Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 215/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració de la Secretaria General de l'Esport i del Consell Català de l'Esport

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 215/2005

  • Data del document 11/10/2005

  • Data de publicació 18/10/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4491

TEXT CONSOLIDAT

Mitjançant la Llei 8/1999, de 30 de juliol, de la jurisdicció esportiva i de modificació de les lleis 8/1988, de l'esport, i 11/1984, de creació de l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, es va crear el Consell Català de l'Esport.
Aquesta Llei configura el Consell Català de l'Esport com a organisme autònom de caràcter administratiu que, conjuntament amb la Secretaria General de l'Esport, a qui corresponen les funcions de direcció de l'execució de la política esportiva, conforma l'organització de l'Administració esportiva de la Generalitat.
La Llei de l'esport, el text únic de la qual es va aprovar pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, regulava el Consell Català de l'Esport com a organisme autònom de caràcter administratiu i establia les normes bàsiques dels seus òrgans rectors i del règim jurídic del seu funcionament, desenvolupats posteriorment pel Decret 35/2001, de 23 gener. El Consell Català de l'Esport passava a conformar, juntament amb la Secretaria General de l'Esport com a òrgan de direcció política, la nova estructura de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Decret té per objecte la configuració d'un nou model organitzatiu que adequa l'estructura i les funcions de les diverses unitats a les línies d'actuació i als objectius de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya i la regulació de l'organització de la Secretaria General de l'Esport i de l'estructura orgànica i funcionament del Consell Català de l'Esport.
Atès el Decret 195/2004, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
A proposta del conseller primer i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Capítol 1

Secretaria General de l'Esport
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Funcions i estructura de la Secretaria General de l'Esport
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Direcció de Projecció Exterior de l'Esport
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Consell Català de l'Esport

Article 3

Funcions i estructura del Consell Català de l'Esport
3.1 El Consell Català de l'Esport té les funcions que preveu el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i la resta de disposicions sectorials aplicables.
3.2 De la Direcció del Consell, assimilada a Direcció General, en depenen:
a) La Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures.
b) La Subdirecció General de Gestió i Recursos Humans.
c) L'Àrea de Formació.
d) La Unitat d'Esport i Salut.
e) La Secció de Suport a Entitats Esportives.
f) Les representacions territorials de l'Esport a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Article 4

Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures
4.1 Corresponen a la Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures les funcions següents:
a) Planificar, coordinar i controlar els programes esportius del Consell Català de l'Esport que han de desenvolupar les federacions, clubs i associacions esportius, així com altres entitats públiques i privades.
b) Coordinar les actuacions del Servei d'Equipaments Esportius.
c) Supervisar la tramitació i gestió d'expedients de subvenció d'activitats i equipaments esportius.
d) Vetllar per una correcta relació dels diferents òrgans del Consell Català de l'Esport amb el món associatiu i els ens locals que desenvolupin programes d'activitats físiques i/o esportives.
e) Supervisar la gestió del Registre d'Entitats Esportives i coordinar els criteris registrals i d'assessorament a les entitats esportives, i controlar que les inscripcions en el Registre d'Entitats Esportives s'adeqüin a la legalitat.
f) Vetllar per la coordinació dels òrgans tècnics del Consell Català de l'Esport.
g) Impulsar el desplegament normatiu i coordinar els criteris jurídics de les diferents àrees del Consell Català de l'Esport.
h) Coordinar i supervisar el patrimoni dels béns mobles i immobles del Consell Català de l'Esport, així com les assegurances.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.
4.2 De la Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures en depenen:
a) El Servei d'Equipaments Esportius.
b) L'Àrea d'Alt rendiment i Esport Federat.
c) L'Àrea d'Esport Escolar.
d) L'Àrea d'Esport per a Ciutadans.
e) La Secció de Registre i Assessorament Jurídic d'Entitats Esportives.
f) L'Àrea de Normativa Jurídica i Inspecció.

