Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

  • Núm. del document 233/2016

  • Data del document 22/03/2016

  • Data de publicació 24/03/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7086

TEXT PUBLICAT

Preàmbul

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en el seu preàmbul que tots els poders públics estan al servei de l'interès general i dels drets de la ciutadania i disposa, a l'article 71.4, que l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió.

Així mateix, l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, a l'article 43, que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.

En aquesta línia d'actuar conforme al principi de transparència, es va aprovar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, norma que respon a la idea d'avançar en el funcionament de les administracions públiques segons estàndards de qualitat democràtica i d'acord amb el principi de responsabilitat, que obliga a donar compte a la ciutadania de l'activitat duta a terme i de la gestió dels recursos públics.

El Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, atribueix a la Secretaria de Transparència i Govern Obert les funcions relatives a impulsar i promoure el govern obert, dirigir i impulsar les polítiques de transparència dins l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, dirigir les estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen, dirigir el procés d'obertura de dades públiques de la Generalitat, i facilitar la reutilització de la informació del sector públic, impulsar el Pla de Govern Obert de la Generalitat i establir els criteris de qualitat democràtica que han de complir els canals, processos i espais de participació ciutadana de la Generalitat.

El mateix Decret atribueix a la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica la funció d'impulsar les mesures d'organització interna i coordinar l'aplicació de les directrius i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública per part dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen. Així mateix, preveu la funció de dur a terme les actuacions necessàries per garantir el compliment de les obligacions de publicitat activa, l'eficàcia del dret d'accés a la informació pública i la rendició de comptes.

D'acord amb això, per tal de facilitar l'impuls transversal en matèria de transparència i govern obert i garantir la coordinació necessària dels òrgans de la Generalitat en l'aplicació dels criteris corporatius sobre la publicitat activa, l'accés a la informació pública, l'obertura de dades, i la participació ciutadana, es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert com a òrgan de coordinació en matèria de transparència, accés a la informació pública i participació ciutadana de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen.

De conformitat amb el que estableix l'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Creació de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert

1.1 Es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (en endavant, la Comissió), amb durada indefinida i amb la composició, les funcions i el règim jurídic previstos en aquest Decret.

1.2 La Comissió s'adscriu al departament competent en matèria de transparència i govern obert.

 

Article 2

Objecte

La Comissió té per objecte la coordinació interdepartamental de les polítiques de transparència i govern obert a impuls de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

 

Article 3

Funcions

Les funcions de la Comissió són les següents:

a) Aprovar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la normativa de transparència i govern obert per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat, els organismes, les entitats de dret públic, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic i els consorcis de l'Administració de la Generalitat.

b) Fer el seguiment i l'avaluació del Pla de Govern Obert i de la planificació que aprovi el Govern de la Generalitat en aquest àmbit.

c) Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri necessària.

d) Rebre la informació dels treballs de la Comissió tècnica per a la transparència i accés a la informació i de la Comissió tècnica per a la participació ciutadana.

e) Aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes recomanables en relació amb tots els àmbits de transparència i participació ciutadana.

f) Qualsevol altra funció que li encomani el Govern en aquest àmbit.

 

Article 4

Composició

4.1 La Comissió és presidida per la persona titular del departament competent en matèria de transparència i govern obert, i està integrada, a més, per les persones titulars dels òrgans següents:

Secretaria del Govern, que n'exerceix la vicepresidència primera.

Secretaria de Transparència i Govern Obert, que n'exerceix la vicepresidència segona.

Secretaries generals dels departaments de l'Administració de la Generalitat.

Gabinet Jurídic de la Generalitat.

Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Secretaria d'Economia.

Direcció General de Coordinació Interdepartamental.

Direcció General d'Atenció Ciutadana.

Direcció General de Contractació Pública.

Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica.

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

Escola d'Administració Pública de Catalunya.

4.2 Els membres de la Comissió han de designar les persones suplents que els substitueixin en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. Aquestes persones han de tenir rang mínim de director/a general o assimilat.

4.3 La suplència del president/a de la Comissió correspon a la persona titular de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

4.4 La secretaria de la Comissió és exercida per una persona funcionària, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot, la qual és designada per la persona que presideix la Comissió.

4.5 Correspon al departament competent en matèria de transparència i govern obert donar el suport material i personal necessari per al desenvolupament de les funcions de la Comissió.

 

Article 5

Funcionament

5.1 La Comissió es reuneix cada vegada que la convoca el seu president o presidenta i, com a mínim, cada quatre mesos.

5.2 El funcionament de la Comissió es regeix per aquest Decret, per les normes de règim intern que pugui establir i, supletòriament, pel que estableix el capítol II del títol primer de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.3 Per raó de les matèries a tractar, poden ser convocades a les sessions persones que no en siguin membres, les quals participen a les sessions amb veu però sense vot.

5.4 L'assistència a les sessions de la Comissió no genera cap dret econòmic en concepte d'indemnització d'assistència o dietes per a cap dels seus membres.

5.5. Els acords de la Comissió es fan públics al Portal de Transparència de la Generalitat.

 

Article 6

Comissió tècnica per a la transparència i accés a la informació, comissió tècnica per a la participació ciutadana, i grups de treball

6.1 Es creen, per donar suport a la Comissió, la Comissió tècnica per a la transparència i l'accés a la informació i la Comissió tècnica per a la participació ciutadana. Aquestes comissions s'adscriuen al departament competent en matèria de transparència i govern obert.

6.2 La Comissió tècnica per a la transparència i l'accés a la informació és l'encarregada d'elaborar la proposta d'estratègies, directrius i criteris corporatius i els informes que la Comissió adopta o proposa al Govern d'acord amb aquest Decret. Així mateix, aquesta Comissió és l'espai de col·laboració que facilita l'intercanvi d'informació sobre les actuacions dels departaments de la Generalitat en matèria de transparència, l'accés a la informació i dades obertes, i que permet formular consultes i proposar criteris comuns de resposta.

6.3 La Comissió tècnica per a la participació ciutadana és l'encarregada de proposar a la Comissió Interdepartamental, per tal que aquesta si escau els elevi al Govern, els eixos estratègics i les línies de treball de les actuacions de participació ciutadana en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Així mateix, aquesta Comissió és l'espai de col·laboració que facilita l'intercanvi d'informació sobre les actuacions de participació ciutadana dels departaments de l'Administració de la Generalitat.

6.4 Ambdues comissions tècniques són presidides per la persona titular de la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica.

6.5 La Comissió tècnica per a la transparència i l'accés a la informació es compon de la persona titular de la Subdirecció General de Transparència i Dades Obertes i de les persones responsables de les unitats d'informació de cada departament de l'Administració de la Generalitat.

6.6 La Comissió tècnica per a la participació ciutadana es compon de la persona titular de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica i de les persones interlocutores en matèria de participació ciutadana que designin els departaments de l'Administració de la Generalitat.

6.7 Els membres de la comissions tècniques han de designar les persones suplents que els substitueixin en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.

6.8 La secretaria de cadascuna de les comissions tècniques és exercida per una persona funcionària de la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica.

6.9 Les comissions tècniques es reuneixen cada vegada que les convoca la persona que exerceix la presidència i, com a mínim, cada dos mesos, i per al desenvolupament de les seves funcions compta amb el suport de la secretaria de la Comissió.

6.10 Les normes de funcionament i d'assistència a les sessions són les establertes en els apartats 2 i 4 de l'article 5.

6.11 Les comissions tècniques poden crear grups de treball per preparar tècnicament les propostes que sotmeten a la Comissió.

 

 

Disposició addicional

Unitats d'informació

1. Les unitats d'informació desenvolupen tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats dependents i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.

2. Els organismes, les entitats de dret públic, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic i consorcis de l'Administració de la Generalitat han de designar, entre els òrgans amb què compten en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret, l'òrgan que ha d'assumir les funcions corresponents a les unitats d'informació, tret que s'acordi que sigui el departament respectiu el que les assumeixi.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública; l'article 2 del Decret 20/2015, de 24 de febrer, d'adscripció de l'Institut d'Estudis Autonòmics i de modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, i el Decret 239/2015, de 10 de novembre, pel qual es modifica el Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de març de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència