Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 015/2015

  • Data del document 21/07/2015

  • Data de publicació 23/07/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6919

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

 

Preàmbul

En consonància amb el desenvolupament dels sistemes externs d’avaluació de la qualitat europeus i amb la creació de les primeres agències per a l’assegurament de la qualitat a Europa, la Generalitat de Catalunya i les set universitats públiques catalanes van constituir l’any 1996 el consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, amb els objectius d'avaluar el sistema universitari de Catalunya, analitzar-ne els resultats i proposar mesures de millorament dels serveis que presten les universitats públiques, especialment els de docència i recerca, i, en definitiva, amb el repte d’impulsar la qualitat i el millorament continu del sistema.

L’any 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que la promoció i la garantia de la qualitat de les universitats catalanes correspon a les mateixes universitats i al departament competent en matèria d’universitats i que defineix l’Agència com el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat. La Llei d’universitats de Catalunya modifica la configuració jurídica de l’Agència, que passa a denominar-se Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i es presenta amb la denominació internacionalment reconeguda d’AQU Catalunya.

Posteriorment, l’any 2006, l’Estatut d’autonomia de Catalunya fa un important avenç. L’article 172.2.f atribueix a la Generalitat, en matèria d’ensenyament universitari, sens perjudici de l’autonomia universitària, la competència compartida sobre l’avaluació i la garantia de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal docent i investigador. L’Agència és l’ens instrumental per a desenvolupar aquesta competència i la institució dinamitzadora d’aquesta matèria en el conjunt del sistema universitari de Catalunya i ha de contribuir de manera decisiva a fer que les universitats assumeixin, d’acord amb el principi d’autonomia institucional, la principal responsabilitat de l’assegurament de la qualitat.

L’agència catalana és present a Europa des de l’any 2000, any en què esdevé membre fundador de la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), i col·labora estretament amb les universitats per a promoure sistemes de garantia de qualitat amb la finalitat d’integrar-se en l’Espai Europeu d'Educació Superior.

De l’any 2003 ençà, l’Agència, amb la seva transformació i el reconeixement de noves funcions, ha contribuït d’una manera decisiva a impulsar el millorament de la qualitat de les universitats catalanes en el marc europeu de referència. En aquest marc, l’agència catalana ha estat la primera de l’Estat a ésser reconeguda internacionalment en el compliment dels estàndards i de les directrius de qualitat europeus, per mitjà d’una avaluació externa coordinada per l’ENQA. Aquesta acreditació ha permès que hagi estat una de les primeres agències externes de qualitat universitària a ésser inclosa al European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

El 18 de maig de 2010 el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb un ampli consens amb el Consell Interuniversitari de Catalunya. La Mesa del Parlament el va admetre a tràmit l’1 de juny de 2010. Va decaure per finalització de la legislatura.

El Govern de la Generalitat, finalment, en sessió del 26 d’agost de 2014, va aprovar el nou projecte de llei, que actualitza l’anterior.

El reconeixement internacional reforça el protagonisme de l’agència catalana en l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’educació superior de Catalunya, i també li atorga una capacitat, reconeguda externament, d’actuació com a agència avaluadora en qualsevol país que pertanyi a l’Espai Europeu d'Educació Superior o que apliqui els estàndards europeus, sempre que sigui compatible amb les legislacions corresponents.

Aquesta llei ha de facilitar que l’Agència s’adapti als nous escenaris que derivin de l’evolució de la cultura de la qualitat i afavoreixin la innovació en la docència, la recerca i la gestió universitària, i que sigui un referent com a creadora de coneixement en aquest àmbit, exportable també a altres sectors. AQU Catalunya vol esdevenir la institució de referència en el manteniment actualitzat dels conceptes de qualitat i d’excel·lència que han de caracteritzar el sistema universitari i l’educació superior de Catalunya presents i futurs, alineant-se amb l’entorn internacional i escoltant amb atenció les necessitats del sector i del conjunt de la societat.

L’Agència té per missió facilitar el reforç i l’assegurament del model català d’universitats i la seva projecció internacional, i contribuir a garantir-ne i millorar-ne la qualitat. Ha de contribuir a determinar un sistema propi d’ensenyaments superiors, en l’àmbit de competències de la Generalitat, i un sistema d’avaluació que identifiqui les millors pràctiques i incorpori valor afegit. També ha d’actuar com a instrument de suport qualificat als diferents agents que intervenen en els processos d’introducció d’innovacions i avaluació de noves polítiques universitàries.

