Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

  • Núm. del document 157/2010

  • Data del document 02/11/2010

  • Data de publicació 11/11/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5753

Afectacions
Afectacions passives (20)
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

La necessitat de tractar de manera articulada i coherent el creixement i la diversificació de les responsabilitats públiques en matèria d'habitatge ha dut a la creació, per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'Agència neix a l'empara de les competències de la Generalitat en matèria d'habitatge d'acord amb el que disposa l'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, com a resposta de la Generalitat als reptes actuals existents a Catalunya sobre una matèria tan estratègica com l'habitatge, expressats en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i en el Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016.
Com exposa el preàmbul de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, "l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb les tendències organitzatives del sector públic més recents, garanteix la possibilitat de combinar amb agilitat les diverses tècniques de dret públic i de dret privat que ofereix l'ordenament jurídic. D'aquesta manera, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha de permetre que la Generalitat disposi d'una estructura organitzativa amb prou força per desplegar les polítiques d'habitatge d'acord amb l'objectiu estratègic de plena eficàcia i de màxima proximitat a les diverses parts del territori". I "l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'àmbit de les seves funcions, ha d'executar les polítiques i les decisions estratègiques del departament competent en matèria d'habitatge, la qual cosa n'ha d'ésser l'objectiu principal".
La creació de l'Agència representa, per tant, una profunda reordenació de l'actual estructura administrativa vinculada a la gestió de les polítiques d'habitatge, que passa a assentar-se sobre dos pilars essencials: la Secretaria d'Habitatge, com a primer i immediat responsable públic d'aquestes polítiques, inserida en el departament competent en matèria d'habitatge, i l'Agència, com a instrument eficient d'execució, dependent de la Secretaria d'Habitatge. Aquest nou plantejament organitzatiu, i també l'assumpció de les noves responsabilitats establertes a la Llei del dret a l'habitatge, obliga a la redistribució de les competències assignades a la Secretaria d'Habitatge pel Decret 53/2007, de 6 de març, d'estructuració de la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La nova organització implica també la desaparició de l'actual empresa Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), que passa a integrar-se a l'Agència, amb la qual cosa resta sense efecte el Decret 2178/1975, de 24 de juliol, pel qual s'encomanava a l'Institut Nacional d'Urbanització la creació de la societat anònima Santa Maria de Gallecs, SA, actual Adigsa.
Fruit d'aquesta visió de conjunt ha estat l'adscripció a l'Agència de diverses unitats administratives procedents de la Secretaria d'Habitatge, que s'incorporen a la seva estructura tot respectant el règim jurídic previst a l'article 9 de la seva Llei de creació. El personal procedent d'aquestes unitats, juntament amb el procedent d'Adigsa, conforma una organització mixta (laboral-funcionarial) jeràrquicament ordenada d'acord amb criteris d'operativitat i eficiència i sotmesa a les previsions legals relatives a l'exercici de potestats públiques. Les places de funcionaris que s'adscriuen a l'Agència conserven la seva condició mentre es mantingui la seva ocupació efectiva per part de les persones que actualment en són titulars.
Els canvis i les adaptacions orgàniques que la creació de l'Agència comporta en l'estructura del departament competent en matèria d'habitatge ja van ser previstos a la mateixa Llei 13/2009, de 22 de juliol, la disposició transitòria primera de la qual habilita la seva realització per mitjà d'un decret del Govern.
D'altra banda, la Llei 13/2009, de 22 de juliol, en la disposició final primera, estableix que el Govern ha d'aprovar els Estatuts de l'Agència, els quals, entre altres continguts, han de regular les seves funcions dins del marc normatiu de la Llei mateixa, inclosos els òrgans o les unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionariat, en els termes que disposa l'article 6.7.f), i han d'establir-ne l'estructura, el règim d'organització, el funcionament i les competències dels òrgans centrals i territorials.
Així mateix, la disposició addicional setena de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, determina la necessitat de creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, dependent del departament competent en matèria d'habitatge, amb la finalitat de "conèixer la situació en termes quantitatius i qualitatius de l'habitatge en general i de l'habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans, i també per mesurar, d'acord amb els indicadors que s'estableixin reglamentàriament, la segregació urbana existent".
Les funcions previstes de l'Observatori aconsellen la seva constitució com a òrgan col·legiat, dependent de la Secretaria d'Habitatge, cosa que permet integrar en l'Observatori representants de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i altres organismes públics o privats que es consideri oportú per convertir-lo en un centre altament especialitzat i amb una elevada qualitat científica que cobreixi els àmbits immobiliari, de la construcció i qualitat de l'edificació, de l'exclusió social i de polítiques públiques d'habitatge.
D'altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, determina que l'Agència es dota amb serveis jurídics propis, als efectes del que preveu l'article 6 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Consegüentment, les funcions corresponents a aquests serveis jurídics seran exercides pels òrgans competents en matèria jurídica previstos en aquests Estatuts i els altres que el Consell d'Administració de l'Agència pugui crear.
Per donar cabuda a aquest conjunt de canvis organitzatius, el Decret que ara s'aprova s'estructura en dos capítols, el primer, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge i regulació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, i el segon, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que s'incorporen a l'annex que, alhora, es divideix en dues seccions: la primera, relativa a l'estructura orgànica de l'agència, i la segona, relativa al seu funcionament.
La Secretaria d'Habitatge resta integrada per la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge, de la qual depèn el Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge; pel Gabinet d'Auditoria i de Control Econòmic, i per l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.
Pel que fa a l'Agència, s'estructura en la Direcció i quatre direccions sectorials: la de Promoció de l'Habitatge, la de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, la de Programes Socials d'Habitatge i la de Serveis Centrals i els Serveis de Gestió Jurídica i de Procediment i Règim Disciplinari. I es desplega territorialment mitjançant delegacions territorials. Tots els òrgans i les unitats de l'anterior Secretaria d'Habitatge que integraven les direccions generals de Promoció de l'Habitatge i de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge s'adscriuen a l'Agència i mantenen íntegrament llurs funcions i competències anteriors. Pel que fa als òrgans i les unitats de la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge que, per raó del traspàs de funcions i comeses a l'Agència, han de realitzar llur activitat en la nova organització, s'adscriuen a la Direcció de l'Agència o a la Direcció de Serveis Centrals, segons els casos, i també mantenen exactament les funcions descrites en llurs llocs de treball previs.
El Decret que ara s'aprova regula, dins l'àmbit de l'Agència, tots els òrgans i càrrecs de comandament ocupats per personal funcionari, i, amb les úniques excepcions de les direccions sectorials i de les delegacions territorials, deixa el detall d'estructura i funcions dels òrgans ocupats per personal laboral per al Reglament d'estructura organitzativa i de règim interior de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que haurà d'aprovar el seu Consell d'Administració, d'acord amb el que determina l'article 6.7.a) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.
En els termes establerts a la disposició final segona de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, en relació amb l'article 10 de la mateixa norma, aquest Reglament concreta els òrgans de l'Agència als quals s'atribueix la potestat sancionadora per a la imposició de multes per un import no superior a 25.000 euros, tot mantenint les mateixes potestats sancionadores que han tingut els caps dels serveis territorials d'Habitatge i del Servei de Procediments i Règim Disciplinari, en compliment de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, en el seu article 131.1.d).
Basant-se en aquestes consideracions, en execució i desplegament de les lleis 18/2007, de 28 de desembre, i 13/2009, de 22 de juliol, i en els termes de l'habilitació continguda a la seva disposició final primera, atès el que estableix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, aquest Decret aprova la reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, amb inclusió de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, i els Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
La conveniència de disposar al més aviat possible de la nova estructura de gestió de les polítiques d'habitatge aconsella que l'entrada en vigor d'aquest Decret es produeixi l'endemà de la seva publicació.
D'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Capítol 1

Reestructuració de la Secretaria d'Habitatge i regulació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

Article 1

Funcions i estructura
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

El Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

El Gabinet d'Auditoria i de Control Econòmic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

L'Àrea de Relacions amb els Agents i les Institucions del Sector de l'Habitatge
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Comissions de recerca de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Article 8

Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
S'aproven els Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que s'incorporen a l'annex d'aquest Decret.