Article 5

Servei d'Equipaments Esportius
5.1 Corresponen al Servei d'Equipaments Esportius les funcions següents:
a) Planificar i programar la xarxa d'equipaments esportius de Catalunya amb l'objectiu de promoure un desenvolupament equilibrat del territori, i vetllar per assolir un nivell escaient de la seva qualitat.
b) Establir les condicions necessàries per a un aprofitament òptim dels equipaments esportius mitjançant la millora de la seva gestió i el seu condicionament.
c) Coordinar i supervisar el desplegament del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.
d) Gestionar els expedients de concessió d'ajuts per a la construcció i el condicionament d'instal·lacions i equipaments esportius.
e) Establir les directrius que s'han de seguir en la construcció i gestió dels equipaments, controlar la seva aplicació en les obres subvencionades i difondre-les.
f) Actualitzar el cens d'equipaments esportius de Catalunya.
g) Vetllar per l'acompliment de les disposicions legals i reglamentàries en matèria d'instal·lacions esportives.
5.2 Del Servei d'Equipaments Esportius en depenen:
a) La Secció Tècnica.
b) La Unitat de Planificació i Gestió d'Equipaments Esportius.

Article 6

Secció Tècnica
Corresponen a la Secció Tècnica les funcions següents:
a) Coordinar l'elaboració dels informes, el seguiment de la construcció i la supervisió de les certificacions d'obra de les instal·lacions esportives subvencionades.
b) Actualitzar la normativa tècnica d'equipaments esportius i els preus estandarditzats dels mòduls d'instal·lacions i coordinar amb altres institucions i entitats la unificació de criteris en la programació i construcció dels equipaments esportius dins del marc europeu.
c) Assessorar i informar sobre totes les qüestions que afectin la programació i construcció dels equipaments esportius.
d) Redactar i supervisar els projectes de remodelatge, millora i ampliació, així com supervisar l'execució de les obres de manteniment i conservació de les instal·lacions pròpies.
e) Coordinar les activitats i el funcionament dels tècnics assignats a la secció.
f) Dirigir el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, distribuir i supervisar les tasques, i elaborar els informes que es sol·licitin respecte al Pla.

Article 7

Unitat de Planificació i Gestió d'Equipaments Esportius
Corresponen a la Unitat de Planificació i Gestió d'Equipaments Esportius, les funcions següents:
a) Promoure la planificació d'una xarxa suficient i equilibrada d'equipaments esportius a Catalunya.
b) Contribuir al desenvolupament sostenible dels equipaments esportius mitjançant l'optimització del existents i amb l'ajust de l'oferta a la demanda.
c) Coordinar la recollida, anàlisi i difusió de dades sobre la planificació i gestió dels equipaments esportius.
d) Coordinar els treballs per obtenir, actualitzar i difondre la informació sobre el nombre, la situació i l'estat dels equipaments existents a Catalunya.
e) Coordinar la difusió dels temes relacionats amb els equipaments esportius.

Article 8

Àrea d'Alt Rendiment i Esport Federat
Corresponen a l'Àrea d'Alt Rendiment i Esport Federat, assimilada orgànicament a servei, les funcions següents:
a) Impulsar les activitats d'esport federat i en especial als que fan referència a la tecnificació, alt rendiment i seleccions esportives catalanes.
b) Elaborar, amb la col·laboració de les federacions esportives, els programes de tecnificació esportiva i alt rendiment, i fer el seguiment i control de la seva aplicació.
c) Preparar la proposta i fer el seguiment dels expedients de subvenció corresponents a la seva àrea.
d) Proposar la selecció i fer el seguiment dels esportistes adscrits als plans de tecnificació esportiva de Catalunya, en coordinació amb les federacions esportives catalanes i els centres de Tecnificació Esportiva de Catalunya.
e) Coordinar les actuacions en matèria esportiva de les residències d'esportistes.