El treball de l’Agència en la demostració internacional dels nivells de qualitat i d’excel·lència del sistema universitari de Catalunya ha de situar Catalunya com un centre d’atracció de talent, d’innovació i de creació de coneixement que contribueixi activament a la creació de nous àmbits i espais de progrés social. Així mateix, ha d’actuar com a instrument de projecció internacional de les universitats que integren el sistema universitari de Catalunya, disseminant internacionalment els processos que utilitza de garantia externa de la qualitat, demostrant-ne l'objectivitat i generant informació útil per als usuaris internacionals.

Aquesta llei s’articula en quatre capítols. El capítol I, relatiu a les disposicions generals, defineix l’Agència com a entitat de dret públic sotmesa a dret privat que actua amb objectivitat i independència, i estableix els seus objectius i funcions, i els principis d’actuació i els valors que ha de seguir d’acord amb els estàndards i les directrius internacionals d’assegurament de la qualitat. S’amplien les funcions de l’Agència i s’adapten a les que compleixen les agències d’assegurament extern de la qualitat internacionalment actives.

El capítol II regula els òrgans de govern: manté un president, un consell de govern i un director, i crea, en el Consell de Govern, una comissió permanent. Amb la modificació que introdueix aquesta llei, s’estableix un nou organigrama de govern de l’Agència, semblant al de les agències internacionals més avançades. Es conjuga de manera més equilibrada la importància dels components d’expertesa en matèria de qualitat a l’ensenyament superior amb els de representació de les parts actores i dels grups d’interès que hi estan vinculats. També s’hi incorpora un òrgan consultiu: la Comissió Assessora.

El capítol III regula l’avaluació, l’acreditació i la certificació. L’Agència compleix les seves funcions mitjançant la Comissió d’Avaluació de la Recerca, amb relació al personal docent i investigador contractat d'acord amb la Llei d’universitats de Catalunya, i les altres comissions que creï el Consell de Govern. S’aprofundeix en la flexibilitat de l’organització de l’Agència, atès que el Consell de Govern pot crear comissions, permanents o temporals, per a l’acompliment de les finalitats de l’Agència i per a dur a terme encàrrecs concrets, d’acord amb les prioritats del sistema universitari de Catalunya, tot atenent el fet que el concepte de qualitat té una definició en evolució permanent, d’acord amb els nous requeriments i exigències del context internacional i de transformació de la mateixa societat catalana. Per a l’exercici de llurs funcions, les comissions avaluadores actuen en els àmbits respectius amb les garanties adequades d’independència tècnica i professionalitat. En aquest mateix capítol, es crea una comissió d’apel·lacions com a garantia de seguretat jurídica i objectivitat dels actes que dicten la Comissió d’Avaluació de la Recerca i les altres comissions creades pel Consell de Govern de l’Agència.

El capítol IV, relatiu al règim jurídic, els recursos humans, els recursos econòmics, l'avaluació i les relacions externes de l’Agència, defineix el règim jurídic aplicable, el contracte programa, els estatuts, el règim d’impugnacions, els recursos humans, el patrimoni, la contractació, els recursos econòmics, el pressupost, la comptabilitat i el control financer, tot això tenint present que l’Agència és una entitat integrada en el sector públic de la Generalitat. Així mateix, estableix que l’Agència sotmeti la seva activitat a avaluacions periòdiques de caràcter internacional. L’Agència, per al compliment dels seus objectius, es relaciona amb altres entitats o òrgans d’avaluació amb la finalitat de millorar-ne el respectiu funcionament.

 

Capítol I. Disposicions generals

 

Article 1. Naturalesa

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és una entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat, amb personalitat jurídica, plena capacitat i patrimoni propi per al compliment dels seus objectius.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en l’exercici de les funcions de promoció i garantia de la qualitat de l’educació superior, actua amb objectivitat i independència tècnica i professional, sense rebre instruccions de les administracions públiques o d’altres institucions pel que fa a l’acompliment dels seus objectius.

3. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria d’universitats, que exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre la seva activitat.