Disposicions addicionals

Primera

Adscripció de personal
1. El personal que ocupa llocs de treball a Adigsa i a les unitats administratives del Departament de Medi Ambient i Habitatge que passen a ser adscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya continua complint les seves funcions i s'hi integra automàticament, en els termes indicats a la disposició transitòria tercera de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.
Les activitats, les funcions i la totalitat de la plantilla que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret conformen Adigsa passen a ser assumides per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, segons les condicions específiques que indiqui el protocol d'adscripció corresponent. Així mateix, es mantindran tots els llocs de treball del personal que en aquests moments està adscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
2. La incorporació del personal que ocupa llocs de treball a Adigsa s'ha de dur a terme mitjançant l'aplicació del mecanisme de successió d'empresa, d'acord amb la prescripció de l'article 44 del Reial decret legislatiu 1/1995, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, amb el reconeixement de l'antiguitat a tots els efectes i mantenint les seves condicions econòmiques i laborals. Aquest personal resta vinculat a l'Agència d'acord amb la normativa de dret laboral aplicable.
3. El personal funcionari que ocupa llocs de treball a les unitats administratives del Departament de Medi Ambient i Habitatge les funcions de les quals passen a ser assumides per l'Agència resta en la condició de funcionari.
4. Si es generen nous llocs de treball, l'Agència els ha d'oferir en igualtat de condicions a tot el personal adscrit d'acord amb el procediment que resulti aplicable. Els funcionaris es poden acollir lliurement a aquesta opció i, en el cas d'obtenir la plaça, resten en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat en el lloc d'origen i se'n reconeix l'antiguitat. En el cas que no es vulguin acollir a aquesta opció, mantenen sense cap mena d'alteració llur condició de personal funcionari.
Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, quan el funcionari o la funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc que ocupa quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva de lloc, aquest lloc es reconverteix en un lloc de treball sotmès al dret laboral.

Segona

Perspectiva de gènere
La Secretaria d'Habitatge i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya incorporaran de manera transversal la perspectiva de gènere en l'exercici de totes les seves funcions, i vetllaran especialment pel compliment efectiu de les previsions recollides a la normativa vigent sobre habitatge en referència a aquesta perspectiva.

Tercera

Adscripció d'unitats administratives a l'Agència
Les unitats administratives procedents de la Secretaria d'Habitatge que passen a ser adscrites a l'Agència són les que indiquen els articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 i 39 dels Estatuts.

Quarta

Constitució del Consell d'Administració
La constitució del Consell d'Administració de l'Agència es regeix per les determinacions següents:
a) El Govern, a proposta de la persona titular del Departament de Medi Ambient i Habitatge, nomenarà les set persones a què es refereix l'article 6.1.c) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.
L'òrgan de representació del personal de l'Agència, d'acord amb la previsió continguda a l'article 6.1.d) de la mateixa norma, elegirà el seu o la seva representant en el Consell d'Administració.
b) Un cop designades les persones indicades al punt anterior, o, en tot cas, aquelles el nomenament de les quals correspon al Govern, la persona titular de la Presidència de l'Agència, dins el termini màxim de vuit dies, convocarà la primera reunió del Consell d'Administració, que tindrà caràcter constitutiu. En aquesta reunió, es presentarà al Consell d'Administració, perquè es manifesti sobre la qüestió, la proposta del titular del departament competent en matèria d'habitatge relativa al nomenament del director o la directora de l'Agència.

Cinquena

Fons patrimonial de l'Agència
S'autoritza l'aportació al fons patrimonial de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de les 350.000 accions de 100 euros de valor nominal cadascuna representatives de la totalitat del capital social d'Adigsa, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i es faculta la Direcció General del Patrimoni perquè dugui a terme els tràmits necessaris per a l'efectivitat d'aquesta aportació.

Sisena

Dissolució d'Adigsa
S'autoritza l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, com a accionista única, a aprovar la dissolució sense liquidació d'Adigsa, mitjançant la transmissió global de l'actiu i el passiu a l'Agència, la qual se subroga en tots els drets i les obligacions de la societat.

Setena

Eliminació d'òrgans
Se suprimeixen els òrgans següents de la Secretaria d'Habitatge:
La Direcció General de Promoció de l'Habitatge.
La Direcció General de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.
L'Àrea Funcional de Coordinació Econòmica del Servei de Gestió de Recursos.

Vuitena

Modificació de la disposició addicional segona del Decret 13/2010, de 2 de febrer
Es modifica la disposició addicional segona del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge de 2009-2012, d'acord amb la redacció següent:
"El president o la presidenta de l'Agència ha d'aprovar les bases de les convocatòries i les convocatòries de subvencions i prestacions que preveu aquest Decret, en les quals han de constar les previsions de la Llei de finances públiques de la Generalitat."

Disposicions transitòries

Primera

Les places ocupades pel funcionariat públic que queden vacants s'extingeixen en el catàleg de places de funcionaris en produir-se aquesta circumstància, i es reconverteixen en places laborals de l'Agència.

Segona

Els òrgans i les activitats de l'Agència mantindran llur vinculació pressupostària actual fins que no es disposi d'un pressupost propi específic.

Tercera

Mentre el Consell d'Administració de l'Agència no procedeixi al nomenament de les persones responsables de les direccions sectorials en els termes previstos a l'apartat 5 de l'article 1 dels Estatuts de l'Agència, els òrgans suprimits en virtut de la disposició addicional setena d'aquest Decret mantindran la seva vigència, en tot cas, per un període màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 53/2007, de 6 de març, d'estructuració de la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Disposició final

Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'entendrà constituïda en la primera reunió del seu Consell d'Administració.

Annex

Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Secció primera

Estructura orgànica de l'Agència

Article 1

Òrgans de govern i estructura
1. Els òrgans de govern de l'Agència són el president o la presidenta, el Consell d'Administració i el director o la directora.
Correspon al president o la presidenta de l'Agència l'aprovació de les bases de convocatòries i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge i instruments anàlegs, en els termes que li encomani el titular del departament competent en la matèria i d'acord amb les directrius que, si s'escau, s'estableixin.
1.2 L'Agència s'estructura en direccions sectorials en els àmbits en què tingui desplegament el departament competent en matèria d'habitatge.
3. De la Direcció, en depenen:
a) La Direcció de Promoció de l'Habitatge.
b) La Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.
c) La Direcció de Programes Socials d'Habitatge.
d) La Direcció de Serveis Centrals.
e) El Servei de Gestió Jurídica.
f) El Servei de Procediment i Règim Disciplinari.
g) [No vigent]
4. El Consell d'Administració de l'Agència, a proposta del seu director o directora, desenvolupa l'estructura interna de les direccions i distribueix les corresponents funcions entre les unitats organitzatives resultants, d'acord amb les previsions contingudes als articles 6.7.f) i 9.3 de la Llei 13/2009.
5. El Consell d'Administració de l'Agència, a proposta del seu director o directora, nomena les persones responsables de les direccions sectorials.
6. El director o la directora de l'Agència designa les persones responsables de la resta d'unitats organitzatives en què s'estructuri, d'acord amb l'estructura interna desenvolupada pel Consell d'Administració.
7. D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, i als efectes del que preveu l'article 6 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es dota amb serveis jurídics propis.
Consegüentment, les funcions corresponents seran exercides pels serveis jurídics de l'Agència, que seran adscrits al/a la director/a i dels quals formaran part els òrgans competents en matèria jurídica previstos en aquests Estatuts, i també per les altres unitats que pugui crear el Consell d'Administració en el desenvolupament posterior de l'estructura interna de l'Agència. Els serveis jurídics de l'Agència adequaran el seu funcionament al que disposa el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en particular amb referència a la prescripció continguda al seu article 15.3, sobre la coordinació dels serveis propis amb el Gabinet Jurídic i els serveis jurídics del Departament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