Article 9

Àrea d'Esport Escolar
Corresponen a l'Àrea d'Esport Escolar, assimilada orgànicament a servei, les funcions següents:
a) Planificar, coordinar, executar i fer el seguiment dels programes esportius en edat escolar.
b) Coordinar i col·laborar amb els diferents agents esportius la promoció de l'esport en edat escolar.
c) Coordinar i fer el seguiment de la participació dels esportistes catalans als diferents àmbits fora de Catalunya o de campionats i activitats supranacionals.
d) Preparar la proposta i fer el seguiment dels expedients de subvenció corresponents a la seva àrea.
e) Elaborar i fer el seguiment de les normatives especifiques de l'àrea.
f) Col·laborar amb altres departaments de l'Administració de la Generalitat en l'elaboració, difusió i promoció de campanyes i programes d'esport en edat escolar.

Article 10

Àrea d'Esport per a Ciutadans
Corresponen a l'Àrea d'Esport per a Ciutadans, configurada com àrea funcional, les funcions següents:
a) Preparar la posta en marxa de campanyes per a promoure la pràctica esportiva entre els ciutadans.
b) Promoure campanyes i crear materials de normalització lingüística i ús del català en l'àmbit esportiu.
c) Preparar la proposta i fer el seguiment dels expedients de subvenció corresponents a la seva àrea.
d) Proposar, difondre i executar campanyes específiques per a persones amb discapacitat i per a la tercera edat.
e) Promoure campanyes per a la reinserció social a través de l'esport.

Article 11

Secció de Registre i Assessorament Jurídic d'Entitats Esportives
Corresponen a la Secció de Registre i Assessorament Jurídic d'Entitats Esportives les funcions següents:
a) Assessorar jurídicament, en l'àmbit registral, a les entitats esportives.
b) Vetllar perquè la inscripció dels actes registrals s'adeqüin a la legalitat i elaborar les propostes de resolució sobre la seva inscripció.
c) Proposar criteris registrals, interpretant la normativa d'aplicació.
d) Organitzar i gestionar el Registre d'Entitats Esportives.
e) Lliurar les certificacions i els llistats que li siguin sol·licitats.
f) Portar el registre de convenis i altres documents jurídics.
g) Gestionar el cens d'organitzadors/es d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

Article 12

Àrea de Normativa Jurídica i d'Inspecció
Corresponen a l'Àrea de Normativa Jurídica i d'Inspecció, assimilada orgànicament a secció, les funcions següents:
a) L'estudi i l'elaboració dels projectes de disposicions, convenis i altres documents jurídics que afectin o interessin al Consell Català de l'Esport.
b) Recopilació de legislació d'interès per a l'Administració esportiva.
c) Organitzar i dirigir les tasques d'inspecció de les entitats esportives.
d) Instruir expedients sancionadors i elaborar les propostes de resolucions sancionadores.
e) Col·laborar en el desplegament normatiu de l'esport i de les entitats esportives.
f) Assessorar jurídicament a les unitats de la Secretaria General de l'Esport.

Article 13

Subdirecció General de Gestió i Recursos Humans
13.1 Corresponen a la Subdirecció General de Gestió i Recursos Humans les funcions següents:
a) Supervisar i controlar la gestió econòmica i pressupostària, la contractació i els subministraments del Consell Català de l'Esport.
b) Coordinar la gestió i administració dels recursos humans del Consell Català de l'Esport.
c) Organitzar i coordinar el registre i l'arxiu general.
d) Coordinar els sistemes d'informació i informàtics del Consell Català de l'Esport.
e) Coordinar el manteniment integral de les instal·lacions dependents del Consell Català de l'Esport.
f) Coordinar i impulsar l'àrea de documentació i publicacions del Consell Català de l'Esport.
g) Supervisar les actuacions en matèria de prevenció de riscos i salut laboral.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.
13.2 De la Subdirecció General de Gestió i Recursos Humans en depenen els òrgans i l'àrea funcional següents:
a) El Servei d'Administració Econòmica i Contractació.
b) El Servei de Recursos Humans i Règim Interior.
c) La Secció de Documentació i Publicacions.
d) L'Àrea d'Informàtica, Estudis i Estadístiques.