 

Article 2. Finalitat i objectius

1. La finalitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és promoure i garantir la qualitat de l’educació superior, d’acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals i europeus de qualitat i de conformitat amb la normativa vigent, i proporcionar als agents de l’educació superior criteris i referents per a assolir els màxims estàndards de qualitat en el compliment de llurs funcions, tot atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya té els objectius següents:

a) L’assegurament extern de la qualitat de la docència, la recerca i la innovació del sistema universitari de Catalunya i dels centres d’educació superior.

b) Facilitar el garantiment i millorament del model universitari propi de Catalunya i la seva projecció internacional.

c) Donar suport al desenvolupament d’un sistema propi d’ensenyaments superiors, en l’àmbit de competències de la Generalitat, amb el desplegament d’un marc de qualificacions que inclogui programes internacionals.

d) Esdevenir una agència de referència internacional en l’acreditació i l’assegurament de la qualitat, que ofereixi serveis a universitats i a d’altres entitats de l’Estat espanyol, europees i d’arreu del món, amb atenció preferent a les universitats catalanes.

e) Desenvolupar la metodologia, les eines i les propostes, en l’àmbit de la qualitat, que contribueixin a situar el sistema universitari i els centres d’educació superior de Catalunya en una posició capdavantera en l'àmbit internacional.

f) Introduir un sistema d’avaluació que identifiqui les millors pràctiques, que promogui canvis i que incorpori valor afegit a l’avaluació.

g) Oferir suport qualificat als agents que intervenen en els processos d’introducció d’innovacions i avaluació de noves polítiques universitàries.

 

Article 3. Funcions

1. Corresponen a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya les funcions següents:

a) L’avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió del sistema universitari.

b) L’avaluació, certificació, auditoria i acreditació de la qualitat de les universitats, de llurs centres de recerca i innovació i dels centres d’educació superior.

c) L’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acreditació, d’acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i propis que imparteixen les universitats i altres centres d’educació superior.

d) El foment de l’avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d’acord amb estàndards internacionals, especialment pel que fa a la docència, la recerca i la transferència del coneixement.

e) L’emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.

f) L’emissió dels informes pertinents per a la contractació de professors lectors d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.

g) L’avaluació de l’activitat del personal docent i investigador de les universitats privades i dels centres adscrits a les universitats.

h) L’avaluació de l’activitat que acompleix el personal investigador de les universitats i la valoració dels mèrits individuals del personal docent i investigador, funcionari i contractat, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.

i) L’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències i el desenvolupament en l’àmbit de l’educació superior, i també l’orientació experta i l’assessorament per a contribuir a promoure l’excel·lència dels serveis prestats per les universitats i els centres d’educació superior.

j) L’elaboració i la comunicació d’informació sobre els dèficits de qualitat detectats en les universitats, llurs centres de recerca i innovació i els centres d’educació superior, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat.

k) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la recerca de les universitats per tal de facilitar l’anàlisi de llur situació i evolució.

l) L'impuls de la generació de coneixement i del proveïment d’informació pública que demostri l’estat de la qualitat i dels processos d’avaluació de la qualitat de les universitats i dels centres d’educació superior i dels serveis que ofereixen, per a contribuir al retiment de comptes a la societat.

m) El foment i l’impuls de la recerca i la innovació sobre els models i els processos d’avaluació, certificació i acreditació de la qualitat.

n) La representació internacional del sistema de garantia externa de qualitat corresponent al sistema universitari de Catalunya, la participació en xarxes o organismes i en institucions o organitzacions competents en matèria d’assegurament de la qualitat, i la participació en el desenvolupament de l’Espai Europeu d'Educació Superior, tot això de conformitat amb la normativa vigent.

o) El foment d’avaluacions temàtiques i de processos de garantia interna de qualitat de les universitats i els centres d'educació superior i el desenvolupament de processos d’avaluació i garantia externa de la qualitat.

p) Les tasques que, en l’àmbit de les seves funcions, li siguin encarregades pel departament competent en matèria d’universitats, per les universitats, pels centres d’educació superior, pels centres de recerca i innovació vinculats, per altres departaments de l’Administració de la Generalitat, per institucions o centres d’educació superior europeus i per altres entitats que acompleixen una activitat similar a les universitats catalanes.

q) Les altres funcions que li atribueixen les lleis que fan referència a l’Agència, els seus estatuts i les altres normes vigents.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha d’informar el Govern i el Parlament de Catalunya sobre l’evolució de la qualitat de la docència, la recerca i la innovació del sistema universitari de Catalunya i de la qualitat dels centres d’educació superior.