El director o la directora
1. El director o la directora de l'Agència, en virtut del que estableix l'article 7 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge, un cop escoltat el Consell d'Administració.
2. Corresponen al director o a la directora de l'Agència les funcions indicades als articles 7.3 i 10.2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, que es concreten, entre d'altres, en les següents:
a) Exercir la màxima responsabilitat executiva de l'Agència.
b) Elaborar les propostes de programa d'actuació, d'inversions i de finançament i trametre-les a la Secretaria d'Habitatge.
c) Elaborar la proposta de pressupost d'explotació i de capital de l'Agència, trametre-la a la Secretaria d'Habitatge i fer-ne el seguiment de l'execució.
d) Col·laborar amb la Secretaria d'Habitatge en l'elaboració del contracte programa, i fer-ne el seguiment de l'execució.
e) Elaborar la proposta de plantilla i el règim retributiu del personal de l'Agència que ha de ser aprovat pel Consell d'Administració.
f) Dirigir i coordinar les unitats de l'Agència.
g) Proposar al president o la presidenta de l'Agència l'aprovació de les bases de convocatòries i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge i instruments anàlegs que li puguin formular els directors sectorials en matèries de llurs respectives competències.
h) Representar legalment l'Agència en les relacions jurídiques sotmeses al dret públic, privat i laboral.
i) Subscriure els convenis adreçats a la constitució d'oficines locals d'habitatge i de borses de mediació per al lloguer social.
j) Autoritzar els contractes de l'Agència, en els termes establerts a la normativa reguladora dels contractes del sector públic.
k) Exercir la potestat sancionadora, adoptar les mesures provisionals i de reconducció recollides als apartats 2 i 3 de l'article 109 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i imposar sancions de multa la quantia de les quals sigui superior als 25.000 euros i no excedeixi els 250.000 euros.
l) Exercir la direcció en matèria de personal i de política de recursos humans.
m) Retre comptes davant del Consell d'Administració de la situació de l'Agència, en termes econòmics i socials, amb dades objectives, i, especialment, mitjançant els comptes anuals.
n) Vetllar pel compliment del pressupost aprovat i la seva correcta administració.
o) Exercir qualsevol altra funció delegada pel president o la presidenta o pel Consell d'Administració de l'Agència i les que li atribueixin les disposicions vigents.
3. La Direcció de l'Agència es pot dotar d'òrgans d'assessorament i de coordinació en els termes que determini el Reglament de desenvolupament de l'estructura organitzativa de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
4. La Direcció de l'Agència pot delegar les seves competències de conformitat amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

Article 3

La Direcció de Promoció de l'Habitatge
Corresponen a la Direcció de Promoció de l'Habitatge, dins el marc de les directrius que estableixi el contracte programa, les funcions següents:
a) Executar i fer el seguiment i control de les línies de política d'habitatge de nova construcció.
b) Executar la política de foment de l'oferta d'habitatge protegit.
c) Elaborar propostes de regulació i d'actuació en matèria de promoció, adquisició i lloguer protegit d'habitatge i supervisar-ne el compliment.
d) Col·laborar amb el director de l'Agència en l'impuls i la coordinació de les actuacions relatives a la promoció i la construcció d'habitatges que realitzi l'Institut Català del Sòl.
e) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'obtenció i la preparació de sòl residencial que realitzi l'Institut Català del Sòl.
f) Coordinar i dur a terme els programes de promoció d'habitatge de la Generalitat, inclosos els de remodelació d'edificis i habitatges que suposen la substitució de les edificacions existents.
g) [No vigent]
h) [No vigent]
i) Coordinar amb les administracions locals l'obtenció de sòls públics per a la construcció d'habitatge protegit.
j) Programar, iniciar i resoldre els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
k) Elaborar criteris i sistemes per a la millor aplicació de les normes reguladores de l'accés a l'habitatge protegit i dels processos d'adjudicació.
l) Supervisar l'administració i gestió del parc d'habitatges de titularitat de la Generalitat, directament o mitjançant convenis amb les administracions locals.
m) Supervisar l'administració i gestió de les promocions d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer d'altres promotors públics que li siguin encomanades, i els habitatges privats que li siguin cedits per destinar-los al lloguer social, directament o mitjançant encàrrecs a professionals de l'àmbit privat.
n) Gestionar i coordinar el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.
o) Programar i dur a terme l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, en primeres o segones transmissions i en qualsevol de les tipologies establertes en els plans d'habitatge, que correspongui a l'Administració de la Generalitat.
p) Gestionar i adjudicar els ajuts per a la compra i urbanització de sòl o d'edificis per destinar-los a protecció oficial.
q) Administrar les operacions d'exercici dels drets d'opció de compra o de tempteig i retracte derivades de les qualificacions dels habitatges amb protecció oficial.
r) Dirigir i coordinar el registre administratiu de promotors socials d'habitatge i el d'empreses constructores previstos en la Llei 18/2007, de 28 de desembre.
s) Administrar tot el procés de qualificació d'habitatges protegits.
t) Proposar, si escau, a la Presidència de l'Agència, a través de la seva Direcció, les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències.
u) Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que es concedeixen en les diverses línies d'ajuts de la seva competència.
v) Tramitar i resoldre expedients d'adquisició d'habitatges amb protecció oficial en copropietat i d'altres figures que la normativa d'aplicació determini.
w) Autoritzar i gestionar les compravendes i els contractes de lloguer dels habitatges protegits.
x) Autoritzar la transmissió d'habitatges amb protecció oficial i visar els contractes corresponents.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Òrgans que s'adscriuen a la Direcció de Promoció de l'Habitatge
S'adscriuen a la Direcció de Promoció de l'Habitatge els òrgans següents:
a) La Subdirecció General de Promoció d'Habitatge Protegit i de Sòl Residencial Associat.
b) El Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit.
c) L'Àrea de Coordinació de Procediments i Adjudicació d'Habitatges.

