Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE TES/53/2016, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

  • Núm. del document TES/0053/2016

  • Data del document 10/03/2016

  • Data de publicació 21/03/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7083

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El passat mes d'octubre de 2014 es va publicar l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Posteriorment, el febrer de 2015 es va publicar la Resolució TES/110/2015, de 21 de gener, de convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2015. Aquesta convocatòria va ser resolta el juliol del mateix any, i es van haver de denegar sol·licituds pel fet que el crèdit va quedar exhaurit. Això demostra l'interès dels professionals d'aquest sector per optar pels vehicles elèctrics i de baixes emissions que, a la vegada, suposen un estalvi econòmic en combustible.

D'altra banda, la millora de la qualitat de l'aire segueix sent una prioritat per a l'Administració ambiental catalana i el Govern va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per mitjà de l'Acord GOV/127/2014, de 24 de setembre. Una de les actuacions que preveu aquest Pla són aquests ajuts a l'adquisició de vehicles de baixes emissions per al servei de taxi i una altra actuació és el foment del vehicle elèctric, així com dels vehicles propulsats per combustibles alternatius.

Finalment, a les ciutats hi circulen diàriament un nombre molt elevat de vehicles comercials i de serveis que per les seves finalitats precisament es mouen en àrees densament poblades. Aquesta circulació de vehicles repercuteix negativament en l'aire que respirem els ciutadans i genera soroll en horaris perllongats.

Per tot això, s'ha considerat necessari poder subvencionar, addicionalment a l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi, les adquisicions de vehicles més nets que tinguin un ús comercial i de serveis que també operin a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Per tal d'incloure aquesta ampliació dels vehicles objectes de subvenció i adaptar les bases reguladores de l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, a les novetats introduïdes per l'Acord GOV/110/2014 de 22 de juliol, a l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, s'ha fet necessari aprovar unes noves bases reguladores de subvencions.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, les quals consten en l'annex d'aquesta Ordre.

 


Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre TES/291/2014, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (DOGC núm. 6719, de 2.10.2014).

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de març de 2016

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

Bases reguladores

 

1. Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment de la compra de vehicles elèctrics i de baixes emissions per al servei de taxi i per a vehicles d'ús comercial i de serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

 

2. Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases la compra dels vehicles següents:

Vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, exclosa la del conductor, dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) o L6 i L7 (quadricicles segons el Reglament (UE) núm. 168/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener) que siguin:

Vehicles elèctrics purs.

Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.

Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km.

Vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior).

Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

Vehicles de categoria N1 (vehicles la massa màxima dels quals no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:

Vehicles elèctrics purs.

Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.

Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km.

Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

2.2 Les subvencions s'atorgaran exclusivament per a la compra de vehicles nous. Una posterior transmissió del vehicle no és objecte de subvenció.

2.3 El període d'execució de la compra és el que, amb aquesta finalitat, s'indica en la convocatòria corresponent.

 

3. Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

a) Les persones físiques o jurídiques que, en el moment de la sol·licitud i fins al moment de la concessió efectiva de la subvenció, siguin titulars d'una llicencia de taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de qualsevol dels següents municipis que estan dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric: Martorell, Rubí, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles.

b) Les persones jurídiques que estableixin un contracte de rènting o lísing amb titulars d'una llicència de taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de qualsevol dels municipis següents que estan dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric: Martorell, Rubí, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles.

c) Les persones físiques que siguin professionals autònoms, les empreses privades, les fundacions i les altres entitats sense ànim de lucre que operin a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric segons el Decret 226/2006, de 23 de maig, i les seves futures modificacions.

d) Les persones jurídiques que estableixin un contracte de rènting o lísing d'un vehicle amb una persona física que siguin professional autònom, amb una empresa privada, amb una fundació o amb una altra entitat sense ànim de lucre que operin a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric segons el Decret 226/2006, de 23 de maig, i les seves futures modificacions.

En els casos b) i d), els beneficiaris de la subvenció seran els taxistes i les empreses arrendatàries d'un contracte de rènting o lísing i que utilitzen els vehicles. La subvenció, però, l'ha de sol·licitar l'empresa que ha adquirit el vehicle i que formalitza el contracte (arrendador), la qual rebrà la subvenció i tindrà l'obligació de repercutir la totalitat de l'ajuda en les quotes de rènting o lísing.

 

4. Requisits i incompatibilitats

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Declarar sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) En el cas de persones físiques que siguin professionals autònoms, estar donats d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.

e) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

f) En el cas d'empreses amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) En el cas d'empreses sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació a persones amb discapacitat en un percentatge mínim d'un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableixen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

i) En el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball.

j) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries sobre pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

k) En el cas de fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

l) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 d'abril.

m) En el cas d'empreses, que l'import de la subvenció que es demana, juntament amb els altres ajuts de minimis que li hagin estat concedides durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors no superin l'import de 200.000 euros.

4.2 La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el preu de venda abans d'impostos.

 

5. Quantia

5.1 Cada convocatòria fixa la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determina la quantia màxima per a aquesta línia.

5.2 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria corresponent, podrà ser diferent segons la tipologia de vehicles comprats i, en cap cas, pot superar el cost total de l'actuació per la qual es concedeix.

5.3 Quan els beneficiaris siguin empreses, aquestes subvencions es regeixen pel Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

 

6. Despeses subvencionables

6.1 Es considerà despesa subvencionable l'import de la compra del vehicle.

En cap cas, el cost del vehicle subvencionat no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període determinat en la convocatòria corresponent.

6.2 Són subvencionables els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

 

7. Sol·licituds

7.1 La presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la convocatòria.

En el cas que la presentació sigui presencial, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències que determini la convocatòria, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.2 Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica) i d'acord amb el Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol (DOGC núm. 6922, de 28.7.2015).

7.3 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la mateixa seu electrònica.

7.4 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-hi els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis.

7.5 No es pot presentar més d'una sol·licitud per la compra del mateix vehicle.

7.6 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.

 

8. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 Les persones sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud, emplenada d'acord amb el formulari normalitzat, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la factura de compra degudament desglossada.

A la factura hi haurà de constar la matrícula o bastidor, marca, model i versió del vehicle adquirit.

b) Documentació acreditativa del pagament de la compra del vehicle consistent en còpia de l'extracte bancari o documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor. En cas que el pagament s'efectuï a través d'una entitat financera, còpia del contracte de finançament.

c) En cas dels sol·licitants previstos a la base 3.a) i b), fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la llicència del taxi emesa per l'Administració competent corresponent al vehicle adquirit pel qual es demana la subvenció.

d) Els sol·licitants previstos a la base 3.b) i d) hauran de lliurar un certificat en què es comprometin a repercutir el total de la subvenció a l'arrendatari, mitjançant una reducció de les quotes de rènting o lísing.

e) Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle adquirit, en la qual hi constin la tipologia del vehicle, el combustible emprat o la tecnologia i l'estàndard Euro.

f) En el cas de vehicles transformats en vehicles a gas, cal presentar una fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la corresponent homologació del Departament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'indústria, la data de la qual haurà de correspondre també al període determinat en la corresponent convocatòria.

g) En el cas dels sol·licitants que preveu la base 3.c) i d), han de presentar una declaració responsable acreditant que el vehicle per a la compra del qual se sol·licita la subvenció operarà la major part del seu temps dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric. En el cas dels sol·licitants previstos a la base 3.d), la declaració responsable ha de ser formulada per la persona, empresa o entitat amb qui el sol·licitant hagi establert el contracte de rènting o lísing.

h) En cas que la persona que ha signat la sol·licitud actuï en representació d'una altra, original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprova d'ofici.

i) En cas que la persona sol·licitant no tingui la residència fiscal al territori espanyol, certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

j) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/ores, que consta adjunt al model normalitzat de sol·licitud, degudament emplenat.

k) Qualsevol altre document que es prevegi expressament en la convocatòria corresponent.

No cal aportar la documentació prevista en els apartats h), i) i j) en el cas que la persona sol·licitant l'hagi presentada anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què va ser presentada i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir el/s document/s, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

Si la documentació es presenta per mitjans telemàtics, cal tenir present que:

1. No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té prou poders per actuar en nom de la persona representada.

2. Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.

8.2 El compliment dels requisits previstos a la base 4.1 que siguin d'aplicació a cada persona sol·licitant s'acredita amb la declaració responsable que consta inclosa en el model de sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb la prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

9. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

 

10. Comprovació de dades i compliment de requisits

10.1 L'òrgan instructor pot comprovar, quan ho consideri necessari, el compliment dels requisits previstos a la base 4.1.

Es du a terme, d'ofici, la comprovació del compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) Estar el corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, i a la inscripció als registres corresponents.

d) En el cas de persona física que sigui professional autònom, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

e) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

f) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori que preveu la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

g) En el cas de persones físiques, si són residents o no a Catalunya, si escau.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir la persona sol·licitant o beneficiària perquè aporti la documentació escaient, en el termini de 10 dies hàbils. En el cas que, dins del termini atorgat, no s'aporti la documentació requerida, es dicta la resolució corresponent en els termes previstos en la base 12.

10.2 Pel que fa la resta de requisits, la comprovació es du a terme mitjançant el requeriment a la persona sol·licitant o beneficiària de la documentació que els acredita.