 

Article 4. Principis d’actuació i valors de l’Agència

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha d'actuar d’acord amb els principis de competència científica i tècnica, legalitat, seguretat jurídica i independència, i d’acord amb els estàndards acadèmics i socials i les directrius internacionals d’assegurament de la qualitat.

2. Els valors que han de guiar l’actuació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són els següents:

a) L’enfocament europeu en les accions d’integració del sistema universitari a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

b) La cooperació amb les universitats, els centres d’educació superior i l’Administració de la Generalitat per a generar més valor afegit en llurs serveis i activitats. L’Agència ha de tenir en compte la diversitat i la pluralitat en el camp de l’avaluació de la qualitat.

c) La cooperació i coordinació amb altres agències i organismes que tinguin la mateixa finalitat.

d) La participació dels col·lectius implicats en els processos de garantia de la qualitat: estudiants, professors i investigadors.

e) L’obertura, receptivitat i integració envers les demandes socials relacionades amb la qualitat de l’educació superior.

f) La transparència, entesa com l’accés públic a una informació completa, exacta i clara sobre l’activitat de l’Agència i la situació del sistema universitari.

g) L’assegurament intern i extern de la qualitat.

h) La innovació contínua en metodologies i processos.

i) El treball en xarxa amb el personal i els col·laboradors de l’Agència.

j) L’assegurament de l’expertesa i de la professionalitat del personal i dels col·laboradors de l’Agència.

k) L’efectivitat de l’Agència, entesa en el sentit que comparteix el benefici del coneixement i l’experiència del seu treball amb l’Administració, les universitats i la resta de la societat, i proporciona informació que facilita la presa de decisions en l’àmbit de l’educació superior.

l) L’acompliment, en l’exercici de les seves funcions, dels principis d’eficàcia i eficiència, actuant amb la màxima diligència i generació de valor.

3. L’avaluació de la qualitat, la certificació dels processos i l’acreditació dels ensenyaments del sistema universitari de Catalunya s’han d’orientar a llur adequació permanent a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i al millorament continu de llurs processos, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

Capítol II. Òrgans de govern i Comissió Assessora

 

Article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són els següents:

a) El president.

b) El Consell de Govern.

c) El director.

 

Article 6. El president

1. El president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que també ho és del Consell de Govern i de la seva Comissió Permanent, exerceix la representació institucional de l’Agència.

2. Les funcions del president són les que estableixen els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

3. El president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és nomenat pel Govern, a proposta del conseller del departament competent en matèria d’universitats, d’entre personalitats de reconeguts mèrits i prestigi en l’àmbit acadèmic, amb acreditada experiència en qualitat en educació superior i recerca, per a un període de quatre anys, renovable una sola vegada.

4. El Govern, a proposta del conseller del departament competent en matèria d’universitats, pot fer cessar el president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per les causes següents:

a) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

b) Per condemna a causa de delicte per sentència ferma.

c) Per incompliment de les funcions del càrrec.

d) Per renúncia.

e) Pel finiment del seu mandat.

5. En els supòsits a què fan referència les lletres d i e de l'apartat 4, el president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya continua en el càrrec en funcions fins que no prengui possessió el seu successor.

 

Article 7. El Consell de Govern

1. El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

2. Les funcions del Consell de Govern són les que estableixen els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

3. El Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és constituït pels membres següents:

a) El president de l’Agència.

b) Els rectors de les universitats públiques i privades de Catalunya.

c) Els presidents dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.

d) Tres personalitats acadèmiques de reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

e) Dos estudiants elegits pel Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, preferiblement un estudiant de grau i un de postgrau.

f) Dues persones del departament competent en matèria d’universitats, nomenades pel conseller corresponent.

g) El director de l’Agència.

h) El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca.

i) Dos representants proposats per les organitzacions sindicals més representatives d’entre les que formen part del Consell Interuniversitari de Catalunya.

4. Els membres del Consell de Govern que no ho són per raó de llur càrrec ho han d’ésser d’acord amb criteris de coneixement del sistema d’educació superior i recerca en els àmbits local i internacional.