Article 5

La Subdirecció General de Promoció d'Habitatge Protegit i de Sòl Residencial Associat
1. Corresponen a la Subdirecció General de Promoció d'Habitatge Protegit i de Sòl Residencial Associat les funcions següents:
a) Programar, coordinar i avaluar les actuacions en matèria d'habitatge protegit de nova construcció.
b) Elaborar propostes de regulació en matèria d'habitatge protegit de nova construcció i supervisar-ne el compliment, en especial pel que fa a l'habitatge de lloguer.
c) Dissenyar i programar les actuacions de remodelació d'aquells barris que requereixen una atenció especial, sens perjudici de les competències que corresponen al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d'acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.
d) Impulsar i coordinar amb l'Institut Català del Sòl els processos de foment de sòl residencial i promoció d'habitatges i remodelació de barris, sens perjudici de les competències que corresponen al Departament de Política Territorial i Obres Públiques d'acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny.
e) [No vigent]
f) [No vigent]
g) Convenir amb els ajuntaments els programes generals i les actuacions concretes d'habitatge protegit.
h) [No vigent]
i) [No vigent]
2. [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

El Servei de Programació de l'Habitatge Protegit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

La Secció de Programació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

El Servei de Planificació d'Habitatge i Sòl Residencial Associat a l'Habitatge Protegit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

L'Àrea de Planificació i Avaluació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

El Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit
1. Corresponen al Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit les funcions següents:
a) Cooperar amb els promotors, públics i privats, per fomentar la construcció d'habitatges protegits.
b) Formular i avaluar els programes de foment per a l'accés a l'habitatge.
c) Fer el dictamen tècnic i jurídic, i resoldre els expedients de qualificació d'habitatges protegits en la demarcació territorial de Barcelona.
d) Tramitar, atorgar i fer el seguiment de les qualificacions i resolucions d'habitatge de protecció oficial promogut per la Generalitat de Catalunya.
e) Tramitar i resoldre els ajuts establerts en els plans i programes de la Secretaria d'Habitatge, relatius a la promoció d'habitatges i al seu accés, en la demarcació territorial de Barcelona, si així ho estableixen les bases reguladores dels ajuts.
f) Tramitar els ajuts a l'adquisició i urbanització de sòl per destinar-lo a la construcció d'habitatge protegit, si així ho estableixen les bases reguladores dels ajuts.
2. Depenen del Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit:
a) La Secció de Promoció d'Habitatge Protegit.
b) La Secció de Transmissió de l'Habitatge Protegit.

Article 11

La Secció de Promoció d'Habitatge Protegit
Corresponen a la Secció de Promoció d'Habitatge Protegit les funcions següents:
a) Supervisar els projectes, elaborar els informes tècnics i efectuar la inspecció dels habitatges i dels edificis d'habitatges objecte dels expedients de qualificació d'habitatges protegits en la demarcació territorial de Barcelona.
b) El suport tècnic i la inspecció d'habitatges protegits.

Article 12

La Secció de Transmissió de l'Habitatge Protegit
Corresponen a la Secció de Transmissió de l'Habitatge Protegit les funcions següents:
a) Elaborar informes jurídics dels expedients de qualificació d'habitatges de protecció pública en la demarcació territorial de Barcelona.
b) Gestionar els ajuts establerts en els plans i programes relatius a la promoció d'habitatges i de l'accés a l'habitatge en la demarcació territorial de Barcelona.
c) Tramitar els visats dels contractes i gestionar els expedients relatius als drets d'opció d'adquisició preferent i de tempteig i retracte d'habitatges protegits.

Article 13

L'Àrea de Coordinació de Procediments i Adjudicació d'Habitatges
Corresponen a l'Àrea de Coordinació de Procediments i Adjudicació d'Habitatges, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:
a) Elaborar les propostes de resolució relatives als procediments administratius que són competència de la Direcció de Promoció de l'Habitatge Protegit.
b) Vetllar per la correcta gestió dels ajuts destinats a promotors d'habitatges protegits, en els termes que resultin de les convocatòries corresponents.
c) Supervisar la gestió de l'Agència en els processos d'adjudicació d'habitatges protegits promoguts per la Generalitat.
d) Coordinar la programació de les adjudicacions d'habitatges amb l'Institut Català del Sòl.
e) Coordinar la implantació dels sistemes d'accés a l'habitatge protegit.
f) Fer difusió de les polítiques de promoció i adjudicació d'habitatges protegits entre les organitzacions i entitats públiques i privades.

Article 14

La Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge
Corresponen a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, dins el marc de les directrius que estableixi el contracte programa, les funcions següents:
a) Seguir i controlar la política de rehabilitació d'habitatges, de programes específics de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics i de mobilització del parc vacant existent.
b) Dirigir i supervisar les obres de rehabilitació i millora en els habitatges administrats i gestionats per l'Agència.
c) Donar suport als ajuntaments en els seus programes de rehabilitació d'edificis i d'habitatges i de millora urbana.
d) Proposar, si escau, a la Presidència de l'Agència, a través de la seva Direcció, les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències.
e) Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que es concedeixen en les diverses línies d'ajuts de la seva competència.
f) Coordinar i donar suport als programes de remodelació de barris convinguts amb l'Administració de l'Estat i amb els ajuntaments.
g) Gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat.
h) Controlar i fer el seguiment de control de qualitat del parc d'habitatges i d'edificis i gestionar els programes d'inspecció tècnica d'edificis, directament o coordinant les tasques d'agents conveniats.
i) Autoritzar l'acreditació de laboratoris d'assaigs de l'edificació.
j) Controlar el sistema de cèdules d'habitabilitat concedides directament per la Generalitat i supervisar i coordinar les concedides per l'Administració local.
k) Donar suport tècnic als ajuntaments en operacions d'exercici del dret de tempteig i retracte per a l'obtenció d'habitatges o d'edificis d'habitatges per a polítiques socials.
l) Controlar i fer el seguiment de les polítiques de foment de la sostenibilitat i habitabilitat en l'edificació, tant en obra nova com en la rehabilitació.
m) Realitzar estudis d'actuacions a executar sobre barris i d'àrees en risc de degradació.
n) Comprovar i verificar l'aplicació del Decret d'ecoeficiència energètica dels edificis de manera conjunta i coordinada amb els col·legis professionals.
o) Promoure les accions i les mesures que garanteixin l'accessibilitat física, la sostenibilitat i l'ecoeficiència tant del parc d'habitatge ja construït com del de nova construcció.
p) Impulsar i promoure mesures que permetin desenvolupar la recerca, la innovació, la millora de la qualitat i l'excel·lència en la construcció d'habitatges.
q) Vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i d'accessibilitat dels habitatges i de les mesures per garantir-ne el bon ús, la conservació i la rehabilitació, i proposar mesures a la Secretaria d'Habitatge en aquests àmbits mateixos.
r) Totes les altres que la Direcció de l'Agència li pugui encomanar.

Article 15

Òrgans que s'adscriuen a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge
S'adscriuen a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge:
a) El Servei d'Ordenació de l'Edificació.
b) El Servei de Rehabilitació d'Habitatges.
c) El Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat.
d) El Servei de Conservació del Parc d'Habitatge.

Article 16

El Servei d'Ordenació de l'Edificació
1. Corresponen al Servei d'Ordenació de l'Edificació les funcions següents:
a) Elaborar estudis i propostes de normatives de tipus tècnic en matèria de control de qualitat de processos i productes de l'edificació.
b) Fer el seguiment de l'aplicació de la normativa tècnica en matèria d'edificació.
c) Dur a terme la coordinació en matèria de normativa tècnica d'edificació amb altres administracions públiques i organismes d'investigació.
d) Establir procediments per millorar la qualitat del procés constructiu i acreditar-lo.
e) Controlar i tutelar la qualitat de les obres en les fases de projecte, execució i manteniment.
f) Tutelar, informar i coordinar els serveis territorials d'Habitatge en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació.
g) Establir i mantenir la xarxa pròpia d'instal·lacions d'anàlisi i assaigs de materials de la construcció, la urbanització i els serveis urbans.
h) Custodiar el registre dels laboratoris d'assaigs de l'edificació amb declaració responsable i la inspecció i el control de les seves instal·lacions.
i) Custodiar el registre d'entitats de control de qualitat de l'edificació amb declaració responsable i la inspecció i control de les seves instal·lacions.
2. Depenen del Servei d'Ordenació de l'Edificació:
a) La Secció de Control de Qualitat.
b) La Secció d'Acreditació i Coordinació de Laboratoris.

