Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Salut

  • Núm. del document 066/2016

  • Data del document 19/01/2016

  • Data de publicació 20/01/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7041

  • No Vigent
Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments.

Aquesta nova regulació, que obliga a redefinir l'estructura organitzativa dels departaments afectats, facilita adaptar l'estructura del Departament de Salut a les necessitats organitzatives actuals.

D'una banda, aquest Decret respon a un primer objectiu de reforçar les polítiques departamentals en matèria de planificació, amb la creació d'una unitat directiva amb rang de direcció general, la Direcció General de Planificació en Salut, que concentri les competències sobre els distints instruments (plans, programes, mapes i altres eines) vinculats al Pla de salut de Catalunya de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, que se suprimeix, a les quals s'incorpora la projecció en matèria de professionals de l'àmbit de la salut. Així mateix, associat a aquest objectiu de potenciació de la vessant planificadora del Departament, es volen reforçar les polítiques d'ordenació professional i de formació i desenvolupament professional atribuint-ne la gestió i execució a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, nova denominació que es dóna a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries.

D'altra banda, es dota d'una identitat pròpia l'activitat de recerca i innovació en salut, fins ara organitzada en un nivell de subdirecció general en la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, mitjançant la creació de la nova Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, la qual cosa ha de permetre donar un nou impuls i dimensionament a aquesta branca de l'activitat pública.

Igualment es canvia la denominació de la Secretaria de Participació Social i Local en Salut, que passa a denominar-se Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, i a la qual s'atribueix la funció d'impulsar i coordinar la implementació dels objectius estratègics i operatius de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta del conseller de Salut i d'acord amb el Govern,

 

Decreto

Article 1

1.1 Sota la dependència de la persona titular del Departament de Salut es creen:

a) La Direcció General de Planificació en Salut.

b) La Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.

1.2 A la Direcció General de Planificació en Salut li corresponen les funcions següents:

a) Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, així com les desigualtats en salut, fomentant la difusió dels resultats mitjançant l'Informe de salut, en col·laboració amb la Secretaria de Salut Pública.

b) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació del Pla de salut de Catalunya en els termes en què els articles 62, 63 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen aquesta competència al Departament de Salut.

c) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors, els plans d'ordenació de serveis, els plans interdepartamentals i els programes de salut.

d) Dirigir el procés d'elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, i fer-ne el seguiment.

e) Formular els objectius estratègics de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya en el marc del Pla de salut de Catalunya i avaluar el balanç de resultats.

f) Formular criteris i directrius de planificació per a l'elaboració de la cartera de serveis sanitaris d'utilització pública, inclosa la cartera de salut pública, que ha d'orientar la planificació operativa i la compra de serveis que efectua el Servei Català de la Salut.

g) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb coneixement de l'estructura dels recursos humans, de les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

h) Altres funcions que li siguin encomanades pel conseller o consellera.

1.3 La Direcció General de Planificació en Salut s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Planificació Sanitària i Professional.

b) La Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari.

1.4 A la Subdirecció General de Planificació Sanitària i Professional li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i avaluar el disseny del Pla de salut de Catalunya en col·laboració amb altres ens, organismes i unitats.

b) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA).

c) Establir els criteris per a la definició de polítiques relatives a la salut en l'àmbit de la planificació professional i fer el seguiment de la planificació operativa i de l'execució, i avaluar-ne els resultats.

d) Definir les estratègies i els criteris per a l'aplicació del Pla de salut de Catalunya en els àmbits amb implicació en la salut.

e) Analitzar i estudiar les necessitats i tendències en matèria de professions sanitàries, garantint l'equilibri entre l'oferta i la demanda de professionals de l'àmbit de la salut.

f) Impulsar el desenvolupament de recomanacions i criteris per a la millora de la pràctica clínica i per a l'orientació dels serveis sanitaris, d'acord amb les previsions de la política sanitària i en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

g) Avaluar l'aplicació i el grau d'assoliment dels objectius del Pla de salut de Catalunya, el seu impacte en la salut de la població i en la demanda i la utilització dels serveis sanitaris, en termes d'equitat, eficiència i satisfacció dels usuaris.

h) Promoure i coordinar estudis d'anàlisi de necessitats de salut i de serveis.

i) Obtenir la informació necessària per a la realització d'estudis sobre la salut i els serveis sanitaris i per a l'elaboració d'estadístiques.

j) Coordinar l'elaboració dels criteris d'utilització de la informació sanitària i les relacions amb els organismes estatals amb responsabilitats en aquests àmbits.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

1.5. La Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari manté les funcions i l'estructura que preveuen el Decret 119/2014, de 5 d'agost, i la resta de la normativa aplicable.

1.6 A la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l'avaluació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut.

b) Fomentar i planificar la política de recerca i la generació d'innovació, i avaluar l'impacte social de la recerca biomèdica en l'àmbit de la salut, en col·laboració amb el departament competent en matèria de recerca, les universitats, els centres de recerca, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i altres institucions.

c) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a les autoritzacions que regula la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica.

d) Altres funcions que li siguin encomanades pel conseller o consellera.

1.7 De la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut depèn la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut.

Aquest òrgan manté les funcions i l'estructura que preveu el Decret 119/2014, de 5 d'agost i la resta de la normativa aplicable.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

2.1. La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries passa a denominar-se Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. A aquesta Direcció General li corresponen les funcions següents:

a) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.

b) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests desenvolupin.

c) Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment.

d) Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris.

e) Ordenar l'atenció farmacèutica.

f) Dur a terme el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i millorar la seguretat i la qualitat dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics.

g) Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.

h) Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris.

i) Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les activitats d'auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències.

j) Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat.

k) Donar suport i assistència al Comitè de Bioètica de Catalunya.

l) Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, ja siguin temporals o permanents, duent a terme el control, la inspecció i el seguiment dels processos de la ciutadania per continuar exercint les activitats de la seva vida laboral o per dur a terme altres activitats.

m) Dirigir i coordinar les avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable, i dels treballadors amb possible incapacitat per exercir adequadament les funcions pròpies del seu lloc de treball.

n) Avaluar l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional en els procediments de responsabilitat patrimonial.

o) Qualsevol altra que, dins l'àmbit de l'avaluació mèdica, li encarregui el departament competent en matèria de salut.

p) Altres funcions que li siguin encomanades pel conseller o consellera.

En l'execució de les funcions previstes de les lletres l) a n) inclusivament d'aquest apartat, la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària pot establir convenis amb entitats públiques o privades. L'execució de les funcions en matèria de salut laboral s'entén sens perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguin al departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals.

2.2. S'integren al Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, en els termes previstos en la normativa que en regula les funcions i l'organització respectives, els òrgans següents:

a) El Comitè de Bioètica de Catalunya.

b) El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

c) El Consell de la Professió Mèdica de Catalunya.

d) El Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

e) El Consell Assessor de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.

f) La Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya.

2.3. La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.

b) La Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques.

c) La Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional.

d) La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques.

La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què aquesta s'estructura empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques en l'àmbit funcional corresponent.

2.4 A La Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques li corresponen les funcions següents:

a) Promoure i avaluar la millora de la qualitat assistencial.

b) Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment.

c) Promoure bones pràctiques en la provisió de serveis de salut orientades a la seguretat dels pacients i al respecte a la dignitat de les persones d'acord amb criteris bioètics, i la participació ciutadana en el procés d'elaboració de les polítiques d'atenció sanitària del Departament de Salut.

d) Desenvolupar el sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris assistencials.

e) Coordinar i gestionar les activitats necessàries per al coneixement de l'activitat sanitària de les entitats d'assegurança lliure que operen en el ram de la malaltia, per tal d'aconseguir una assistència sanitària segura, de qualitat, reconeguda i avaluable.

f) Ordenar, autoritzar, avaluar i acreditar els centres, els establiments i els serveis d'atenció farmacèutica.

g) Desenvolupar i dur a terme les competències en matèria de farmacoepidemiologia i farmacovigilància.

h) Vetllar, mitjançant activitats de coordinació, informació, control, avaluació i inspecció, perquè la investigació preclínica i clínica, la fabricació, la distribució, la comercialització, la promoció i la publicitat dels medicaments, productes sanitaris i cosmètics es facin d'acord amb la legislació vigent, per tal de garantir-ne la qualitat, la seguretat i l'eficàcia.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

2.5. La Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques manté les funcions i l'estructura que preveuen el Decret 119/2014, de 5 d'agost, i la resta de la normativa aplicable.

2.6. A La Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional li corresponen les funcions següents:

a) Exercir la coordinació en matèria d'ordenació professional, de la formació sanitària i del desenvolupament professional amb les entitats i els organismes professionals i amb els òrgans col·legiats de Catalunya i de la resta de l'Estat.

b) Coordinar i gestionar les activitats en matèria de formació sanitària especialitzada i de formació continuada, pel que fa a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris, de les activitats de formació i de centres i unitats docents, així com el seu control i avaluació.

c) Coordinar i fer el seguiment de l'exercici de les funcions del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, de la Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya i de la resta d'entitats professionals quan així ho estableixi la Direcció, i donar-los suport tècnic.

d) Conèixer l'estructura de recursos humans, les condicions de treball i el seu impacte en resultats en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

e) Elaborar propostes normatives en matèria d'ordenació i desenvolupament professional.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

2.7. La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques manté les funcions i l'estructura que preveuen el Decret 119/2014, de 5 d'agost, i la resta de la normativa aplicable.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3

3.1 La Secretaria de Participació Social i Local en Salut passa a denominar-se Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació. A aquesta Secretaria, amb rang orgànic de secretaria general en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar l'establiment efectiu dels objectius estratègics i operatius de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de Catalunya.

b) Impulsar i coordinar l'efectiva representació local i ciutadana en el Consell de Salut de Catalunya i en els consells de Participació Territorial de Salut.

c) Impulsar les activitats de col·laboració, cooperació i coordinació entre l'Administració sanitària de la Generalitat i els ens locals en el desenvolupament de les polítiques sanitàries i de salut.

d) Promoure la participació social en el sistema sanitari públic.

e) Coordinar les actuacions dels òrgans del Departament en relació amb les funcions d'informació previstes al Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat.

f) Exercir la representació del Departament en la Comissió de Govern Local de Catalunya per designació del conseller o consellera.

g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel conseller o consellera.

3.2 En el desenvolupament de les seves funcions, la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació actua en coordinació amb el Servei Català de la Salut en el marc dels òrgans de participació establerts a la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

3.3 S'integra en el Departament de Salut mitjançant la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, en els termes previstos en la normativa que en regula les funcions i l'organització respectives, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

3.4 La Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació s'estructura en la Subdirecció General de Coordinació.

Aquesta Subdirecció General manté les funcions i estructura que preveu el Decret 119/2014, de 5 d'agost, i la resta de la normativa aplicable.

Disposicions addicionals

Primera

Se suprimeix la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.

Segona

La Subdirecció General de Planificació i Desenvolupament Professional passa a denominar-se Subdirecció General de Planificació Professional en Salut.

Tercera

La Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques passa a denominar-se Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries, Farmacèutiques i de Professionals.

Quarta

Totes les referències que la normativa vigent faci a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut s'han d'entendre fetes a la direcció general competent per raó de la matèria.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.

Disposicions finals

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Salut per al desplegament d'aquest Decret i a la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.