5. Es poden incorporar al Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb veu però sense vot, els presidents de les comissions que aquest hagi creat, si així ho acorda el mateix Consell.

6. Els membres del Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a què fa referència l’apartat 3.d són nomenats per a un període de quatre anys, renovable una sola vegada.

7. Els membres del Consell de Govern a què fan referència les lletres e i i de l'apartat 3 es nomenen per a un període de dos anys, renovable una sola vegada, sempre que continuïn essent estudiants o personal docent i investigador, respectivament.

8. Els membres del Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya nomenats per raó del càrrec cessen en llur representació quan cessen en aquest. Els membres que no formen part del Consell de Govern per raó del càrrec continuen en funcions fins que no prenguin possessió llurs successors.

9. El Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya nomena un secretari, a proposta del president, que actua també com a secretari de la Comissió Permanent. El secretari assisteix a les reunions d’aquests òrgans amb veu però sense vot.

10. El Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s’ha de reunir, de manera ordinària, dues vegades l’any, com a mínim. Perquè es pugui reunir en sessió extraordinària cal la decisió del president o l’acord d’una tercera part dels seus membres.

11. El Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya actua en ple o en comissió permanent.

 

Article 8. La Comissió Permanent del Consell de Govern

1. Dins el Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s’ha de constituir una comissió permanent que ha d'exercir les funcions que li delegui el Consell de Govern i les que, si escau, li atribueixin els Estatuts de l’Agència.

2. La Comissió Permanent del Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya està constituïda pels membres següents:

a) El president de l’Agència.

b) Dos rectors.

c) Dos presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes.

d) Un estudiant.

e) Una personalitat acadèmica de reconegut prestigi.

f) Una persona del departament competent en matèria d’universitats.

g) El director de l’Agència.

h) El president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca.

i) Un representant del personal docent i investigador.

3. Els membres de la Comissió Permanent del Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són designats pel Consell de Govern, a proposta del president de l’Agència, d’entre els seus membres.

4. La Comissió Permanent del Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s’ha de reunir amb la periodicitat que determinin els Estatuts de l’Agència.

 

Article 9. El director

1. El director assumeix la direcció tècnica i administrativa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i executa els acords del Consell de Govern i de la Comissió Permanent.

2. El director és designat per mitjà d’un procés obert i competitiu de lliure concurrència, seguint els criteris acordats pel Consell de Govern per a un període de quatre anys renovable una sola vegada, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, i el criteri d’idoneïtat.

 

Article 10. La Comissió Assessora

1. La Comissió Assessora és l’òrgan consultiu que col·labora amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en l’assessorament de les estratègies, en la definició i el millorament dels procediments i en l’elaboració de propostes d’actuació, amb la finalitat de garantir la qualitat de les activitats de l’Agència, d’acord amb referents internacionals.

2. La Comissió Assessora està formada, en els termes que estableixen els estatuts de l’Agència, per acadèmics nacionals i internacionals amb experiència internacional i reconegut prestigi, per estudiants de les universitats catalanes i per representants dels sindicats majoritaris de Catalunya que han d’ésser acadèmics. Tots ells han de tenir experiència en matèria de qualitat en educació superior i recerca.

 

Capítol III. Comissions per al compliment de les funcions d'avaluació, acreditació i certificació

 

Article 11. Compliment de les funcions de l'Agència per mitjà de comissions

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya compleix les seves funcions per mitjà de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i de les altres comissions que creï el Consell de Govern.

 

Article 12. Comissió d’Avaluació de la Recerca

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca, de caràcter permanent, exerceix les funcions que estableixen les lletres e, f, g i h de l’article 3.1 i les que li atribueixin expressament les altres normes vigents.

2. La Comissió d’Avaluació de la Recerca només pot ésser modificada o suprimida per llei.

3. La Comissió d’Avaluació de la Recerca és constituïda pels membres següents:

a) El president, que és nomenat pel Consell de Govern d’entre les persones proposades pel conseller del departament competent en matèria d’universitats i que ha de tenir mèrits científics prominents.

b) Quatre persones designades pel Consell de Govern a proposta del conseller del departament competent en matèria d’universitats.

c) Setze persones designades pel Consell de Govern, a proposta del president de la Comissió.

4. Els membres a què fan referència les lletres b i c de l’apartat 3 són designats d’entre el col·lectiu de catedràtics funcionaris o contractats i professors titulars funcionaris o agregats amb contractes indefinits i de personal investigador en actiu a Catalunya, en categoria assimilable als anteriors, i d’entre personalitats acadèmiques de reconegut prestigi internacional. Almenys dos terços del total de membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca han d’ésser catedràtics funcionaris o contractats que compleixin alguna de les condicions següents:

a) Haver superat tres avaluacions positives de llur activitat investigadora.

b) Haver estat guardonats amb el Premi Nacional de Recerca, la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic, la Distinció de la Generalitat per a la Promoció de la Recerca Universitària o una altra distinció de nivell anàleg o superior, a criteri del Consell de Govern.

5. El president i els membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca han d'actuar amb criteris tècnics i amb independència en l’exercici de llurs funcions.

6. En la designació dels membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca s’ha de procurar l’equilibri entre els diferents àmbits del coneixement. La majoria dels membres ha de pertànyer al col·lectiu de catedràtics funcionaris o contractats o ha de tenir un nivell acadèmic equivalent.

7. El president i els membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca són nomenats per a un període de quatre anys, renovable una sola vegada, i han de continuar en funcions fins que no prenguin possessió llurs successors.

 

Article 13. Funcionament de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

1. La Comissió d’Avaluació de la Recerca acompleix la seva activitat per mitjà de subcomissions, que poden tenir caràcter permanent, amb funcions d’informe, proposta i recomanació. El president de cadascuna d’aquestes subcomissions ha d’ésser un membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca designat pel president d’aquesta Comissió.

2. Els membres de les subcomissions són designats pel president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, d’acord amb els requisits i el procediment que estableix l’article 12. S’hi han d’integrar, en tot cas, membres externs al sistema universitari i de recerca català.

3. S’han de constituir, en tot cas, una o més subcomissions, regulades pels estatuts, de la Comissió d’Avaluació de la Recerca en les modalitats següents:

a) Per a l’acreditació de recerca, en els diferents àmbits del coneixement. Com a mínim el president i dos membres han d’ésser de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. Els altres membres han de complir els requisits que estableix l’article 12.

b) Per a l’acreditació de recerca avançada, en els diferents àmbits del coneixement. Com a mínim el president i dos membres han d’ésser de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. Els altres membres han de complir els requisits que estableix l’article 12 i tots els membres han d’ésser catedràtics funcionaris o contractats o personal investigador de categoria assimilable.

c) Per a l’avaluació dels professors lectors. Com a mínim el president i dos membres han d’ésser de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. Els altres membres han de complir els requisits que estableix l’article 12.

 

Article 14. Comissions creades pel Consell de Govern

1. Correspon al Consell de Govern, a proposta del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la creació, modificació i supressió de les comissions permanents d’avaluació, acreditació i certificació, per al compliment de les funcions de l’Agència, i també de les comissions específiques no permanents per al desenvolupament d’encàrrecs concrets.

2. Les comissions creades pel Consell de Govern han d'ésser presidides i integrades per persones de reconegut prestigi acadèmic, científic o professional. Els presidents d’aquestes comissions són nomenats pel Consell de Govern, a proposta del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

3. Els membres de les comissions creades pel Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són nomenats pel Consell de Govern, a proposta del president de les comissions.

4. Els presidents i els membres de les comissions creades pel Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són nomenats per a un període de quatre anys, renovable una sola vegada. Una vegada finalitzat llur mandat, han de continuar en el càrrec en funcions fins que no prenguin possessió llurs successors.

 

Article 15. Avaluacions i acreditacions fetes per altres agències d'avaluació

Les avaluacions i les acreditacions fetes per altres agències o òrgans d’avaluació en una matèria de la competència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya poden ésser considerades per la dita Agència als efectes del que estableix aquesta llei.

 

Article 16. La Comissió d’Apel·lacions

1. La Comissió d’Apel·lacions és la comissió encarregada de resoldre els recursos d’alçada interposats contra els acords de la Comissió d’Avaluació de la Recerca i de les altres comissions d’avaluació, certificació i acreditació a què fa referència l’article 11. Les seves resolucions exhaureixen la via administrativa.