Article 17

La Secció de Control de Qualitat
Corresponen a la Secció de Control de Qualitat les funcions següents:
a) Elaborar els estudis de normatives de tipus tècnic en matèria de control de qualitat i adequació dels habitatges.
b) Avaluar els efectes que l'aplicació de les normatives en matèria de control de qualitat i adequació dels habitatges generi en el parc d'habitatges.
c) Controlar el compliment de la normativa vigent en matèria de qualitat, sostenibilitat i paràmetres d'ecoeficiència, en la nova construcció d'habitatges i en el parc existent.

Article 18

La Secció d'Acreditació i Coordinació de Laboratoris
Corresponen a la Secció d'Acreditació i Coordinació de Laboratoris les funcions següents:
a) Elaborar els plecs de condicions específiques per a cada àrea d'acreditació.
b) Organitzar el sistema del registre d'acreditacions i la comprovació de les condicions d'idoneïtat dels laboratoris acreditats.
c) Coordinar la xarxa d'instal·lacions pròpies d'anàlisi i assaigs de materials de la construcció, la urbanització i els serveis urbans.

Article 19

El Servei de Rehabilitació d'Habitatges
1. Corresponen al Servei de Rehabilitació d'Habitatges les funcions següents:
a) Elaborar propostes i fer el seguiment dels programes de foment de la rehabilitació de la Secretaria d'Habitatge.
b) Tramitar i resoldre les sol·licituds d'ajuts de rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges de la demarcació territorial de Barcelona, si així ho preveuen les bases reguladores dels ajuts.
c) Tramitar i resoldre les sol·licituds d'ajuts de rehabilitació d'habitatges i edificis d'àrees de rehabilitació integral i d'altres programes específics de rehabilitació en col·laboració amb l'Administració local.
d) Tramitar i resoldre sol·licituds d'ajuts de propietaris i propietàries d'habitatges desocupats de les diverses demarcacions territorials que els posin a llogar.
e) Supervisar, avaluar i coordinar les gestions i actuacions de les oficines locals d'habitatge en expedients d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges.
f) Coordinar, informar i fer el seguiment de la gestió dels serveis territorials d'Habitatge en matèria de rehabilitació d'habitatges.
g) Coordinar amb els ajuntaments el finançament i control de les actuacions de rehabilitació dels plans i programes de rehabilitació de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge inclosos en barris beneficiaris de la Llei 2/2004, de 4 de juny.
2. Depenen del Servei de Rehabilitació:
a) La Secció de Tramitació.
b) La Secció Tècnica.

Article 20

La Secció de Tramitació
Correspon a la Secció de Tramitació la gestió dels expedients d'ajuts establerts en els plans i programes de la Secretaria d'Habitatge relatius a la rehabilitació d'habitatges en la demarcació territorial de Barcelona.

Article 21

La Secció Tècnica
Corresponen a la Secció Tècnica les funcions següents:
a) Coordinar l'elaboració dels informes tècnics necessaris per a la tramitació dels expedients d'ajuts competència del Servei, elaborats pel personal adscrit a la Secció.
b) Programar les inspeccions a realitzar pel personal tècnic adscrit a la Secció.
c) Coordinar i difondre, per homogeneïtzar-los, els criteris tècnics a utilitzar en l'elaboració dels informes dels expedients d'ajuts a la rehabilitació.
d) Coordinar els informes emesos pel personal tècnic adscrit a oficines locals d'habitatge, d'acord amb els convenis de col·laboració interadministrativa subscrits, en relació amb les sol·licituds d'ajuts competència del Servei de Rehabilitació.
e) Informar sobre els projectes de rehabilitació en matèria d'accessibilitat.

Article 22

El Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat
1. Corresponen al Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat les funcions següents:
a) Elaborar propostes de directrius i mesures necessàries per a la coordinació d'actuacions relatives a l'habitabilitat dels habitatges.
b) Tramitar i resoldre els expedients de cèdules d'habitabilitat de la demarcació territorial de Barcelona.
c) Elaborar informes i la coordinació amb altres departaments, administracions i ens en matèries relacionades amb l'habitabilitat dels habitatges no protegits i el parc desocupat.
d) Supervisar, avaluar i coordinar les tramitacions i actuacions dels consells comarcals i dels ajuntaments en expedients relatius a cèdules d'habitabilitat.
e) Tutelar, formar, coordinar i fer el seguiment de la gestió dels serveis territorials d'Habitatge en matèria d'habitabilitat i del parc desocupat.
2. La Secció de Tramitació depèn del Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat.

Article 23

La Secció de Tramitació
Corresponen a la Secció de Tramitació les funcions següents:
a) Gestionar els expedients de concessió de cèdules d'habitabilitat en la demarcació territorial de Barcelona.
b) Informar tècnicament sobre les denúncies sobre habitabilitat en el parc d'habitatges existent.
c) Realitzar inspeccions sobre la situació d'habitabilitat del parc d'habitatge i de l'ocupació dels habitatges.

Article 24

El Servei de Conservació del Parc d'Habitatge
Corresponen al Servei de Conservació del Parc d'Habitatge les funcions següents:
a) Elaborar propostes de control tècnic del parc residencial construït, directament o en col·laboració amb les administracions locals.
b) Consensuar amb els col·legis professionals el protocol per elaborar els informes tècnics dels edificis i vetllar per la seva execució correcta.
c) Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes tècnics dels edificis i de les seves conclusions.
d) Formular propostes a la Secretaria d'Habitatge amb la finalitat de poder orientar adequadament les polítiques de rehabilitació per a la reparació de les deficiències i patologies detectades.
e) Establir propostes de suport a propietaris i propietàries d'edificis d'habitatges per a la realització de les inspeccions tècniques.
f) Analitzar problemàtiques específiques i excepcionals relacionades amb el parc construït.
g) Inspeccionar el parc construït a requeriment de les administracions públiques.
h) Resoldre els expedients d'aptitud dels edificis.
i) Programar i organitzar actes i jornades per a la formació de tècnics competents per a l'emissió dels informes sobre l'estat de conservació dels edificis.