Article 14

Servei d'Administració Econòmica i Contractació
14.1 Corresponen al Servei d'Administració Econòmica i Contractació les funcions següents:
a) Coordinar la gestió administrativa referent als assumptes econòmics i pressupostaris.
b) Elaborar i proposar l'avantprojecte de pressupost i fer el seguiment pressupostari.
c) Controlar la tresoreria i l'habilitació.
d) Supervisar la Contractació administrativa i els subministraments.
e) Informar i assessorar a la direcció i a les altres unitats, sobre assumptes relacionats amb la gestió econòmica i pressupostaria.
f) Coordinar i supervisar la gestió de les residències esportives.
14.2 Del Servei d'Administració Econòmica i Contractació en depenen:
a) La Secció de Coordinació Administrativa.
b) [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Secció de Coordinació Administrativa
Corresponen a la Secció de Coordinació Administrativa les funcions següents:
a) Supervisar el desenvolupament del pressupost de despeses.
b) Controlar i gestionar els expedients de contractació administrativa.
c) Coordinar la gestió de les compres i els subministraments del Consell Català de l'Esport.
d) Coordinar les actuacions administratives del Servei i relacionar-se amb les altres unitats del Consell pel que fa a temes economicoadministratius.
e) Supervisar i liquidar la recaptació de taxes i altres ingressos i elabora els informes corresponents.

Article 16

Secció de Residències Esportives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Servei de Recursos Humans i Règim Interior
17.1 Corresponen al Servei de Recursos Humans i Règim Interior les funcions següents:
a) Administrar i gestionar els recursos humans del Consell Català de l'Esport i fer el seguiment del capítol 1 del pressupost.
b) Programar i supervisar la formació del personal.
c) Supervisar l'elaboració de la nòmina i la Seguretat Social.
d) Coordinar el règim interior, els serveis comuns, l'àrea de consergeria i el parc mòbil.
e) Supervisar i controlar el manteniment i la conservació del patrimoni del Consell Català de l'Esport.
f) Coordinar la gestió de les instal·lacions esportives del Consell Català de l'Esport.
g) Coordinar les actuacions sobre la prevenció de riscos i salut laboral del Consell Català de l'Esport.
17.2 Del Servei de Recursos Humans i Règim Interior en depèn la Secció de Manteniment i Prevenció.

Article 18

Secció de Manteniment i Prevenció
Corresponen a la Secció de Manteniment i Prevenció les funcions següents:
a) Gestionar, mantenir i conservar les instal·lacions esportives, administratives i docents adscrites al Consell Català de l'Esport.
b) Coordinar i dirigir el personal encarregat de les tasques de manteniment.
c) Supervisar i coordinar les tasques de manteniment, neteja i conservació, i qualsevol altra, assignades a empreses externes.
d) Gestionar la prevenció de riscos i salut laboral del Consell Català de l'Esport en coordinació amb el Departament.

Article 19

Secció de Documentació i Publicacions
Corresponen a la Secció de Documentació i Publicacions les funcions següents:
a) Gestionar la biblioteca de l'esport i els fons documentals especialitzats en activitat física i esport en qualsevol suport d'informació.
b) Coordinar i gestionar els arxius de gestió.
c) Assegurar l'intercanvi d'informació amb altres centres similars tant estatals com internacionals.
d) Coordinar la producció de documentació tècnica de l'esport i impulsar l'edició i la difusió de les publicacions del Consell Català de l'Esport.
e) Dissenyar, planificar, organitzar i controlar les exposicions a desenvolupar en el Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet.

