junta de Govern
Són funcions de la Junta de Govern:
a) Nomenar el director o directora general, a proposta del president o presidenta.b) Aprovar les plantilles i l'organigrama.
c) Proposar al president o presidenta, per al seu nomenament, els membres de l'Alt Patronat i del Consell Assessor.
d) Aprovar el pla anual d'actuació i supervisar les activitats de l'Institut.
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes.
f) Actuar com a òrgan de contractació, sens perjudici de les delegacions que es puguin acordar.
g) Acordar l'admissió de nous membres i l'exclusió d'aquells que contradiguin els objectius de l'Institut.
h) Acordar l'exercici d'accions judicials, la interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i els drets de l'Institut.
i) Modificar els estatuts.
j) Acordar la dissolució del Consorci.
k) Qualsevol altra funció que no estigui assignada expressament a altres òrgans d'acord amb aquests Estatuts.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Règim de reunions de la Junta de Govern
8.1 La Junta de Govern es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any. A més, es podrà reunir en sessió extraordinària a instància del president o presidenta o quan ho sol·liciti qualsevol dels vicepresidents.
8.2 El president o presidenta convocarà les reunions de la Junta amb una antelació mínima de 48 hores.
8.3 La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concorrin les 2/3 parts dels seus membres, sempre que hi siguin representades les tres administracions consorciades.
8.4 La Junta de Govern podrà reunir-se en segona convocatòria quan concorrin 1/3 dels seus membres, sempre que hi siguin representades les tres administracions consorciades.
8.5 Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents a la reunió llevat dels acords que tinguin per objecte el nomenament del director o directora general, la dissolució del consorci i la modificació dels seus estatuts, els quals requeriran l'acord per consens de la Junta de Govern. El president o presidenta tindrà vot de qualitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

El president o presidenta
Correspon al president o presidenta de la Junta de Govern
a) Exercir l'alta representació de l'Institut.
b) Convocar i fixar l'ordre del dia, d'acord amb les peticions que formulin els altres membres, de les reunions de la Junta de Govern, del Consell Assessor i de l'Alt Patronat.
c) Presidir i moderar les reunions de la Junta de Govern, del Consell Assessor i de l'Alt Patronat.
d) Proposar el nomenament del director o directora general a la Junta de Govern.
e) Nomenar els membres de l'Alt Patronat i del Consell Assessor, a proposta de la Junta de Govern.
f) Donar el vistiplau a les actes de les reunions de la Junta de Govern, del Consell Assessor i de l'Alt Patronat.
g) Qualsevol altra funció que sigui necessària, a judici de la Junta de Govern, per dur a terme els objectius de l'Institut
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

La Comissió Delegada
10.1 La Junta de Govern constituirà en el seu si una Comissió Delegada, que estarà presidida per la persona que designi el president o presidenta de la Junta de Govern, dos representants de cadascuna de les tres administracions que formen el consorci, designats per cadascuna d'elles, i el director o directora general.
10.2 La Comissió Delegada tindrà les competències que li delegui la Junta de Govern, llevat el nomenament del director o directora general, la modificació dels estatuts i la dissolució del Consorci.
10.3 La Comissió Delegada es reunirà sempre que sigui necessari per al funcionament del Consorci. Es reunirà a instància del president o presidenta o de qualsevol representant de les administracions consorciades.
10.4 Per a la seva vàlida constitució i adopció d'acords, la Comissió Delegada es regirà per les disposicions previstes en aquests Estatuts per a la Junta de Govern.
10.5 Actuarà de secretari o secretària, sense veu ni vot, un col·laborador de l'Institut designat pel director o directora general.
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

L'Alt Patronat
11.1 L'Alt Patronat és un òrgan consultiu de l'Institut.
11.2 L'Alt Patronat estarà format per personalitats representatives de les institucions, entitats i empreses públiques o privades, que tinguin com a finalitat alguna de les d'aquest Consorci.
11.3 L'Alt Patronat està presidit pel president o presidenta de l'Institut i es compon d'un mínim de 12 membres nomenats pel president o presidenta a proposta de la Junta de Govern representatius de les institucions, les entitats representatives del món empresarial i econòmic, de les universitats i de la societat civil.
11.4 Correspon a l'Alt Patronat:
a) Ser escoltat, abans de la seva aprovació, sobre el pla anual d'activitats de l'Institut, el pressupost i la política de relacions amb el món econòmic i de patrocini.
b) Proposar les actuacions que consideri convenients per tal que l'Institut compleixi amb els seus objectius.
11.5 L'Alt Patronat es reunirà com a mínim un cop l'any i sempre que ho requereixi l'exercici de les seves funcions consultives. El director o directora general de l'Institut, que actuarà com a secretari, assistirà a les reunions de l'Alt Patronat amb veu i vot.
11.6 Per a la seva vàlida constitució i adopció d'acords, l'Alt Patronat es regirà per les disposicions previstes en aquests Estatuts per a la Junta de Govern.
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

El Consell Assessor
12.1 El Consell Assessor és un òrgan d'assessorament de l'Institut.
12.2 El Consell Assessor està presidit pel president o presidenta de l'Institut i es compon d'un mínim de 10 membres, nomenats, per un període de dos anys, pel president o presidenta a proposta de la Junta de Govern, entre personalitats rellevants de la vida acadèmica, científica, artística i cultural que hagin destacat per les seves activitats i contribucions en els diferents camps objecte de l'activitat de l'Institut.
12.3 Correspon el Consell Assessor:
a) Ser escoltat, abans de la seva aprovació, sobre el programa anual d'activitats de l'Institut.
b) Proposar les actuacions que consideri convenients per tal que l'Institut compleixi els seus objectius.
12.4 El Consell Assessor es reunirà com a mínim un cop l'any. El director o directora general de l'Institut, que actuarà com a secretari o secretària, assistirà a les reunions del Consell Assessor amb veu i vot.
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

El director o directora general
13.1 El director o directora general de l'Institut és nomenat per la Junta de Govern, a proposta del president o presidenta , mitjançant acord adoptat per consens i per un termini de tres anys, sens perjudici que pugui ser separat del càrrec abans de finalitzar el termini establert.
13.2 El director o directora general de l'Institut té les funcions següents:
a) Exercir la direcció ordinària de l'Institut d'acord amb les directrius de la Junta de Govern i del president o presidenta i impulsar l'activitat de l'Institut.
b) Executar els acords de la Junta de Govern i vetllar pel compliment de les decisions dels òrgans de govern.
c) Preparar i presentar el pla anual d'activitats i el pressupost, així com la memòria de les activitats realitzades i la liquidació del pressupost.
d) Proposar les plantilles i l'organigrama.
e) Actuar com a òrgan de contractació dins els límits que estableixi la Junta de Govern o la Comissió Delegada i formalitzar tots els contractes que realitzi el Consorci.
f) Autoritzar les despeses i realitzar els pagaments.
h) Qualsevol altra que li delegui o encarregui la Junta de Govern.
13.3 La direcció general de l'Institut tindrà el caràcter de càrrec de confiança al servei d'un programa de cooperació internacional, als efectes dels apartats 2.a) i 2.j) de l'article 29 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, o norma que la substitueixi.
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Patrimoni
Constitueixen el patrimoni de l'Institut:
a) Els béns i drets que aporten les administracions consorciades.
b) El béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

Article 15

Recursos
Per a la realització de les seves funcions, l'Institut disposarà dels recursos següents:
a) Les aportacions que realitzin les administracions consorciades.
b) Els rendiments del seu patrimoni.
c) Els rendiments que obtingui per la prestació de serveis.
d) Les subvencions, transferències i donacions efectuades per persones o entitats públiques o privades.
e) Qualsevol altre que li pugui correspondre.

Article 16

Pressupost
16.1 La Junta de Govern aprovarà un pressupost anual d'ingressos i despeses.
16.2 Dins del primer trimestre de cada any, el director o directora general presentarà a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, la memòria i el balanç de l'exercici anterior.
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Règim econòmic i de contractació
17.1 L'Institut està sotmès al règim de comptabilitat pública.
17.2 El control de la gestió econòmica i financera es realitzarà mitjançant auditories que es duran a terme sota la supervisió de les respectives intervencions de les administracions consorciades.
17.3 El Consorci està subjecte al dret privat en la seva actuació. En matèria de contractació s'ajustarà a la legislació de contractes de les Administracions Públiques.
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Règim de personal
18.1 Els mitjans personals a disposició de l'Institut Europeu de la Mediterrània comprendran:
El personal que li adscrigui la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació o l'Ajuntament de Barcelona com a administracions consorciades.
Personal propi, contractat en règim de dret laboral.
Personal destinat a altres entitats públiques o privades amb les quals el consorci celebri els oportuns acords de col·laboració i que puguin desenvolupar les seves funcions en aquest.
L'Institut disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb les plantilles aprovades.
18.2 El personal funcionari o laboral adscrit a l'Institut procedent de l'Institut Català de la Mediterrània manté el règim jurídic que tenia amb l'Administració de la Generalitat, en la qual continua en situació de servei actiu i mantindrà els drets que, en cada moment, siguin vigents per al col·lectiu corresponent.
18.3 El Consorci podrà contractar el personal necessari per al seu funcionament d'acord amb les plantilles prèviament aprovades.
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Dret de separació
Qualsevol Administració consorciada podrà acordar separar-se del Consorci amb la garantia de mantenir les aportacions econòmiques ja aprovades en relació amb els exercicis econòmics corresponents als pressupostos aprovats abans d'exercir el dret de separació, sense que sigui d'aplicació el dret de reversió.

Article 20

Dissolució de l'Institut
20.1 L'Institut es dissoldrà per acord unànime dels seus membres i per impossibilitat legal o material de poder complir amb la seva finalitat.
20.2 L'acord de dissolució determinarà la forma en què s'haurà de procedir a la liquidació dels béns, drets de l'Institut, a la reversió de les obres i instal·lacions existents i a la prestació dels serveis que estigui realitzant en proporció a les aportacions realitzades per cadascuna de les administracions consorciades.