Article 25

La Direcció de Programes Socials d'Habitatge
Corresponen a la Direcció de Programes Socials d'Habitatge, dins el marc de les directrius que estableixi el contracte programa, les funcions següents:
a) Executar programes d'habitatge social per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i coordinar i donar suport a programes d'habitatge social de les administracions locals.
b) Tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions permanents per al pagament del lloguer i les prestacions d'especial urgència per al pagament del lloguer o de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials, en els termes establerts a les normes reguladores.
c) Fer el seguiment i control dels programes d'ajuts al pagament de l'habitatge.
d) Instruir i resoldre els expedients de concessió de la renda bàsica d'emancipació i d'altres ajuts establerts en la normativa d'aplicació.
e) Proposar, si escau, a la Presidència de l'Agència, a través de la seva Direcció, les convocatòries d'ajuts, subvencions i prestacions en general, en l'àmbit de les seves competències.
f) Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que es concedeixen en les diverses línies d'ajuts de la seva competència.
g) Controlar i fer el seguiment i control dels programes de mediació i de cessió per al lloguer social.
h) Controlar i fer el seguiment i control dels programes d'ajuts als propietaris i propietàries per mobilitzar habitatges privats cap a l'oferta de lloguer.
i) Gestionar i fer el seguiment dels convenis per a la constitució de borses de mediació per al lloguer social.
j) Coordinar els programes de rendibilització d'edificis de propietat vertical, en col·laboració amb la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge.
k) Fer el seguiment i coordinar els programes d'habitatges d'inclusió social, d'entitats privades o d'ajuntaments.
l) Coordinar i impulsar iniciatives de promoció i rehabilitació d'edificis per a allotjament transitori, d'emancipació, d'acollida, d'empara i situacions anàlogues.
m) [No vigent]
n) Donar suport als ajuntaments en els aspectes socials del compliment de l'objectiu de la solidaritat urbana.
o) Coordinar i impulsar iniciatives de cooperació internacional, en països en vies de desenvolupament, en l'àmbit de l'habitatge.
p) Donar suport i fer el seguiment de les activitats d'ordre social en els reallotjaments dels programes de remodelació de barris, o d'intervenció en rehabilitació de barris.
q) Proposar criteris per facilitar l'accés als habitatges d'emergència social.
r) Dirigir, impulsar i coordinar els programes d'ajuts implícits.
s) Promoure i coordinar amb altres departaments de la Generalitat línies d'ajuts per lluitar contra el risc d'exclusió social residencial.
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

La Direcció de Serveis Centrals
Corresponen a la Direcció de Serveis Centrals les funcions següents:
a) Elaborar, mantenir, analitzar, controlar i donar la informació necessària referent als comptes, el compte de resultats i els balanços de l'Agència.
b) Realitzar la planificació financera a llarg i a curt termini, gestionar els recursos de tresoreria i els instruments de crèdit necessaris, realitzar les previsions i provisions, i aplicar les normes fiscals.
c) Gestionar i controlar la facturació a les parts proveïdores o la clientela.
d) Gestionar, controlar, supervisar i executar licitacions i contractes.
e) Supervisar i donar conformitat a reclamacions de sinistres a asseguradores.
f) Comptabilitzar operacions econòmiques i vetllar per la correcció de les imputacions efectuades, i analitzar-ne i supervisar-ne els efectes.
g) Vetllar per la correcta aplicació i compliment de la normativa d'aplicació en matèria de tributació fiscal.
h) Elaborar i controlar els pressupostos amb la periodicitat necessària per complir els objectius de l'Agència.
i) Dirigir la gestió del pressupost i els pagaments de les línies d'ajuts en matèria d'habitatge i la seva justificació posterior a la Secretaria d'Habitatge.
j) Gestionar les relacions laborals i la negociació amb els i les representants de les persones treballadores i els delegats i las delegades sindicals, seguint el Conveni col·lectiu.
k) Gestionar el personal funcionari adscrit a l'Agència d'acord amb la normativa d'aplicació.
l) Administrar i gestionar el personal i els plans de prevenció de riscos i vigilància de la salut i qualitat de les condicions laborals.
m) Elaborar el pla anual de qualitat amb una visió global i integradora. Auditar, avaluar i controlar els sistemes de qualitat dels processos, en especial els que incideixen en l'usuari.
n) [No vigent]
o) Identificar, analitzar i implementar millores organitzatives, dissenyar i modificar els procediments de l'Agència, i crear i modificar els circuits de treball per fer-los coherents amb els processos definits.
p) Gestionar i executar els programes de comunicació i d'atenció a la ciutadania en relació amb les diverses àrees competencials de l'Agència.
q) Dirigir i coordinar el registre administratiu d'agents immobiliaris previst a la normativa vigent en matèria d'habitatge.
r) Assistir els diversos òrgans de l'Agència en tot allò relatiu a les tecnologies de la informació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Òrgans que s'adscriuen a la Direcció de Serveis Centrals
S'adscriuen a la Direcció de Serveis Centrals:
a) L'Àrea de Coordinació Territorial.
b) El Servei d'Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana.
c) El Servei de Gestió de Recursos.

Article 28

L'Àrea de Coordinació Territorial
Corresponen a l'Àrea de Coordinació Territorial, que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:
a) Donar suport a la Direcció de Serveis Centrals en la coordinació de les oficines locals d'habitatge i les borses de mediació per al lloguer social que hagin establert un conveni de col·laboració.
b) Fer el seguiment i l'avaluació de les activitats, gestions i tramitacions relacionades amb els convenis subscrits amb les oficines locals d'habitatge.
c) Assistir la Direcció de Serveis Centrals en la implantació de la qualitat de processos i de sistemes d'atenció ciutadana en el territori.
d) Exercir les funcions de secretaria de comissions i òrgans col·legiats que li encomani la Direcció de Serveis Centrals.
e) Impulsar les actuacions prèvies a la formalització de convenis amb altres administracions i organismes en el territori.
f) [No vigent]
g) [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

El Servei d'Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana
1. Corresponen al Servei d'Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana les funcions següents:
a) Coordinar els serveis d'atenció ciutadana de l'Agència i de les seves unitats orgàniques.
b) Coordinar i gestionar la informació en matèria d'habitatge que cal difondre entre la ciutadania mitjançant els diferents canals de comunicació.
c) Elaborar i gestionar els plans de comunicació interna entre els òrgans de l'Agència i les oficines locals d'habitatge.
d) Elaborar, implementar i fer el seguiment de les propostes de millora de la qualitat dels serveis de l'Agència.
e) Analitzar el disseny de processos, circuits i documentació administrativa i fer propostes per millorar-ne l'eficiència.
f) Preparar les auditories dels sistemes de gestió de la qualitat dels processos i seguir les actuacions que se'n derivin.
g) Elaborar les propostes de revisió de les polítiques de qualitat dels processos i per a la implementació dels objectius de millora.
h) Coordinar les oficines locals d'habitatge en l'àmbit de la informació, la comunicació i la qualitat dels serveis.
i) Tenir cura de la implantació dels sistemes de gestió de qualitat dels processos certificats segons les normes ISO o similars en les oficines locals d'habitatge.
2. La Secció de Qualitat de Processos i Comunicació depèn del Servei d'Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana.

Article 30

La Secció de Qualitat de Processos i Comunicació
Corresponen a la Secció de Qualitat de Processos i Comunicació les funcions següents:
a) Custodiar, mantenir i actualitzar la documentació referent a la política de qualitat dels processos que impulsa l'Agència.
b) Fer el seguiment de les accions de millora dels processos acreditats segons les normes reguladores dels sistemes de gestió de la qualitat.
c) Custodiar les actes i la documentació de les sessions dels òrgans i les comissions de l'Agència que avaluen els processos de qualitat.
d) Avaluar la documentació referent a incidències, queixes i suggeriments de ciutadans.
e) Elaborar els documents, els impresos, els fullets i les guies destinades al personal informador en matèries relacionades amb l'habitatge.
f) Fer el seguiment dels canals de comunicació intern i extern relacionats amb la informació i l'atenció ciutadana.