Article 20

Àrea d'Informàtica, Estudis i Estadístiques
Corresponen a l'Àrea d'Informàtica, Estudis i Estadístiques, configurada com àrea funcional, les funcions següents:
a) Impulsar i coordinar la gestió informàtica, així com la implantació de programari específic en matèria esportiva.
b) Coordinar les tasques i el personal de les empreses informàtiques contractades.
c) Elaborar estadístiques i estudis relatius a matèries de caire esportiu i recollir i confeccionar la Memòria anual.
d) Donar suport als treballs d'explotació de dades pròpies i alienes.

Article 21

Àrea de Formació
21.1 Corresponen a l'Àrea de Formació, assimilada orgànicament a secció, les funcions següents:
a) Planificar el disseny, l'actualització i el desenvolupament de la formació tant presencial com a distància dels tècnics de les activitats físiques i/o esportives i especials, així com la formació permanent.
b) Desenvolupar els plans d'estudis, programes i currículums de formació de tècnics de les activitats físiques, esportives i/o especials, en cada modalitat esportiva.
c) Coordinar amb el Departament d'Educació, i a nivell estatal i europeu quan calgui, el reconeixement de les titulacions i la seva homologació en el sistema educatiu.
d) Vetllar per una formació sumativa i coordinar les necessitats de les federacions esportives catalanes en aquest camp.
e) Fer l'estudi, proposta i seguiment de les subvencions a entitats públiques i privades per a la formació de tècnics de les activitats físiques i/o esportives i especials.
f) Gestionar i coordinar el pressupost, la infraestructura i els recursos de l'Àrea.
21.2 La persona titular de l'Àrea de formació dirigirà l'Escola Catalana de l'Esport.

Article 22

Unitat d'Esport i Salut
Corresponen a la Unitat d'Esport i Salut les funcions següents:
a) Gestionar els centres propis de medicina de l'esport.
b) Emetre la proposta d’informe sobre l’acreditació i fer el seguiment dels centres i serveis de medicina de l’esport.
c) Fer el seguiment i el control dels esportistes que pertanyen als plans de tecnificació esportiva i d'alt rendiment de Catalunya.
d) Tenir cura dels controls antidopatge dels esportistes d'alta competició i tecnificació.
d) Facilitar l'atenció psicològica necessària als esportistes dels plans de tecnificació i alt rendiment.
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Secció de Suport a Entitats Esportives
Corresponen a la Secció de Suport a Entitats Esportives les funcions següents:
a) Tramitar afiliacions a la Mutua General Deportiva i altres entitats asseguradores.
b) Gestionar les incidències amb els centres assistencials de Catalunya i les entitats esmentades.
c) Proposar i executar els criteris de supervisió i control de la rendició de comptes de les entitats declarades d'utilitat pública i de les justificacions documentals de la destinació de les subvencions concedides a les entitats esportives, tot això sens perjudici dels posteriors controls que es determinin pels altres òrgans competents.

Article 24

Representacions territorials de l'Esport
24.1 A les representacions territorials de l'Esport, assimilades orgànicament a servei, sense perjudici del que s'estableix a la disposició transitòria 1, corresponen les funcions següents:
a) Informar i assessorar al ciutadà en les matèries de competència del Consell Català de l'Esport.
b) Executar els programes i les activitats del Consell Català de l'Esport en la seva demarcació.
c) Controlar i gestionar les instal·lacions del Consell Català de l'Esport ubicades en la seva demarcació territorial, quan els sigui encomanat expressament pel Consell Català de l'Esport.
d) Exercir les funcions de representació expressament delegades pel/per la secretari/ària general de l'Esport i/o el/la director/a del Consell Català de l'Esport.
24.2 Les representacions territorials de l'Esport depenen funcionalment de la Secretaria General de l'Esport i del Consell Català de l'Esport en les matèries que els siguin pròpies.

Disposicions addicionals

Disposició addicional 1

Se suprimeixen les representacions territorials de la Secretaria General de l'Esport, que preveu el Decret 274/1989, de 2 de novembre.