2. La Comissió d’Apel·lacions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és constituïda pels membres següents:

a) Un membre del Consell de Govern, elegit d’entre les persones a què fa referència l’article 7.3.d, que exerceix la presidència de la Comissió.

b) Dues o més persones, a determinar pel Consell de Govern, amb prestigi acadèmic, científic o professional i amb competència tècnica, que no pertanyin a cap altra comissió de l’Agència.

3. Els membres de la Comissió d’Apel·lacions són nomenats pel Consell de Govern, a proposta del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d’acord amb els períodes següents:

a) El president de la Comissió es nomena per al mateix període que li correspon com a membre del Consell de Govern.

b) Els altres membres de la Comissió es nomenen per a un període de quatre anys, prorrogable una sola vegada, i es renoven per meitats cada dos anys.

4. Els membres de la Comissió d’Apel·lacions continuen en funcions fins que no prenguin possessió llurs successors.

5. Els procediments i el reglament de funcionament intern de la Comissió d’Apel·lacions són aprovats pel Consell de Govern a proposta de la mateixa Comissió i, en tot cas, s’han de publicar en el web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 

Article 17. Independència tècnica i professional i publicitat de criteris i procediments

1. Les comissions a què fan referència els articles 12, 13 i 14, de conformitat amb la normativa vigent, han d'actuar amb independència tècnica i professional, han d’elaborar i aprovar els criteris i els procediments d’avaluació, acreditació, certificació i auditoria, i han de fer en llurs àmbits respectius les avaluacions, certificacions i acreditacions que corresponen a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i en són les responsables finals. El Consell de Govern ha de vetllar per la independència tècnica de totes les comissions.

2. Els criteris de les avaluacions a les quals fa referència l’article 13 han d’ésser públics i han de permetre també l’autoavaluació del candidat.

3. Els procediments d’avaluació, acreditació, certificació i auditoria i els reglaments de funcionament intern de les comissions s’han de publicar, en tot cas, en el web de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 

Capítol IV. Règim jurídic, recursos humans i econòmics, avaluació externa i relacions externes de l'Agència

 

Article 18. Règim jurídic

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es regeix per aquesta llei; pel text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre; pels seus estatuts, i per les altres normes vigents que li siguin aplicables.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables. L’Agència resta sotmesa al dret públic en els àmbits següents:

a) El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels òrgans col·legiats. En tot allò que no estableixin aquesta llei, els Estatuts de l’Agència o la seva normativa interna, és aplicable el règim jurídic dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

b) Les relacions amb l’Administració de la Generalitat, amb les universitats públiques i amb altres administracions i entitats públiques.

c) Els actes d’avaluació, acreditació i certificació i els que impliquin l’exercici de potestats públiques.

d) El règim de responsabilitat patrimonial davant dels usuaris.

3. El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels òrgans col·legiats de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya se subjecta a la normativa de l’Administració de la Generalitat aplicable als dits òrgans.

 

Article 19. Contracte programa

Les relacions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya amb el Govern, mitjançant el departament competent en matèria d’universitats, s’articulen per mitjà d’un contracte programa que ha d’incloure, almenys, els objectius, el finançament vinculat als resultats obtinguts i els instruments de seguiment de la seva activitat.

 

Article 20. Estatuts

1. Els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són aprovats pel Govern a proposta del conseller del departament competent en matèria d’universitats i a iniciativa del Consell de Govern de l’Agència.

2. Els Estatuts han de determinar, com a mínim, les funcions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica i les normes de funcionament de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 

Article 21. Règim d’impugnacions

1. Els actes del Consell de Govern, de la Comissió Permanent i del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya exhaureixen la via administrativa.

2. Els actes del director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya no exhaureixen la via administrativa i poden ésser objecte d'un recurs d’alçada davant del president de l’Agència.

3. Els actes d’avaluació, acreditació i certificació adoptats per la Comissió d’Avaluació de la Recerca i per les altres comissions a què fa referència l’article 11 no exhaureixen la via administrativa i poden ésser objecte d'un recurs d’alçada davant de la Comissió d’Apel·lacions.

 

Article 22. Recursos humans

El personal de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya està format per:

a) El personal propi, contractat en règim de dret laboral, tot respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

b) El personal de l’Administració de la Generalitat, de les universitats i dels centres d’educació superior, d’acord amb la normativa vigent.