Article 31

El Servei de Gestió de Recursos
1. Corresponen al Servei de Gestió de Recursos les funcions següents:
a) Elaborar i gestionar el pressupost de l'Agència i controlar el compliment de la normativa pressupostària.
b) Coordinar la gestió i el seguiment de la concessió i el pagament de les subvencions en matèria d'habitatge atorgades pels òrgans competents.
c) Elaborar les propostes de contractació.
d) Dur a terme el control intern de tots els processos de contractació i de despwesa de l'Agència.
e) Assessorar l'Agència en la rendició de comptes a la Sindicatura de Comptes en les auditories que es realitzin en l'àmbit de l'Agència.
f) Controlar el seguiment del contracte programa de l'Agència i supervisar pressupostàriament i econòmicament les actuacions i subvencions de l'Agència.
g) Assessorar i supervisar les actuacions de caràcter econòmic de les diverses unitats de l'Agència.
2. La Secció de Gestió Pressupostària depèn del Servei de Gestió de Recursos.

Article 32

La Secció de Gestió Pressupostària
Corresponen a la Secció de Gestió Pressupostària les funcions següents:
a) Tramitar i fer el seguiment dels expedients de pagament de les subvencions en matèria d'habitatge concedides pels òrgans competents.
b) Tramitar i gestionar pressupostàriament les convocatòries de subvencions en matèria d'habitatge.
c) Coordinar amb les entitats col·laboradores els aspectes pressupostaris relatius a la tramitació de subvencions, la realització d'informes tècnics dels tests dels edificis i la gestió de les borses de mediació.
d) Gestionar els crèdits pressupostaris en matèria d'ajuts i subvencions i les transferències corresponents.
e) Participar en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència i coordinar les necessitats previstes per a cadascun dels serveis.

Article 33

El Servei de Gestió Jurídica
1. Corresponen al Servei de Gestió Jurídica les funcions següents:
a) Donar suport jurídic, en matèries relacionades amb l'habitatge, a les àrees i unitats de l'Agència i assessorar sobre tramitacions i procediments administratius.
b) Dirigir les tasques jurídiques que realitzi el personal adscrit al Servei.
c) Exercir les funcions de secretaria de les comissions i els òrgans col·legiats que li encomani la Direcció de l'Agència.
d) Tramitar els recursos presentats contra actes i resolucions dels òrgans de l'Agència la resolució dels quals correspongui al president o la presidenta o al director o la directora.
e) Elaborar informes jurídics i dictàmens relacionats amb les competències de l'Agència.
f) Coordinar els criteris jurídics per a l'elaboració de les propostes de resolució dels recursos administratius competència de l'Agència i de les direccions que en depenen.
g) Coordinar l'elaboració de les propostes de resolució dels recursos administratius, competència del conseller competent en matèria d'habitatge, contra resolucions dictades per òrgans de l'Agència i de les unitats que la integren.
h) Controlar les tasques relacionades amb la interposició de recursos contenciosos administratius contra les resolucions de l'Agència i de les unitats que la integren.
i) Elaborar les propostes de bases reguladores de convocatòries de subvencions.
j) Elaborar les propostes de convenis que se li encomanin i fer-ne el seguiment fins a la formalització.
k) Donar suport a la Direcció de l'Agència en l'elaboració de circulars i instruccions.
2. La Secció de Recursos i Informes depèn del Servei de Gestió Jurídica.

Article 34

La Secció de Recursos i Informes
Corresponen a la Secció de Recursos i Informes les funcions següents:
a) Gestionar les propostes de resolució de recursos interposats contra resolucions de l'Agència i de les unitats que la integren.
b) Tramitar documents i informes sobre matèries relacionades amb la normativa d'habitatge i amb els plans d'ajuts a l'habitatge.
c) Mantenir i actualitzar l'arxiu de la normativa i disposicions referents a l'habitatge.
d) Coordinar les persones lletrades de la Secció que emetin informe sobre les propostes de resolució dels recursos administratius competència de l'Agència.

Article 35

El Servei de Procediments i Règim Disciplinari
Corresponen al Servei de Procediments i Règim Disciplinari les funcions següents:
a) Incoar, tramitar i fer les propostes de resolució dels expedients disciplinaris en matèria d'habitatge de la demarcació territorial de Barcelona.
b) Resoldre la imposició de sancions no superiors a 25.000 euros en l'àmbit de Barcelona.
c) Incoar, tramitar i resoldre els expedients disciplinaris en matèria d'habitatges promoguts directament per la Generalitat, sota qualsevol règim de protecció, en tot l'àmbit territorial de Catalunya.
d) Donar suport i assessorament jurídic en els procediments relatius a les denúncies i sancions en matèria d'habitatge.

Article 36

Les delegacions territorials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Els serveis territorials d'Habitatge
1. Els serveis territorials d'Habitatge depenen orgànicament del director o directora de l'Agència i funcionalment de les direccions sectorials de l'Agència competents per raó de la matèria.
2. Corresponen als serveis territorials d'Habitatge, constituïts amb rang orgànic de servei, les funcions següents en llurs àmbits territorials respectius:
a) El desenvolupament i la tutela de les funcions i els programes relatius a la Direcció de Promoció de l'Habitatge Protegit establerts a l'article 3 d'aquest annex, lletres b), l), m), p), s), t), u), v), w) i x).
b) El desenvolupament i la tutela de les funcions i els programes relatius a la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge establerts a l'article 14 d'aquest annex, lletres a), b), c), e), f), g) i i).
c) El dictamen tècnic i jurídic, i la resolució dels expedients de qualificació d'habitatges protegits.
d) La incoació i tramitació dels expedients disciplinaris en les matèries de la seva competència, dels respectius àmbits territorials.
e) La resolució de la imposició de sancions no superiors a 25.000 euros en llurs respectius àmbits territorials.
f) La gestió i resolució dels ajuts que els plans, els programes i les convocatòries concretes els encomanin.
g) El control de la qualitat i habitabilitat dels habitatges i dels edificis d'habitatges i la tramitació dels expedients que en derivin.
3. La Secció Territorial d'Habitatge i Informació i la Secció Territorial de Qualitat en l'Edificació depenen de cadascun dels serveis territorials d'Habitatge de Girona, de Lleida i de Tarragona.
4. Els recursos contra els actes administratius dictats pels caps dels serveis territorials s'adreçaran al director o directora o als directors sectorials de l'Agència, en llurs àmbits respectius.
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

La Secció Territorial d'Habitatge i Informació
Corresponen a la Secció Territorial d'Habitatge i Informació les funcions següents:
a) La tramitació dels expedients de qualificació d'habitatges protegits i dels ajuts que se'n derivin.
b) La tramitació dels expedients d'accés als habitatges protegits i dels ajuts que se'n derivin.
c) La tramitació d'expedients disciplinaris.
d) La informació i atenció ciutadana en totes les matèries de la seva competència.

Article 39

La Secció Territorial de Qualitat en l'Edificació
Corresponen a la Secció Territorial de Qualitat en l'Edificació les funcions següents:
a) La tramitació dels expedients d'ajuts a la rehabilitació residencial.
b) La tramitació dels expedients de concessió de cèdules d'habitabilitat.
c) L'aplicació i difusió de les polítiques de qualitat i sostenibilitat de l'Agència.

Secció segona

El funcionament de l'Agència

Article 40

Comissions consultives i executives
1. El Consell d'Administració de l'Agència pot constituir una o més comissions consultives o executives, integrades pels membres del Consell mateixos, amb possibilitat de delegació temporal o permanent, en termes anàlegs als que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les comissions es regulen per reglament intern. La participació en aquestes comissions no generarà cap tipus de dret econòmic per a llurs membres.
2. Les funcions de les comissions consultives o executives esmentades s'han de vincular a les activitats específiques de les direccions sectorials, o han de respondre a necessitats de coordinació de l'Agència amb altres organismes públics o privats que desenvolupin activitats relacionades amb l'habitatge.

Article 41

Recursos econòmics
1. Els recursos econòmics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són integrats per:
a) Els que li assignin amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
b) Les aportacions procedents de l'Administració General de l'Estat o de la Unió Europea.
c) Els rendiments procedents de les tarifes percebudes per serveis que presti directament o indirectament, que tindran la consideració de preus privats quan derivin de serveis prestats per l'Agència sota aquest règim.
d) Les quantitats obtingudes per l'alienació d'actius fixos i pel rendiment dels béns i els valors que constitueixin el seu patrimoni.
e) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació d'entitats públiques i privades o de particulars.
f) Les taxes relatives a l'habitatge del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, els imports de les sancions imposades pels òrgans de l'Agència que caldrà destinar a polítiques públiques d'habitatge i els reintegraments dels ajuts.
g) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que es puguin concertar i estiguin reflectides en la Llei de pressupostos de la Generalitat.
h) Qualsevol altre ingrés compatible amb la naturalesa i les finalitats de l'Agència.
i) La resta d'ingressos que s'autoritzin.
2. De conformitat amb l'article 119 de la Llei del dret a l'habitatge i la disposició addicional catorzena de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, els ingressos de dret públic no tributari que es derivin de l'exercici de la potestat sancionadora en matèria d'habitatge s'afecten al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge.

Article 42

Pressupost, comptabilitat i control econòmic
1. El pressupost de l'Agència és anual i se subjecta a les disposicions legals referides a l'article 18 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol. L'Agència ordena la seva comptabilitat d'acord amb el Pla general comptable i resta sotmesa al control financer mitjançant auditories, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
2. Per acord del Consell d'Administració, es crearà un òrgan de control economicofinancer, d'acord amb el que estableix el Decret 325/1996, d'1 d'octubre, sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.

Article 43

Patrimoni
1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència els béns i drets de tota mena que li siguin adscrits per la Generalitat de Catalunya, i els béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol.
2. L'Agència ha d'establir la comptabilitat i els registres que permetin conèixer la naturalesa, titularitat i destinació dels seus béns i drets, propis o adscrits, sens perjudici de les competències dels altres ens i organismes en la matèria.
3. Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui a l'Agència li han de revertir en les mateixes condicions que tenien en produir-se l'adscripció, en el supòsit que l'Agència s'extingeixi o modifiqui la naturalesa de les seves funcions, i sempre que aquesta modificació tingui incidència en els béns i drets esmentats.
4. Els béns adscrits a l'Agència que tinguin la consideració de domini públic gaudiran de les exempcions tributàries que corresponen als béns d'aquesta naturalesa. La resta de béns adquirits d'una altra manera s'han d'incorporar al seu patrimoni.
5. La gestió del patrimoni de l'Agència s'ha d'ajustar al que disposen el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

Article 44

Contracte programa
1. El finançament de l'Agència a càrrec dels pressupostos de Generalitat de Catalunya s'articula a través del corresponent contracte programa entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en la matèria, i l'Agència mateixa, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.
2. El contracte programa tindrà una durada de quatre anualitats.
3. El contracte programa ha de subjectar-se a la legislació sobre finances públiques de Catalunya i al contingut que es deriva de la resta de la legislació aplicable en matèria d'habitatge a Catalunya. En qualsevol cas, el contracte programa ha d'incloure les clàusules següents:
a) L'assignació de recursos a l'Agència, amb concreció de llur naturalesa: materials, financers o humans.
b) La definició dels objectius a assolir, tant en allò referent a l'activitat de promoció de l'habitatge com a l'obtenció i generació de recursos propis per a l'Agència.
c) L'abast de l'encàrrec, d'acord amb el mandat de la Llei de l'Agència, la Llei del dret a l'habitatge i els criteris, els principis i les determinacions de la planificació territorial i/o estratègica de l'habitatge a Catalunya.
d) La previsió de resultats a obtenir a partir d'una major contribució econòmica de la iniciativa privada en el funcionament de l'Agència.
e) La determinació dels instruments de seguiment, control i avaluació de l'Agència i la seva activitat.
f) La determinació dels paràmetres d'eficiència econòmica i de garantia de qualitat dels serveis que es puguin prestar.
g) La fixació dels criteris per a l'obtenció d'ingressos propis de l'Agència, d'acord amb les determinacions de la Llei de l'Agència i aquests Estatuts.
h) La previsió de l'evolució de la plantilla de l'Agència i la informació pressupostària relacionada.
i) El Pla econòmic i financer, és a dir, l'escenari econòmic de previsions d'ingressos i despeses per capítols i, si s'escau, per programes.
j) El règim de finançament vinculat a l'assoliment d'objectius.
4. El departament competent en matèria d'habitatge ha de trametre el contracte programa, abans que sigui aprovat pel Govern de la Generalitat, al Consell d'Administració de l'Agència, als efectes del que estableix l'article 6.7.b) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.

Article 45

El Pla d'activitats anual
1. Els objectius establerts en el contracte programa es concreten anualment en el corresponent Pla d'activitats, el qual ha de ser aprovat pel Consell d'Administració durant el primer trimestre de cada any. Abans del 30 de juny, cal presentar a aquest Consell, per a la seva aprovació, la memòria d'activitats de l'any immediatament anterior.
2. El Pla d'activitats anual ha de contenir les relacions de llocs de treball corresponents al personal funcionari i laboral de l'Agència, juntament amb la taula de retribucions i la taula salarial corresponents. Semestralment, s'informarà l'òrgan de representació dels treballadors i les treballadores de les modificacions que es puguin produir en aquestes relacions.
3. El Pla d'activitats anual, en la part que afecti les condicions econòmiques i de treball de la plantilla, ha de ser objecte de consulta i negociació amb l'òrgan de representació del personal de l'Agència.

Article 46

Contractació
1. La contractació de l'Agència es regeix pel que estableix la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i per qualsevol altra normativa que sigui aplicable.
2. L'òrgan de contractació és el director o la directora de l'Agència. Les meses de contractació es conformen en els termes que determina la seva estructura organitzativa.
3. Als efectes previstos a la legislació de contractes del sector públic, l'Agència de l'Habitatge té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels ens, les entitats i els organismes que en depenen o hi estan vinculats, per a l'exercici de les funcions que té encomanades. Les relacions de l'Agència amb l'Administració i els organismes indicats tenen naturalesa instrumental i no contractual, i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió dels que preveu l'article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
4. L'Agència no pot participar en les licitacions públiques convocades per l'Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats respecte dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. Això no obstant, quan no hi concorri cap persona licitadora, es pot encarregar a l'Agència l'execució de l'activitat objecte de la licitació pública. Els encàrrecs són obligatoris i el Govern en fixa les tarifes.

Article 47

Matèries de dret públic
L'Agència ajusta la seva activitat al dret privat, si bé se sotmet al dret públic en els àmbits següents:
a) Les relacions amb el departament al qual resta adscrita.
b) La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
c) L'exercici de potestats públiques. En particular, les relacions jurídiques externes que es deriven d'actes de limitació, intervenció i control; la inspecció i la imposició de sancions, i l'atorgament d'ajuts i subvencions.
d) El règim d'impugnació d'actes i de silenci administratiu.
e) Qualsevol acte de gravamen o benefici que impliqui una actuació de sobirania o l'exercici de potestats administratives.
f) L'exercici de totes les actuacions que la legislació vigent estableix que s'han de sotmetre al dret públic.