Disposició addicional 2

Se suprimeixen els llocs de treball i els òrgans següents:
Subdirecció General de l'Esport.
Secretaria Tècnica.
Servei de Planificació i Règim Interior.
Servei d'Activitats Esportives.
Servei de Docència i Investigació.
Servei d'Administració Econòmica de la Secretaria Tècnica.
Secció de Personal, Contractació i Patrimoni del Servei de Planificació i Règim Interior.
Secció de Programació del Servei de Planificació i Règim Interior.
Secció d'Iniciació Esportiva del Servei d'Activitats Esportives.
Secció de Promoció i Formació Esportiva del Servei d'Activitats Esportives.
Secció d'Esport Federat del Servei d'Activitats Esportives.
Secció de Ciències de l'Esport del Servei de Docència i Investigació.
Secció de Gestió Econòmica i Pressupostària del Servei d'Administració Econòmica.
Secció Tècnica de la Representació Territorial de Barcelona.
2.1 La Secció de Normativa Jurídica i d'Inspecció passa a denominar-se Àrea de Normativa Jurídica i d'Inspecció.
2.2 La Secció de la Biblioteca de l'Esport i Documentació passa a denominar-se Secció de Documentació i Publicacions.
2.3 [No vigent]
2.4 La Secció de Gestió Administrativa del Servei de Docència i Investigació passa a denominar-se Secció de Suport a Entitats Esportives.
2.5 La Secció de l'Escola Catalana de l'Esport del Servei de Docència i Investigació passa a denominar-se Àrea de Formació.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional 3

El Comitè Executiu del Consell Català de l'Esport estarà integrat, a més del/de la president/a i el/la director/a, per les persones titulars dels òrgans següents:
a) La Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures.
b) La Subdirecció General de Gestió i Recursos Humans.
c) El Servei d'Equipaments Esportius.
d) El Servei d'Administració Econòmica i Contractació.
e) El Servei de Recursos Humans i Règim Interior.
f) L'Àrea d'Alt Rendiment i Esport Federat.
g) L'Àrea d'Esport Escolar.
h) L'Àrea d'Esport per a Ciutadans.
i) Els/les titulars de les representacions territorials de l'Esport.
3.1 També hi podrà assistir, quan el/la president/a del Consell Català de l'Esport ho consideri adient, el/la director/a de Projecció Exterior de l'Esport.
3.2 El/la president/a del Consell Català de l'Esport pot convocar a les sessions del Comitè Executiu els/les responsables dels òrgans que estimi convenient, els quals, hi assistiran amb veu però sense vot.
3.3 Actuarà de secretari/ària un/a funcionari/ària adscrit al Consell Català de l'Esport, designat pel president del Consell Català de l'Esport, amb veu però sense vot.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria 1

Els actuals titulars de les representacions territorials de l'Esport a Lleida, Girona i les Terres de l'Ebre estan subjectes al Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mentre romanguin en el seu càrrec.

Disposició transitòria 2

Els negociats dependents dels serveis i de les seccions afectades per aquest Decret es mantindran mentre no es modifiquin les disposicions que els regulen.

Disposició transitòria 3

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

Disposició transitòria 4

Les persones que resultin afectades per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret i, específicament, les disposicions següents:
a) El Decret 264/1980, de 28 de novembre, estructurant la Direcció General de l'Esport del Departament de la Presidència.
b) El Decret 235/1985, de 6 d'agost, de reestructuració de la Direcció General de l'Esport.
c) El Decret 274/1989, de 2 de novembre, pel qual s'estructuren les representacions territorials de la Secretaria General de l'Esport i s'estableix la condició de personal eventual dels seus titulars.
d) El Decret 69/1994, de 22 de març, de modificació parcial de l'estructura de la Secretaria General de l'Esport, i d'atribució de funcions a les seves seccions.
e) El segon paràgraf de l'article 4.1 i les disposicions transitòries del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l'Esport.

Disposicions finals

Disposició final 1

Es faculta el/la conseller/a d'Economia i Finances per realitzar les adaptacions pressupostaries necessàries per donar compliment al que estableix aquesta disposició.

Disposició final 2

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.