Així mateix, l'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants o beneficiàries que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

11. Procediment de concessió

11.1 La concessió serà en funció de la data de presentació de la sol·licitud amb la documentació completa fins a exhaurir el crèdit disponible en la convocatòria.

11.2 L'òrgan instructor per tramitar el procediment per a la concessió de les subvencions és la Direcció General de Qualitat Ambiental.

11.3 Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida, el/la titular de l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 10.1 i l'eleva a l'òrgan resolutori.

11.4 Abans que no es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment la subvenció, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

12. Inadmissió i desistiment de la sol·licitud

12.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud:

a) La presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació que estableix la convocatòria.

b) L'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que la tramitació sigui presencial, la resolució d'inadmissió o el desistiment de les sol·licituds es notifica de manera individual, d'acord amb la forma i mitjans que determini la convocatòria.

12.4 En la publicació o notificació de la resolució d'inadmissió hi han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

12.5 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

13 Resolució del procediment i publicació

13.1 La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon a l'òrgan que es determini en la convocatòria corresponent. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar o publicar en el termini que, a aquest efecte, es determina en la convocatòria corresponent que, en cap cas, pot ser superior a sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat o publicat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.2 La resolució del procediment de concessió de les subvencions es notifica pels mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 12.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment de la sol·licitud.

13.3 En la publicació o notificació de la resolució del procediment de concessió han de constar els recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-los.

 

14. Publicitat

14.1 S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i els beneficiaris, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la convocatòria, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

14.2 S'ha de donar publicitat al portal de la transparència de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

14.3 S'ha de donar publicitat mitjançant la base de dades nacional de subvencions de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions, d'acord amb el que preveu l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

14.4 S'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció, les subvencions d'un import igual o superior a 6.000 euros.

 

15. Pagament

15.1 El pagament de les subvencions es comença a tramitar a partir de la seva concessió.

15.2 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

16. Obligacions de les persones beneficiàries

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions han de complir les obligacions que es preveuen en els articles 90 bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les obligacions següents:

a) Cal comunicar al l'òrgan instructor qualsevol alteració en les condicions que van motivar l'atorgament de la subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la presentació d'una proposta, acompanyada d'una memòria justificativa. L'òrgan instructor pot acceptar la modificació proposada, dins el termini màxim de dos mesos si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixin aquestes bases i no lesiona drets de tercers. La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat la resolució corresponent en el termini indicat abans, comptador des de l'endemà de l'entrada de la proposta a l'òrgan competent del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

b) En el cas dels/de les sol·licitants previstos a la base 3 b) i d), cal presentar la documentació que acrediti que han aplicat el descompte a les quotes de rènting o lísing del vehicle fins a la totalitat de l'import de subvenció concedit.

Addicionalment i mentre no hagin repercutit tot l'import rebut de la subvenció al preu de les quotes del rènting o lísing, si es modifica l'arrendatari signant del contracte de rènting o lísing inicial, caldrà que el/la sol·licitant ho comuniqui a l'òrgan gestor de la subvenció i, per al cas dels sol·licitants de la base 3.b), cal que presenti fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la llicència de taxi del nou usuari del vehicle.

c) Els beneficiaris hauran d'usar els vehicles subvencionats un mínim de dos anys en la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

d) S'ha de proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

e) En el cas de les associacions, han de complir amb els deures d'elaboració dels comptes anuals de l'últim exercici disponible i de transparència d'acord amb el que estableix l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques.

f) Cal comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin la compra subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

g) Cal portar en el vehicle, en un lloc visible per els usuaris, un adhesiu que informi que la compra del vehicle ha estat subvencionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal de potenciar una disminució de les emissions a l'atmosfera i del consum energètic. A la convocatòria es concretarà com es lliuraran els adhesius als beneficiaris i com hauran d'acreditar la constància del patrocini.

h) Cal conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Cal reintegrar els imports percebuts en els supòsits de revocació i reintegrament que preveu la base 18.

j) En el cas d'associacions i fundacions vinculades, organitzacions sindicals i empresarials i entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o si almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, cal aplicar les obligacions de transparència que estableix el títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

17. Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

18. Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

18.1 L'òrgan concedent, quan apreciï que hi concorre alguna de les causes de revocació previstes a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, ha d'iniciar la tramitació del corresponent expedient de revocació de conformitat amb el procediment establert a l'article 100, i si la resolució del procediment conclou que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la subvenció concedida, segons correspongui i, quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència dels corresponents interessos legals.

18.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

18.3 Així mateix, escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que preveu l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

18.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament amb els interessos de demora, en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

19. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

20. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

21. Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de normativa aplicable.