 

Article 23. Patrimoni i contractació

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya els béns i els drets que li són adscrits i els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi o rebi per qualsevol títol, els quals han d'ésser registrats en l’inventari corresponent.

2. Els béns de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya afectats a l’exercici de les seves funcions tenen la consideració de domini públic i gaudeixen del règim jurídic i de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta naturalesa.

3. La gestió del patrimoni de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya està subjecta a la normativa del patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

4. La contractació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es regeix per la normativa de contractes del sector públic.

 

Article 24. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya són:

a) Els recursos que li siguin assignats amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

b) Els rendiments procedents dels béns i dels drets propis o que tingui adscrits.

c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.

d) Les subvencions i les donacions d’entitats públiques i privades o de particulars.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si escau, d’acord amb la normativa vigent.

f) Els altres que li corresponguin.

 

Article 25. Pressupost, comptabilitat i control financer

1. El pressupost de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és anual i se subjecta a la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les successives lleis de pressupostos.

2. El règim comptable aplicable a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és el que la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat estableix per a aquest tipus d’entitats.

3. El control financer de l’activitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya es duu a terme per mitjà del procediment d’auditoria, efectuada d’acord amb la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat.

 

Article 26. Avaluació externa de l’Agència

D’acord amb els estàndards i les directrius internacionals per a l’assegurament de la qualitat, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s’ha de sotmetre periòdicament, a proposta del Consell de Govern, a una avaluació externa internacional de la qualitat dels serveis que presta adreçada al seu millorament constant i al seu reconeixement extern.

 

Article 27. Relacions externes

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per al compliment dels seus objectius i l’exercici de les seves funcions, es relaciona amb altres entitats o òrgans amb funcions d’avaluació en els àmbits de la seva competència i d’acord amb la normativa vigent.

2. Les relacions externes amb les agències autonòmiques, estatals, europees i internacionals s'han de fonamentar en el principi de col·laboració i tenen com a finalitat millorar el funcionament de les entitats o els òrgans respectius amb funcions d’avaluació i d’acord amb la normativa vigent.

 

Article 28. Dissolució i modificació

1. La dissolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s'ha de fer per llei, la qual ha d’establir el procediment de liquidació i la forma mitjançant la qual els òrgans de l’Agència continuen exercint provisionalment les funcions fins que la liquidació sigui total.

2. La modificació de la naturalesa jurídica de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s'ha de fer per mitjà d'una llei del Parlament de Catalunya.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera. Adaptació del Consell de Govern

El Consell de Govern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’adaptar la seva composició al que estableix l’article 7. Els membres del Consell de Govern han d'ésser designats i nomenats en aquest mateix termini. Mentrestant, resta prorrogat el mandat dels membres que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei integren el Consell de Direcció.

 

Segona. Comissió d’Avaluació de la Recerca, Comissió d’Avaluació de la Qualitat i Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador

1. El mandat del president i els membres de la Comissió d’Avaluació de la Recerca nomenats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei continua fins que no s’esgoti d’acord amb els terminis establerts per la normativa per la qual van ésser nomenats. Una vegada esgotat llur mandat, continuen en funcions fins que no siguin nomenats llurs successors d'acord amb el que estableix l’article 12.

2. La Comissió d’Avaluació de la Qualitat i la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador continuen exercint llurs funcions fins a la resolució de les avaluacions que hagin iniciat abans de l’entrada en vigor d'aquesta llei. Una vegada finalitzades, ambdues comissions resten suprimides.

 

Tercera. Aplicació dels nous criteris i procediments

Fins que no transcorrin sis mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les sol·licituds de l’avaluació a la qual fa referència l’article 13 s’han d’avaluar d’acord amb les condicions anteriors a aquesta llei.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen els capítols II i III del títol VII de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

 

 

Disposicions finals

 

Primera. Adaptació dels Estatuts de l'Agència

Els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya aprovats pel Decret 93/2003, de l’1 d’abril, s'han d'adaptar al que estableix aquesta llei en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de constitució del Consell de Govern. Mentrestant, són aplicables els estatuts vigents en tot allò que no la contradiguin.

 

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 21 de juliol de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement